Робоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)» icon

Робоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)»
Скачати 279.87 Kb.
НазваРобоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)»
Дата15.10.2012
Розмір279.87 Kb.
ТипРобоча програмаРОБОЧА ПРОГРАМА
О с н о в и е к о л о г і ї


для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації

Спеціальність 6.010201 « фізичне виховання»,

6.010105 «корекційна освіта (за нозологією)»


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчальної дисципліни

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ”

(за вимогами ECTS)


Загальна характеристика

навчальної дисципліни

^ Напрям

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Структура

навчальної дисципліни

Семестр

II

Спеціальність 6.010201 «фізичне виховання»,

6.010105 «корекційна освіта (за нозологією)»

Лекції

18 год.

Кількість кредитів ECTS

1,5

Лабораторні заняття

4 год.

Модулів

1

Практичні заняття

8 год.

Змістовних модулів

2

Самостійна робота

18 год.

Загальна кількість годин

54

Індивідуальна робота

6 год.

Аудиторних годин

30Тижневих годин

2Вид контролю

залік
^ ПЕРЕДМОВА ДО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ”

Однією із задач інноваційної освіти є необхідність не тільки пізнання законів природи і суспільства, але й оволодіння методологією творчого перетворення світу і гармонізації відносин «людина-суспільство-природа». Формування екологічного світогляду сприяє розвитку творчого потенціалу людини, тобто його здатностей до творчої діяльності, і, тим самим, підвищенню його інтелектуальних можливостей.

Тому вивчення курсу екології у Вузі педагогічного профілю повинно формувати у майбутнього вчителя правильне розуміння місця людини в оточуючому світі, давати основи раціонального природокористування, попередити про можливі трагічні наслідки нинішнього господарювання і прищеплювати молодим людям екологічну свідомість та грамотність як складову частину національної свідомості. У світлі даних уявлень курс екології розглядається як комплексна дисципліна, яка включає базові елементи власне екології, соціальної екології та охорони природи, що дозволяє логічно простежити трансформацію взаємостосунків, що склалися в природі, у взаємостосунки «людина-суспільство-природа».

Курс "Основи екології" є базовим світоглядним курсом, віднесеним до загальноосвітніх дисциплін і обов'язковим для всіх спеціальностей Вузів України.

Метою курсу "Основи екології" є вивчення закономірностей взаємодії світогляду людини на природу як таку та на людське суспільство як частину природи.

До задач курсу відносяться задачі висвітлювання причини виникнення на нашій планеті глобальної екологічної кризи, яка загрожує подальшому існуванню людства на Землі, і показ можливих шляхів виходу з цієї кризи; ознайомлення студентів з основами нової інтегральної міждисциплінарної науки про гармонізацію взаємодії людського суспільства та природи, а також сприяння виховуванню у студентів соціоекологічної свідомості.

Для цього вони повинні знати не тільки основні процеси, які протікають в природі, не тільки вивчити закономірності, існуючі в природі, але і усвідомити місце людини в природі як її компоненту, тобто відчути себе частиною системи "людина-природа".

Після вивчення курсу "Основи екології" студенти повинні знати основні процеси, які діються у надорганізмених системах, структуру та функції популяцій, біоценозів та біогеоценозів, особливості впливу різних екологічних факторів на організми у середовищі їх існування, основні проблеми та шляхи їх рішення у взаємозв'язку людини та біосфери, проблеми захисту навколишнього середовища та шляхи зменшення його забруднення, принципи раціонального використання та охорони природних ресурсів, а також вміти використовувати отриманні знання на практиці педагогічної роботи, тобто знати форми і методи екологічного виховання та навчання стосовно своєї спеціальності.

В результаті вивчення курсу “Основи екології” студенти повинні знати про наукові основи екології, екології людського суспільства та її фрагменту – охорони природи, щоб стати впевненими прихильниками екологічного підходу до природних ресурсів та навколишнього середовища. Це дасть змогу у майбутньому виховувати у дітей обережне відношення до оточуючої їх природи.


^ Тематичний план курсу “Основи екології”

№ п/пНазва теми

Кількість годин

Лекції

Лабораторні

заняття

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовний модуль 1. Основні поняття класичної екології.

1.

Загальні свідомості про екологію.

11
2.

Основні поняття екології.

62
3.

Біосфера як жива оболонка Землі.

2

4
1
Змістовний модуль 2. Основні поняття соціальної екології.

1.

Природні ресурси. Екологічні проблеми атмосферного повітря, земних надр та води.

68
2.

Медичні аспекти екології.

14
3.

Природоохоронні аспекти екології.

1
8

1

3

4.

Екологічна тематика в школі.

11

3

Всього:

18

4

8

18

6^ ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ “ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ”

ТЕМА 1. Загальні свідомості про екологію

Природа Землі – єдине джерело природних ресурсів для людського суспільства. Трансформація глобальної абіотичної екосистеми після виникнення життя на Землі в глобальну екосистему (біосферу) і, після виникнення людини, в глобальну соціоекосистему. Еволюція уявлень про взаємодію людей та природи. Етапи розвитку глобальної соціоекосистеми: функціонально незамкнена, частково функціонально замкнена та функціонально замкнена соціоекосистеми. Головні причини, які привели до виникнення екологічної кризи: споживацька спрямованість НТР, різке зростання народонаселення Землі, зниження морального рівня людей, урбанізація та індустріалізація планети, гонка озброєнь, розвиток атомної енергетики, вичерпання природних ресурсів, хімізація сільського господарства тощо. Виникнення соціоекології, її предмет, мета та структура.

ТЕМА 2. ^ Основні поняття екології.

Фактори середовища – абіотичні, біотичні, антропогенні, їх значення, механізми дії та пристосування до них живих організмів. Популяції, біоценози та біогеоценози, міграції та розселення організмів, трофічні ланцюги, правило екологічної піраміди. Кругообіг речовин у природі. Потік енергії у природі.

Вплив антропогенної діяльності на екосистеми: забруднення біосфери, порушення природного кругообігу речовин та його наслідки тощо.

ТЕМА 3. ^ Біосфера як жива оболонка Землі.

Поняття біосфери. Еволюція біосфери Землі. Концепція В.І.Вернадського та її подальший розвиток Поняття про атмосферу, гідросферу, літосферу та ноосферу як населених оболонках, обґрунтування різної густоти населення цих оболонок. Порушення динамічної рівноваги біосфери внаслідок антропогенної діяльності, трансформація природних екосистем в антропогенно-природні та антропогенні екосистеми. Основні проблеми та шляхи їх рішення

ТЕМА 4.^ Природні ресурси. Екологічні проблеми атмосферного повітря, води, ґрунтів та земних над.

Природні ресурси, їх класифікація та принципи використання. Поняття про вичерпуванність та невичерпуванність природних ресурсів.

Атмосфера Землі: склад, будова і походження, її взаємозв'язок з функціонуванням біосфери, значення для біосфери та планети взагалі. Природне забруднення атмосфери, його значення. Основні джерела штучного забруднення атмосфери (порушення газового балансу атмосфери, явище смогу, накопичення вуглекислого газу, парниковий ефект, руйнування озонового шару тощо). Шляхи рішення проблеми чистоти атмосфери.

Водні ресурси Землі, їх значення для функціонування біосфери та життєдіяльності людини. Нерівномірність розподілення води на земній кулі. Проблеми недостатку прісної води на земній кулі, її причини. Антропогенний вплив на гідросферу і його негативні наслідки. Причини катастрофічного забруднення вод: хімічного,біологічного(явище євтрофікації), радіоактивного. Здатність вод до самоочищення. Кругообіг води в природі. Значення санітарних та водозахисних зон. Особливе значення захисту боліт як головних ареалів живлення водотоків. Збереження джерел та малих річок. Принципи охорони та раціонального використання поверхових та підземних вод.

Значення ґрунтів для функціонування біосфери та життєдіяльності людства. Утворення ґрунтів. Класифікація ґрунтів. Нераціональне ведення землеробства та його негативні наслідки: забруднення ґрунтів, заболочування, засолення, використання отрутохімікатів і мінеральних добрив. Проблема ерозії ґрунтів. Природна та прискорена ерозії ґрунтів, їх схожість та відмінність. Причини прискореної ерозії ґрунтів. Види ерозії (водна та вітрова), міри боротьби з ними.

Гірські породи як середовище життєдіяльності людини. Процеси руйнування природних ландшафтів кар'єрами, відвалами, териконами, гідровідстойниками; активізація зсувів, обвалів, осідання площ як результат гірничодобувної промисловості та будівництва. Проблема вичерпаності корисних копалин. Шляхи запобігання швидкого виснаження корисних копалин - нові технологічні методи, усунення втрат під час добування, транспортування та переробки. Пошуки нових джерел енергії. Рекультивація ландшафтів.

ТЕМА 5.^ Медичні аспекти екології.

Органічні зв'язки людини з природою, залежність фізичного та психічного здоров'я людини від якості природного середовища, можливості постійного спілкування з природою. Вплив хімічного, радіоактивного та інших видів забруднення навколишнього середовища на стан здоров'я населення земної кулі (масові захворювання, зменшення імунного статусу, пошкодження генетичного коду і зростання кількості народження неповноцінних особин). Санітарно-гігієнічні норми та естетичні критерії навколишнього середовища. Поняття гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин. Екологія людини у вирішенні проблеми стану здоров'я населення, роль в цьому процесі медичної географії та гігієни навколишнього середовища.

ТЕМА 6. ^ Природоохоронні аспекти екології.

Поступове осознання людиною необхідності охорони навколишнього середовища: "табу" давніх людей, "гріх" в середні віки, знищення багатьох видів в період капіталізму. Природоохоронні питання в Київській Русі та Росії. Природоохоронні рухи в кінці XIX - початку XX століть. Охорона природи в СРСР після 1917 р. Охорона природи в Україні та участь України в міжнародній діяльності екологів та соціоекологів. Оцінка ноосфери як оптимізованої глобальної соціоекосистеми, як цілісної системи "суспільство-природа".

Охорона природи як складова частина екології. Форми охорони природи (заповідники, заказники, резервати, національні або природні парки, пам'ятники природи тощо). Принципи охорони природи. Охорона природи на сучасному етапі. Основні задачі охорони природи. Найважливіші охороняємі території України. Гірські, водні, степові, лісні та лісостепові заповідники, їх особливості. Рекреаційне значення ландшафтів. Туризм та охорона природи.

ТЕМА 7.^ Екологічна тематика в школі.

Значення природоохоронного навчання та виховання підростаючого покоління для поліпшення навколишнього середовища. Мета, завдання та зміст.

Екологічне виховання в школі: надання розуміння природи як єдиного цілого, взаємозв'язку природи із суспільством, соціально-класової суті відношення людини до природи, морально-естетичного впливу природи на людину, що сприяє формуванню любові та бережного відношення людини до природи, а також привиття навичок активної практичної діяльності людини по охороні природи. Зв'язок екологічного виховання школяра з формуванням високих моральних якостей особи. Міждисциплінарний характер екологічних знань, який дає змогу безперервної екологічної освіти дітей в ході вивчення різних навчальних шкільних предметів. Стосовно спеціальності вчителя іноземної мови – це звертання уваги на тексти, пов'язані з описанням природи або тваринного та рослинного світу, а також позакласне читання авторів, які розповідають про тварин та рослини.


^ ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС

ТЕМА 1. Загальні відомості про екологію

Трансформація глобальної абіотичної екосистеми після виникнення життя на Землі в глобальну екосистему (біосферу) і, після виникнення людини, в глобальну соціоекосистему. Етапи розвитку глобальної соціоекосистеми: функціонально незамкнена, частково функціонально замкнена та функціонально замкнена соціоекосистеми. Виникнення соціоекології, її предмет, мета та структура.

ТЕМА 2. ^ Основні поняття екології.

Фактори середовища – абіотичні, біотичні, антропогенні, їх значення, механізми дії та пристосування до них живих організмів. Популяції, біоценози та біогеоценози, міграції та розселення організмів, трофічні ланцюги, правило екологічної піраміди. Кругообіг речовин у природі. Потік енергії у природі.

ТЕМА 3. ^ Біосфера як жива оболонка Землі.

Поняття біосфери. Еволюція біосфери Землі. Концепція В.І.Вернадського та її подальший розвиток.

ТЕМА 4. Природні ресурси. Екологічні проблеми атмосферного повітря, води, ґрунтів та земних надр.

Природні ресурси, їх класифікація та принципи використання. Поняття про вичерпуванність та невичерпуванність природних ресурсів.

Атмосфера Землі: склад, будова і походження, її взаємозв'язок з функціонуванням біосфери, значення для біосфери та планети взагалі. Природне забруднення атмосфери, його значення.

Водні ресурси Землі, їх значення для функціонування біосфери та життєдіяльності людини. Нерівномірність розподілення води на земній кулі. Проблеми недостатку прісної води на земній кулі, її причини. Антропогенний вплив на гідросферу і його негативні наслідки.

Утворення ґрунтів. Класифікація ґрунтів. Проблема ерозії ґрунтів. Природна та прискорена ерозії ґрунтів, їх схожість та відмінність. Причини прискореної ерозії ґрунтів. Види ерозії (водна та вітрова), міри боротьби з ними.

Шляхи запобігання швидкого виснаження корисних копалин – нові технологічні методи, усунення втрат під час добування, транспортування та переробки. Пошуки нових джерел енергії. Рекультивація ландшафтів.

ТЕМА 5.^ Медичні аспекти екології.

Органічні зв'язки людини з природою, залежність фізичного та психічного здоров'я людини від якості природного середовища, можливості постійного спілкування з природою. Екологія людини у вирішенні проблеми стану здоров'я населення, роль в цьому процесі медичної географії та гігієни навколишнього середовища.

ТЕМА 6. ^ Природоохоронні аспекти екології.

Поступове осознання людиною необхідності охорони навколишнього середовища. Оцінка ноосфери як оптимізованої глобальної соціоекосистеми, як цілісної системи "суспільство-природа".

ТЕМА 7.^ Екологічна тематика в школі.

Значення природоохоронного навчання та виховання підростаючого покоління для поліпшення навколишнього середовища. Мета, завдання та зміст.


^ САМОСТІЙНА РОБОТА

ТЕМА 1. Загальні відомості про екологію

Природа Землі – єдине джерело природних ресурсів для людського суспільства. Еволюція уявлень про взаємодію людей та природи. Головні причини, які привели до виникнення екологічної кризи: споживацька спрямованість НТР, різке зростання народонаселення Землі, зниження морального рівня людей, урбанізація та індустріалізація планети, гонка озброєнь, розвиток атомної енергетики, вичерпання природних ресурсів, хімізація сільського господарства тощо.

ТЕМА 2. ^ Основні поняття екології.

Вплив антропогенної діяльності на екосистеми: забруднення біосфери, порушення природного кругообігу речовин та його наслідки тощо.

ТЕМА 3. ^ Біосфера як жива оболонка Землі.

Поняття про атмосферу, гідросферу, літосферу та ноосферу як населених оболонках, обґрунтування різної густоти населення цих оболонок. Порушення динамічної рівноваги біосфери внаслідок антропогенної діяльності, трансформація природних екосистем в антропогенно-природні та антропогенні екосистеми. Основні проблеми та шляхи їх рішення.

ТЕМА 4.^ Природні ресурси. Екологічні проблеми атмосферного повітря, води, ґрунтів та земних над.

Основні джерела штучного забруднення атмосфери (порушення газового балансу атмосфери, явище смогу, накопичення вуглекислого газу, парниковий ефект, руйнування озонового шару тощо). Шляхи рішення проблеми чистоти атмосфери.

Причини катастрофічного забруднення вод: хімічного, біологічного (яви-ще євтрофікації), радіоактивного. Здатність вод до самоочищення. Кругообіг води в природі. Значення санітарних та водозахисних зон. Особливе значення захисту боліт як головних ареалів живлення водотоків. Збереження джерел та малих річок. Принципи охорони та раціонального використання поверхових та підземних вод.

Значення ґрунтів для функціонування біосфери та життєдіяльності людства. Нераціональне ведення землеробства та його негативні наслідки: забруднення ґрунтів, заболочування, засолення, використання отрутохімікатів і мінеральних добрив. Види ерозії (водна та вітрова), міри боротьби з ними.

Гірські породи як середовище життєдіяльності людини. Процеси руйнування природних ландшафтів кар'єрами, відвалами, териконами, гідровідстойниками; активізація зсувів, обвалів, осідання площ як результат гірничодобувної промисловості та будівництва. Проблема вичерпаності корисних копалин.

ТЕМА 5.^ Медичні аспекти екології.

Вплив хімічного, радіоактивного та інших видів забруднення навколишнього середовища на стан здоров'я населення земної кулі (масові захворювання, зменшення імунного статусу, пошкодження генетичного коду і зростання кількості народження неповноцінних особин). Санітарно-гігієнічні норми та естетичні критерії навколишнього середовища. Поняття гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин.

ТЕМА 7.^ Екологічна тематика в школі.

Екологічне виховання в школі: надання розуміння природи як єдиного цілого, взаємозв'язку природи із суспільством, соціально-класової суті відношення людини до природи, морально-естетичного впливу природи на людину, що сприяє формуванню любові та бережного відношення людини до природи, а також привиття навичок активної практичної діяльності людини по охороні природи. Зв'язок екологічного виховання школяра з формуванням високих моральних якостей особи. Міждисциплінарний характер екологічних знань, який дає змогу безперервної екологічної освіти дітей в ході вивчення різних навчальних шкільних предметів. Стосовно спеціальності вчителя іноземної мови – це звертання уваги на тексти, пов'язані з описанням природи або тваринного та рослинного світу, а також позакласне читання авторів, які розповідають про тварин та рослини.


^ ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

Індивідуальна робота пропонується студентам в формі рефератів, які мають бути обсягом не менш 10 с, а також передбачає екскурсії до ботанічного та зоологічного садів, зоологічного та палеонтологічного музеїв, відвідування екологічної тропи з подальшим представленням письмового звіту-аналізу.


ТЕМА 6. ^ Природоохоронні аспекти екології.

Поступове осознання людиною необхідності охорони навколишнього середовища: "табу" давніх людей, "гріх" в середні віки, знищення багатьох видів в період капіталізму. Природоохоронні питання в Київській Русі та Росії. Природоохоронні рухи в кінці XIX - початку XX століть. Охорона природи в СРСР після 1917 р. Охорона природи в Україні та участь України в міжнародній діяльності екологів та соціоекологів.

ТЕМА 7.^ Екологічна тематика в школі.

Значення природоохоронного навчання та виховання підростаючого покоління для поліпшення навколишнього середовища.

Екологічне виховання в школі: надання розуміння природи як єдиного цілого, взаємозв'язку природи із суспільством, соціально-класової суті відношення людини до природи, морально-естетичного впливу природи на людину, що сприяє формуванню любові та бережного відношення людини до природи, а також привиття навичок активної практичної діяльності людини по охороні природи. Зв'язок екологічного виховання школяра з формуванням високих моральних якостей особи. Міждисциплінарний характер екологічних знань, який дає змогу безперервної екологічної освіти дітей в ході вивчення різних навчальних шкільних предметів.


Теми рефератів:

 1. Значення природоохоронного навчання та виховання підростаючого

покоління для поліпшення навколишнього середовища.

 1. Історія взаємодії людини і природи.

 2. Природоохоронні рухи в кінці XIX- на початку XX століть.

 3. Охорона природи в Україні та участь України в міжнародній діяльності екологів та соціоекологів.

 4. В.І. Вернадський і Україна.

 5. Концепція В. І. Вернадського стосовно теорії біосфери та її подальший розвиток.

 6. Грінпіс: екологічний контроль без мереж.

 7. Чорнобиль і погіршення генофонду української нації.

 8. Вплив урбанізації на стан навколишнього середовища.

 9. Стан навколишнього середовища України.

 10. Екологічні проблеми Одещини (або окремих районів області).

 11. Екологічні проблеми міста Одеси (або його районів).

 12. Екологічне законодавство в Україні.

 13. Заповідне діло: проблеми і перспективи.

 14. Території і об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення в Одеській області.

 15. Території і об’єкти природно-заповідного фонду України.^ ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Метою лабораторних занять з'являється:

1. закріплення теоретичних знань, одержаних під час лекції;

2. вміння використовувати одержані знання для інтерпретації отриманих даних, вміння логічно мислити тощо;

3. отримання конкретних знань щодо рослинного та тваринного світу на планеті взагалі і, зокрема, в Україні.

На семінарських заняттях пропонується обговорення питань, винесених на індивідуальну роботу.

Для заочного відділення пропонуються лише практичні заняття.


^ Пропонуєма тематика лабораторних занять

№ п\п

Зміст заняття

Кількість

годин

1.

На гербарному матеріалі ознайомлення з рослинним світом півдня України. Походження деревних рослин в степовій зоні, особливості їх існування. Поняття Червоної книги України. Рослини Одеси, які занесені у Червону книгу.

2

2.

На колекційних матеріалах ознайомлення з деякими представниками тваринного світу України (безхребетні), які є привабливими з позиції екології (червонокнижні, промислово цінні, які впливають на здоров'я людей, існуючі короткий час в Україні тощо).

2


^ Пропонована тематика практичних занять

№ п\п

Зміст заняття

Кількість годин

1.

Ознайомлення з екологічними особливостями та проблемами Чорного моря – розташуванням, походженням, особливостями гідрологічного режиму, флорою і фауною, проблемами, які пов'язані із забрудненням моря поверхневими та ґрунтовими водами, а також морським транспортом.

2

2.

Ознайомлення з ландшафтними зонами світу та України, обозначення їх на контурних картах світу та України. Описання особливостей кожної ландшафтної зони.

2

3.

Призначення на контурній карті основних охороняємих територій України з коротким описом особливостей даних територій.

2

4.

Призначення на контурній карті охороняємих територій Одеської області з коротким описом особливостей даних територій. Розглядання основних екологічних проблем регіону (в т.ч. м. Одеси)

2


^ ПИТАННЯ МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Модульна контрольна робота № 1

 1. Причини виникнення екологічної кризи на земній кулі.

 2. Трансформація глобальної абіотичної екосистеми у біосферу і глобальну соціоекосистему.

 3. Етапи розвитку соціоекосистеми та їх характеристика.

 4. Предмет екології. Поняття про екологічні фактори, їх класифікація.

 5. Загальна характеристика екологічних факторів. Поняття ендеміків і космополітів.

 6. Дія абіотичних екологічних факторів на організм.

 7. Характеристика світла як екологічного фактору.

 8. Характеристика радіоактивності як екологічного фактору.

 9. Характеристика температури як екологічного фактору.

 10. Характеристика вологості як екологічного фактору.

 11. Загальна характеристика біотичних екологічних факторів.

 12. Трофічний ланцюг та його складники.

 13. Правило екологічної піраміди.

 14. Кругообіг біотичних речовин у природі.

 15. Трансформація енергії в процесі кругообігу біотичних речовин.

 16. Характеристика антропогенних екологічних факторів.

 17. Зміна біологічного та геологічного кругообігу речовин внаслідок антропогенного впливу.

 18. Визначення поняття “біоценоз”, “біогеоценоз”, їх склад. Приклади біоценозів та біогеоценозів.

 19. Характеристика біогеоценозів України.

 20. Зміна біоценозів, її типи.

 21. Зональність біоценозів, її типи.

 22. Саморегулювання чисельності біоценозів, відношення “хижак-жертва”.

 23. Розселення видів у природі, його причини та типи.

 24. Причини та типи міграції тварин.

 25. Роль людини у перетворенні біосфери.

 26. Форми антропогенного (прямого та непрямого) впливу на оточуюче середовище, якi призводять до змін в біосфері.

 27. Загальна характеристика біосфери як живої оболонки Землі, її границі та розвиток.

 28. Характеристика атмосфери як частини біосфери.

 29. Характеристика гідросфери як частини біосфери.

 30. Характеристика літосфери як частини біосфери.

 31. Характеристика ноосфери як частини біосфери.Модульна контрольна робота № 2

 1. Класифікація природних ресурсів.

 2. Проблеми раціонального використання, збереження і відновлення природних ресурсів. Рекультивація ландшафтів.

 3. Грунтовий покрив землі як результат діяльності біосфери; швидкість утворювання грунтів.

 4. Поняття плодючості грунтів; фактори, що на неї впливають.

 5. Поняття ерозії ґрунту; штучна та природна, вітрова та водяна ерозії, міри боротьби з ними.

 6. Роль гідросфери у життєдіяльності біосфери та людського суспільства. Кругообіг води у природі.

 7. Водні ресурси Землі. Проблема прісної води на земній кулі, її причини.

 8. Забруднення вод Світового океану, його причини і міри боротьби з ним.

 9. Роль атмосфери у життєдіяльності біосфери і людського суспільства. Склад та виникнення атмосфери Землі.

 10. Зміни в захисних функціях атмосфери внаслідок антропогенного впливу (зміни в тепловому балансі, складі, проблема озонового шару тощо).

 11. Явище парникового ефекту та його причини.

 12. Природне забруднення атмосфери та його роль для існування біосфери.

 13. Забрудненість атмосфери в результаті діяльності людського суспільства.

 14. Вплив штучного забруднення атмосфери на здоров’я людини.

 15. Залежність здоров’я людини від стану навколишнього середовища.

 16. Біологічні і медичні наслідки антропогенного впливу на природу.

 17. Взаємодія людського суспільства та природи на різних етапах його розвитку.

 18. Значення рослин у природі і житті людини. Проблема збереження рослинних ресурсів. Вплив людського суспільства на рослинний світ.

 19. Охорона ресурсів тваринного світу. Принципи ведення мисливських та рибних господарств.

 20. Шляхи охорони тварин та рослин.

 21. Роль Червоної книги у збереженні рідкісних та зникаючих видів тварин та рослин. Структура світової Червоної книги та Червоної книги України.

 22. Типи охороняємих територій, їх характеристика.

 23. Характеристика головних заповідників України (лісових, лісово-степових, степових, гірських та водних).

 24. Екологічні особливості та проблеми Чорного моря.

 25. Охоронні об’єкти та території міста Одеси.

 26. Охоронні території Одещини.

 27. Формування початкових екологічних та природоохоронних уявлень у дітей, їх значення у формуванні високих моральних якостей особистості.

 28. Задачі природоохоронного виховання у дошкільних установах.методи навчання

лекції з наочними посібниками

виконання лабораторних та практичних робіт

індивідуальні консультації^

методи оцінювання


Поточні опитування на лабораторних та практичних заняттях

Контрольна робота за кожним змістовим модулем


Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у вищому навчальному закладі, реєструється прийнятим у вищому навчальному закладі чином з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої систем (ЕСТS).


^ Оцінки академічної успішності студента

за підсумками залікового кредиту з курсу “Основи екології”

шкала ЕСТS

національна шкала

примітка

A

90...100

відмінно

запис підсумкової оцінки у балах національної шкали у залікову книжку і відомість

призначається стипендія за підсумками виконання індивідуального навчального плану студента

підвищена

BC

75...89

добре

DE

60...74

задовільноFX

35...59

незадовільно

без запису в заліковій книжці

можливість повторного складання під час підсумкової атестації

F

1...34

незадовільно

обов’язковий повторний курс поза держбюджетом


>> Студенту, який не склав відповідний заліковий модуль, проставляється “0”

>> Студент, який протягом семестру склав на 1...59 балів залікові модулі з будь-якого виду аудиторних занять даної навчальної дисципліни, має оцінку “незадовільно” з даної навчальної дисципліни


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології. – К.:Либідь, 2005. – 407 с.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань. – К.:Либідь, 1997. – 287 с.

 3. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорони навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Навчальний посібник. – Львів: Афіша. – 2004. – 272 с.

 4. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.

 5. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 572 с.

 6. Степановских А.С. Экология: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 703 с.

 7. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи / Словник-довідник. – К.: Знання, 2002. – 550 с.

 8. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія /тлумачний словник. – К.: Либідь, 2004. – 375 с.


Додаткова література

 1. Актуальные проблемы экологического воспитания. – Минск, 1992.

 2. Антропогенное перераспределение органического вещества в природе. – СПб, 1993.

 3. Бачинский Г.А. Социоэкология: теоретические и прикладные аспекты. – К.: Наукова думка, 1991. – 152 с.

 4. Большаков В.Н. Экологическое прогнозирование. – М.: Знание, 1990.

 5. Быков Б.А. Экологический словарь. – Алма-Ата, 1998.

 6. Вернадский В.И. Биосфера. – М.: Мысль, 1967.

 7. Город-агломерация – портово-промышленный комплекс /под ред. А.Г. Топчиева/ – Одесса: АО Бахва, 1994.

 8. Дежкин В.В. Охотничье хозяйство мира. – М.: Лесная пром-ть, 1993.

 9. Дерябо С.Д., Ясвин В.А. Экологическая педагогика и психология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 477 с.

 10. Еремеев В., Булгаков М. Программа оздоровления Черного моря. – Вісник АН України, 1994. – № 1.

 11. История взаимоотношений общества и природы. – М., 1991.

 12. Комаров В.Д. Социальная экология. Философские аспекты. – Л.: Наука, Ленинград. отд-ние, 1990. – 215 c.

 13. Красная книга УССР. – К.: Наукова думка, 1981.

 14. Кулландер С., Ларссон Б. Жизнь после Чернобыля: Взгляд из Швеции. – М., 1991.

 15. Монин А.С., Шишков Ю.Х. Глобальные экологические проблемы. – М., 1990.

 16. Новиков Г.А. Основы общей экологии и охраны природы. – Л.: Ленингр. ун-т, 1979.

 17. Нравственно-зстетическое и экологическое воспитание школьников. – Минск, 1993.

 18. Проблеми раціонального використування, охорони та відтворення природних ресурсів України. – Чернівці, 1991.

 19. Трушкина Л.Ю., Трушкин А.Г., Демьянова Л.М. Гигиена и экология человека /учебное пособие/. – Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 2003. – 447 с.

 20. Холопцев А.В. Экосистема Черного моря /Учебное пособие/. Одесса, 1996. – 136 с.

 21. Экоинформатика: теория и практика. – СПб, 1992.Схожі:

Робоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)» icon«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта»
...
Робоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)» iconДжуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації
Державний заклад „південноукраїнський державний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського”
Робоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)» iconРобоча програма о сновиприродознавств а для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (спеціальність 010105 „корекційна освіта (логопедія) )
Мета курсу – вивчення основних питань природознавства України, знайомство з її природою, рослинним та тваринним світом, природними...
Робоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)» iconРобоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: "Фізичне виховання І спортивно-масова робота "
Міністерства Освіти та Науки України №43 від 02. 02. 2001 р. І структурної програми навчального курсу «вища освіта україни І болонський...
Робоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)» iconРобоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: "Фізичне виховання у спеціальному дитячому закладі "
Водночас вчитель несе моральну І юридичну відповідальність за збереження життя І здоров'я дітей на час перебування в навчальному...
Робоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)» iconКафедра теорії І методики фізичного виховання
Робоча навчальна програма підготовлена відповідно до навчального плану підготовки магістра за напрямком 0102 “Фізичне виховання І...
Робоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)» iconМетодичні рекомендації для студентів, які навчаються за фахом фізичне виховання
Розглянуто на засіданні вченої ради інституту фізичної культури та реабілітації (протокол №2 від 2008 )
Робоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)» iconРобоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки
Робоча програма з методів фізичної реабілітації для студентів за напрямом підготовки 6010105 Корекційна освіта за нозологіями
Робоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)» iconІнститут фізичної культури та здоров’я
Альошина Алла Іванівна координатор ects від інституту фізичної культури та здоров’я, кандидат наук з фізичного виховання І спорту,...
Робоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)» iconА. С. Макаренка «Затверджую» Голова приймальної комісії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка А. І. Кудренко 2013 р. Програма
Програма вступного випробування з фізичної культури, галузь знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи