«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта» icon

«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта»
Скачати 353.48 Kb.
Назва«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта»
Дата15.10.2012
Розмір353.48 Kb.
ТипДокументи

Програма навчальної дисципліни

«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології»

для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації

спеціальність – 6.010105 «Корекційна освіта»

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Структура програми навчальної дисциплини

«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології»


Опис предмета курсу


Курс: 1-й

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 3

Модулів: 3

Змістових модулів: 4

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 4

7.010103 –

Педагогічна освіта

6.010105 –

Корекційна освіта

Бакалавр

1 рік підготовки

1 семестр

Лекції (теоретична підготовка): 24 години

Лабораторні та практичні заняття: 30 годин

Самостійна робота: 48 годин

Індивідуальна робота -6

Вид контролю: іспитМета

Курс розроблено для студентів 1 курсу інституту фізичної культури та реабілітації, які навчаються за спеціальності «Корекційна освіта».

Курс дає майбутнім педагогам знання про особливості будови дитячого організму і його функції на різних етапах онтогенезу. Ці знання необхідні науковій організації навчально-виховної роботи з дітьми з різноманітними вадами у психофізичному розвитку, оскільки ефективність останньої в значній мірі залежить від відповідності методів навчання, виховання, що змінюються в процесі індивідуального розвитку функціональних можливостей організму.

Знання морфо-функціональних особливостей організму особливо важливо так як в період становлення (розвитку організму) при неправильній організації умовного життя особливо легко виникають неоднакові патологічні порушення функцій нервової системи, опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи і т. д.

Всі заходи, спрямовані на підвищення ефективності педагогічного процесу, повинні опиратися на знання анатомі та фізіології.

Курс «Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» з основним для послідовного вивчення курсу „Корекційна педагогіка", з фундаментом, на якому будують всі методи прийому і складає відповідні курси з методик виховання і навчання дітей, основною здорового способу життя, азбуки здоров'я дитини.

Творче, глибоке вивчення вікових анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму можливо лише при доброму знанні будови і функції вікової людини, тому передбачається спочатку вивчення загальної анатомії, а потім вже вивчаються вікові особливості будови організму людини.

^ Перелік знань та умінь, якими повинні оволодіти студенти:

Знати:

1. Особливості будови органів та систем на різних етапах онтогенезу, закономірності росту і розвитку організму і впливів на нього навчання, виховання і факторів зовнішнього середовища, теоретичні основи і конкретну оцінку системи розвитку функціональних систем організму в онтогенезі.

 1. Режим розумової і фізичної роботи, його обґрунтування і засоби життя необхідні для збереження здоров'я.

 2. Значення ведучих факторів онтогенезу.

 3. Вміти:

 4. використовувати отримані знання в професійній діяльності;

 5. інтегрувати уявлення про окремі системи в умовному організмі;

 6. використовувати основні знання в оцінці здорового способу життя і органи здоров'я дитини з гігієнічними вимогами в організації навчально-виховного процесу.

Таким чином програма орієнтована на вирішення конкретних завдань теоретичної і практичної підготовки студентів до їх професійної діяльності.


ПРОГРАМА

Вступ

ЗМІСТОВІЙ МОДУЛЬ I. Морфолого-функціональна характеристика організму. Розвиток організму. Опорно-рухова система

^ Тема 1. Введення в анатомію, фізіологію та валеологію.

Предмет, завдання та методи вивчення анатомії, фізіології та валеології. Єдність організму і середовища. Організм як єдине ціле. Рівні організації організму людини (клітина. тканини. органи. системи органів. Загальний огляд зовнішньої форми тіла людини. Поняття про конституцію. Класифікація конституційних типів. Площини симетрії. Осі обертання. Анатомічна номенклатура.

^ Тема2. Закономірності онтогенетичного розвитку організму людини.

Поняття про онтогенез та його періоди. Характеристика передембріонального періоду розвитку. Пренатальний період розвитку. Загальні закономірності росту і розвитку людини. Характеристика постнатального періоду розвитку. Поняття про показники фізичного розвитку дитини. Поняття біологічного та паспортного віку.

^ Тема 3. Здоров’я та хвороба.

Здоров’я та чинники, що його забезпечують. Показники здоров’я, їх визначення та оцінка. Перехідні стани від здоров’я до хвороб та симптоми під час деяких захворювань. Поняття етіології та патогенезу. Фактори, що впливають на розвиток та здоров’я організму людини.

^ Тема 4. Будова, функції та вікові особливості опорно-рухового апарату.

Будова, функції та вікові особливості скелету людини. Загальні дані про будування функції скелету. Механічні і біологічні функції скелету. Короткі дані про розвиток скелета в філогенезі та онтогенезі. Види кісток і їх різниця, зв'язок з будовою, функцією і розвитком. Хімічний склад і фізичні властивості кісток. Класифікація з'єднання кісток. Безперервні з'єднання кісток. Синдесмози, синхондрози та сіностози скелету. Перервні з'єднання кісток. Суглоб, його будова і функції.. Класифікація суглобів. Особливості будови та функціонування скелету дитини. Хвороби ОРА та їх профілактика.

^ Морфо-функціональні особливості м’язовий системи . Будова м'язів як органа. Допоміжні апарати м'язів. Класифікація м'язів. Біомеханіка м'язів. Важільний принцип роботи опорно-рухового апарату. Розвиток м’язовий системи в онтогенезі. Хвороби м’язової системи у дітей та підлітків.

Змістовій модуль II. Нервові і гуморальні механізми регуляції функцій організму

Тема 1. Анатомія і фізіологія органів внутрішньої секреції.

Поняття про ендокринні залози, методи вивчення. Гормони, особливості і механізм їх дії. Поняття про гіпо- і гіперфункції залоз внутрішньої секреції. Взаємодія залоз внутрішньої секреції. Взаємозв’язок нервової і гуморальної регуляції функцій. Гіпофіз — вплив гіпофіза на функції інших залоз внутрішньої секреції. Щитовидна залоза, її вплив на різні функції організму. Надниркові залози, їх будова, вплив гормонів кори на обмін речовин і процеси адаптації. Симпато-адреналова система. Вчення про стрес. Роль гормонів кори надниркових залоз у здійсненні загального адаптаційного синдрому. Підшлункова залоза, гормони підшлункової залози і їх функція. Вікові особливості. Вилочкова залоза, її роль у процессах росту, розвитку й імунітету. Статеві залози, їх внутрішньосекреторна функція.

^ Тема 2 Будова та функції органів нервової системи.

Загальна неврологія. Поділ нервової системи за топографічної та функціональної ознаками. Будова нервової тканини. Нейрон. Поняття про сіру та білу речовини. Типи просторового зв'язку нейронів в ЦНС. Організація нейронів в периферич­ній нервовій системі. Класифікація нейронів. Будова сінапсу. Рефлекторний принцип діяльності нервової системи. Соматична та вегетативна рефлекторна дуга.

^ Будова, функції спинного мозку. Форма, розмір, положення та зовнішня будова спинного мозку. Внутрішня будова спинного мозку: сіра та біла речовини. Передні, задні і бокові рога сірої речовини. Локалізація рухових, вегетативних і вставних нейронів. Сегментарна будова спинного мозку. Спинномозкові нерви. Спинномозкові рідини.

^ Головної мозок. Стовбурна частина головного мозку, топографія, зовнішня та внутрішня будова його відділів: довгий мозок, міст, середній мозок, проміжний мозок. Мозочок, зовнішня та внутрішня будова. Кінцевий мозок. Півкулі кінцевого мозку. Нюховий мозок. Мозолясте тіло. Зовнішня будова півкуль голо­вного мозку. Кора півкуль. Локалізація коркових центрів. Внутрішня будова півкуль головного мозку: базальні ядра та біла речовина. Шлуночки головного мозку та їх зв'язок з підпаутинною порожниною.

^ Провідникові шляхи ЦНС. Огляд провідних шляхів головного і спинного мозку. Класифікація провід­них шляхів та їх функціональна характеристика. Проекційні провідні шляхи півкуль великого мозку. Аферентні провідні шляхи, короткі та довгі. Пірамідальна система та її функціональне значення. Проекційні провідні шляхи середнього мозку: аферентні та еферентні провідні шляхи. Екстрапірамідальна система та її функціональне значення. Проекційні шляхи мозочку.

^ Периферична нервова система Спинномозкові нерви. Утворення спинномозкового нерва, будова, топографія та гілки. Утворення шийного, плечового, криже-куприкового сплетіння, їх будова та топографія. Короткі та довгі гілки сплетіння, їх хід та області іннервації. Міжстегневі нерви, їх топографія та області іннервації. Черепно-мозкові нерви. Порядок нумерації та називання нервів. Класифікація черепно-мозкових нервів. Будова, локалізація ядер. Область іннервації.

Змістовий модуль III. Анатомо-фізіологічні основи відчуттів та вищої нервової діяльності, їх розвиток

Тема 1. Будова та функції аналізаторів. Вчення І.П. Павлова про аналізатори. Периферичний, провідниковий та центральний відділи аналізаторів, їх функціональна єдність. Класифікація аналізаторів. Класифікація рецепторів. Аналізатори зовнішнього світу, як джерело інформації про становище та зміни зовнішнього середовища. Внутрішні аналізатори. Органи чуття. Поняття про органи почуття. Органи зору, очне яблуко, його будова. Обо­лонка ока. Світлозаломленні середовища ока. Акомодаційний апарат ока. Короткозорість та далекозорість, астигматизм. Нерви та судини ока. Орган рівноваги, їх будова. Зовнішнє вухо. Зовнішній слуховий прохід. Барабана перепона. Середнє вухо, його топографія, будова. Орган смаку. Орган нюху. Шкіра як орган чуття.

^ Тема 2 Вища нервова діяльність. Поняття про ВНД. Умовні рефлекси, біологічне значення. Умови, яки необхідні задля створення умовного рефлексу. Особливості умовно-рефлекторної діяльності в дітей та підлітків. Гальмування умовних рефлексів.

^ Тема 3 Фізіологічні основи психічних процесів. Фізіологічні основи мовлення. Механізми пам’яті, уваги. Функціональна система П.К. Анохіна,. Біологічна мотивація. Сприйняття простору.

Змістовій модуль IV. Фізіологія вегетативних систем і життєвих процесів

Тема 1. Фізіологія вегетативних систем.

^ Внутрішнє середовище організму. Поняття внутрішнього середовища організму та гомеостазу. Основні показники гомеостазу. Кров як складова внутрішнього середовища. Склад, функції, властивості крови. Формені елементи крови: еритроциті, лейкоцити, тромбоцити, їх будова та функції. Гемопоез. Особливості складу крови в дітей. Поняття про імунітет. Види імунітету. Склад лімфи, Ії значення для організму.

^ Загальна характеристика внутрішніх органів. Класифікація внутрішніх органів. Загальний план будови трубчатих порожніх органів. Будова внутрішніх органів, які не мають порожнин. Залози та їх класифікація. Загальний план будови залоз внутрішніх органів. Вікові особливості будови та функції внутрішніх органів.

^ Тема 2. Обмін речовин та енергії. Обмін речовин, його різновиди, та змінення у процесі онтогенезу. Обмін білків. Обмін вуглеводів. Водно - сілевії обмін. Значення вітамінів та мікроелементів в обміні речовин. Сучасна концепція правильного харчування. Режим харчування молодшого школяра.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРИДИТУ КУРСУ «Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології»№ п п

Назва теми

години навантаження

Розподіл балів

п/п


лекції

лабораторні заняття

самостійна робота

індивідуальна робота

модульний контроль
Змістовий модуль 1

Морфолого-функціональна характеристика організму. Розвиток організму. Опорно-рухова система

1

Введення в анатомію, фізіологію та валеологію

2
21-2

2

Закономірності онтогенетичного розвитку організму людини


2

4


2-4

3

Здоров’я та хвороба


2

1-2

4

Будова, функції та вікові особливості опоно-рухового апарату

2

2

32-4

5

Профілактика вживання психічно активних речовин.


6
8-12

Усього: 25

8

6

5

6
14-24

Змістовий модуль 2

Нервові і гуморальні механізми регуляції функцій організму

1

Анатомія і фізіологія органів внутрішньої секреції

2
22-4

2

Вчення про нервову систему (неврологія)

2

10

1616-26

Усього: 32

4

10

1818-30

Змістовий модуль 3

Анатомо-фізіологічні основи відчуттів та вищої нервової діяльності, їх розвиток

1

Будова та функції аналізаторів

2

4


2-4

2

Вища нервова діяльність

2

6


4-8

3

Фізіологічні основи психічних процесів42-4

Усього 18

4

10

48-16

Змістовий модуль 4

Фізіологія вегетативних систем і життєвих процесів

1

^ Фізіологія вегетативних систем

4

2

1911-16

2

Обмін речовин та енергії

4
21-2

3

Організм як єдине ціле

2

8-12

Усього: 33

8

2

21
2

20-30

РАЗОМ: 108

22

28

48

6

2

60-100

^ Підсумковий тест
40Зміст і технологічна карта дисципліни
^ Вид занять, назва теми, короткий зміст

Кількість годин

1

2

3
ЛЕКЦІЇ
1.

Введення в анатомію, фізіологію та валеологію. Предмет, завдання та методи вивчення анатомії, фізіології та валеології. Єдність організму і середовища. Організм як єдине ціле. Рівні організації організму людини (клітина. тканини. органи. системи органів. Загальний огляд зовнішньої форми тіла людини. Поняття про конституцію. Класифікація конституційних типів. Площини симетрії. Осі обертання. Анатомічна номенклатура. (2 години)

2

2.

^ Закономірності онтогенетичного розвитку організму людини. Поняття про онтогенез та його періоди. Характеристика передембріонального періоду розвитку. Пренатальний період розвитку. Загальні закономірності росту і розвитку людини. Характеристика постнатального періоду розвитку. Поняття про показники фізичного розвитку дитини. Поняття біологічного та паспортного віку.

2

3.

^ Здоров’я та хвороба. Здоров’я та чинники, що його забезпечують. Показники здоров’я, їх визначення та оцінка. Перехідні стани від здоров’я до хвороб та симптоми під час деяких захворювань. Поняття етіології та патогенезу. Фактори, що впливають на розвиток та здоров’я організму людини.

2

4.

^ Будова, функції та вікові особливості скелету. Загальні дані про будування функції скелету. Механічні і біологічні функції скелету. Короткі дані про розвиток скелета в філогенезі та онтогенезі. Види кісток і їх різниця, зв'язок з будовою, функцією і розвитком. Хімічний склад і фізичні властивості кісток. Класифікація з'єднання кісток. Безперервні з'єднання кісток. Синдесмози, синхондрози та сіностози скелету. Перервні з'єднання кісток. Суглоб, його будова і функції.. Класифікація суглобів. Особливості будови та функціонування скелету дитини. Хвороби ОРА та їх профілактика. (2 години)

2

5

^ Залози внутрішньої секреції. Органи внутрішньої секреції, їх зв'язок з судинною та нервовою системами. Залози внутрішньої секреції, як ефектори нервової системи. Поняття про нейрогуморальну регуляцію організму. Будова, топографія та функція епіфізу та гіпофізу, щитовидної залози, паращитовидної та вилочкової залози; наднирники і хромафіник тельців. Внутрішньо секреторна частина підшлункової та статевої залоз.

2

6.

^ Загальна неврологія.

Поділ нервової системи по топографічному та функціональному ознаку. Будова нервової тканини. Нейрон. Поняття про сіру та білу речовини. Типи просторового зв'язку нейронів в ЦНС. Організація нейронів в периферичній нервовій системі. Класифікація нейронів. Будова синапсу. Рефлекторний принцип діяльності нервової системи. Соматична та вегетативна рефлекторна дуга.

2

7

^ Будова та класифікація аналізаторів. Вчення І.П. Павлова про аналізатори. Периферичний, провідниковий та центральний відділи аналізаторів, їх функціональна єдність. Класифікація аналізаторів. Класифікація рецепторів. Аналізатори зовнішнього світу, як джерело інформації про становище та зміни зовнішнього середовища. Внутрішні аналізатори.

2

8

^ Вища нервова діяльність. Поняття про ВНД. Умовні рефлекси, біологічне значення. Умови, яки необхідні задля створення умовного рефлексу. Особливості умовно-рефлекторної діяльності в дітей та підлітків. Вплив особливостей типу нервової системи на процеси навчання та виховання.

2

9.

^ Внутрішнє середовище організму. Поняття внутрішнього середовища організму та гомеостазу. Основні показники гомеостазу. Кров як складова внутрішнього середовища. Склад, функції, властивості крови. Формені елементи крови: еритроциті, лейкоцити, тромбоцити, їх будова та функції. Гемопоез. Особливості складу крови в дітей. Поняття про імунітет. Види імунітету. Склад лімфи, Ії значення для організму.

2

10.

^ Загальна спланхнологія. Загальна характеристика внутрішніх органів. Класифікація внутрішніх органів. Загальний план будови трубчатих порожніх органів. Будова внутрішніх органів, які не мають порожнин. Залози та їх класифікація. Загальний план будови залоз внутрішніх органів. Лімфоїдні утворювання.Загальний план будови внутрешніх органів

2

11

^ Обмін речовин та енергії. Обмін речовин, його різновиди, та змінення у процесі онтогенезу. Обмін білків. Обмін вуглеводів. Водно - сілевії обмін. Значення вітамінів та мікроелементів в обміні речовин. Сучасна концепція правильного харчування. Режим харчування молодшого школяра.

4

ВСЬОГО:

22
^ Лабораторні та ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
1.

Особливості вікових періодів розвитку людини. Вплив спадкових та зовнішніх факторів на розвиток організму дитини. Аналіз періодів онтогенезу. Дати характеристику кожному з етапів онтогенетичного розвиту людини в пренатальному та постнатальному онтогенезі. Проаналізувати внутрішні фактори та їх вплив на темпи розвитку організму. Розкриті вплив факторів зовнішнього середовища (фізичних, хімічних, біологічних та соціальних) на розвиток та стан організму.

2

2.

^ Оцінка фізичного розвитку організму методом стандартів. Вивчити методику оцінювання фізичного розвитку організму методом стандартів Провести оцінку показників, отриманих за допомогою антропометричних вимірювань. Зробити висновок що до оцінки фізичного розвитку групи дітей досліджується.

2

3.

^ Будова скелету. Вікові особливості.

Скелет голови і тулубу.

Мозковий та лицевий відділи черепу. Функції черепу. Кістки мозкового і лицевого черепу, їх будова та місце знаходження. Повітряносні пазухи і їх функціональне значення. Поєднання кісток черепу. Основа черепу. Топо­графічні утворення черепу. Хребтовий стовп. Положення, будова і функції хребтового стовпа. Загальний план будови хребця і різниця їх будови в різ­них відділах. З'єднання окремих хребтів. Грудна клітина. Грудина, ребра і їх будова. З'єднання ребер з грудиною і хребтовим стовпом. Рух ребер.

^ Скелет верхніх кінцівок.

Відділи верхніх кінцівок, їх кісткова основа. Кістки поясу верхніх кінцівок, їх будова і місце знаходження. З’єднання кісток поясу з тулубом і між собою. Кістки вільної верхньої кінцівки і їх поєднання. Особливості будови скелету верхньої кінцівки, пов’язані з вертикальним положенням тіла. Роль праці в процесі становлення верхньої кінцівки.

^ Скелет нижніх кінцівок.

Відділи нижніх кінцівок, їх кісткова основа. Кістки поясу нижніх кінцівок та їх поєднання. Таз у цілому. Вікові, статеві та індивідуальні особливості тазу. Кістки вільної нижньої кінцівки та їх з'єднання. Ступня, як ціле утворення. Особливості будови стопи людини в зв'язку з прямоходінням.

2

4.

^ Будова, функції спинного мозку. Форма, розмір, положення та зовнішня будова спинного мозку. Внутрішня будова спинного мозку: сіра та біла речовини. Передні, задні і бокові рога сірої речовини. Локалізація рухових, вегетативних і вставних нейронів. Сегментарна будова спинного мозку. Спинномозкові нерви. Спинномозкові рідини.

2

5.

^ Головної мозок. Стовбурна частина головного мозку, топографія, зовнішня та внутрішня будова його відділів: довгий мозок, міст, середній мозок, проміжний мозок. Мозочок, зовнішня та внутрішня будова. Кінцевий мозок. Півкулі кінцевого мозку. Нюховий мозок. Мозолясте тіло. Зовнішня будова півкуль голо­вного мозку. Кора півкуль. Локалізація коркових центрів. Внутрішня будова півкуль головного мозку: базальні ядра та біла речовина. Шлуночки головного мозку та їх зв'язок з півпаутинною порожниною.

2

6.

^ Рефлекторниї прнціп діяльності нервової системи. Поняття рефлексу Загальна схема рефлекторної дуги, її ланки. Класифікація рецепторів. Відмінності в будові та функціях соматичної і вегетативної рефлекторної дуги. Механізм передачі нервового імпульсу між нейронами. Рефлекторна функція спинного мозку. Види спинномозкових рефлексів.

2

7.

^ Вивчення основних властивостей нервових центрів. Поняття нервовий центр, однобічне проведення збудження, затримка у проведенні збудження, післядія, облегшення, втома, індукція. Методика рефлексометрії для реєстрації простої зорової реакції за допомогою рефлектометра та світового подразника. Аналіз отриманих показників.

2

8.

^ Фізіологічні безумовні рефлекси немовлят та дітей раннього віку. Вивчення безумовно-рефлекторних реакцій та їх механізмів у немовлят та дітей раннього віку (роговічниї, коньюктивальниї, хоботковиї, смоктательниї, ковтательниї, затисковий, рефлекс Бауера, рефлекс Бабкіна, рефлекс опори та автоматичного ходіння, познотоничні автоматизмі (СШТР, АШТР, лабірінитниї рефлекс). Проаналізувати відділи мозку, що здійснюють кожний рефлекс.

2

9

^ Органи чуття. Поняття про органи почуття. Органи зору, очне яблуко, його будова. Оболонка ока. Світлозаломленні середовища ока. Акомодаційний апарат ока. Короткозорість та далекозорість, астигматизм. Нерви та судини ока. Орган рівноваги, їх будова. Зовнішнє вухо. Зовнішній слуховий прохід. Барабана перепона. Середнє вухо, його топографія, будова. Орган смаку. Орган нюху. Шкіра як орган чуття.

2

10.

^ Зоровий аналізатор. Будова та властивостями зорового аналізатора. Будова сітківки. Визначення власного полю зору за допомогою периметра.

2

11.

^ Вивчення індивідуальних особливостей вищої нервової діяльності людини. Вивчення власних індивідуальних особливостей вищої нервової діяльності людини за допомогою коректурного експерименту. С початку вивчається архітектоніка кори великих півкуль. Робота відбувається за допомогою коректурних та бліц Ландольта.

2

12.

^ Визначення індивідуального профілю асиметрії мозку. Поняття «амбідекстр», «правша», «лівша». Визначити за допомогою тестування власний індивідуальний профіль асиметрії мозку. Визначення руки що домінує. Визначення ноги що домінує. Визначення ока що домінує. Визначення ока що домінує

2

13

^ Визначеття особливостей ВНД людини. Типи ВНД за І.П. Павлововим, та типи темпераменту за Гіппократом (сангвінік, флегматик, холерик, меланхолік) . Визначення власного типу ВНД.

2

14.

^ Сердцево-судинна система. Загальна характеристика судинної системи, її поділ на кровоносну та лімфатичну. Схема кровообігу: серце, артерії, капіляри, вени. Великий і малі коли кровообігу. Закономірності розгалуження кровоносних судин. Будова стінок артерій, вен і капілярів. Мікроциркуляторне русло, особливості його будови в печінці та нирках. Поняття про анастомози та огинаючий кровообігу. Артеріальний тиск. Поняття артеріального тиску. Методика його вимірювання за допомогою тонометру. Вікові особливості артеріального тиску.

2

15.

^ Організм як єдине ціле. Модульний контроль

2
ВСЬОГО:

30
^ САМОСТІЙНА РОБОТА
1.

Клітини та тканини. Будова та функції клітини. Тканини, клітини та міжклітинна речовина. Класифікація тканин. Епітеліальні тканини. Тканини внутрішнього середовища (сполучені тканини, тканини зі спеціальними властивостями, скелетні та рідкі тканини), м’язові тканини (поперечносмугаста, гладка та серцева), нервова тканина.

2

2.

^ Морфо-функціональні особливості м’язовий системи. Будова м'язів як органа. Допоміжні апарати м'язів. Класифікація м'язів. Біомеханіка м'язів. Важільний принцип роботи опорно-рухового апарату. Розвиток м’язовий системи в онтогенезі. Хвороби м’язової системи у дітей та підлітків.

Топографічні поділ м’язів ОРА. Характеристика функціональних груп м’язів що забезпечують артикуляцію.

3

3

^ Фізіологія гіпоталамо-гіпофізарної системі. Будова гіпофізу. Взаємозв’язок гіпофізу та гіпоталамусу. Нейросекреторна діяльність гіпоталамусу. Релізинг- фактори (ліберіні, статини). Механізми регулювання концентрації гормонів в крові.

2

4.

^ Провідникові шляхи ЦНС. Огляд провідних шляхів головного і спинного мозку. Класифікація провідних шляхів та їх функціональна характеристика. Проекційні провідні шляхи півкуль великого мозку. Аферентні провідні шляхи, короткі та довгі. Пірамідальна система та її функціональне значення. Проекційні провідні шляхи середнього мозку: аферентні та еферентні провідні шляхи. Екстрапірамідальна система та її функціональне значення. Проекційні шляхи мозочку.

4

5.

^ Периферична нервова система. Спинномозкові нерви. Утворення спинномозкового нерва, будова, топографія та гілки. Утворення шийного, плечового, криже-куприкового сплетіння, їх будова та топографія. Короткі та довгі гілки сплетіння, їх хід та області іннервації. Міжстегневі нерви, їх топографія та області іннервації.

Черепно-мозкові нерви. Порядок нумерації та називання нервів. Класифікація черепно-мозкових нервів. Будова, локалізація ядер. Область іннервації.

6

6.

^ Будова та функції довгастого мозку. Вивчити загальну будову та основні функції довгастого мозку. Дати характеристику вегетативних та рухових рефлексів довгастого мозку.

2

7.

^ Збудливі тканини та механізми їхнього збудження. Поняття: збудливість, збудження, роздратування, подразники. Залежність збудження від сили роздратування. Біоелектричні явища. Поняття мембранного потенціалу спокою. Виникнення збудження в нервовій клітині. Поняття мембранного потенціалу дії. Поняття порогу збудження. Відмітні особливості місцевого (локального) і хвильового процесу збудження.. Абсолютна та відносна рефрактерність. Поняття функціональної рухливості (лабільності), функціональна рухливість нервової тканини, градуальністі, рефрактерністі.

Проведення збудження по нервовим волокнах. Механізм проведення збудження через синапси.

2

8.

Електроенцефалографія. Вивчення методики дослідження стану мозку за допомогою енцефалографії.

2

9.

^ Фізіологічні основи мовлення. Механізми пам’яті, уваги Функціональна система П.К. Анохіна. Біологічна мотивація. Сприйняття простору.

4

10.

^ Органи травлення. Положення та функціональне значення органів травлення. Будова та топографія органів травлення; ротова порожнина, глотка, тонка кишка, товста кишка, пряма кишка. Залози слизової оболонки травного тракту. Будова та топографія великих травних залоз: привушна, підщепна, під’язична, печінка, підшлункова залоза. Сфінктери травного каналу та їх функціональне значення. Будова та функції черевини.

3

11.

^ Серцево-судина система. Форма, розміри та топографія серця. Будова серця. Послідовність току крові в камерах серця. Судини малого кола кровообігу. Судини великого кола кровообігу. Артерії великого кола кровообігу. Вени великого кола кровообігу. Особливості кровообігу в печінці та нирках. Поняття артеріального тиску. Методика його вимірювання за допомогою тонометру. Вікові особливості артеріального тиску.

6

12.

^ Органи дихання. Положення та функціональне значення органів дихання. Повітряносні шляхи, їх функція та особливості будови: носова порожнина, горлянка, трахея, бронхи. Форма, топографія, будова та функція легень. Плевра, її будова функції. Середостіння, органи утворюючі середостіння.

2

13.

^ Сечостатева система. Сечові органи. Нирки, їх форма, топографія, зовнішня та внутрішня будова. Сечові вивідні шляхи, їх будова, топографія: чашечки та лоханки, сечоточник сечовий міхур. Чоловічі статеві органи, їх будова, топографія та функція: яєчко, додаток яєчка, мошонка, сім’яний канатик, сім’яний махорок, передміхурова залоза, статевий член. Жіночі статеві органи. Будова органів: яєчник, маточні труби, матка , піхва. Будова, топографія та функція: зовнішні статеві органи: великі та малі страмні губи, клітор, дівоча плевра.

4

14

^ Вітамини та їх значення для організму. Характеристика різних груп вітамінів, їх значення для нормального розвитку дитини. Добові норми вітамінів та продукти, що містять певні вітаміни.

2

15.

^ Перша медична допомога при захворюваннях внутрішніх органів та опоно-рухового апарату. Хвороби системи кровообігу. Хвороби системи дихання. Хвороби системи травлення та ендокринної систем. Хвороби сечової системи.

4
ВСЬОГО:

48
^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА
1.

Профілактика вживання психічно активних речовин.

Передумови виникнення та формування наркотичної залежності. Тютюнокуріння. Алкоголізм. Токсикоманія. Наркоманія. Профілактика наркотизму.

6
ВСЬОГО:

6
РАЗОМ:

108


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції з наочними посібниками

Виконання практичних робот

Індивідуальні консультації

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯПоточне тестування (опитуван­ня) на лабораторних заняттях, експрес-контроль

Контроль виконання СРС, індивідуальна робота (захист рефератів)

Модульний контроль, підсумковий тест

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

Лабораторні заняття, самостійна робота

Рівні

Характеристика рівня знань та навичок

Бали

Достатній

Завдання виконано у повному обсягу, практичні навички існують.

2

Недостатній

Завдання виконано не повністю , практичні навички відсутні.

1

Індивідуальна робота, модульний контроль

Рівні

Характеристика рівня знань та навичок

Бали

Високий

Відповіді повні, матеріал засвоєно в повному обсязі, демонстрація практичних навичок впевнена, презентовано додатковий матеріал

12

Достатній

Відповіді вірні, але не повні, додатковий матеріал відсутній, наявність практичних навичок

8

Середній

Відповіді неповні, в більшості віріні, відсутність додаткового матеріалу, невпевненість практичних дій

6

Низький

Відповіді помилкові, невпевнені, практичні дії невпевнені

4

^ Оцінка академічної успішності студента

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що викори­стовується у вищому навчальному закладі, реєструється прийнятим у вищому навчальному закладі чином з обов'язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої систем (ЕСТ8).шкала ЕСТ8

національна шкала

примітка

А

90...100

ВІДМІННО

запис підсумкової оцінки у балах національної шкали у залікову книжку і відомість

призначається стипендія

підвищена

ВС

75...89

добре
індивідуального навчального плану студента
БЕ

60...74

задовільноРХ

35...59

незадовільно

без запису в заліковій книжці

можливість повторного складання під час

підсумкової атестації

Р

1...34

незадовільно
обов'язковий повторний курс поза держбюджетом

Студенту, який не склав відповідний заліковий модуль, проставляється "0"

Студент, який протягом семестру склав на 1...59 балів залікові модулі з будь-якого виду аудиторних занять даної навчальної дисципліни, має оцінку "незадовільно" з даної навчальної дисципліни.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

ОСНОВНА

 1. Козлов В.И. Анатомия человека. – М., 1978. – 547 с.

 2. Любимова З.В., Маринова К.В., Никитина А.А. Возрастная физиология. – М.: Владос, 2003. – Ч. 1. – 304 с.

 3. Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Анатомия и физиология детского организма. – М.: Просвещение, 1986. – 287 с.

 4. Безруких М.М. и др. Возрастная физиология. М., 2002, – 416 с.

 5. Гуминский А. А., Леонтьєва Н.А., Маринова К.В. Руководство к лабораторним занятиям по общей и возрастной физиологии. – М.: Просвещение, 1990. – 88 с.

 6. Гуминский А.А. и др. Анатомия и физиология детского организма с основами школьной гигиены. – М.: Просвещение, 1998. – 240с.

 7. Ермолаев Ю.В. Возрастная физиология . – М.: Просвещение, 1988. – 320 с.

 8. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник. – К.: Либідь, 2001 – 384 с.

 9. Маруненко М. І., Неведомська Є.О., Бобрицька В.І. Анатомія і вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: Курс лекцій для студ. необіол. спец. вищ. навч. закл. – К.: Професіонал, 2004. – 480 с.

 10. Петришина О.Л. , Попова Е.П. Анатомія, фізіологія і гігієна дітей молодшого шкільного віку. – К.: Вища школа, 1986. – 192 с.

 11. Рудик Б. І. Куріння шкодить здоров'ю. Київ: Здоров'я, 1981. – 29 с.

 12. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. – М.: Высшая школа, 1989. – 245 с.

 13. Свиридов О.І. Анатомія людини. – К: Вища школа. 2001. – 339 с.

 14. Хрипкова А.Г., Антропова А.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная гигиена. М.: Просвещение. 1990. – 318 с.

ДОДАТКОВА

1. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Т. 1. – М., 1972. – 458 с.

2.Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Т. 2. – М., 1973. – 468 с.

3.Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Т. 3. – М., 1974. – 399 с.


Схожі:

«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта» icon«Анатомія людини» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010200 «Фізичне виховання»
В системі підготовки спеціалістів з фізичного виховання анатомія людини являється однією з фундаментальних наук серед дисциплін методико-біологічного...
«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта» iconРобоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) )
Мета курсу – вивчення основних питань природознавства України, знайомство з її природою, рослинним та тваринним світом, природними...
«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта» iconРобоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)»
«людина-суспільство-природа». Формування екологічного світогляду сприяє розвитку творчого потенціалу людини, тобто його здатностей...
«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта» icon«Корекційна освіта»
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напрям підготовки 010105 «Корекційна освіта»
«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта» iconРобоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни "основи валеології"
Самостійна робота (виконання домашніх завдань,робота над конспектом, з рекомендованою літературою, робота в Інтернет)
«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта» iconРобоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 6010105 Корекційна освіта за нозологіями
«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта» iconРобоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: "Фізичне виховання І спортивно-масова робота "
Міністерства Освіти та Науки України №43 від 02. 02. 2001 р. І структурної програми навчального курсу «вища освіта україни І болонський...
«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта» iconРобоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: "Фізичне виховання у спеціальному дитячому закладі "
Водночас вчитель несе моральну І юридичну відповідальність за збереження життя І здоров'я дітей на час перебування в навчальному...
«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта» iconМетодичні рекомендації до практичних занять для студентів ІІ курсу напряму підготовки 010105. Корекційна освіта (за нозологіями), (денної, заочної та екстернатної форм навчання)
Запрошені: Лаврикова О. В., декан факультету природознавства, здоров’я людини і туризму
«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта» iconСумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка Розробка №23 Назва розробки: Моноласт для реабілітації гомілковостопного суглоба: рухи у сагітальній площині
Тори: Звіряка Олександр Миколайович – канд фіз вих., старший викладач кафедри фізичної реабілітації Інституту фізичної культури Сумдпу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи