Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: \"Фізичне виховання І спортивно-масова робота \" icon

Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: "Фізичне виховання І спортивно-масова робота "
Скачати 221.42 Kb.
НазваРобоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: "Фізичне виховання І спортивно-масова робота "
Дата15.10.2012
Розмір221.42 Kb.
ТипРобоча програмаРОБОЧА ПРОГРАМА


Основи медичних знань


для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації

спеціальність: “Фізичне виховання і спортивно-масова робота ”

(за вимогами кредитно-модульної системи ECTS)


Одеса – 2012

Робоча програма з курсу «ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ» для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації, спеціальність: “Фізичне виховання і спортивно-масова робота” розроблена к.мед.н., старшим викладачем Бобро О.В. за вимогами Європейської кредитно-модульної системи ECTS. На основі проекту базової програми з «Основ медичних знань» затвердженої на нараді-семінарі завідувачів кафедр валеології та основ медичних знань педагогічних університетів та інститутів, організованої за наказом Міністерства Освіти та Науки України № 43 від 02.02.2001 р. і структурної програми навчального курсу «ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС» за вимогами ECTS, 2004 р.


Рецензенти: завідувач кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності ОНУ імені. І.І. Мечникова, канд. пед. наук, доцент, доктор філософії Гвоздій С.П.,

докт. мед. наук, професор кафедри біології, екології і основ здоров’я ПНПУ імені. К.Д. Ушинського Дюмін О.В.


Затверджено рішенням кафедри біології, екології і основ здоров’я до друку та впровадження (протокол № 9 від 23 квітня 2012 р.).


ВСТУП


Сучасний розвиток суспільства вимагає подальшого вдосконалення системи підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників. Педагогічна освіта покликана забезпечувати формування вчителя, який здатний розвивати особистість дитини, зорієнтований на особистісний та професійний саморозвиток і готовий працювати творчо в закладах освіти різних типів. Водночас вчитель несе моральну і юридичну відповідальність за збереження життя і здоров'я дітей на час перебування в навчальному закладі, піклування про яких покладено на нього.

Кредитно-модульна система є сучасною технологією організації навчального процесу де є належне місце як змісту, формі і засобам навчання, та і всіляким формам контролю якості знань студентів.

Модульну технологію характеризує блочна (модульна) побудова курсів дисциплін, забезпечення умов постійного змагання, збільшення контрольних точок у семестрі, індивідуалізація навчального процесу, формування самостійного мисленні та оволодіння знаннями, а також подальше їх застосування.

Краще засвоєння навчального матеріалу базується на певному розділі та дозуванні інформації, можливості користуватися достатньою кількістю наукових джерел, урізноманітненні за допомогою наочного матеріалу. Кредитно-модульна система зумовлює розвиток динамічності та гнучкості навчального процесу як для студента, так і для викладача.

^ МЕТА КУРСУ. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВКурс «Основи медичних знань» базується на засадах інтеграції теоретичних і практичних знань, отриманих студентами з анатомії, фізіології та набутому життєвому досвіді.

Основна мета вивчення курсу “Основи медичних знань” – надати студентам уявлення про методи збереження здоров’я, формування здорового способу життя; розпізнавання та запобігання захворювань; надання першої допомоги при отруєннях, травмах та нещасних випадках. Державні освітні стандарти передбачають перелік навичок, знань та умінь, зв’язаних зі збереженням життя та здоров’я людини, які мають бути в наявності у бакалаврів, після проходження даного курсу.

Після вивчення курсу «Основи медичних знань», згідно з вимогами програми студенти повинні знати:

- основи анатомії та фізіології організму людини;

- питання загальної та особистої гігієни;

- основні ознаки патологічних станів у дітей;

- ознаки клінічної та біологічної смерті;

- основи надання допомоги при деяких патологічних станах (опіках, відмороженнях, ушкодженнях електричним струмом, хімічних опіках, отруєннях, переломах, кровотечах, пораненнях тощо) і раптових захворюваннях, в звичайних умовах, та в екстремальних ситуаціях;

- основи долікарської діагностики, класифікацію раптових захворювань та патологічних станів;

- техніку надання долікарської допомоги в різних умовах, спрямовану на попередження ускладнень та спасіння життя потерпілого.

Студенти повинні вміти:

- володіти навичками реанімації;

- володіти навичками діагностики та класифікації раптових захворювань, патологічних станів;

- володіти технікою надання долікарської допомоги при травмах, крово­течах, утопленні, задусі, ураженнях хімічними і фізичними факторами та при отруєннях;

- розпізнати та надавати першу допомогу при укусах змій, шкідливих комах, собак та інших тварин;

- володіти технікою десмургії, транспортної іммобілізації та тимчасової зупинки кровотеч;

- вміло користуватись доступними лікарськими препаратами;

- володіти правилами роботи в умовах стихійного лиха чи екстремальних ситуацій;

- використовувати набуті знання не тільки в побуті та особистому житті, а також і в повсякденної роботі з дітьми.


^ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА КУРСУ


Курс ІІІ

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 1,5

Бакалавр, магістр

За семестр:

Лекції (теоретична підготовка): 14 годин

Змістових модулів: 2

Лабораторні заняття: 10 годин

Практичні заняття: 4 годин

Загальна кількість: 54

Самостійна робота: 26 годин

Тижневих годин: 4
Вид контролю - залікІ. ОПИС ПРЕДМЕТУ І СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА КУРСУ

^ «ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ»


№ п/п

Нормативні дані

Кількість годин

I.

Аудиторна робота

28

I.1.

Лекції

14

I.2.


Лабораторні заняття10

I.3.


Практичні заняття

4

ІІ

Самостійна робота студентів

26
Всього:

54
Вид контролю

Залік


ІІ. ОРІЕНТОВАНА СТРУКТУРА КРЕДИТУ КУРСУ

^ «ОСНОВИ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ"
Назва теми

Лекції

Лаб. занят.

Практ. заняття

Самостійна робота

Розподіл балів

1

2

3

4

5

6

7

Нормативний змістовий модуль І. Долікарська медична допомога в загрозливих для життя станах при травмах та загальних захворюваннях

1

Долікарська допомога при захворюваннях дихальної, серцево-судинної систем.

2

-

-

2

4

2

Долікарська допомога при захворюваннях травної та сечовидільної систем.

2

-

-

2

4

3

Загальна характеристика травм та їх профілактика

2

-

-

2

5

4

Відкриті та закриті ушкодження.

2

-

-

2

5

5

Десмургія, види пов’язок.

-

2

-

2

5

6

Кровотечі, їх види і методи тимчасової зупинки кровотеч.

-

2

-

2

5

7

Переломи кісток, їх профілактика. Транспортна іммобілізація та її особистості.

-

2

-

2

5

8

Лікарські препарати і способи їх вживання.

-

-

2

2

4
Усього:

8

6

2

16

37

Нормативний змістовий модуль ІІ. Долікарська медична допомога в загрозливих для життя станах, а також при інфекційних захворюваннях та отруєннях.

9

Основні поняття про інфекційні та кров’яні хвороби.

2

-

-

2

5

10

Захворювання зору, слуху, опорно-рухового апарату.

2

-

-

2

5

11

Загальні поняття про нервові захворювання, психоневрологічні порушення.

2

-

-

2

5

12

Долікарська медична допомога при зупинці дихання та кровообігу.

-

2

-

2

5

13

Долікарська медична допомога при гострих отруєннях і їх профілактика.

-

2

-

2

5

14

Попередження захворювання шкіри, гельмінтозів, чесотки та педикульозу.

-

-

2


Усього:

6

4

2

10

25
Підсумковий контроль (бали):

-

-

-

-

38
Разом:

14

10

4

26

100


ІІІ. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

Зміст і технологічна карта дисципліни№ п/п

Вид занять, назва теми, короткий зміст

Кількість

годин

1

2

3

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ – І. Долікарська медична допомога в загрозливих для життя станах при травмах та загальних захворюваннях.

1

^ Лекція № 1. Тема: Долікарська допомога при захворюваннях дихальної, серцево-судинної систем. Бронхіт, пневмонія, ОРЗ, ОРВІ, чужорідні тіла дихальних шляхів. Етіологія, патогенез, перебіг хвороби. Надання першої медичної допомоги, профілактика. Гіпертонічна хвороба, Ішемічна хвороба – стенокардія, Інфаркт міокарда. Поняття про судинну недостатність, інсульт. Причини, ознаки, надання першої допомоги, профілактика.

2

2

^ Лекція № 2. Тема: Долікарська допомога при захворюваннях травної та сечовидільної систем. Гострий та хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунка. Гепатит, жовчнокам’яна хвороба, панкреатит, коліт, геморой. Причини, ознаки, надання першої допомоги, профілактика. Комплекс симптомів «гострий живіт» , симптоматика гострого апендициту, етіологія, патогенез, надання першої допомоги. Сечовидільна система. Загальна характеристика захворювань сечовидільної системи (пієлонефрит, цистит).

2

3

^ Лекція № 3. Тема: Загальна характеристика травм та їх профілактика. Загальне поняття і види травм. Травматичний шок, його перебіг, основні ознаки. Особливості спортивних травм. Поняття політравматизму. Ускладнення, що виникають при травмуванні. Засоби профілактики. Долікарська допомога при травмах голови, шиї, хребта, грудної клітини, кінцівок.

2

4

^ Лекція № 4. Тема. Відкриті та закриті ушкодження. Рани, їх види (різані, колоті, вогнестрільні та інші). Місцеві та загальні ознаки ран. Види ран, інфікування ран, як ускладнення. Течія ранового процесу. Долікарська медична допомога при пораненнях. Закриті ушкодження, визначення причини, профілактика, перша допомога.

2

5

^ Лабораторне заняття № 1. Тема: Десмургія, види пов’язок. Різновиди коригуючих, імобілізуючих, оклюзійних пов’язок. Перев’язувальний матеріал (гіпсові, клейові та бинтові пов’язки). Принципи, методи та техніка накладання пов’язок.

2

6

^ Лабораторне заняття № 2. Тема: Кровотечі, їх види і методи тимчасової зупинки кровотеч. Небезпека кровотеч, їх види. Внутрішні та зовнішні кровотечі. Методи зупинки зовнішніх кровотеч. Особливості крововтрати у дітей. Загальна характеристика і методи першої допомоги при внутрішніх кровотечах.

2

7

^ Лабораторне заняття № 3. Тема: Переломи кісток, їх профілактика. Транспортна іммобілізація та її особистості. Види і ознаки переломів кісток. Особливості переломів у дітей. Поняття про транспортну іммобілізацію при ушкодженні кісток. Засоби транспортної іммобілізації, показання до її застосування і основні правила.

2

8

^ Практичне заняття № 1. Тема: Лікарські препарати і способи їх вживання. Організм і лікарські препарати. Загальна характеристика лікарських препаратів. Засоби введення лікарських препаратів в організм. Можливі ускладнення після введення ліків в організм, їх профілактика.

2

НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ – ІІ. Долікарська медична допомога в загрозливих для життя станах,а також при інфекційних захворіннях та отруєннях.

9

^ Лекція № 5. Тема: Основні поняття про інфекційні та кров’яні хвороби. Грип – збудник, шляхи передачі, ознаки грипу. Принципи лікування ОРЗ, ОРВІ, їх профілактика. Поняття про туберкульоз, його форми. Принципи і методи боротьби з туберкульозом. Висипний тиф, малярія: епідеміологія, етіологія, принципи лікування, профілактичні заходи. СНІД, ВІЛ – шляхи передачі та профілактика.

2

10

^ Лекція № 6. Тема: Захворювання зору, слуху, опорно-рухового апарату. Орган зору – будова, функція. Короткозорість, косоокість, дальтонізм. Лікування та профілактика у дітей. Орган слуху – будова, функція. Отит гострий та хронічний, розрив барабанної перетинки, чужорідні тіла вуха. Перша медична допомога, профілактика. Опорно-рухова система – будова, функція. Запобігання травмувань під час спортивних навантажень.

2

11

^ Лекція № 7. Тема: Загальні поняття про нервові захворювання, психоневрологічні порушення. Неврози, неврозоподібни стани, неврастенії, істерії. Класифікація, етіологія, клінічні ознаки, профілактичні заходи. Порушення функціонального стану спортсменів. Перевтомлення, довготривалий стрес та дістрес. Методи запобігання та принципи лікування.

2

12

^ Лабораторне заняття № 4. Тема: Долікарська медична допомога при зупинці дихання та кровообігу. Загальне поняття про термінальні стани та реанімацію. Методи і способи надання штучного дихання та закритого масажу серця. Перша допомога при утопленні, ураженні електричним струмом та блискавкою.

2

13

^ Лабораторне заняття № 5. Тема: Долікарська медична допомога при гострих отруєннях і їх профілактика. Загальна характеристика гострих отруєнь, їх види. Шляхи потрапляння токсинів до організму. Ознаки гострих отруєнь токсинами рослинного походження і грибами, алкоголем і його сурогатами, речовинами побутової хімії. Принципи надання долікарської медичної допомоги.

2

14

^ Практичне заняття № 2. Тема: Попередження інфекційних захворювань шкіри, гельмінтів, чесотки та педікульозу. Причини інфекційних шкіряних захворювань. Поняття про педикульоз та чесотку, шляхи зараження, ознаки, профілактика. Загальна характеристика гельмінтів, їх лікування і профілактика.

2


^ IV. ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСУ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
п/п

Назва теми

Кількість годин

1

Ознайомитись з етіологією, патогенезом та клінічними проявами бронхіальної астми.

2

2

Ознайомитись з етіологією та патогенезом гіпертонічної хвороби.

2

3

Ознайомитись з етіологією та патогенезом жовчнокам’яної та сечокам’яної хвороб.

2

4

Проаналізувати основні напрямки роботи по профілактиці порушень зору та опорно-рухової системи у учнів.

2

5

Проаналізувати сучасне поняття «політравматизму», його ознаки.

2

6

Ознайомитись з технікою накладання пов’язок при травмах голови, грубної клітини, тазу.

2

7

Проаналізувати клінічну картину при отруєнні хімічними речовинами та отрутами біологічного походження.

2

8

Ознайомитись з особливо небезпечними хворобами та карантинними заходами при них, та при захворюваннях шкіри.

2

9

Надати загальну характеристику нормальної і патологічної вагітності та пологів.

2

10

Ознайомитись з клінічною картиною туберкульозу кісток та внутрішніх органів.

2

10

Ознайомитись з етіологією, клінічними ознаками СНІДу, методами запобігання.

2

11

Ознайомитись з вегето-судинною дистонією. Профілактика вегето-судинних порушень.

2

13

Ознайомитись з психічними захворюваннями і принципами їх лікування.

2
Усього:

26


^ V. ТЕМИ, ВИНЕСЕНІ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Індивідуальна робота пропонується студентам в формі написання докладів, які мають бути обсягом не менш 5 сторінок, Який має бути зараховано після його захищення та оприлюднення перед навчальною групою студентів.


1.

Складання навчального плану уроку по профілактиці дитячого травматизму

1

2.

Формування «інформаційного пакету», щодо профілактики шкідливих звичок у школярів

1

3.

Загальне поняття про калорійність їжі та вітамінізацію

1

4.

Профілактика попередження психоневрологічних порушень у дітей

1

5.

Аналітичний огляд захворювання на СНІД в сучасних умовах

1

6.

Перша допомога при розладах свідомості

1
Разом:

6 годин


^ VI. МЕТОДИ НАВЧАННЯ


Лекції із застосуванням наочного матеріалу, лабораторні заняття по основним методам і способам долікарської медичної допомоги, практичні заняття з наданням теоретичного матеріалу. Самостійна робота студентів, яка може виконуватись студентами у бібліотеці, у навчальних аудиторіях, лабораторіях, домашніх умовах при забезпеченні належною літературою та доступом до мережі Інтернет. Оцінювання знань студентів шляхом поточного тестування, змістових модулів і підсумкового контролю (залік).


^ VII. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ І РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ


Модульний контроль І

Модульний контроль ІІ

Підсумковий контроль

Загальна

сума

Поточне тестування

Поточне тестування

ЗАЛІК

(Бали)

(Бали)

(Бали)

(Балів)

37

25

38

100


^ ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:


90 - 100 балів – відмінно;

75 - 89 балів – добре;

60 - 74 балів – задовільно;

35 - 59 балів – незадовільно, повторне складання;

1-34 балів – незадовільне, повторний курс.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна:

 1. Анатомия и физиология: Учебник для медицинских училищ / Под ред. Воробьевой Е.Н.-М. – 1987. – 430 с.

 2. Атропова М.В. Гигиена детей и подростков. 6-е изд., перераб. и доп / Атропова М.В . – М.: «Медицина». – 1982. – С. 378.

 3. Буянов В.М. Первая медицинская помощь / Буянов В.М. – М.: «Медицина». – 1978. – 198 с.

 4. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей / Под ред. Сердюковой Г.Н. – М. – 1986. – 496 с.

 5. Гоголев М.И. Основы медицинских знаний учащихся / Гоголев М.И., Гайко Б.А., Шкуратов В.А., Ушакова В.И. – М.: Просвещение. – 1991. –С. 324.

 6. Капитонова Т.А. ОМЗ: пособие для сдачи экзаменов / Капитонова Т.А., Козлова И.С. – Свердловск: Тип-я СГУ им. Н.Г. Чернышевского. – 2004. – С. 107.

 7. Краткая медицинская энциклопедия / Под ред. Петровского Б.Б. – М.: «Медицина». – 1990. (в 3-х томах).

 8. Медицинский справочник тренера / Сост. Геселевич В.А. – М.: Физкультура и спорт. 1921. – 271 с.

 9. Основы медицинских знаний: Учебное пособие для педучилищ / Под ред. Танковой-Ямпольской Р.В. – М.: Просвещение. – 1981. – 290 с.

 10. Основы педиатрии и гигиены детей дошкольного возраста / Под ред. Чабовской А.П. – М. – 1987. – 272 с.

Додаткова:


 1. Азбука здоровья. Книга для молодежи / Под ред. Лоранского Д.Н. – М., 1991. – 176 с.

 2. Беседы о здоровье школьников. Книга для учителей и родителей / Под ред. Брязгунова И.П. – М. – 1992. – 96 с.

 3. Основи гігієни і санітарії / Під. ред. Колесова Д.В. – К. – 1989. – 19І с.

 4. Ротенберг Р. Расти здоровым: детская энциклопедия здоровья / Перевод с англ./. – М.: «ФИС». – 1991. – 592 с.

 5. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров'я людини та екологія. – К. – 1995. – 232 с.

 6. Шевелев СПИД – загадка века. – М. – 1991. – 140 с.

 7. Этин Г.М. Борьба с вредными привычками. – М. – 1991. – 87 с.

Схожі:

Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: \"Фізичне виховання І спортивно-масова робота \" iconРобоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: "Фізичне виховання у спеціальному дитячому закладі "
Водночас вчитель несе моральну І юридичну відповідальність за збереження життя І здоров'я дітей на час перебування в навчальному...
Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: \"Фізичне виховання І спортивно-масова робота \" iconДжуринський п. Б. Теорія І методика викладання плавання напрям підготовки 0102 Фізичне виховання, спорт І здоров’я людини спеціальність 010201 Фізичне виховання для студентів I курсу Інституту фізичної культури та реабілітації
Державний заклад „південноукраїнський державний педагогічний університет імені к. Д. Ушинського”
Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: \"Фізичне виховання І спортивно-масова робота \" iconРобоча програма основи валеології для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни "основи валеології"
Самостійна робота (виконання домашніх завдань,робота над конспектом, з рекомендованою літературою, робота в Інтернет)
Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: \"Фізичне виховання І спортивно-масова робота \" iconРобоча програма о сновиекологі ї для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації Спеціальність 010201 «фізичне виховання», 010105 «корекційна освіта (за нозологією)»
«людина-суспільство-природа». Формування екологічного світогляду сприяє розвитку творчого потенціалу людини, тобто його здатностей...
Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: \"Фізичне виховання І спортивно-масова робота \" iconПитання до державного іспиту для студентів 5 курсу заочної форми навчання Інституту фізичного виховання І спорту спеціальності "фізичне виховання" Розділ І. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в школі
Значення, завдання й особливості організації фізкультурних хвилинок у школі. Складіть комплекси фізкультурних хвилинок для уроків...
Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: \"Фізичне виховання І спортивно-масова робота \" icon«Анатомія, фізіологія дітей та підлітків з основами валеології» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010105 «Корекційна освіта»
...
Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: \"Фізичне виховання І спортивно-масова робота \" iconМетодичні рекомендації для студентів, які навчаються за фахом фізичне виховання
Розглянуто на засіданні вченої ради інституту фізичної культури та реабілітації (протокол №2 від 2008 )
Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: \"Фізичне виховання І спортивно-масова робота \" icon«Анатомія людини» для студентів 1 курсу інституту фізичної культурі та реабілітації спеціальність – 010200 «Фізичне виховання»
В системі підготовки спеціалістів з фізичного виховання анатомія людини являється однією з фундаментальних наук серед дисциплін методико-біологічного...
Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: \"Фізичне виховання І спортивно-масова робота \" iconРобоча програма валеологія з методикою викладання для студентів Інституту фізичної культури та реабілітації (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчальноної дисципліни
Самостійна робота (виконання домашніх завдань,робота над конспектом, з рекомендованою літературою, робота в Інтернет)
Робоча програма основи медичних знань для студентів ІІІ курсу інституту фізичної культури та реабілітації спеціальність: \"Фізичне виховання І спортивно-масова робота \" iconІнститут фізичної культури та здоров’я
Альошина Алла Іванівна координатор ects від інституту фізичної культури та здоров’я, кандидат наук з фізичного виховання І спорту,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи