Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
Скачати 404.18 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
Сторінка1/4
Дата15.10.2012
Розмір404.18 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4РОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

«Філософія історії»

для студентів спеціальності «філософія»

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчальної дисципліни

«ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ»


ОПИС ПРЕДМЕТА Навчального КУРСУ


Курс:

Підготовка магістрів

Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 3

Галузь: 0203

«Гуманітарні науки»Обов’язковий


Рік підготовки: 4


Семестр: 8

Кількість

модулів: 2


Напрям: 6.020301

Спеціальність: «філософія»Лекції : 20 годин


Навчальний проект ІНДЗ: 1

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Практичні заняття: 20 години

Змістових модулів: 2

Самостійна робота: 22 години

Загальна кількість годин: 108
ІНДЗ: 46 годин


Тижневих годин: 4
Вид контролю: іспит

Кількість годин: 40

ПЕРЕДМОВА


В сучасній філософській та історичній думці проблема закономірностей розвитку історичного процесу, місця в ньому людини як його суб'єкта та можливості вплинути на генезу суспільного буття складають собою коло найактуальніших питань. В значній мірі підживлює актуалізуючі мотиви даної тематики та обставина, що понині не спостерігається винайдення остаточного та однорідного їх вирішення, а ті історіософські концепції, які сформувалися в історії людської цивілізації лише підтверджують всю важливість проведених обговорень, дискусій та вказують на необхідність їх перенесення на інший рівень дослідження. Відтак, представлена робоча програма з навчальної дисципліни «Філософія історії» являє собою приклад філософського аналізу тих ідей, концепцій та теорій, що дозволяють дослідити механізм розгортання історії.

Метою курсу є ознайомлення студентів з головними тенденціями розвитку історичних ідей з часів перших цивілізацій до сьогодення та формування їх загальнокультурного та історичного світогляду на процес філософського та теоретичного осмислення історичного знання.

Об'єктом вивчення даного курсу є історична реальність як відображення підоснови історичних знань, різних ступінів суспільної свідомості, зміни, які мали місце в уявленнях людей про стародавні культури та цивілізації.

Предметом курсу є поняття про філософію історії як особливий спосіб духовного осягенння історичної реальності, історія історичних ідей від давнього часу до сьогодення.

Завдання вивчення курсу “Філософія історії” обумовлені методичним процесом “сприйняття – усвідомлення – застосування” знань:

  • навчити студентів методологічним та теоретичним основам філософії історії, світової історико-філософської думки, історичного джерелознавства та історіографії;

  • з`ясувати основні концептуальні напрямки розвитку історичної науки, усвідомлювати цивілізаційний шлях розвитку історії людства;

  • навчити студентів використовувати історико-філософські знання як засіб пізнання основних законів історичного розвитку минулого і сучасного;

  • набути навички орієнтування в оцінках тих чи інших історико-філософських концепцій і парадигм, володіти основами джерелознавчого тлумачення історичних свідоцтв;

  • усвідомлювати сутність політичних і соціокультурних подій з точки зору історико-філософського досвіду;

  • застосовувати набуті знання в навчальному процесі та втілювати їх в подальшу викладацьку діяльність.^ По закінченні вивчення курсу студент повинен:

- знати теоретичні основи сучасних історіософських концепцій історичного процесу, методологічні засади їх розгляду в середовищі філософської думки, основні етапи ґенези філософських досліджень історії від античної доби до сьогодення, спрямованої на визначення періодичності явищ суспільного буття, їх місце в історичному розвитку людської цивілізації; термінологічний апарат курсу та програмний фактичний матеріал в його послідовності;

- вміти використовувати знання, отримані під час вивчення курсу, для аналізу історіософської думки в історії людської цивілізації; застосовувати вивчені конструктивні компоненти парадигмальних вчень для аналізу соціально-філософських та історичних дослідницьких напрямків сьогодення; самостійно поповнювати свої знання новими надбаннями реалій філософської думки.

Для ефективного засвоєння студентами матеріалу, придбання ними практичних навичок, робоча програма розроблена з урахуванням методики викладання навчального матеріалу й організації навчального процесу.

Контролюючі заходи в процесі вивчення дисципліни «Філософія історії» здійснюються у рамках рейтингової системи – проведення письмових модулів з тем програми.

По закінченню дисципліни передбачено проведення підсумкового контролю (іспит) за рівнем теоретичної підготовки студентів.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчального курсу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

^ Семінарські заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу


МОДУЛЬ 1.


Змістовий модуль I.

Історія як відтворювання минулого. Минуле в античній і середньовічній історіософії

Тема 1.

Філософія історії: загальна характеристика. Співвідношення філософії історії з іншими галузями соціально-гуманітарних знань.

222
Тема 2.

Антична ідея історії.

2

2

2

Тема 3.

Християнська ідея історії. Історико-філософські погляди доби середньовіччя.

2

2


2


Тема 4.

Епоха Відродження. “Спіральна” теорія та її наслідки.

2

2

2

Тема 5.

Філософія історії європейського Просвітництва та романтизму.

2
2


^ Змістовий модуль IІ.

Розвиток історико-філософських ідей від епохи Просвітництва до сучасності


Тема 6.

Утопія та її місце в соціальному бутті людини. Проблеми виходу утопічного ідеалу за межі трансцендентного.

2

6

2
Тема 7.

Історичні концепції XIX ст. Методологія і феноменологія

2

2

2

Тема 8.

Некласична філософія історії та цивілізаційні концепції історії XIX- першої половини XX ст. ст.

2

2

2

Тема 9.

Історична антропологія і школа “Анналів”.

2
4

Тема 10.

Філософія історії та синергетика. Постнекласична парадигма сучасного вивчення історії

2

2

2


МОДУЛЬ 2


Навчальний проект (ІНДЗ)


46

Всього годин

20

20

22

46
  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є види словників та їх застосування в перекладацькій діяльності
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Назва спеціальності: Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни "Західноєвропейська утопія епохи Просвітництва" для студентів спеціальності «Історія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
На цій основі живиться постійна актуалізація утопії, а саме просвітницької утопії як одного з історичних її різновидів
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Назва спеціальності: Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Мета підготовки фахівців за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» полягає в тому, щоб
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів-магістрантів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад " (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Етнолінвгістика» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, який присвячено провідним лінгвістичним...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Семіотика» для студентів III курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є ґрунтовне знайомство з системою семіотичної термінології, яка фактично допомагає поясненню та осмислення мовних...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи термінознавства для студентів 4 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є терміни та їх сукупності (термінології та терміносистеми), місце термінів в словарному складі сучасної мови
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «основи редагування перекладів» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи