Робоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни \"основи валеології\" icon

Робоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни "основи валеології"
Скачати 166.21 Kb.
НазваРобоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни "основи валеології"
Дата15.10.2012
Розмір166.21 Kb.
ТипРобоча програма


РОБОЧА ПРОГРАМА
Основи валеології

для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації

(за вимогами кредитно-модульної системи)


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ”

(за вимогами ECTS)


Освітньо – квалікафікаційний рівень – БАКАЛАВР


Опис предмета навчального курсу

курс

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS

1,5

Лекційні заняття

6

Змістових модулів

2

Практичні заняття

3

Лабораторні заняття

8

Загальна кількість годин

54

Самостійна робота (виконання домашніх завдань,робота над конспектом, з рекомендованою літературою, робота в Інтернет)

18

Аудиторних годин

28

Індивідуальна робота

8

Тижневих годин

2

Від контролю

ЗАЛІК^ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ВАЛЕОЛОГІЇ”


Анотація


Курс валеологія є частиною психолого-педагогічних дисциплін і складається з трьох головних розділів: 1. Медико-біологічні та психолого – педагогічні основи здорового способу життя; 2. Перша допомога при загрозливих для здоров’я і життя станах; 3. Основи психогігієни.

Основною метою та завданням курсу є формування валеологічної культури майбутнього вчителя. Програма курсу розроблена у відповідності до основних положень “Концепції валеологічної освіти педагогічних працівників” і рекомендується для підготовки фахівців у галузі педагогічної освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”.

Програма розрахована на 28 годин аудиторного часу і складається з лекційного та практичного курсів. Зміст дисципліни базується на знаннях студентів з анатомії і фізіології та вікових особливостях дитячого організму.

Основною метою загальноосвітнього курсу валеології є формування валеологічної культури вчителя як передумова його адаптації до нової педагогічної парадигми. Крім того, курс має виконувати такі функції:

гностично-дослідницьку – забезпечувати накопичення мінімуму наукових знань, необхідних для формування студентом власного валеологічно-обгрунтованного освітнього маршруту та індивідуальної програми здорового способу життя;

компенсаторну – ліквідувати прогалини в базовій освіті випускників загальноосвітніх шкіл щодо проблем збереження і зміцнення власного здоров’я;

прогностичну – попереджувати негативні прояви поведінки студентів з урахуванням їх вікових особливостей (зокрема, вживання наркотичних речовин, нерозбірливі статеві стосунки, тощо).

Згідно з вимогами програми студенти повинні знати:

 • Державну політику у сфері охорони здоров’я дітей, спрямовану на підвищення рівня здоров’я.

 • Основи анатомії та фізіології організму людини.

 • Основні питання загальної та особистої гігієни, загартування, фізичної культури, раціонального харчування.

 • Основні уявлення про дії лікарських препаратів на організм.

 • Основні ознаки патологічних станів у дітей та підлітків.

 • Основні принципи надання першої допомоги при термальних станах та раптових захворюваннях.

 • Основи проведення реанімаційних засобів при оживленні організму.

 • Основи методики викладання предмета “Валеологія”.

Студенти повинні вміти:

 • Приймати рішення та діяти в умовах, що створюють небезпеку для здоров’я дітей.

 • Оперативно оцінювати за загальноприйнятим ознакам стан хворого або потерпілого учня.

 • Проводити профілактичні заходи щодо розповсюдження інфекційних захворювань у дитячому середовищі.

 • Володіти сукупними практичними знаннями з надання першої допомоги при хворобах, термінальних станах, травмах тощо.

 • Вміти проводити просвітницьку роботу серед населення з питань здорового способу життя, організації дозвілля молоді тощо.

 • Проводити позашкільну роботу щодо профілактики дитячого травматизму та здорового способу життя.

 • Проводити необхідні профілактичні заходи щодо порушень зору, слуху, опорно-рухового апарату у дітей.

 • Проводити запобігання психоневрологічних порушень у дітей.

 • Використовувати набуті знання для прояснення основних положень статевого, гігієнічного, екологічного виховання.

 • Вміти проводити профілактичну та просвітницьку роботу серед підлітків щодо вживання шкідливих та наркотичних речовин.


Ця програма є удосконаленим варіантом програми “Валеологія з методикою викладання”, розробленої автором у 2009 році.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.


^ СТРУКТУРА КРЕДИТУ КУРСУ

Назва розділів і тем

Всього навчал.

годин

Форма занять

лекції

Лабор. зан

Практ.зан

Самост. работа

Індів.робота

Розподіл балів
Змістовий модуль 1.

Медико-біологічні, психолого-педагогічні і соціальні проблеми здорового способу життя.

1.

Медико-біологічні та психолого-педагогічні основи здорового способу життя і принципи методики викладання.922-5


18

2.

Поняття про інфекційні хвороби і імунітет. Методика викладання. Дитячі інфекційні хвороби, венеричні захворювання.822-2216

3.

Лікарські препарати і маніпуляції. Методика викладання.


10


-


4


2


2


2


16

^ Усього 27 4 8 2 9 4 50

Змістовий модуль 2.

Попередження хвороб і девіантної поведінки.

4.

Основи психогігієни. Методика викладання.


8


2


2

2


2


16

5.

Психолого-педагогічні принципи навчання школярів ЗСЖ.


9

2


2


5

16

6.

Методика викладання валеології у школі.


10

4


2


2


2


18
Усього 27 2 8 4 9 4 50

Усього по модуля: 54 6 16 6 18 8 100


^ ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ.

Зміст і технологічна картка дисципліниВид занять, назва теми, короткий зміст

Кількість

годин

1

^ Лекція №1. Вступ до дисципліни. Валеологія як наука. Організм як єдине ціле. Загальне уявлення про організм людини. Роль вчителя у формуванні здорового способу життя.

Дисципліна “Валеологія” вивчає “третій стан” людини, якій є прикордонним між здоров’ям та хворобою. Статистичні показники стану здоров’я школярів. Поняття про здоров’я та здоровий спосіб життя та його основні складові. Нормальні та патологічні показники серцево-судинної, дихальної та інших систем організму. Організм як єдине ціле. Роль вчителя у формуванні здорового способу життя. Педагогічні основи викладання курсу.2

2

^ Лекція №2. Поняття про фізичне та психічне здоров’я людини. Антропометричні дані та їх оцінка. Гіподинамія і ії шкідливий вплив на здоров’я. Загартування, його значення в житті людини. Поняття про психічне здоров’я і стрес. Стадії стресу. Загальне поняття про неврози у дітей, профілактика. Методичні основи викладання цієї теми в школі.2

3

^ Лабораторне заняття №1. Температура тіла людини в нормі і при патології. Дихання.

Причини виникнення температури. Періоди температурної реакції і ії особистості. Поняття про гіпотермію і гіпертермію. Лихоманка і ії значення у патологічному процесі. Дихання людини в нормі і при захворіннях. Дихання при різних патологічних станах і особистих умовах. Методика викладання теми.2

4

^ Лабораторне заняття №2. Артеріальний тиск і пульс в нормі та патології. Значення артеріального тиску для життя людини. Механізми утворення артеріального тиску і методи його вимірювання. Гіпо- і гіпертонічні стани, хвороби зв’язані з артеріальним тиском. Пульс і його загальна характеристика, методи вимірювання пульсу та їх оцінка. Змінення пульсу при деяких захворюваннях та патологічних станах. Методичні аспекти визначення пульсу і артеріального тиску на практиці.2

5

^ Лабораторне заняття №3. Шкідливі звички та їх профілактика. Медико-біологічні та психологічні причини алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та тютюнопаління. Вплив шкідливих звичок на організм дітей, підлітків та дорослих. Методичні аспекти профілактики і раннього виявлення шкідливих звичок у дітей та учнів.


2

6

^ Лабораторне заняття №4. Застосування лікарських препаратів. Шляхи ведення лікарських препаратів в організм. Техніка виконування п/ш та в/м ін’єкцій. Техніка введення крапель, мазі в очі, ніс, вуха. Підбір медикаментів для туристичної подорожі та шкільної аптечки.2

7

^ Лабораторне заняття №5. Поняття про інфекційні хвороби. Імунітет. Поняття про інфекційні хвороби. Збудники інфекційних хвороб. Епідемічний процес, його фактори. Класифікація інфекційних хвороб. Класифікація інфекційних хвороб. Поняття про імунітет, види імунітету. Методичні рекомендації.2

8

^ Лабораторне заняття №6.Дитячі інфекційні хвороби, основні ознаки, профілактика. Загальна характеристика дитячих інфекцій (кір, вітрянка, скарлатина, краснуха, коклюш, паротит). Збудники дитячих хвороб, основні ознаки захворювань. Поняття про лікування. Профілактика інфекційних хвороб у дитячому колективі.2

9

^ Лабораторне заняття №7 Венеричні захворювання. Поняття про венеричні захворювання. Сифіліс: збудник, механізм зараження, періоди розвитку захворювання, принципи лікування. Гонорея: збудник, механізм зараження, основні ознаки. Трихоманоз. Профілактика, принципи та методи боротьби з венеричними захворюваннями.

2

10

^ Лабораторне заняття №8 СНІД. Профілактика. Соціально-біологічні аспекти СНІДу. Групи ризику. Збудник, шляхи передачі. Періоди хвороби, основні ознаки. Поняття про діагности­ку СНІДу. Поняття про ВІЛ-інфекованість. Профілактика СНІДу. Педагогічні основи викладання теми у учбових закладах.2

11

^ Лекція №3. Зміст і завдання психогігієни. Психогігієна як наука про збереження і зміцнення психічного здоров’я. Зв’язок психогігієни з психолого-педагогічними науками. Розділи психогігієни. Методичні основи викладання теми.2

12

^ Практичне заняття №1.Етапи психофізичного розвитку дитини. Види неврозів у школярів. Ознайомлення з характерними періодами психофізичного розвитку дитини. Визначення стану темпераменту. Неврастенія, невроз нав’язливих станів та істерія. Оволодіння елементами психотерапії у педагогічній роботі. Особистості методики викладання.2

13

^ Практичне заняття №2 Психолого-педагогічні принципи навчання школярів здоровому способу життя. Міжпредметні зв'язки. Основні тести які характеризують стан здоров'я школярів. Бесіди на теми охорони здоров'я. Роль наглядної агітації.


2

14

^ Практичне заняття №3 Складання текстів бесід. Статеве виховання школярів. Основна методична та наукова література по даній проблемі. Психологічні та соціальні наслідки неправильного виховання школярів.


2
^ ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ

1 №

НАЗВА ТЕМИ

Кільк. годин

Кільк. конт.

1

Основи раціонального харчування

2

1

2

Біоритми, їх види. Часова організація організму.

2

-

3

Теоретичні основи та засвоєння деяких видів психо­емоційного навантаження.

2

-

4

Ознайомлення з системами різних типів дихальної гім­настики.

2

-

5

Роль держави у формуванні у людей мотивації к ЗСЖ.

2

-

6

Педагогічні та соціальні особливості викладання валеології у спеціальних дитячих та шкільних закладах.

2

-

7

Роль фізичних та психологічних вправ для захисту імунної системи у людини.

2
8

Ліки для здорових.

2

-

9

Сексуальна революція та шкідливі звички.

2

1

Всього 18 2

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (проект)

 1. Використовуючи рекомендації літературних джерел, результати проведення функціональної діагностики на практичних заняттях і самодіагностики, розробити і заповнити індивідуальний “Щоденник здоров’я” – 4 години.

 2. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях, а також результати самостійного вивчення оздоровчих систем, розробити конспект уроку з валеології. – 2 години.

 3. Використовуючи знання та вміння, отримані на лекціях і практичних заняттях, рекомендації літературних джерел розробити індивідуальну оздоровчу систему з урахуванням вихідного стану здоров’я. – 2 години.


ЗАВДАННЯ

з модульного контролю за курсом "Основи валеології"


Варіант 1

1. Валеологія як наука, її завдання і вміст. Роль вчителя у формуванні здорового способу життя дітей.

2. Охарактеризуйте температуру тіла людини в нормі і при патології


Варіант 2

1. Дайте спільну характеристику фізичного і психічного здоров'я людини.

2. Охарактеризуйте дихання в нормі і при патології


Варіант 3

1. Дайте спільну характеристику шкідливим звичкам (наркоманія, токсикоманія, тютюнопаління), профілактика.

2. Охарактеризуйте артеріальний тиск людини в нормі і при патології.


Варіант 6.

1. Туберкульоз, як соціальна хвороба.

2. Дайте характеристику неврозів у дітей.


Варіант 7.

1. Дайте спільну характеристику СНІДУ, його профілактика.

2. Охарактеризуйте способи введення в організм людини лікарскіх засобів.


Варіант 8.

1. Принципи і методи надання першої допомоги при отруєннях

2.Види неврозів та причини дитячої нервовості.


Методи навчання: лекції, практичні та лабораторні заняття із застосуванням традиційних і сучасних активних методів навчання (тренінги, ділові ігри тощо).

^ Методи оцінювання: поточне тестування, оцінка за проект,підсумковий письмовий тест.


Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у вищому навчальному закладі, реєструється прийнятим у вищому навчальному закладі чином з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої систем (ECTS).


Оцінки академічної успішності студента

За підсумками кожного залікового кредиту з даної навчальної дисципліни


Шкала ECTS

Національна шкала

примітка

АВ

90…100

відмінно

Запис підсумкової оцінки у балах національної шкали у залікову книжку і відомість

Призначається стипендія підвищена

За підсумками виконання

Інд .навчального плану

студента

ВС

75….89

добре

DE

60….74

задовільно
FX

35….59

незадовільно

Без запису в заліковій книжці

Можливість повторного складання під час підсумкової атестації

F

1….34

незадовільно

Обов’язковий повторний курс поза держбюджетом


*** Студенту, який не склав відповідний заліковий модуль, поставляється “0”

*** Студенту, який протягом семестру склав на 1..59 балів залікові модулі з будь-якого виду аудиторних занять, має оцінку “незадовільно”, з даної навчальної дисципліни.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ОСНОВНА:

1. Учебное пособие для подготовки медицинских сестер. под. ред. Сафонова А.Г., М.: 1980, 65бс.

2. Брехман И.И. Валеология- наука о здоровье. М.: 1980, 207с.

3. Киселев В.И., Куликов В.П. Основы валеологии. Барнаул, 1989, 76с.

4. Валеология (справочник школьника) под ред. Заготовой С.Н., Донецк, 1998, 448с.

5. Билич Ю.Л., Назарова Л.В. Основывалеологии. С-Пб.: 1998, 558с.

6. Антон Алатон Валеологія (для 2-3-4 класів) К.:, 1997, 207с.

7. Беляев И.И. Очерки психогигиены М.:, 1993, 254с.

8. Клиника заболеваний, физиология и гигиена в подростковом возрасте. под ред. Сердюковой Г.Н., М: 1979,480с.


ДОПОМІЖНА:

1. Войтенко В.И. Здоровье здорових. Введение в санологию. К.:, 1991, 245с.

2. Знановский Ю.В. Воспитаем детей здоровьіми. М.: 1989,128с.

3. Мартьшенко А.В. Формирование здорового образа жизни ( медико-социальньїе аспек­ти). Минск:, 1989, 192с.

4. Державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення. Київ, 1996. 31с.


Схожі:

Робоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни \"основи валеології\" iconРобоча програма валеологія з методикою викладання для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни
Самостійна робота (виконання домашніх завдань,робота над конспектом, з рекомендованою літературою, робота в Інтернет)
Робоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни \"основи валеології\" icon«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта»
...
Робоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни \"основи валеології\" iconРобоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: "Фізичне виховання І спортивно-масова робота "
Міністерства Освіти та Науки України №43 від 02. 02. 2001 р. І структурної програми навчального курсу «вища освіта україни І болонський...
Робоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни \"основи валеології\" iconО. О. Ковальова Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів 1 курсу денної І заочної...
Робоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни \"основи валеології\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи культури І техніки мовлення для студентів IІI курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Предметом курсу є культура І техніка мовлення основи літературної норми на різних мовних рівнях, в усній та писемній формі мовлення;...
Робоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни \"основи валеології\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів-магістрантів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни \"основи валеології\" iconОснови наукових досліджень (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предметом курсу є вивчання методології І методів наукових досліджень, а також засоби їх організації
Робоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни \"основи валеології\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи термінознавства для студентів 4 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є терміни та їх сукупності (термінології та терміносистеми), місце термінів в словарному складі сучасної мови
Робоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни \"основи валеології\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни \"основи валеології\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «основи редагування перекладів» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи