О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка icon

О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Скачати 118.26 Kb.
НазваО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Дата02.08.2012
Розмір118.26 Kb.
ТипДокументи

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


Затверджую

Ректор ____________ О.Л.Голубенко

__” ____________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмою

МАГІСТРА зі специфічних категорій

спеціальність 8.18010010- "Якість, стандартизація та сертифікація"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

 • Програми фахових вступних випробувань;

 • Вимог до рівня підготовки вступників;

 • Переліку рекомендованої літератури;

 • Критеріїв оцінювання;

 • Порядку проведення фахового випробування.Луганськ 2012

Програма вступного іспиту


8.18010010- "Якість, стандартизація та сертифікація"


Основи стандартизацiї Роль i значення стандартизацiї в виробництвi продукцiї. Виробничi, галузевi, державнi та мiжнароднi стандарти. Класифiкацiя стандартiв. Законодавчi акти про дотримання стан­дартiв. Стандарти на вимiрювальну технiку. Державні органи стандартизації. Методологiя створення стандартiв.

Державна система стандартизації України. Стандартизація та види діяльноси.


^ Основи сертифiкацiї. Принципи сертифiкацiї. Державнi та мiжнароднi акти про сертифiкацiю. Методи проведення випробувань. Системи контролю якостi. Державнi сертифiкацiйнi органи. Лабораторiї та центри сертифiкацiї. Органiзацiя сертифiкацiйної служби.

Державна система сертифікації України. Терміни та визначення основних понять. Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАМ на тарі та пакуванні товарної продукції.


^ Основи метрологiчного забезпечення. Органiзацiя метрологiчного забезпечення. Еталонна база фiзичних величин. Державнi еталони. Мiсце знаходження еталонiв фiзичних величин. Державнi та вiдомчi метрологiчнi служби. Системи передачi розмiру фiзичної величини. Схеми перевiрки. Метрологiчна експертиза. Метрологiчне забезпечення виробництва продукцiї. Метрологiчне забезпечення експлуатацiї приладiв та систем. Стандарти на метрологiчне забезпечення.


^ Сертифікація в галузях промисловості. Законодавча базу в галузі сертифікації продукції, послуг, терміни та визначення, теоретичні основи сертифікації продукції, послуг, системи та схеми сертифікації продукції, послуг. Система державних випробувань та сертифiкацiї.


^ Стандартизація продукції та послуг. Завдання і принципи сучасної стандартизації, основні терміни і визначення, об'єкти стандартизації, основні методи стандартизації, основні категорії нормативних документів, види стандартів, роль і місце України у міжнародній стандартизації, шляхи вступу України до СОТ.


Системи якості. Системи управління якістю. ДСТУ ІSО 9001-2001. ДСТУ ІSО 9004-2001. ДСТУ ІSО 9000-3:1994. ДСТУ ІSО 9000-2:1993. Модель забезпечення якості в процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування. Перевірки систем якості. Керування програмами перевірок. Управління якістю та елементи системи якості. Настанови щодо поліпшення якості. Загальні вимоги до діяльності випробувальних лабораторій. Загальні вимоги до оцінювання (атестації) випробувальних лабораторій. Загальні вимоги до органів з акредитації лабораторій. Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції. Загальні вимоги до органів з сертифікації систем якості. Загальні вимоги до органів з сертифікації, що проводять атестацію персоналу.


Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспиту повинен:


знати:

 • фонд нормативних документів, що використовуються під час сертифікації систем якості;

 • структуру системи управління якістю продукції, послуг;

 • настанови з управління якістю продукції, послуг;

 • нормативні документи на систему управління якістю продукції, послуг.

 • порядок проведення експертизи відповідності показників і характеристик продукції, встановлених технічною документацією, вимогами стандартів та інших нормативних документів, що поширюється на продукцію та технологічні процеси її виготовлення;

 • методики розрахунку різних показників якості товарів та послуг;

 • показники і характеристики, за якими повинна перевірятись продукція, що підлягає стандартизації;

 • прийоми діагностування причин виникнення невідповідності продукції до вимог НТД та їх усунення;

 • техніко-економічні методи, які помітно підвищують якість продукції і сприяють підвищенню захищеності споживача;

 • основи сертифiкацiї, стандартизацiї та метрологiчного забезпечення.


уміти:

 • використовувати стандарти та іншу НТД, що стосуються всіх сфер виробничого процесу і господарської діяльності підприємств;

 • організувати діяльність з контролю якості. Обґрунтувати техніко-економічну доцільність здійснення контролю;

 • використовувати методики з контролю якості продукції, забезпечувати її надійність, автоматизувати процес контролю її якості;

 • використовувати вимоги стандартів ДСТУ ISO серії 9000;

 • використовувати структуру системи управління якістю продукції, послуг;

 • використовувати настанови з управління якістю продукції, послуг;

 • використовувати нормативні документи на систему управління якістю продукції, послуг;

 • проводити перевірку стандарту на відповідність досягнутому рівню науки та техніки у відповідній сфері застосування стандарту.


Література

 1. Антонов Г.А. Основы стандартизации и управления качеством продукции. Части 1,2,3 - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995.

 2. Белобрагин В.Я. Современные проблемы теории управления эффективностью произ­водства и качеством продукции в условиях становления рынка. - М.: Изд-во стандартов, 1994.

 3. Бичивський Р.В.Дзорій B.I., Столярчук П.Г. Основи метролопчного забезпечення, Львів: ДУ "Львівська політехніка", 1999. -180 с. :

 4. Бичювський Р. В. Управління якістю. - Львів, ДУ "Львівська політехніка, 2000. - 328 с.

 5. Бичювський Р.В., Друзюк В.М., Соптьник Л.1., Столярчук П.Г. Сертифікація. Львів, ДУ "Львівська політехніка", 2001. - 264 с.

 6. Богатырев А.А., Филиппов Ю.Д. Стандартизация статистических методов управления качеством. - М.: Изд-во стандартов, 1990.

 7. Богданов Г.П, Кузнецов В.А., Лотонов М.А. и др. Метрологическое обеспечение про­изводства М.: Изд-во стандартов, 1987.

 8. Версан В. Г. Интеграционное управление качеством, сертификация. Новые возмож­ности и пути развития. - М.: Изд-во Акад. Информац., 1994.

 9. Войтоловский В.Н., Окрепилов В.В. Управление качеством и сертификация в про­мышленном производстве. Учебное пособие. - СПб., Изд-во СПбУЭФ, 1992.

 10. Горбашко Е.А. Обеспечение конкурентоспособности промышленной продукции - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994.

 11. Державна система сертифікації України: методи, правила, організація діяльності. Довідник. - Київ - Львів: 1995.

 12. ДСТУ1.0-93 Державна система стандартизації України. Основні положения.

 13. ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації України. Стандартизація та види діяльноси. Терміни та визначення основних понять.

 14. ДСТУ 3144-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Терміни та визначення.

 15. ДСТУ 3145-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги

 16. ДСТУ 3146-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки ЕА№ Вимоги до побудови.

 17. ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАМ на тарі та пакуванні товарної продукції.

 18. ДСТУ ІSО 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник.

 19. ДСТУ ІSО 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги.

 20. ДСТУ ІSО 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.

 21. ДСТУ ІSО 9000-3:1994. Стандарти з управління якістю і забезпечення якості. Частина 1. Настанови щодо вибору і Застосування.

 22. ДСТУ ІSО 9000-2:1993. Стандарти з управління якістю і забезпечення якості. Частина 2. Настанови щодо застосування ІSО 9001, ІSО 9002 та ІSО 9003.

 23. ДСТУ ІSО 9000-3:1991. Стандарти з управління якістю і забезпечення якості. Частина 3. Настанови щодо застосування ІЗО 9001 до розроблення, поставлення та супроводження програмного забезпечення.

 24. ДСТУ ІSО 9000-4:1993. Стандарти з управління якістю і забезпечення якості. Частина 4. Настанови щодо управління програмою надійності.

 25. ДСТУ ІSО 9001:1995. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі проек­тування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування.

 26. ДСТУ ІSО 9002:1995. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі вироб­ництва, монтажу та обслуговування.

 27. ДСТУ ІSО 9003:1995. Системи якості. Модель забезпечення якості в процесі виробництва, монтажу та обслуговування.

 28. ДСТУ ІSО 10011 -1:1990. Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка.

 29. ДСТУ ІSО 10011-2:1991. Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 2. Квалі­фікаційні вимоги до експертів-аудиторів з перевірки систем якості.

 30. ДСТУ ІSО 10011-3:1991. Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 3. Керу­вання програмами перевірок.

 31. ДСТУ ІSО 9004-1 -95 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 1. Настанови.

 32. ДСТУ ІSО 9004-2-96 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг.

 33. ДСТУ ІSО 9004-3-98 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 3. Настанови щодо перероблюваних матеріалів.

 34. ДСТУ ІSО 9004-4-98 Управління якістю та елементи системи якості. Частина 4. Настанови щодо поліпшення якості.

 35. ЕМ 45001 Загальні вимоги до діяльності випробувальних лабораторій.

 36. ЕІМ 45002 Загальні вимоги до оцінювання (атестації) випробувальних лабораторій.

 37. ЕИ 45003 Загальні вимоги до органів з акредитації лабораторій.

 38. ЕМ 45011 Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції.

 39. ЕN45012 Загальні вимоги до органів з сертифікації систем якості.

 40. ЕN 45013 Загальні вимоги до органів з сертифікації, що проводять атестацію персоналу.

Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування .


^ Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі письмового екзамену. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри.

Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет).

Вступне фахове випробування складається з двох етапів:

тестова перевірка знань, що формують уміння, зазначені у ГСВО МОН “Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму підготовки “Менеджмент”;

письмове розв’язання розрахунково-аналітичної задачі, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.

При проведенні тестування студент отримує завдання, яке складається з п’ятидесяти тестових завдань закритої форми з запропонованими відповідями, тільки одна з яких є правильною. Кожне завдання індивідуальне, що забезпечується наявністю 50 варіантів тестів. Тривалість тестування – одна астрономічна година. Кожен студент отримує бланк відповідей, який заповнюється студентом особисто до початку тестування після отримання інструкцій викладача. У бланку оцінювання кожен студент зобов’язаний зазначити власні реквізити (прізвище, ініціали) та дату проведення тестування.

Номер правильної відповіді проставляється до відповідної клітини поруч із номером запитання. Студент підписує бланк.

Після виконання тестових завдань студент подає бланк тесту та бланк відповідей до Комісії та отримує комплексну аналітично-розрахункову задачу відповідно до свого варіанту. Тривалість розв’язання задачі – дві астрономічні години.

Підсумкова оцінка вступного фахового випробування складається з усередненої оцінки за кожний з етапів. Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години.


Голова фахової

Атестаційної комісії І.О.Кириченко

Схожі:

О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
move to 213-161267
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка пояснювальна записка
...
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з „Програми фахових вступних випробувань”, „Вимог до рівня підготовки вступників”, „Літератури”,...
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2013 р. Пояснювальна записка
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161337
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161294
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconО. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161341
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161295
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161238
О. Л. Голубенко „ ” 2012 р. Пояснювальна записка iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
move to 213-161325
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи