За вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право» icon

За вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право»
Скачати 263.04 Kb.
НазваЗа вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право»
Дата15.10.2012
Розмір263.04 Kb.
ТипДокументиПрограма навчального курсу


Трудове право


для студентів історико-філософського факультету, спеціальність

«Історія»


(за вимогами кредитно-модульної системи)


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«ТРУДОВЕ ПРАВО»


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУКурс:

Підготовка спеціалістів

Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікацій-ний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

^ 3

Кількість

модулів: 2


Змістових модулів: 4


Загальна кількість годин :108


Навчальний проект

(ІНДЗ): 1


Тижневих годин:

4 години0101

Педагогічна освіта


7.010100

Педагогіка і методика середньої освіти.


Історія


СпеціалістОбов’язковий


Рік підготовки: 5


Семестр: 9


Лекції 30 год.


Практичні: 22 год.


Самостійна робота: 20г


ІНДЗ: 36 г.


Вид контролю : іспитПЕРЕДМОВА


^ МЕТА КУРСУ – надати студентам уявлення про закономірності процесу виникнення цілого кола суспільних відносин, серед яких головними виявляються трудові. Навчити молодіжну аудиторію вмінню орієнтуватися в нових правових ситуаціях, обумовлених виникненням багатоскладової економіки, вмінню користуватися нормативно - правовими актами, такими як Закон „Про охорону праці”, „Про професійні спілки, їх права та гарантії”, Закон „Про відпуску” та ін., цілою низкою конвенцій, рекомендацій, які допоможуть впоратись в регулюванні трудових відношень. Надати вміння практично використовувати трудове законодавство України для захисту трудових прав, приймати участь в правовому регулюванні труда через трудові колективи, профспілкові та інші уповноваженні на представництво трудовим колективом органи.

ПРОГРАМА – теоретично-прикладний курс „Трудове право” читається як складова обов’язкова частина в системі вищої освіти для студентів історико-філософського факультету – історик-правознавець.


^ КОНЦЕПТУАЛЬНОЮ ТА МЕТОДОЛОГІЧНОЮ основою курсу є загальнолюдські цінності, які закріпленні на законодавчому рівні країнами світу, насамперед, в Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права людини, Конвенції МОП № 29 „О принудительном или обязательном труде” та ін. Ці головні загальнолюдські цінності знайшли відображення та імплементацію на законодавчому рівні, зокрема, в трудовому праві сучасної України.

ПРЕДМЕТОМ є: теоретичне та практичне визначення основних елементів галузі «трудове право» у складі системи права, правові засади і гарантії здійснення громадянами України права розпоряджатися своїми здібностями до продуктивної і творчої праці.


ЗАВДАННЯ вивчення курсу „Трудове право” обумовлені методичним процесом „сприйняття – усвідомлення –застосування” знань:

- навчити студентів методологічним та теоретичним основам галузі трудового права України у складі системи права;

- усвідомлювати програмний фактичний матеріал в його послідовності;

- володіти джерелами трудового права України, знати їх класифікацію ; - для реалізації своїх здібностей до прогресивної і творчої праці знати норми укладання трудового договору на підприємстві;

- набути навички використання знань з цієї галузі права України в навчальному процесі, та їх втілення в подальшу діяльність.


По закінченні вивчення курсу студент повинен:

 • Знати теоретичні основи галузі трудового права у складі системи права, методологічний базис трудового права як науки,історію розвитку законодавства про працю;

 • знати найбільш важливі вузлові норми, розуміти їхній зміст, уміти застосовувати їх у конкретній життєвій ситуації;

 • вміти використовувати знання, отримані під час вивчення курсу, для здійснення права розпоряджатися своїми здібностями до праці;

 • володіти змістом трудових правовідносин, які виражають юридичні права і обов’язки складників трудових відносин;

Для ефективного засвоєння студентами матеріалу, придбання ними практичних навичок, робоча програма розроблена з урахуванням методики викладання навчального матеріалу й організації навчального процесу.

Контролюючі заходи в процесі вивчення дисципліни «Трудове право» здійснюються у рамках рейтингової системи – проведення письмових модулів з тем програми.

По закінченню дисципліни передбачено проведення підсумкового контрою (іспит) за рівнем теоретичної підготовки студентів.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


ПРОГРАМА

^ МОДУЛЬ I.

Змістовний модуль I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ПРАВА НА ПРАЦЮ. ТРУДОВЕ ПРАВО ЯК ОДНА З ГАЛУЗЕЙ У СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ.- 4 г.

Поняття праці та її роль у житті суспільства. Основні права людини у сфері праці. Правові засоби забезпечення права на працю, їхні види. Соціальне призначення трудового права. Поняття та особливості методу трудового права : індивідуальні та колективні трудові відносини. Роль і функції трудового права. Предмет і система науки трудового права.

ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ-2 г.

Поняття, види, особливості джерел трудового права. Міжнародні договори про працю, Кодекс законів про працю України. Локальні нормативно - правові акті. Загальна характеристика проекту Трудового кодексу України.


Змістовий МОДУЛЬ ІІ. ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ЗАЙНЯТІСТЬ В УКРАЇНІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО.

^ ТЕМА 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС БЕЗРОБІТНОГО- 4 г. Порядок реєстрації безробітних державною службою зайнятості. Види забезпечення на випадок безробіття. Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян. Соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті.

^ ТЕМА 4. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР - 4 г.

Поняття і значення трудового договору. Сторони трудового договору. Зміст, умови трудового договору. Загальний порядок укладення договору. Строк трудового договору.

^ ТЕМА 5. ФОРМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ- 2 г. Особливості та порядок укладення окремих видів трудових договорів. Поняття припинення та розірвання трудового договору, звільнення з роботи.

^ ТЕМА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ, ЧАСУ ВІДПОЧИНКУ - 4 г.

Поняття робочого часу і значення його правового регулювання. Режим робочого часу і порядок їх встановлення. Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування. Поняття і види часу відпочинку. Поняття і види відпусток. Порядок надання.


Змістовий МОДУЛЬ ІІІ. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

^ ТЕМА 7. ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ - 4 г. Правові засоби забезпечення дисципліни праці. Система стимулювання праці за трудовим правом. Поняття і ознаки дисциплінарної відповідальності працівників. Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни.

^ ТЕМА 8. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ – 2 г. Поняття, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору. Види матеріальної відповідальності працівників. Матеріальна відповідальність роботодавця в трудових правовідносинах. Відшкодування роботодавцем моральної шкоди у трудових правовідносинах.


Змістовий МОДУЛЬ ІV. КОЛЕКТИВНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО.

^ ТЕМА 9. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ – 2 г. Поняття і види трудових колективів. Повноваження трудових колективів. Право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Форми участі працівників в управлінні підприємством, установою, організацією.

^ ТЕМА 10. ТРУДОВІ СПОРИ-2г. Поняття, види, причини виникнення індивідуальних та колективних трудових спорів. Законодавство про вирішення трудових спорів. Порядок формування і затвердження вимог найманих працівників або профспілки. Гарантії незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів. Поняття, види підвідомчості індивідуальних трудових спорів.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
Тема:Кількість годин, від ведених на:

Лекції

СЕмінар-

ські

та практичні заняття

самостійну роботу

індивідуа-

льну роботу

Модуль 1

Змістовий модуль I. Загальні положення

^ ТЕМА1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ПРАВА НА ПРАЦЮ.4

2

2
ТЕМА 2.ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА.ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ.


2

2

4
^ Змістовий модуль II. Працевлаштування. Індивідуальне трудове право.

Тема 3. Правовий

статус

БЕЗРОБІТНОГО.

4

2

2
Тема 4.

трудовий

договір.


4

2тема 5.

форми

трудового

договору.


2


тема 6.

правове

регулювання робочого часу, часу

відпочинку.


4

4

2
^ Змістовий модуль Ш. Поняття і ознаки дисциплінарної та матеріальної відповідальності

тема 7.

дисципліна

труда.


4

2

4
тема 8.

матеріальна

відповідальність

сторін

трудового

договору.2

2

2
^ Змістовий модуль ІV. Колективне трудове право

тема 9.

правовий статус

трудових

кол кколективів.2

2

2
^ ТЕМА.10.ТРУДОВІ СПОРИ.


2

4

2
Модуль 2

Навчальний проект ІНДЗ


36

Всього

30

22

20

36^ Теми практичних ТА СЕМІНАРСЬКИХ занять.


ТЕМА 1. Поняття , сутність, зміст права на працю. Трудове право як галузь у системі права України – 2 г.

1. Предмет трудового права , сфера дії норм трудового права.

2. Поняття та особливості методу трудового права.

3. Система науки трудового права.

4. Роль, функції трудового права і тенденції його розвитку.

5. Відносини що належать до трудового права.

6. Правові норми і правові інституті. Співвідношення імперативних і диспозитивних норм.

7. Роль трудового права на етапі переходу до ринкових відносин.


ТЕМА 2. Джерела трудового права. Трудові правовідносини – 2 г.


1. Поняття, види, особливості джерел.

2. Загальне і спеціальне трудове законодавство.

3. Єдність і диференціація правового регулювання праці.

4. Міжнародні договори про працю, ратифіковані Україною

5. Локальні нормативно-правові акти.

6.Підстави виникнення, зміни та припинення індивідуальних трудових правовідносин.


ТЕМА 3. Правовий статус безробітного – 2 г.

1. Поняття безробітний. Зміст правового статусу.

2. Соціальні гарантії при втраті роботи і безробіття.

3. Порядок реєстрації.

ТЕМА 4. Трудовий договір – 2г.

1. Поняття і значення трудового договору.

2. Сторони трудового договору.

3. Юридичні гарантії при прийомі на роботу.

4. Особливості укладання окремих видів трудових договорів.

5. Форми трудового договору.


ТЕМА 6.Правове регулювання робочого часу -4 г.


 1. Поняття робочого часу і значення його правового регулювання.

 2. Види робочого часу.

 3. Режим та облік робочого часу і порядок його встановлення.

 4. Поняття та види часу відпочинку.

 5. Право працівника на відпустку і гарантії його реалізації.

 6. Щорічна основна відпустка і порядок її надання.

 7. Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки.ТЕМА 7. Дисципліна праці – 2 г.

 1. Поняття, значення та правове регулювання дисципліни праці.

 2. Методи забезпечення дисципліни праці.

 3. Поняття і види дисциплінарної відповідальності працівників.

 4. Порядок застосування дисциплінарних стягнень.

 5. Додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни та їх застосування.ТЕМА 8.Матеріальна відповідальність сторін-2г.


 1. Відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах.

 2. Порядок відшкодування шкоди,заподіяної працівником.

 3. Визначення розміру шкоди,яка підлягає відшкодуванню працівником.


ТЕМА 9.Правовий статус трудових колективів-2г.

1.Поняття і види трудових колективів.

2.Розмежування прав трудових колективів і первинних профспілкових організацій на підприємства, установах.


ТЕМА 10.Трудові спори -4г.

1.Поняття, види, причини виникнення колективних трудових спорів. Сторони колективного трудового спору.

2.Порядок формування і затвердження вимог найманих працівників або профспілки.

3.Порядок вирішення колективних трудових спорів примирною комісією, за участю незалежного посередника

4.Гарантії незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів.

5.Право працівників на страйк та порядок його оголошення і проведення.

6.Поняття, види і причини виникнення трудових спорів.

7.Комісії по трудових спорах, їх організація і компетенція.

8.Розгляд індивідуальних трудових спорів в суді.

9.Особливості розгляду трудових спорів деяких категорій працівників.


Завдання для самостійної роботи:


ТЕМА 1. Виявити взаємозв’язок трудового права з іншими галузями права України. Виявити особливості методу - 2 г.

ТЕМА 2. Локальні нормативно-правові акти: поняття, види, особливості. Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за категоріями працівників. Трудова правосуб’єктність працівника, роботодавця. Види колективних трудових правовідносин – 4 г.

ТЕМА 3.Організація оплачуваних громадських робіт. Професійна підготовка і перепідготовка незайнятих громадян. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття – 2 г.

ТЕМА 6. Змінна робота, вахтовий метод роботи, гнучкі графіки, ненормований робочий час. Опрацювати закон «Про відпустку»-2 г.

ТЕМА 7. Опрацювати Закон України від 16 грудня 1994р. «Про кваліфікаційну комісію, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України», «Про адвокатуру». Дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття-4 г.

ТЕМА 8. Опрацювати Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України -2 г.

ТЕМА 9. Опрацювати тему «Роль профспілок у розбудові громадського суспільства». Право працівників брати участь в управлінні підприємством - 2 г.

ТЕМА 10. Опрацювати Положення про Національну Раду соціального партнерства: Затверджене Указом Президента України від 23 травня 1993 р; тему «Трудові спори: порядок їх вирішення в країнах СНГ»-

Всього : 20 г.


МОДУЛЬ 2

Навчальний проект

(індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти.


ЗАВДАННЯ: зробити науковий пошук з наступних тем:


 1. Зміна умов трудового договору -2г.

 2. Дисципліна праці:її значення в умовах ринкової економіки – 2г.

 3. Правове регулювання праці керівників підприємств – 2г.

 4. Основні принципи трудового права України – 2г.

 5. Міжнародно-правове регулювання праці – 4 г.

 6. Державна політика в сфері зайнятості населення України - 4г.

 7. Правові наслідки незаконного звільнення – 4 г.

 8. Правові аспекти нагляду і контролю за додержанням законодавства про охорону здоров’я та працездатності на виробництві -4г.

 9. Акти соціального партнерства як джерела трудового права України -2г.

 10. Правове становище профспілок у сфері праці – 4г.

 11. Вирішення колективних трудових спорів за законодавством України та інших країн: порівняльна характеристика -4г.

 12. Особливості розгляду трудових спорів деяких категорій працівників -2 г.

Всього: 36 г.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З КУРСУ „ТРУДОВЕ ПРАВО”.

ДО І ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ


1. Становлення і розвиток трудового права, його функції.

2.Предмет трудового права : індивідуальні й колективні трудові відносини.

3. Поняття та особливості методу трудового права в умовах переходу до ринкових відносин.

4. Система трудового права як галузі права. Джерела цієї отраслі: поняття, особливості, види.

5. Загальна характеристика основних принципів трудового права.

6. Поняття і класифікація суб’єктів тр. Права.

7. Міжнародна організація праці, її структура, основні напрями діяльності.

8. Поняття, форми та державні гарантії (загальні й додаткові) зайнятості населення.

^ ДО ІІ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ

9. Поняття, види, правова організація працевлаштування.

10.Державна служба зайнятості : структура, обов’язки й права.

11.Правовий статус безробітного.

12.Поняття та особливості індивідуальних трудових правовідносин, їх структура.

13.Трудова правосуб’єктність працівника : виникнення, зміст, випадки обмеження.

14.Трудові права іноземців в Україні.

15.Ознаки трудової правосуб’єктності роботодавця.

16.Поняття трудового договору, його відмінності від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних з працею (підряду, доручення та ін.).

17.Зміст і форма трудового договору. Загальний порядок укладнення тр. Договору, його оформлення.

18.Випробування при прийнятті на рроботу.

19.Контракт як особливий вид трудового договору, Cфера його застосування.

20.Суміщення професій (посад) та його значення. Трудовой договір про роботу за сумісництвом.

21.Трудовой договір з молодим фахівцем.

22.Поняття та види переведень на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце, його відмінності від переведення.

23.Зміна істотних умов праці та її правові наслідки.

24.Поняття і випадки відсторонення від роботи.

25.Загальні й додаткові підстави розірвання трудового договору з ініативи роботодавці. Порядок.

26.Порядок оформлення звільнення працівників. Разрахунок Вихідна допомога.

27.Поняття і види робочого часу.

28.Режим робочого часу, види.

29.Поняття надурочних робіт і порядок їх застосування.

30.поняття і види часу відпочинку.

31.Види відпусток за Законом „Про відпустки”.

32.Щорічна і порядок її надання.

33.Види щорічних додаткових відпусток і порядок їх надання.

^ ДО Ш ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ

34.Поняття і засоди забезпечення дисципліни праці.

35.Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

36.Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників.

37.Дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття.

38.Поняття і правова природа матеріальної відповідальності сторін трудового договору, її відмінність від цивільно-правової відповідальності.

39.Підстава і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, запоріяну майну роботодавця.

40.Види матеріальної відповідальності працівників.

41.Матеріальна відповідальність роботодавця в трудових правовідносинах: підстава, умови.

42.Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням його здоров’я на виробництві.

43.Поняття охорони здоров’я на виробництві, її правове забезпечення.

44.Організація охорони здоров’я працівників на підприємстві.

45.Спеціальні правила охорони здоров’я на важких, небезпечних і шкідливих роботах.правила особливої охорони здоров’я та працездатності жінок і молоді на виробництві.

46.Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

47.Види пільг працівникам, які суміщують працю з навчанням.

48.Поняття, види і причини виникнення індивідуальних трудових спорів.

49.Комісії з трудових спорів, їх організація і компетенція.

50.Розгляд індивідуальних трудових спорів судом.

51.Колективні трудові правовідносини: поняття, особливості, види.

^ ДО ІV ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ

52.Поняття і форми соціального партнерства у сфері праці.

53.Поняття і види трудових колективів, їх повноваження.

54.Правовий статус профспілок у сфері праці: загальна характеристика.

55.Права й обов’язки профспілок за Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

56.Поняття і сторони колеквтиного договору, сфера його укладання.

57.Відповідальність за порушення і невиконання колективних договорів, угод.

58.Поняття, види, причини виникнення колективних спорів.

59.Право на страйк та його обмеження.Порядок проведення страйку.

60.Поняття та основні види нагляду і контролю за додерженням законодавства про працю, охорону здоров’я на виробництві.

61.Громадський контроль за додерженням законодавства про працю, охорону здоров’я на виробництві.

62.Відповідальність роботодавця за порушення законодавства про працію, охорону здоров’я на виробництві.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Гончарова Г.С., Жернаков В.В., Прилипко С.Н. Трудовое право в вопросах и ответах:Учебно-справочное пособие.-Х; Одиссей,2000.

2. Законодавство України про працю: збірник нормативно-правових актів.-

Х,Одіссей,2004.

3. Закони України „Про відпустки”, „Про державну службу”,”Про зайнятість

населення”,”Про порядок вирішення колективних трудових спорів” та ін.

4. Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною організацією праці.1919-

1964.Том1, 1965-1999.Т.П.- Женева: міжнар.бюро праці.1999.

5. Конституція України //Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-

Ст.141.

6. Маркина Т. Щодо способів захисту прав за законодавством України про

працю (Право України.-2002.-№2).

7. Научно-практиический комментарий к законодательству Украины о труде

(Б.С.Стычинский,И.В.Зуб,В.Г.Ротань.5-ое изд, доп. И перераб.,-К;

А.С.К,2004.

8. Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004р.: Указ

Президента України від 24 травня 2000р. (Урядовий кур’єр -31 травня

2000р.)

9. Прокопенко В.І. Трудове право України; підручник. Харків: Консум,2002.

10. Пилипенко П.Д. проблеми теорії трудового права України.-Львів: Вид.центр

Львів.ун-ту ім.І.Франка, 1999.

11. Прилипко С. Розмежування права соціального забезпечення і трудового

права // Право України.-1999.-№10.-С.58-61.

12. Смирнов О.В. Трудовое право:учебник.-М; СтатусЛТД+,1999.

13. Трудовое право Украины. Учебное пособие под ред. Г.И.Чанышевой и

Н.Б.Болотиной.-Х:Одиссей,2002.

14. Трудовое право России. Учебник для вузов.Отв. ред.Р.З. Лившиц и

Ю.П.Орловский.-М:ИНФРА-Норма-М.-М,1998.

15. Трудове право України;підручник за ред.Болотіної Н.Д. та Чанишевої Г.І.

К.Знання,2000

Методи навчання: лекції із застосуванням наочного матеріалу.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточні опитування на практичних заняттях, оцінка у рішенні ситуаційних задач.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, що ПРИСВОЮються СТУДЕНТАММодуль 1


Модуль 2

^ Підсумковий контроль


с

у

м

а
Змістовий

модуль І


Змістовий

модуль ІІЗмістовний

модуль IIIЗмістовий

модуль IV

ІНДЗ
Змістовний

модуль IV


Т. 1

Т. 2

Т.3

Т.4

Т.5

Т.6

Т.7

Т.8

Т.9

Т.10

5

8

7

5

7

5

5

5

5

8

25

15

100


Позначення: Т-тема змістового модулю


Шкала оцінювання:

90–100 балів – відмінно (А);

75–89 балів - добре (ВС);

60–74 балів - задовільно (DE);

35–59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1–34 балів - незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА


Певний рівень навчальних досягнень студента передбачає, що усі вказані для попередніх (нижчих) рівнів знання, уміння і навички з навчальної дисципліни опановані студентом повністю.


Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Національна шкала

Шкала ECTS

Теоретична підготовка

Практична підготовка

5…2

100…75

А…ВС

СтудентВисокий5відмінно100

90А

 • - Має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує;

 • - Вміє вільно використовувати отримані методологічні принципи для поповнення нових знань.

 • Вміє вільно використовувати знання для розв'язання поставлених перед ним завдань;

 • Має стійкі навички у нестандартних ситуаціях.

 • Володіє узагальненими знаннями з предмета;

 • Вміє планувати особисту навчальну діяльність, знаходити джерела інформації та використовувати її.

 • Вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою.

 • Володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює основні факти, явища;

 • Вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань.

 • Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінювати результати власної практичної діяльності.Достатній4добре89

75ВС

 • Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

 • Вміє узагальнювати і систематизувати навчальну інформацію
 • Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання;

 • Має стійкі навички виконання завдання.

 • Вміє самостійно аналізувати навчальну інформацію і самостійно застосовувати її на практиці;

 • Самостійно виправляє вказані викладачем помилки.

 • Самостійно виконує завдання.

 • Вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 • Може пояснити основні процеси, що відбуваються в філософії історії та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень.

 • Вміє за зразком виконати практичні завдання, передбачені програмою.Середній3задовільно


74

60DE

 • Має рівень знань вищий, ніж початковий;

 • На рівні запамятовування відтворює значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків.

 • Має елементарні, нестійкі навички виконання завдання.

 • Знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;

 • Може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення.

 • Має елементарні навички виконання завдання.Початковий2незадовільно59

35FX

 • Має початковий рівень, більше половини частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно;

 • Під час відповіді припускається значної кількості помилок, які не може самостійно виправити.

 • При виконанні практичних завдань припускається помилок, які не може самостійно виправити.

 • Має фрагментарні знання при незначному загальному обсязі, менше половини навчального матеріалу, за відсутності сформованих умінь та навичок;

 • Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

 • Планує та виконує частину завдання з допомогою викладача.

34
1F

 • Розпізнає окремі обєкти, явища і факти навчального матеріалу та може фрагментарно відтворити знання про них;

 • Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

 • Виконує фрагментарні завдання з постійною допомогою викладача.

 • Розпізнає окремі об'єкти, явища і факти навчального матеріалу за допомогою викладача;

 • Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

 • Виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: Трудовое право Украины. Учебное пособие под ред. Г.И.Чанышевой и Н.Б.Болотиной.-Х:Одиссей,2002. Трудовое право России. Учебник для вузов. Отв. ред.Р.З. Лившиц и Ю.П.Орловский.-М:ИНФРА-Норма-М.-М,1998.


Ресурси - ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛІСТА; ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІСТА; НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН підготовки спеціаліста, кваліфікація – спеціаліст історії


Автор к.політ.н., доц. Бакланова Н.М.


Зав. каф. всесвітньої історії д.і.н., проф.. Добролюбський А.О.

Схожі:

За вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право» iconЗемельне право України (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предметом курсу є земельні правовідносини, які, по-перше, випливають із спеціальної правосуб’єктивності суб’єктів земельного права,...
За вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право» iconІсторія” (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предмет курсу. Генеалогія – (від грец genealogia – родовід) це допоміжна історична дисципліна, що вивчає походження І споріднені...
За вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право» iconОснови наукових досліджень (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предметом курсу є вивчання методології І методів наукових досліджень, а також засоби їх організації
За вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право» iconНовітня історія країн Азії, Африки та Латинської Америки (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Адже, оволодіння знаннями про афро-азійський та латиноамериканський регіони є надзвичайно важливим для розуміння складних процесів,...
За вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право» iconДіагностика професійної надійності персоналу в галузі освіти (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Предметом курсу є теорія надійності, яка розглядає зовнішні та внутрішні фактори, особистісні характеристики, що впливають на вияв...
За вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право» iconРобоча програма навчального курсу Історія української літератури (давня література) (за вимогами кредитно-модульної системи) Давня українська література структура програми навчального курсу
Київської Русі, про основні естетичні категорії літературних творів доби Відродження та Бароко з точки зору успадкування західноєвропейських...
За вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право» iconДля студентів спеціальності “історія”) (за вимогами кредитно-модульної системи) структура програми навчального курсу
Причому, наукову значущість цього курсу створює та обставина, що на протязі його вивчення розкриваються питання виникнення, розвитку...
За вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право» icon1840 рр. ) ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчального курсу
Періодика. Альманахи. Мистецтво. Шляхи розвитку літератури. Просвітительський реалізм головний напрям нової української літератури...
За вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право» iconРобоча програма з навчальної дисципліни Риторика для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) структура програми навчального курсу
...
За вимогами кредитно-модульної системи структура програми навчального курсу «трудове право» icon20 століття ( за вимогами кредитно модульної системи ) Структура програми навчальної дисципліни
Традиції І новаторство в літературному процесі. Своєрідність літератури „втраченого покоління”. Особливості розвитку критичного реалізму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи