З дисципліни: історія структура програми навчального курсу icon

З дисципліни: історія структура програми навчального курсу
Скачати 203.95 Kb.
НазваЗ дисципліни: історія структура програми навчального курсу
Дата15.10.2012
Розмір203.95 Kb.
ТипДокументи


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для слухачів підготовчого відділення


з дисципліни: історія


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчального КУРСУ

історія”


ОПИС ПРЕДМЕТУ Навчального КУРСУ


Предметом курсу є  основні етапи історії українського народу, соціально-політична система України.


Курс:

Підготовка (бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації)

Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

^ 7


Модулів: 


Змістових модулів:

4


Загальна кількість годин:

240


Тижневих годин:

6

Напрям підготовки


Освітньо-кваліфікаційний рівень
Рік підготовки: 1


Семестр: (1-2)


Лекції (теоретична підготовка):

8 годин


Семінарські та практичні заняття:

128 годин


Самостійна робота:

104 годин


Індивідуальна робота:

___ годин

Вид контролю: залік, іспит


^ МЕТА

Мета курсу – ознайомити іноземних слухачів з основними етапами історії українського народу, соціально-політичною системою України, правами і обов’язками іноземців в Україні.


ПРОГРАМА

Навчальний курс “Історія” спрямований на формування у слухачів знань про становлення і розвиток української державності, питання сучасного економічного і політичного життя України.

^ Методологічною основою курсу є концептуальні положення про взаємозв’язок, взаємообумовленість і взаємозалежність соціально-економічних і педагогічних явищ і процесів, необхідність їх урахування в конкретних умовах; системний підхід як різнобічний і багаторівневий спосіб аналізу педагогічних проблем.

Завдання вивчення курсу „Історія” полягають у ознайомленні слухачів:

 • із сучасною незалежною українською державою;

 • з головними моментами історичного шляху, що пройшов український народ;

 • з видатними українськими діячами, що творили історію та культуру українського народу.


Освітня і пізнавальна мета курсу реалізується лише за умови досягнення слухачами певного рівня володіння мовою, тому паралельно реалізується і комунікативна мета навчання:

 • нагромадження й збагачення лексичного запасу, характерного для публіцистичного стилю і частково для художнього мовлення;

 • перенесення навичок використання мовленнєвих одиниць, сформованих у першому семестрі на матеріалі нейтрального стилю, на публіцистичний стиль і художнє мовлення;

 • формування навичок і вмінь мовленнєвої діяльності, де текст є головною одиницею навчання.


Після засвоєння навчального курсу “Історія” слухачі повинні

уміти:

 • свідомо читати, аналізувати та конспектувати історичний текст;

 • правильно формулювати висловлювання з історії України;

 • застосовувати здобуті знання для аналізу історичних подій;


знати:

 • дати, назви, причини і наслідки основних історичних подій в історії України;

 • імена видатних історичних осіб та їх роль в історії України.

^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ КУРСУ

"ІСТОРІЯ"


Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

^ Семінарські та практичні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

Змістовий модуль I.


Тема 1. Вступ.

2

2

4
Тема 2. Загальні положення про Україну.
4

6

^ Змістовий модуль IІ.


Тема 3. Стародавні народи на території України.
4

6
Тема 4. Київська Русь – стародавня держава східних слов’ян.
6

6

Тема 5. Роздроблення Київської Русі. Галицько-Волинське князівство.

6

6

Тема 6. Захват Українських земель іноземними державами у ХІІІ-ХУІІ ст.
8

8

Тема 7. Запорізька Січ – нащадок української державності
8

8

Змістовий модуль IІІ.


Тема 8. Україна у ХУІІ-ХУІІІ ст.

2

16

8
Тема 9. Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій.
14

12
Тема 10. Україна на початку ХХ ст., відродження української

державності.

2

16

10
Змістовий модуль IУ.


Тема 11. Україна у складі СРСР

2

16

8
Тема 12. Проголошення і розвиток української незалежної держави
14

12
Тема 13. Політична система сучасної України.
14

10
^ Всього годин

8

128

104
змістовий модуль I.

Тема 1. Вступ

(4 год.)

Історія як наука. Історична хронологія. Предмет історії України. Завдання навчального курсу «Історія».

^ Тема 2. Загальні положення про Україну

(4 год.)

Територія України, кордони України. Адміністративний устрій, столиця України. Символи української державності (герб, прапор, гімн).

Народ України. Чисельність населення, національний склад населення України.

Громадяни України. Права і обов’язки іноземців в Україні.


змістовий модуль IІ.

Тема 3. Стародавні народи на території України

(4 год.)

Давньогрецькі колонії у Причорномор’ї. Кочові народи на Півдні України.

^ Тема 4. Київська Русь – стародавня держава східних слов’ян

(6 год.)

Розселення слов’ян у Європі. Східні слов’яни.

Виникнення держави Київська Русь. Державний устрій та господарство Київської Русі. Міжнародні зв’язки Київської Русі.

Хрещення Русі. Культура Київської Русі. Історичне значення Київської Русі.

^ Тема 5. Роздроблення Київської Русі. Галицько-Волинське князівство

(6 год.)

Розпад Київської Русі на окремі князівства.

Утворення Галицько-Волинського князівства. Зовнішня політика князівства. Роль Галицько-Волинського князівства у розвитку української державності.

^ Тема 6. Захват Українських земель іноземними державами у ХІІІ-ХУІІ ст.

(8 год.)

Боротьба давньоруських князівств з іноземними загарбниками (печеніги, хазари, половці) у ІХ-ХІІІ ст.

Монголо-татарська навала на українські землі.

Україна у складі Литви і Речі Посполитої у ХІІІ-ХУІІ ст.


^ Тема 7. Запорізька Січ – нащадок української державності

(8 год.)

Виникнення козацтва. Запорізька Січ – козацька республіка. Запорізькі козаки – захисники української землі.

Гетьмани Запорізької Січі.


змістовий модуль IІІ.

Тема 8. Україна у ХУІІ-ХУІІІ ст.

(18 год.)

Національно-визвольна війна України проти Речі Посполитої. Українська держава під час Визвольної війни.

Союз України і Росії (1654р.).

Руїна та її наслідки для України.

Гетьманщина – форма української державної автономії. Ліквідація української автономії і Запорізької Січі.

Українська культура у ХУІІ-ХУІІІ ст.

^ Тема 9. Україна у складі Російської і Австро-Угорської імперій

(14 год.)

Розпад Речі Посполитої і розділ України між Російською і австрійською імперіями.

Економічний розвиток Східної і Центральної України у ХУІІІ-ХІХ ст. Економічне становище Західної України.

Національно-визвольний рух в Україні. Українська культура у ХІХ ст.

^ Тема 10. Україна на початку ХХ ст. , відродження української державності

(18 год.)

Україна в роки Першої світової війни. Наслідки війни для України. Універсали Центральної Ради. Українська Народна Республіка.

Держава гетьмана П.Скоропадського.

Директорія та відновлення Української народної республіки.

Громадянська війна в Україні.


змістовий модуль IУ.

Тема 11. Україна у складі СРСР

(18 год.)

Створення СРСР. Економічне і політичне становище України у складі СРСР (20-30-ті роки).

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні.

Україна в роки Другої світової війни.

Розвиток України у 50-70-ті роки.

Економічна і політична криза в СРСР у 70-80-ті роки, її вплив на Україну.

^ Тема 12. Проголошення і розвиток української незалежної держави

(14 год.)

Демократичні перетворення в СРСР та їх вплив на національний і політичний рухи в Україні.

Проголошення незалежної української держави. Розпад СРСР і створення СНД.

Економічні реформи в Україні.

^ Тема 13. Політична система сучасної України

(14 год.)

Розподіл влади в демократичній державі.

Конституція України. Органи влади в Україні. Політичні партії в Україні.

Зовнішня політика України.


^ САМОСТІЙНА РОБОТА

 1. Читання додаткової літератури з історії України.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Предмет та завдання курсу «Історія».
2. Становлення і розвиток людського суспільства на території України. Трипільська культура.
3. Формування державотворчих традицій на території України: кіммерійці, скіфи, сармати, античні міста-держави Північного Причорномор'я.
4. Походження слов'ян та їх розселення на території України.
5. Теорії походження Русі. Руська земля.
6. Формування централізованої держави на чолі з Києвом. Перші князі, їх зовнішня і внутрішня політика.
7. Піднесення та розквіт Київської Русі. Володимир Великий та Ярослав Мудрий.
8. Запровадження християнства на Русі та його значення.
9. Київська Русь за князювання Ярославичів.
10. Русь-Україна у період політичної роздробленості: причини і наслідки.
11. Боротьба Русі-України з монголо-татарською навалою.
12. Галицьке та Волинське князівства у XI —XII ст.
13. Утворення Галицько-Волинського князівства.
14. «Королівство Русі» Данила Галицького.
15. Галицько-Волинська держава в останній третині ХІІІ — у першій половині XIV ст.
16. Культура України княжої доби (IX —XIV ст.).
17. Литовсько-Руська держава: формування, устрій, суспільно-політичні відносини.
18. Польська експансія на українські землі в другій половині XIV — у середині XVII ст. Люблінська унія.
19. Національно-культурний рух в Україні середини XIV — першої половини XVII ст.
20. Берестейська унія, її причини та наслідки.
21. Зародження українського козацтва: причини та сутність.
22. Запорізька Січ — вільна козацька республіка.
23. Українське козацтво в боротьбі з турецько-татарською експансією. Петро Сагайдачний.
24. Народні виступи проти Речі Посполитої під проводом Криштофа Косинського та Северина Наливайка.
25. Козацько-селянські повстання першої половини XVII ст.
26. Культура України XIV — першої половини XVII ст.
27. Причини та передумови національно-визвольних змагань українського народу під проводом Богдана Хмельницького.
28. Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні в 1648—1649 pp. Становлення Української національної держави.
29. Воєнні дії між Україною і Польщею в 1650 — 1653 pp.

30. Українсько-московська угода 1654 p., її причини та наслідки.
31. Розвиток Української національної революції в 1654-1657 pp.
32. Загострення кризи української державності у 1657—1663 pp.

33. Розчленування України на Лівобережну та Правобережну.

34. Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української держави.
35. Становлення Гетьманщини.
36. Гетьманування Івана Мазепи. Полтавська катастрофа.
37. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція.
38. Обмеження політичної автономії України в першій половині XVIII ст.
39. Остаточна ліквідація автономного устрою України в другій половині XVIII ст.
40. Слобідська та Південна Україна в козацько-гетьманську добу.
41. Правобережні та західноукраїнські землі в другій половині XVII — XVIII ст. Гайдамацький і опришківський рух.
42. Культура України в другій половині XVII — XVIII ст.
43. Політика російського царизму на українських землях в першій половині XIX ст.
44. Соціально-економічне та політичне становище західноукраїнських земель у кінці XVIII — першій половині XIX ст.
45. Початки національного відродження у Наддніпрянській Україні у кінці XVIII - першій половині XIX ст.
46. Утворення Кирило-Мефодіївського братства та його діяльність. Тарас Шевченко.
47. Зростання національної свідомості в Західній Україні в першій половині XIX ст. «Руська трійця».
48. Революція 1848 р. та її вплив на розвиток західноукраїнських земель. Головна руська рада.
49. Культура України в першій половині XIX ст.
50. Україна в умовах російських реформ другої половини XIX ст.
51. Український національний рух в Російській імперії в другій половині XIX ст. Валуєвський та Емський укази.
52. Піднесення суспільно-політичного та національного руху на західноукраїнських землях у другій половині XIX ст.
53. Культура України в другій половині XIX ст.
54. Зростання організованості українського руху в Наддніпрянщині у 1900-1914 pp.
55. Радикалізація національно-визвольного руху в Західній Україні у 1900-1914 pp.
56. Україна в Першій світовій війні. Українські січові стрільці.
57. Утворення Української Центральної Ради та її діяльність. І і II Універсали.
58. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР.
59. Брестський мир. Вступ німецьких та австро-угорських військ в Україну. Розпуск Центральної Ради.
60. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського.
61. Діяльність Директорії УНР. Акт злуки УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 p., його історичне значення.
62. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях в 1918-1919 pp. Українська галицька армія.
63. Поразка українських визвольних змагань 1917 — 1921 pp., її причини та наслідки.
64. Встановлення комуністичного режиму в Україні. Політика «воєнного комунізму».
65. Голод 1921 — 1923 pp. в Україні, його причини і наслідки.
66. Україна в роки нової економічної політики.
67. Створення Союзу РСР і Україна.
68. Національна політика більшовиків на українських землях у 20 —30-ті роки.
69. Здійснення індустріалізації в Україні в 1930-ті роки. Утвердження тоталітарного режиму.
70. Запровадження антинародного колгоспного ладу в Україні.
71. Голодомор 1932 — 1933 pp. в Україні, його причини і наслідки.
72. Масові репресії в Україні у 1930-х роках.
73. Політика Польщі в Галичині та на Волині у 1920 —30-х роках.
74. Суспільно-політичний рух і національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях в період польської окупації (1920-1930-ті роки). Діяльність політичних партій.
75. Створення та діяльність Організації українських націоналістів.
76. Становище українців Буковини між двома світовими війнами.
77. Українські землі під владою Чехословаччини. Проголошення незалежності Карпатської України.
78. Західноукраїнські землі в системі радянсько-німецьких договорів 1939 р.
79. Масові репресії сталінського режиму на західноукраїнських землях в 1939—1941 pp.
80. Початок німецько-радянської війни. Встановлення фашистського окупаційного режиму в Україні.
81. Рух Опору проти фашистської окупації в Україні.
82. Діяльність ОУН-УПА в роки Другої світової війни. Проголошення у Львові Акта відновлення Української держави (30 червня 1941 p.).
83. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Возз'єднання українських земель.
84. Труднощі післявоєнної відбудови в Україні. Голод 1946-1947 pp.
85. Соціально-економічні і політичні процеси в Західній Україні після Другої світової війни. Боротьба ОУН-УПА проти тоталітарного режиму.
86. Ідеологічний наступ комуністичного режиму в Україні після Другої світової війни (1945—1953 pp.).
87. Суспільно-політичне та економічне становище України в період хрущовської «відлиги».
88. Культурницьке шістдесятництво в УРСР, його передумови і наслідки.
89. Наростання кризових явищ у соціально-економічному житті України в другій половині 1960-х — середині 80-х років.
90. Посилення реакції в політичному та національно культурному житті України в другій половині 1960-х — у середині 80-х років.
91. Дисидентський рух в Україні.
92. Суперечливість перебудовних процесів в Україні. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.
93. Зростання суспільно-політичної активності населення України в "кінці 1980-х — на початку 1990-х років. Виникнення нових політичних партій та рухів.
94. Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму про її незалежність.
95. Україна в період утвердження національної державності. Президент Леонід Кравчук.
96. Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства на сучасному етапі. Президент Леонід Кучма. Прийняття нової Конституції.
97. Діяльність України на міжнародній арені після проголошення незалежності.
98. Українська національна символіка та її походження (герб, прапор, гімн).
99. Еміграція українців за кордон, її причини і напрямки.
100. Суспільно-політичне і культурне життя української діаспори. Проблеми українців в країнах СНД.


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ:

1. Методи організації і самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності:

 • словесні методи: бесіда, розповідь;

 • наочні методи: ілюстрація;

 • практичні методи: усні та письмові вправи;

 • робота з книгою.


2. Методи стимулювання і мотивації:

 • пізнавальні ігри;

 • навчальна дискусія;

 • пред’явлення навчальних вимог;

 • заохочення й осудження в навчанні.


3. Методи контролю і самоконтролю в навчанні:

 • метод усного контролю;

 • метод письмового контролю;

 • метод тестового контролю;

 • метод самоконтролю.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточні опитування на семінарських та практичних заняттях, підсумкове тестування за кожним змістовним модулем.


Розподіл балів, що присвоюється слухачам

з курсу «ІСТОРІЯ»Тема

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Розподіл балів


Змістовий модуль 1.

Тема 1.

1

1-2

1
4

Тема 2.
1-3

1-2
6


Змістовий модуль 2.

Тема 3.
1-3

1-2
6

Тема 4.
1-6

1-2
8

Тема 5.
1-4

1-2
6

Тема 6.
1-6

1-2
8

Тема 7.
1-5

1-2
7


Змістовий модуль 3.

Тема 8.

1

1-8

1-2
10

Тема 9.
1-7

1-2
9

Тема 10.

1

1-7

1-2
9


Змістовий модуль 4.

Тема 11.

1

1-7

1-2
10

Тема 12.
1-7

1-2
9

Тема 13.
1-6

1-2
8


Всього:

1-4

1-71

1-25
1-100Шкала оцінювання:

(А)

90-100 балів

- відмінно

(BC)

75-89 балів

- добре

(DE)

60-74 балів

- задовільно

(FX)

35-59 балів

- незадовільно з можливістю повторного складання

(F)

1-34 балів

- незадовільно з обов’язковим повторним курсом


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СЛУХАЧІВ


Рівні навчальних досягнень

Бали

^ Критерії оцінювання навчальних досягнень

За національною шкалою

Шкала ECTS

Теоретична підготовка

Практична підготовка

2…5

1…100

F…A

Студент

Високий

5

90-100

А

Має системні знання з історії України; надає вичерпну, правильну відповідь, повне розкриття змісту понять, закономірностей, підтверджує їх прикладами; рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію.

Студент грамотно і творчо використовує карти та ін. джерела історичних знань, вміє робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності.

Достатній

4

74…89

BC

Вільно володіє навчальним матеріалом з історії; самостійно виправляє допущені помилки, здатен застосовувати здобуті знання на практиці; узагальнює, аналізує і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків.

За зразком самостійно виконує практичні завдання, пов’язані з використанням історичних знань; має стійки навички виконання завдань; застосовує теоретичні знання під час виконання практичних завдань.

Задовільний

3

60…74

DE

Володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу знайомий з основними поняттями навчального матеріалу.

Студент розуміє основний матеріал, за допомогою викладача визначає поняття і закономірності, частково пояснює історичні закономірності, використовує карту. Правильно використовує джерела історичної інформації.

Низький

2

35…59

FX

Має фрагментарні знання про сутність основних подій з історії України, під час відповіді допускаються суттєві помилки у фактах, датах, назвах подій.

Студент може розпізнавати окремі історичні події, намагається давати їм визначення з допомогою викладача.

Незадовільний

2

1…34

F

Студент не володіє навчальним матеріалом, не може визначити основні історичні події з історії України.

Потребує постійної допомоги викладача під час виконання елементарних завдань, пов’язаних з читанням тексту, переказу прочитаного, не може самостійно відповідати на запитання.


^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Програма дисципліни «Історія України» для слухачів-іноземців підготовчих факультетів вищих навчальних закладів України // Навчальні програми (довузівська підготовка іноземних громадян). – Ч. 2. – К. :Політехніка, 2005. – с.73-79; Програма курсу „Історія” для студентів-іноземців підготовчого відділення / Уклад. О.А.Горчакова – Одеса: ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2010.; Горчакова О.А., Зелинская Н.С., Латышева В.В. История: учебное пособие для слушателей подготовительного отделения. – Одеса, 2011.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Конституція України. – Х.: Ранок, 1999. – 48с.

 2. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Х.: Дельта, 1993. – 256с.

 3. Верстюк В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронолог. довід. – К.: Наук. думка, 1995. – 688с.

 4. История Украины: Учеб. пособие для студентов-иностранцев / В.Е.Дягилев, В.Е.Грицюк, И.Б.Коваленко и др. – Х.: Экограф, 2000. – 64 с.

 5. Історія української культури / Під ред. І.Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – 860с.

 6. Крип’якевич І.П. Історія України. – Л.: Світ, 1992. – 560с.

 7. Малий словник з історії України / В.Смолій, С.Кульчицький, О.Майборода та ін. – К.: Либідь, 1997. – 464 с.

 8. Рибалка І.К. Історія України: У 3 ч. – Х.: Основа, 1995-1998.

 9. Українські символи / М. Дмитренко, Л. Іваннікова, Г. Лозко та ін. / за ред.. М.Дмитренка. – К.: Народознавство, 1994. – 139 с.

 10. Українознавство: Хрестоматія: У 2 кн. / В. С. Крисаченко. – К.: Либідь, 1996-1997. – Кн.1. – 1996. – 252 с.; Кн.2. – 1997. – 464с.

Схожі:

З дисципліни: історія структура програми навчального курсу iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ”
З дисципліни: історія структура програми навчального курсу iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ”
З дисципліни: історія структура програми навчального курсу iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури II пол XIX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури II пол XIX ст. ”
З дисципліни: історія структура програми навчального курсу iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури кін XIX- поч XX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури кін XIX- поч XX ст. ”
З дисципліни: історія структура програми навчального курсу iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII, I пол XIX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII, I пол XIX ст. ”
З дисципліни: історія структура програми навчального курсу iconПрограма навчального курсу Історія української літератури та критики
Структура програми навчального курсу “ Історія української літератури та критики”
З дисципліни: історія структура програми навчального курсу icon1. Структура програми навчального курсу „Біогеографія”
Шифр та назва спеціальності: 010100. Педагогіка І методика середньої освіти. Історія та географія
З дисципліни: історія структура програми навчального курсу iconСтруктура програми навчального курсу «історія історичної науки» опис предмета навчального курсу
Тому, в залежності від означеної вище актуалізації даної тематики, представлена робоча програма являє собою приклад історичного аналізу...
З дисципліни: історія структура програми навчального курсу iconІсторія” (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предмет курсу. Генеалогія – (від грец genealogia – родовід) це допоміжна історична дисципліна, що вивчає походження І споріднені...
З дисципліни: історія структура програми навчального курсу iconСтруктура програми навчального курсу „Історія української літератури та критики”
Т. Г. Шевченка, Марка Вовчка, Л. Глібова, С. Руданського, А. Свидницького; наголосити на естетичній значимості, своєрідності розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи