Опис навчальної дисципліни тематичний план icon

Опис навчальної дисципліни тематичний план
НазваОпис навчальної дисципліни тематичний план
Сторінка1/6
Дата16.10.2012
Розмір1.13 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

ЗМІСТ

 1. ПЕРЕДМОВА

 2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА

ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ

 1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

 2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 4. ЗАВДАННЯ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ

 5. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

 6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ

 7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЗА ЯКИМИ ОЦІНЮЮТЬСЯ ВИДИ РОБІТ

 8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. ПЕРЕДМОВА

Особливістю сучасного етапу розвитку нашого суспільства є зростання ролі соціальних знань у підготовці фахівців різних профілів. Значне місце при цьому слід відвести саме соціологічним знанням, адже соціологія посідає чільне місце в системі соціогуманітарних дисциплін, які вивчаються у вищих навчальних закладах України. Саме вона утверджує погляд на суспільство як на об'єктивно взаємопов'язане ціле, з'ясовує місце і функції кожного соціального явища і процесу в рамках цілісного соціального організму, дає майбутнім фахівцям потрібні орієнтири і допомагає зрозуміти певні життєві ситуації, служить своєрідним компасом у буремному морі людських відносин. Соціологічна наука покликана формувати у студентів соціологічну культуру, соціологічне мислення, активну життєву та громадянську позицію, здатність вірно сприймати трансформаційні процеси, що відбуваються в суспільстві.

Курс соціології орієнтований на вивчення суспільства як цілісності, він орієнтовний на поглиблення уявлень студентів про суспільство, його побудову та функціонування, а також слугує теоретичним та методологічним підґрунтям для освоєння таких суспільних дисциплін як економіка, політологія, культурологія тощо. Метою вивчення дисципліни «Соціологія» є, підготовка широко освічених, творчо й критично мислячих спеціалістів, здатних до аналізу та прогнозування складних соціальних проблем.


^ 2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Соціологія”


Змістовно-модульна структура дисципліни

Курс: 3

Семестр: 5

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

^ Кількість кредитів: 2

ECTS


Модулі: 1


Змістових модулів: 5


Загальна кількість годин: 72

Напрям:


Освітньо-кваліфікаційний рівень: „бакалавр”

Нормативна

Лекції: 30 годин

Практичні: 24 години

Самостійна робота: 54 години

Вид контролю: іспит


Предмет: соціальні зв’язки, соціальна взаємодія та спосіб їх організації.

^ Мета: сформувати у студентів усвідомлення того, що вони є частиною соціального організму

Завдання:

 • засвоїти знання теоретичних основ і закономірностей функціонування соціологічної науки, оволодіти цими знаннями у багатоманітності наукових соціологічних напрямів, шкіл і концепцій;

 • показати специфіку соціального знання, його відмінність від інших наук про суспільство;

 • розглянути основні етапи розвитку соціологічних знань;

 • проаналізувати основні категорії соціологічної науки як структурні елементи суспільства у їх цілісності і взаємодії;

 • оволодіння методикою проведення прикладних соціологічних досліджень.

Передумови вивчення: філософія, релігієзнавство, основи економічної теорії, історія.

В результаті вивчення курсу "Соціологія" студенти повинні:

Знати:

 1. Специфіку соціологічного знання.

 2. Основні етапи розвитку соціологічної думки.

 3. Основні елементи структури соціологічного знання, їх співвідношення і взаємодію.

Вміти:

 1. Практично використовувати соціологічні знання для адекватного аналізу сучасної соціальної ситуації і прийняття правильних рішень.

 2. На практиці, т.т. в своїй професійній діяльності застосовувати набуті навички методики і техніки проведення соціологічних досліджень.

^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Кількість годин

всього

Очна форма навчання

Лекції

Практичні

заняття

Самост. робота

^ Модуль: „Соціологія - наука про суспільство як соціальну систему в цілому”

Змістовий модуль 1: „Соціологія як наука”

Тема № 1. Соціологія як наука: предмет, структура, функції
2

2

2

^ Змістовий модуль 2: „Розвиток соціальних знань”

Тема № 2. Основні етапи розвитку соціальних знань
10

2

2

^ Змістовий модуль 3: „Методика, організація та проведення соціологічного дослідження”

Тема № 3. Методика організації і проведення соціологічного дослідження
2

4

2

^ Змістовий модуль 4: „Основні галузі соціологічного знання”

Тема № 4. Соціологія сім’ї
2

4

2

Тема № 5. Соціологія особистості
2

2

Тема № 6. Соціологія молоді
2

2

Тема № 7. Соціологія політики
2

2

Змістовий модуль 5: Суспільство як соціальна система

Тема № 8. Суспільство: сутність, типи, структура
2

2

2

Тема № 9. Соціальна структура та соціальна стратифікація
2

2

Тема № 10. Соціальна організація та соціальний контроль
2

2

2

Тема № 11. Соціальні інститути в сучасному суспільстві
2

2

2

^ Разом годин

72

30

24

22


^ 4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(за змістовними модулями)

МОДУЛЬ: „Соціологія - наука про суспільство

як соціальну систему в цілому”

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Тема № 1. Соціологія як наука: предмет, структура, функції.

Об'єкт і предмет соціології. Специфіка соціологічного аналізу соціальних процесів і явищ. Категорії та закони соціології. Місце соціології у системі суспільствознавства, її зв'язок з іншими науками.

Система соціологічних знань та їх елементи. Цілісність соціологічного знання і різноманітність спеціальних соціологічних теорій та теоретичних напрямків. Загальні, спеціальні і галузеві соціологічні теорії. Конкретно-соціологічні дослідження. Фундаментальні і прикладні дослідження.

Основні функції соціології як науки: теоретико-пізнавальна, практична, описова, прогностична, інформаційна, світосприйнятна, культурологічна, тощо. Значення соціології для розв'язання соціально-економічних і політичних проблем сучасного українського суспільства.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ

Тема № 2. Основні етапи розвитку соціальних знань.

Витоки соціальних знань. Соціальні знання Стародавнього світу, Античності, Середньовіччя та Відродження. Соціально-теоретичні передумови виникнення соціології як науки. Огюст Конт як основоположник соціології. Позитивізм О. Конта та його вплив на подальший розвиток соціології. Теорія суспільства Г. Спенсера.

Концепція психології юрби Г. Лебона і Г. Тарда. Концепція "Дзеркального Я" Ч.Х.Кулі. Соціологічні проблеми в психоаналізі З. Фрейда. Психологічні концепції російської соціології. "Соціологізм" Е. Дюркгейма. Соціологічна теорія К. Маркса. "Розуміюча" соціологія М. Вебера. Інтегральна соціологія П. Сорокіна. Структурно-функціональний напрямок сучасної соціології. Теорії соціального конфлікту Р. Дарендорфа і Л. Козера. Феноменологічна соціологія. Етнометодологія Г. Гарфінкеля.

Витоки соціально-політичних учень в Україні. Соціально-політична думка в Україні в 16-17 століттях. Соціально-політичні концепції в Києво-Могилянській академії.

Соціологічні ідеї представників української суспільно-політичної думки в 19 -початку 20 ст. Соціальні проблеми в творчості Г. Сковороди та Т. Шевченка. Соціологічна проблематика з творчості М. Драгоманова, М Ковалевського, М, Костомарова. Ідеї Івана Франка. Концепція про державність і демократію М. Грушевського.

Розвиток вітчизняної соціології у ХХ столітті. Сучасна Українська соціологія: проблеми та перспективи.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема № 3. Методика, організація та проведення соціологічного дослідження

Поняття і функції соціологічних досліджень. Роль соціологічних досліджень у пізнанні суспільства. Види соціологічних досліджень. Типи емпіричного дослідження. Основні етапи й процедури соціологічного дослідження. Програма як виклад і обґрунтування основ дослідження. Структура програми соціологічного дослідження. Формулювання проблеми дослідження. Визначення об'єкта й предмета дослідження. Визначення мети й завдань дослідження. Формулювання гіпотез у соціологічному досліджені. Організаційно-процедурний розділ програми.

Загальна характеристика й класифікація методів збору первинної соціологічної інформації. Опитування як метод збору соціологічної інформації, його місце серед інших методів соціологічного дослідження. Специфіка анкетування у соціологічному дослідженні. Типи питань і особливості їх використання. Основні правила конструювання питань і побудови анкет. Типові помилки в анкетуванні та шляхи їх подолання.Інтерв'ю та особливості його застосування у соціологічному дослідженні. Інтерв'ю як процес спілкування соціолога з респондентом. Вимоги до організації та проведення інтерв'ю. Метод експертних оцінок. Соціометричне опитування. Способи підвищення якості і надійності результатів опитування. Загальна характеристика спостереження та соціального експерименту і специфіка їх використання в соціологічних дослідженнях. Види спостереження, їх переваги і недоліки. Способи використання технічних засобів у спостереженні. Шляхи підвищення надійності даних спостереження. Кількісно-якісний аналіз (контент-аналіз) змісту документів.

Особливості та вимоги при підготовці інформації для ручної та машинної обробки: редагування, кодування, усунення помилок, відкриті питання та ін. Програмне забезпечення процесу обробки інформації. Введення даних в ЕОМ.

Методи та процедури опису інформації. Види та форми графічного зображення соціологічних даних.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. ОСНОВНІ ГАЛУЗІ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ

Тема № 4. Соціологія сім’ї.

Соціологія сім'ї як галузь соціологічного знання. Сутність сім'ї й шлюбу. Соціальні функції сім'ї в сучасному суспільстві. Форми шлюбу. Сімейні системи. Різновиди сім’ї. Типологія сім'ї. Структура сім’ї. Умови життя сім’ї. Життєвий цикл сім’ї. Ролеві відносини в сім’ї. Планування сім’ї, сім’я і здоров’я. Сімейне виховання. Проблеми й чинники оптимізації шлюбно-сімейних орієнтацій молоді.

^ Тема № 5. Соціологія особистості.

Соціологія особистості як галузь соціологічного знання. Поняття особистості в соціології. Основні ознаки особистості. Співвідношення понять людина, особистість, індивід, індивідуальність. Основні теоретичні концепції особистості. Типологія особистості.

Соціальний статус та соціальні ролі особистості. Внутрішньо-рольові та між рольові конфлікти, шляхи їх подолання. Соціальна ідентифікація. Соціалізація індивідів та її основні етапи. Агенти соціалізації. Співвід­ношення соціалізації та індивідуалізації особистості. Структура процесу соціалізації: адаптація, інтеріоризація та формування особистих якостей. Десоціалізація та ресоціалізація.

Соціологічні дослідження адаптації особистості. Рольова концепція особистості. Соціальний статус і соціальна роль. Теорія референтних груп, актуалізація її наукової розробки в сучасних умовах. Проблеми взаємодії особистості і суспільства. Девіантна поведінка особистості.


^ Тема № 6. Соціологія молоді.

Соціологія молоді як галузь соціології. Молодь як соціально-демографічна спільнота. Молодіжні об'єднання. Девіантна поведінка молоді. Розробка молодіжних проблем у вітчизняній соціології.

Молодіжні проблеми та їх прояви в Україні. Соціальне і політичне самовизначення молоді. Духовний і фізичний розвиток молоді. Стан дослідження молодіжних проблем в Україні. Законодавчі акти у справах молоді в Україні та оцінка їх реалізації.


^ Тема № 7. Соціологія політики.

Політична соціологія – розділ соціології який вивчає політику як комплекс політичних відносин, інститутів і свідомості. Описовий і нормативний підходи до вивчення предмету. Об’єкт і предмет соціології політики. Феномен політичного. Політизація сучасного суспільства. Політична наука і соціологія політики. Завдання соціології політики. Витоки політичних теорій. Соціальна спільнота як категорія соціології політики. Політичний суб’єкт, політичний процес, політична система, соціальний механізм влади, соціально-політичний конфлікт, політична згода, соціально-політична стабільність, політична свідомість, політичне лідерство, політичний тиск. Підходи до розуміння політичної системи. Функції соціології політики. Методи дослідження в соціології політики.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5: СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

Тема № 8. Суспільство: сутність, типи, структура.

Поняття суспільства. Людина і суспільство. Суспільство і природа. Головні ознаки суспільства та його структурні елементи. Суспільство як соціальна система. Структура суспільства як сукупність соціальних дій, взаємодій, зв’язків, відносин, цінностей і норм.

Еволюція уявлень про суспільство як соціальну систему: поняття суспільства в античному світі, в соціально-філософській думці 16-18 ст., системно-механістичні та системно-органістичні підходи до аналізу суспільства (О. Конт, Г. Спенсер, Е. Дюркгейм, Ф. Тьоніс, В. Парето та ін.). Трактування суспільства в марксистській соціологічній концепції. Сучасні соціологічні трактування суспільства.

Основні методологічні підходи до аналізу суспільства. Історичні типи суспільства: традиційне, індустріальне, постіндустріальне, інформаційне, Поняття сучасного суспільства. Глобальні процеси сучасного суспільного розвитку: урбанізація, економічна та політична модернізація, інформаційна революція, взаємодія та взаємовплив культур та ін. Тенденції розвитку сучасного українського суспільства.


^ Тема № 9. Соціальна структура та соціальна стратифікація

Поняття соціальної структури суспільства. Основні елементи соціальної структури: соціальні групи, соціальні спільноти, соціальні інститути, соціальні організації, особистість. Соціальні інститути в системі соціальних зв'язків.

Поняття соціальної групи. Соціальна група як суб'єкт суспільного життя. Головні чинники та механізми формування соціальних груп. Види соціальних груп: соціально-класові, соціально-демографічні, соціально-етнічні, соціально-професійні, соціально-територіальні.

Соціально-класові утворення і поляризація суспільства в Україні. Соціологічний аналіз соціально-демографічної структури суспільства. Національно-етнічна структура суспільства. Соціально-поселенська структура суспільства.

Соціальна стратифікація як центральне поняття при аналізі соціального. Поняття соціальної страти. Основні методологічні підходи до аналізу соціальної стратифікації: функціональний підхід (Т. Парсонс, Р. Мертон, Дж. Александер), конфліктний підхід (К.Маркс, М. Вебер, Р. Дарендорф, Л. Козер), еволюційний підхід (Герхард та Джин Ленскі). Історичні типи стратифікації. Види соціальної стратифікації. Виміри стратифікації.

Поняття соціальної мобільності. Типи соціальної мобільності. Основні канали соціальної циркуляції. Соціальна стратифікація та соціальна мобільність як процеси відтворення і розвитку соціальної структури суспільства.

Тема № 10. Соціальна організація та соціальний контроль Соціальна організація, її особливості. Способи функціонування соціальних організацій. Мета соціальної організації. Соціальний контроль, санкції, норми, звичаї, звички, нрави, традиції, соціальні закони та табу. Управління – норма функціонування організації.

Девіантна поведінка. Делінквенція. Види девіантної поведінки. Типи девіації. Концепції девіації (біологічна, психологічна, культурологічна, стигматична, соціологічна). Позитивні і негативні відхилення.

Причини девіантної поведінки. Аномія. Основні види порушень в ціннісно-нормативній системі суспільства. Реакція на аномія.


^ Тема № 10. Соціальна організація та соціальний контроль

Соціальна організація, її особливості. Способи функціонування соціальних організацій. Мета соціальної організації. Соціальний контроль, санкції, норми, звичаї, звички, норови, традиції, соціальні закони та табу. Управління – норма функціонування організації.

Девіантна поведінка. Делінквенція. Види девіантної поведінки. Типи девіації. Концепції девіації (біологічна, психологічна, культурологічна, стигматична, соціологічна). Позитивні і негативні відхилення.

Причини девіантної поведінки. Аномія. Основні види порушень в ціннісно-нормативній системі суспільства. Реакція на аномія.


^ Тема № 11. Соціальні інститути в сучасному суспільстві.

Поняття соціального інституту. Соціальний інститут – вид соціальної практики. Основні ознаки соціального інституту. Використання терміну "інститут" в сучасних соціологічних теоріях. Класифікація інститутів. Соціальний інститут виникає і функціонує, виконуючи ту чи іншу соціальну потребу. Функції (закріплення і відтворення суспільних відносин, регулятивна, інтегративна, транслююча та ін.). Основні види соціальних інститутів (економічні, політичні, культурні, освітні, релігійні). Загальні ознаки соціальних інститутів. Формальні і неформальні соціальні інститути. Інституалізація – процес формування різних типів соціальної практики в якості соціальних інститутів. Передумови інституалізації. Етапи інституалізації.

Освіта як соціальний інститут. Формальний і реальний результат освіти. Ознаки інституалізації освіти. Роль освіти як соціального інституту (сфера життя суспільства, сукупність освітніх закладів, процес навчання, результат, рівень і якість освіти, сфера освітніх послуг). Функції освіти як соціального інституту.


^ 5. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Опис навчальної дисципліни тематичний план iconТематичний план проходження Навчальної програми з дисципліни безпека життєдіяльності
Тема 3: Значення зовнішнього середовища в системі «людина – зовнішнє середовище»
Опис навчальної дисципліни тематичний план iconСтруктура програми навчальної дисципліни І. Опис предмета навчальної дисципліни предмет
Предмет: вікова динаміка, закономірності, фактори, умови, механізми становлення, формування та розвитку особистості
Опис навчальної дисципліни тематичний план iconНаціональний університет ”києво-могилянська академія” Кафедра філософії та релігієзнавства робочий тематичний план навчальної дисципліни „естетика”
Мета курсу – познайомити студентів з основними поняттями і проблемами дисципліни „естетика”, сформувати теоретичний базис для критичного...
Опис навчальної дисципліни тематичний план iconМедична психологія 3 курс тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Тематичний план практичних занять з дисципліни «пропедевтика внутрішньої медицини»
Опис навчальної дисципліни тематичний план iconЗміст с. Вступ Навчально тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»
Навчально тематичний план вивчення дисципліни «Історія України»
Опис навчальної дисципліни тематичний план icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медико-психологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Опис навчальної дисципліни тематичний план icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу стоматологічного факультету на 2012 2013 навчальний...
Опис навчальної дисципліни тематичний план iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни
Світу Людини, а історія європейської філософії постає як справжнє “полювання на смисл” в аспектах блаженного споглядання, жертовного...
Опис навчальної дисципліни тематичний план icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський 2012р. Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу
Тематичний І календарний план лекцій з медичної біології для студентів І курсу медичного факультету
Опис навчальної дисципліни тематичний план iconРобочий тематичний план навчальної дисципліни
Світі Людини. Відповідно, історія європейської філософії постає як справжнє “полювання на смисл” в аспектах блаженного споглядання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи