Робоча програма з навчальної дисципліни \" І сторія стародавнього сходу\" для студентів спеціальності \"історія\" ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) icon

Робоча програма з навчальної дисципліни " І сторія стародавнього сходу" для студентів спеціальності "історія" ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни " І сторія стародавнього сходу" для студентів спеціальності "історія" ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
Сторінка1/5
Дата15.10.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

Історія стародавнього сходу”

для студентів спеціальності “історія”

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчального КУРСУ

ІСТОРІЯ Стародавнього СхОДУ”


ОПИС ПРЕДМЕТА Навчального КУРСУКурс:

підготовка бакалаврів

^ Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 40203

Гуманітарні наукиОбов’язковий


Рік підготовки: 1


Семестр: 2


Кількість

модулів: 2


Напрям: 6.020302

Спеціальність: Історія*


Лекції : 40 годин


Навчальний проект ІНДЗ: 1

Освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр

Семінарські заняття:

32 годин

Змістових модулів: 4
Самостійна робота:

18 годинЗагальна кількість годин: 144
ІНДЗ: 54 години

Тижневих годин: 4


Вид контролю: екзамен

Кількість годин: 72ПЕРЕДМОВА


Тематика даної робочої програми присвячена одній з найскладніших історичних дисциплін – історії Стародавнього Сходу. Історико-теоретичний курс “Історія Стародавнього Сходу” читається як складова частина спеціальної підготовки вчителя історії на історичному відділенні історико-філолософського факультету. Студентам надається уявлення про головні тенденції розвитку традиційних цивілізацій Стародавнього Сходу, формується їх загальнокультурний та історичний світогляд про сутність цієї невід’ємної ланки історії. Народи стародавнього Сходу першими побудували соціально стратифіковані суспільства та держави, винайшли найдавніші форми письма, розвинули художню словесність, науково-практичні знання, мистецтво, релігійно-філософську думку і передали ці надбання наступним цивілізаціям. Тому держави Стародавнього Сходу є світанковою добою людської цивілізації та частиною сучасної культури. В ході опанування курсу студенти навчаються бачити історичні явища та процеси у їх взаємозв’язку та взаємозалежності.

Концептуальною та методологічною основою курсу є цивілізаційна теорія, яка розуміє цивілізацію як загальну, „тотальну” характеристику різноманітних боків життя людей конкретного суспільства та регіону у всій її багатобарвності. Розглядаються питання політичної, соціально-економічної історії та духовного розвитку народів Сходу. Історія людських спільностей подається у нерозривній єдності з історією природи та побуту, звичаїв та права. Змальовуються окремі портрети видатних діячів цивілізацій Стародавнього Сходу. Для більш ґрунтовного ознайомлення студентів з історією Стародавнього Сходу широко використовується джерельна база.

^ Мета курсу:

• опанування головних теоретико-методологичних засад дослідження цивілізацій Стародавнього Сходу як феномену всесвітньої історії та їх понятійного апарату;

• реконструкція конкретних шляхів формування класових суспільств Стародавнього Сходу та форм їх розвитку;

• розкриття історичних подій та процесі у державах Стародавнього Сходу у їх взаємозв’язку та взаємозалежності;

• висвітлення соціально-економічних стосунків, правового статусу людини у суспільстві, значення сім’ї, ролі релігії, досягнень науки та культури.

Обєктом вивчення даного курсу є історія політичних та соціокультурних реалій суспільств у державах Стародавнього Сходу.

^ Предметом курсу є процес формування, розквіту та занепаду традиційних цивілізацій Стародавнього Сходу у ІV – І тисячоліттях до нашої ери.

Завдання вивчення курсу “Історія стародавнього Сходу” обумовлені методичним процесом “сприйняття - усвідомлення - застосування” знань.

До завдань курсу входить:

• з’ясувати методологічні та теоретичні основи викладання курсу

історії Стародавнього Сходу;

• сформувати чітке уявлення про основні тенденції та закономірності формування та розвитку класових суспільств та держав на Стародавньому Сході;

• навчити студентів розкривати специфіку історичного процесу на Стародавньому Сході, вбачати внутрішні зв’язки між історичними подіями;

• сформувати уявлення про стан джерельної бази та здобути навички аналізу писемних джерел з історії Стародавнього Сходу;

• розібрати специфіку економічного устрою та соціальних відносин у державах стародавнього Сходу;

• усвідомлювати програмний фактичний матеріал в його послідовності;

• робити узагальнення та висновки на основі вивченого фактичного матеріалу;

• набути навички використання знань з історії Стародавнього Сходу в навчальному процесі та їх подальше втілення у майбутній педагогічній діяльності.

^ По закінченні вивчення курсу студент повинен:

  • знати теоретичні основи стадіального та цивілізаційного підходів в історії держав Стародавнього Сходу, історію їх дослідження, термінологічний апарат курсу та програмний фактичний матеріал в його послідовності.

  • вміти використовувати знання, отримані під час вивчення курсу, для аналізу виникнення перших цивілізацій та світових імперій, застосовувати отримані знання при аналізі політичних, економічних та соціальних процесів сьогодення, самостійно поповнювати свої знання новими надбаннями історії та археології Стародавнього Сходу.

Для ефективного засвоєння студентами матеріалу і придбання ними практичних навичок, робоча програма розроблена з урахуванням методики викладання навчального матеріалу та організації навчального процесу.

Контролюючі заходи в процесі вивчення дисципліни здійснюються у рамках рейтингової програми – проведення письмових модулів з тем програми.

По закінченні дисципліні передбачено проведення підсумкового контролю (екзамен) за рівнем теоретичної підготовки студентів.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).
  1   2   3   4   5

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни \" І сторія стародавнього сходу\" для студентів спеціальності \"історія\" ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни "Західноєвропейська утопія епохи Просвітництва" для студентів спеціальності «Історія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
На цій основі живиться постійна актуалізація утопії, а саме просвітницької утопії як одного з історичних її різновидів
Робоча програма з навчальної дисципліни \" І сторія стародавнього сходу\" для студентів спеціальності \"історія\" ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
Відтак, представлена робоча програма з навчальної дисципліни «Філософія історії» являє собою приклад філософського аналізу тих ідей,...
Робоча програма з навчальної дисципліни \" І сторія стародавнього сходу\" для студентів спеціальності \"історія\" ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є види словників та їх застосування в перекладацькій діяльності
Робоча програма з навчальної дисципліни \" І сторія стародавнього сходу\" для студентів спеціальності \"історія\" ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Назва спеціальності: Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Робоча програма з навчальної дисципліни \" І сторія стародавнього сходу\" для студентів спеціальності \"історія\" ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Назва спеціальності: Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Робоча програма з навчальної дисципліни \" І сторія стародавнього сходу\" для студентів спеціальності \"історія\" ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Мета підготовки фахівців за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» полягає в тому, щоб
Робоча програма з навчальної дисципліни \" І сторія стародавнього сходу\" для студентів спеціальності \"історія\" ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів-магістрантів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни \" І сторія стародавнього сходу\" для студентів спеціальності \"історія\" ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад " (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Етнолінвгістика» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, який присвячено провідним лінгвістичним...
Робоча програма з навчальної дисципліни \" І сторія стародавнього сходу\" для студентів спеціальності \"історія\" ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Семіотика» для студентів III курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є ґрунтовне знайомство з системою семіотичної термінології, яка фактично допомагає поясненню та осмислення мовних...
Робоча програма з навчальної дисципліни \" І сторія стародавнього сходу\" для студентів спеціальності \"історія\" ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи термінознавства для студентів 4 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є терміни та їх сукупності (термінології та терміносистеми), місце термінів в словарному складі сучасної мови
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи