Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік icon

Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік
Скачати 233.11 Kb.
НазваПерелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік
Заголовок
Дата01.10.2012
Розмір233.11 Kb.
ТипДокументи

Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік
№ п/пАвторЗаголовокТочна назва видання


Де надруковано,

видавництво

Вид роботи

(навч. посібник, монографія, підручник,

стаття та ін.)


Рік видання


Умов.

друк.

арк.

1

Шаповалова О.В., д.ю.н., проф.


Галузева приналежність відносин із забезпечення господарської діяльності природними ресурсами

Сб. науч. тр. по матер. междунар. науч.-практ. конф. «Законодательное обеспечение экономической политики государства и юридическое образование» (16-17 апреля 2009. г., Донецк-Святогорск). - С. 83-84.

ТОВ «Юго-Восток, Лтд», м. Донецьк

Стаття

2009

0,06

2

Шаповалова О.В., д.ю.н., проф.


Правові основи передачі замків

в концесію

Зб. наук. пр. за матер. міжнар. наук.-практ. конф. «Обумовленість розвитку міжнародної діяльності українських і польських підприємств». – Луганськ, 2009. - С. 51-57.Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ


Стаття

2009

0,4

3

Шаповалова О.В., д.ю.н., проф.

Передача замків

у концесію (господарсько- правовий аспект)

Вісник СНУ ім..В.Даля. - Ч. 2. – Луганськ, 2009. – С. 125-127.

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ


Стаття

2009

0,4

4

Шаповалова О.В., д.ю.н., проф.


Концессия природо-пользования: актуальность и перспек-тивы развития

Зб. наук. пр. за матер. міжнар. наук.- практ. конф. «Екология. Економика. Право», присвяченої 16- річчю від дня створення ЛДУ ВС ім. Е.О. Дідоренка (20-21 травня 2009 р., Луганськ)


^ РВВ ЛДІВС

ім. Е.О.Дідоренка, м.Луганськ

Стаття

2009

0,1

5

Шаповалова О.В. , д.ю.н., проф.


Освітній стандарт як інструмент інтеграції дисциплін із напряму «Право»

Тез. доп. XV наук.- практ. конф. «Університет і регіон: Проблеми сучасної освіти» (26-27 листопада 2009 р., Луганськ)

Вид-во

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ


Тези

2009

0,1

6

Шаповалова О.В. , д.ю.н., проф.


Розширення уявлення про предмет господарського законодавства

Тез. доп. XV наук.- практ. конф. «Університет і регіон: Проблеми сучасної освіти» (26-27 листопада 2009 р., Луганськ)

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м.Луганськ


Тези

2009

0,2

7

Шаповалова О.В. , д.ю.н., проф.


«Правове регулювання інноваційної діяльності» як обов’язкова дисципліна для студентів всіх спеціальностей

Тез. доп. XV наук.-практ. конф. «Університет і регіон: Проблеми сучасної освіти» (26-27 листопада 2009 р., Луганськ)

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м.Луганськ


Тези

2009

0,1

8

Шаповалова О.В., д.ю.н., проф.


Господарське природокористування

на засадах державно- приватного партнерства

Сб. науч. тр. по матер. Третьей междунар. науч.- практ. интернет- конференции «Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовое обес-печение рационального использования природных ресурсов сфере хозяйствования» (27 октября – 5 ноября 2009 г., Донецк)Изд-во

Института экономико-правовых исследований

НАН Украины,

г. Донецк

Стаття

2009

0,2

9

Шаповалова О.В., д.ю.н., проф.


До питання удосконалення термінологічного апарату митного кодексу

Тез. доп. Міжнародна науково- практична конференція «Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності» 27 листопада 2009р. Вісник Академії служби України. Серія «Право». м Дніпропетровськ,-2009.

Академія митної служби

м. Дніпропетровськ

Тези

2009

0,1

10

Воловик О.А., к.ю.н., доц.


Об’єкти та суб’єкти корпоративних відносин: напрямки досліджень

Економіка та право. - 2009.

- № 3. – С. 55-63.


Вид-во

Інституту економіко-правових досліджень НАН України,

м. Донецьк

Стаття

(фахова)

2009

0,5

11

Воловик О.А., к.ю.н., доц.


Щодо правової природи акціонерних угод


Юридична Україна. – 2009 - № 12. – С. 34-37.


Юрінком-Інтер,

м.КиївСтаття

(фахова)

2009

0,5

12

Воловик О.А., к.ю.н., доц.


Проблеми становлення інституту корпоративної відповідальності


Тез. доп. ХІХ Міжнар.наук.-практ. конф. «Університет і регіон» (26-27 грудня 2009 р., Луганськ)

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м.Луганськ


Тези

2009

0,1

13

Воловик О.А.,

к.ю.н., доц.


Договір позики

Все про бухгалтерський облік. – 5 жовтня 2009 р. - № 92. – С. 52-53.

Вид-во газети «Все про бухгалтерський облік»

Стаття

2009

0,12

14

Чуніхіна Л.М. , к.ю.н., доц.

Роль и место финан-сового мониторинга банков в криминолог-гической системе про-тиводействия лега-лизации доходов, полученных преступным путем

Сб. науч. тр. Междунар. науч.- практ. конф. «Актуальные вопросы упра-вления развития социально- экономических систем в уловиях глобального эконо-мического кризиса» (30-31 марта 2009 г., Ростов –на-Дону) (в 2-х ч.): Ч. 1. - С. 193-197.

Типография «Экспертное бюро Т», г. Ростов- на-Дону

Стаття

2009

0,44

15

Чуніхіна Л.М. , к.ю.н., доц.

Правове регулювання первинного фінансового моніторингу:

стан та пропозиції

щодо вдосконалення

Зб. наук. пр. за матер.

наук.- практ. конф. «Проблеми вдосконалення законодавства про протидію відмивання злочинних доходів і корупції (Донбаські правові читання)» (15 травня 2009 р., Луганськ).

^ РВВ ЛДІВС

ім. Е.О.Дідоренка, м.Луганськ

Стаття

2009

0,44

16

Чуніхіна Л.М., к.ю.н., доц.

(у співавторстві Маслаков С.М.)

Колізія норм податкового права як фактор девіантності суб’єкта підприємницької діяльності

Зб. наук. пр. за матер. восьмої міжнародної конференції «Бізнес і злочинність» (29-30 жовтня 2009 р., Луганськ)

^ РВВ ЛДІВС

ім. Е.О. Дідоренка,

м. Луганськ

Стаття

2009

0,4

17

Чуніхіна Л.М., к.ю.н., доц.

Визначення колізії

норм податкового права України в практичній підготовці студентів

Зб. наук. пр. за матер.

XV наук.- практ. конф.

«Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» (26-27 листопада 2009 р., Луганськ)

Вид- во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

Тези

2009

0,2

18

Кутова І.Е.,

к.ю.н., доц.

Правові засади патріотичної поведінки співробітників органов внутрішніх


Вісник ЛДУВС ім Е.О. Дідоренка.- 2009.- Вип. 3 (у 2-х ч.). – Ч. 2. – С. 202-208.

^ РВВ ЛДІВС

ім. Е.О. Дідоренка,

м. Луганськ

Стаття

(фахова)

2009

0,519

Болдирев К.О., к.е.н., ст. викл.

Маркетинговая соста-вляющая конкуренто-способного развития рынка труда Украины

Збірник наук. праць СНУ

ім. В. Даля. Маркетинг: теория і практика: Луганск: - 2009.- С. 46- 51

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

Стаття

2009

0,3

20

Болдирев К.О., к.е.н., ст. викл.

Конкурентный механизм эффективного использования инно-вационного потенциала современного рынка труда


Вісник СНУ ім. В.Даля. - Луганськ, 2009. - № 10 (140). - Ч.1. - С. 25-29Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

Стаття

2009

0,3

21

Болдирев К.О., к.е.н., ст. викл., Болдирев О.П.


Институциональный механизм повышения конкурентоспособности трудового потенциала современного рынка труда


Вісник СНУ ім. В. Даля.- Луганськ, 2009. - № 10 (140). - Ч.1. - С. 20-25

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

Стаття

2009

0,3

22

Болдирев К.О., к.е.н., ст. викл.

Оценка ресурсного потенциала конкурен-тоспособности эконо-мики Украины


Тез.доп. міжнар. наук.- практ. конф. «Розвиток фінансових ринків та інститутів в умовах міжнародної інтеграції» (19-20 лютого 2009 р., Полтава): у 2 ч.- Ч.1. - С. 73-75

Вид-во

Полтавського НТУ,

м. Полтава

Тези

2009

0,1

23

Болдирев К.О., к.е.н., ст. викл.

Инновационная модель конкурентоспособного развития рынка труда Украины


Тези доп. міжнар.

наук.- практ. конф. «Інституціональні аспекти функціонування трудового потенціалу» (4-6 травня 2009 р., СНУ ім.. В. Даля, м. Луганськ). - С. 9-13


Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

Стаття

2009

0,0624

Татаренко Г.В.,

ст. викл.

Договірне регулювання пенсійного забезпечення

в Україні


Автореф. дис. к.ю.н.

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м.Луганськ

Автореферат

2009

0,9

25

Татаренко Г.В.,

ст. викл.

Юридичні факти у праві пенсійного забезпечення

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць. - Луганськ: - № 13.- С.210-219.


Вид-во

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ


Стаття

(фахова)

2009

1,18

26

Соловйова Л.В., ст. викл.


О правовом режиме имущества предприятий

Экономика и право. - 2009. - № 1. - С.85-90 .

Вид-во

Інституту еконо-міко- правових досліджень НАН України,

м. Донецьк

Стаття

(фахова)

2009

0,3

27

Куцурубова- Шевченко О.В.,

ст. викл.

Правове регулювання діяльності вищих навчальних закладів як учасників господарських відносин

Сб. науч. тр. по матер.

междунар. науч.- практик. конф. «Законодательное обеспечение экономической политики государства и юридическое образование» (16-17 апреля 2009 г., Донецк-Святогорск).- С. 134-135.

«Юго-Восток, Лтд», м. Донецьк

Стаття

2009

0,06

28

Куцурубова- Шевченко О.В.,

ст. викл.

Хозяйственно-правовые проблемы функционирования государственных высших учебных заведений

Економіка та право. - 2009.

- № 1 (23). – С. 80-85.

Вид-во

Інституту еконо-міко-правових досліджень НАН України,

м. Донецьк

Стаття

(фахова)

2009

0,3

29

Куцурубова- Шевченко О.В.,

ст. викл.

Правові основи та шляхи реалізації участі державних вищих навчальних закладів в господарських відносинах


Тез. доп. XV наук.- практ. конф. «Університет і регіон: Проблеми сучасної освіти»

(26-27 листопада 2009 р., Луганськ)

Вид-во

СНУ ім. В. Даля,

м. Луганськ

Тези

2009

0,2

30

Петрук П.Б., ст. викл.


Нетарифні (кількісні) обмежувальні заходи митниці України в лекційних курсах митного права

Тез. доп. XV наук.-практ. конф. «Університет і регіон: Проблеми сучасної освіти» (26-27 листопада 2009 р., Луганськ).

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

Тези
0,2

31

Петрук П.Б., ст. викл.


Послереволюционное развитие таможенного дела Украины

Тез. доп. XV наук.-практ. конф. «Університет і регіон: Проблеми сучасної освіти» (26-27 листопада 2009 р., Луганськ).

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

Тези
0,2

32

Таликін Є.А.,

ст. викл.

Зустрічне забезпечення як гарантія забезпечення прав суб'єктів господарювання в судовому процесі

Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права . – 2009. - № 4. – С. 143-148.


Вид-во Хмельницького університету

управління та права

Стаття

(фахова)

2009

0,3

33

Таликін Є.А.,

ст. викл.

Процессуальная форма применения предупредительных мер в хозяйственном процессе Украины

Форум права. – 2009. – № 3. С. 603-609

Сайт Національної наукової бібліотеки імені В.І. Вернадського: http://www.npuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3~09 teaxpu.fdf

Стаття

(фахова)

2009

0,4

34

Щеглов Д.С.,

ст. викл.

Особливості застосування адміністративно- господарської санкції

за ст. 247 ГК України

Зб. наук. праць ІЕПД НАН України «Відповідальність у сфері господарювання: сучасний стан и перспективи розвитку». - 2009. - С.149-157.


ТОВ «Юго-Восток ЛТД», м. Донецьк

Стаття

2009

0,5

35

Щеглов Д.С.,

ст. викл.

Проблеми регулювання господарської діяльності як детермінанти поширення фіктивного господарювання

Тез. доп. Международная криминологическая конференция «Бизнес и преступность» 29-30 октября 2009г.

ЛДУВ

ім. Е.О. Дідоренка,

м. Луганськ

Тези

2009

0,2

36

Колесников К.В.,

асистент


Державне регулювання підприємницької діяльності у сфері обігу нерухомості

Актуальні проблеми права: теорія і практика. Збірник наукових праць СНУ ім.В.Даля. - №12. - С.193-201.

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м.Луганськ

Стаття

(фахова)

2008

0,6

37

Колесников К.В.,

асистент


Ліцензування ріелтор-ської діяльності як засіб державного регулювання в Україні та за кордоном

Форум права. – 2009. – № 3. С. 329-336


Сайт Національної наукової бібліотеки імені В.І. Вернадського:

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-3/09 KKvtzk.pdf

Стаття

(фахова)

2009

0,44

38

Колесников К.В.,

асистент

Ріелторська діяльність в світлі реформування господарського зако-нодавства

Тез. докл. первой междунар. науч.-практ. интернет-конф. «Экономико-правовые исследования в XI веке: история, современное состояние и перспективы совершенствования хозяйственного законодательства» (16-18 февраля 2009 г., Донецк, ИЭПИ НАН Украины). - С.156-160.

Вид-во «Вебер»,

м.Донецьк

Тези

2009

0,2

39

Сиротюк О.Д., асистент

Правові засади співдії митної служби із учасниками ЗЕД

Тез. доп. Міжнародна науково- практична конференція «Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності» 27 листопада 2009р. Вісник Академії служби України. Серія «Право». м Дніпропетровськ,-2009

Академія митної служби

м. Дніпропетровськ

Тези

2009

0,1

40

Сиротюк О.Д., асистент

Впровадження в навчальний процес новітньої тематики стосовно правової природи держаноприватного партнерства

Тез. доп. XV наук.- практ. конф. «Університет і регіон: Проблеми сучасної освіти»

(26-27 листопада 2009 р., Луганськ)

Вид-во

СНУ ім. В. Даля,

м. Луганськ

Тези

2009

0,1

41

Лазніков В.М, аспірант

Реалізація права на землю за чинним законодавством України

Тези доп. конф. «Сватівська земля - Сватівській громаді: підсумковий звіт за результатами виконання проекту»

Вид-во «Янтар»,

м. Луганськ

Тези

2009

0,44

42

Лазніков В.М.,

аспірант

Деякі проблемні питання застосування норм Земельного кодексу України в умовах застарілого адміністративно-

територіального

устрою

Сб. науч. тр. третьей международной научно-практической конференции

«Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовое обеспечение рационального использования природных ресурсов сфере хозяйствования» (27 октября – 5 ноября 2009 г., ИЭПИ НАН Украины).

Изд-во

Института экономико-правовых исследований

НАН Украины,

г. Донецк

Стаття

2009

0,44

43

Терещенко С.В., аспірант

Перспективи оновлення правової бази господарського

природокористування

Сб. науч. тр. третьей международной научно-практической конференции

«Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовое обеспечение рационального использования природных ресурсов сфере хозяйствования» (27 октября – 5 ноября 2009 г., ИЭПИ НАН Украины).

Изд-во

Института экономико-правовых исследований

НАН Украины,

г. Донецк

Стаття

2009

0,4

44

Давиденко В.В.,

аспірант

Проблеми паспортизації суб’єктів господарювання

Зб. наук. пр. міжнар. наук.- практ. конф. «Екологія. Економіка. Право», присвяченої 16- річчю від дня створення ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка» (20-21 травня 2009 р., Луганськ). - С.18-21.

^ РВВ ЛДІВС

ім. Дідоренка,

м. Луганськ

Стаття

2009

0,3

45

Шликов Д.В., здобувач


Правонаступництво при державно-приватному партнерстві орендаря

та орендодавця як аспект вивчення юридичних дисциплін

Тез. доп. XV наук.-практ. конф. «Університет і регіон: Проблеми сучасної освіти» (26-27 листопада 2009 р., Луганськ).

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

Тези

2009

0,1

46

Сердюкова І.В.,

аспірант

Визначення порядку оподаткування двохкратної вартості різниці фактично спожитої електроенергії

і її договірної величини

Зб. наук. пр. міжнар. наук.- практ. конф. «Екологія. Економіка. Право», присвяченої 16- річчю від дня створення ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка» (20-21 травня 2009 р., Луганськ).

^ РВВ ЛДІВС

ім. Е.О. Дідоренка,

м. Луганськ

Тези

2009

0,31

47

Сердюкова І.В., аспірант

Особливості

предмету договору енергопостачання

Зб. наук. пр. за матер. третьої міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Економіко-правові дослідження у XXI столітті: правове забезпечення раціонального використання природних ресурсів у сфері господарювання» (27 жовтня – 5 листопада 2009 р., ІЕПД НАН України, Донецьк)

Вид-во

Інституту економіко-правових досліджень

НАН України,

м. Донецьк

Тези

2009

0,13

48

Сердюкова І.В.,

аспірант

Правова природа енергетичних відносин

Тез. доп. XV наук.-практ. конф. «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» (11-12 листопада 2009 р., СНУ ім. В. Даля, Луганськ)

Вид-во СНУ

ім. В. Даля,

м. Луганськ

Тези

2009

0,19

49

Фонова О.С.,

аспірант

Стан правової роботи на підприємствах вугільної промисловості

Зб. наук. пр. за матер. третьої між нар. наук.-практ. інтернет-конф. «Економіко-правові дослідження в ХХI столітті: правове забезпечення раціонального використання природних ресурсів в сфері господарювання» (27 жовтня – 5 листопада 2009 р., ІЕПД НАН України, Донецьк)

Вид-во

Інституту економіко-правових досліджень

НАН України,

м. Донецьк

Стаття

2009

0,25

50

здобувачи

Паринов А.Б., Гайдай М.В.

Впровадження в навчальний процес новітньої тематики стосовно правової природи державно приватного партнерства

Тез. доп. XV наук.-практ. конф. «Університет і регіон: Проблеми сучасної освіти» (26-27 листопада 2009 р., Луганськ).

Вид-во

СНУ ім. В. Даля,

м.Луганськ


Тези

2009

0,15


Зав. кафедрою

господарського права,

д.ю.н., проф. __________________________ Шаповалова О.В.


Тел. 33-11-18

Схожі:

Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік
Галузева приналежність відносин із забезпечення господарської діяльності природними ресурсами
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2007 рік
Методология обновления хозяйственного законодательства под стандарты устойчивого развития
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2007 рік
Методология обновления хозяйственного законодательства под стандарты устойчивого развития
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік
Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матер міжнар наук практ. Конф. №1. с....
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри господарського права за 2008 рік
Розвиток підприємництва в Україні: економіко-правове забезпечення. Збірник наукових праць за матер міжнар наук практ. Конф. №1. с....
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри історії держави І права за 2009 рік
История: перекрестки и переломы. Материалы научно-практической конференции. Волгоград. С. 294-297
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри "економічна кібернетика" за 2009 рік

Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри ”Гідрометеорологія” за 2009 рік
Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія, Матеріали Четвертої Всеукраїнської наукової конференції, 29. 09 10. 2009 р
Перелік публікацій кафедри господарського права за 2009 рік iconПерелік публікацій кафедри Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності за 2009 рік
Актуальні проблеми економіки. Науковий економічний журнал, №4 (94), 2009, с. 77-85
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи