Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
Скачати 404.18 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
Сторінка3/4
Дата15.10.2012
Розмір404.18 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4

МОДУЛЬ 2.

^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти.

ЗАВДАННЯ: написання есе з тем:п/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Основні фактори культури і цивілізації в історії людства.

2

2

Методологічні принципи реконструкції та відтворювання минулого, усвідомити поняття про методологію як теоретичний сервіс

2

3

Специфіка синергеричних методів в гуманітарних науках.

2

4

Концептульную своєрідність філософсько-історичної системи Дж. Віко.

2

5

Історія як процес чередування фаз ієрархізації та деієрархізацїї.

2

6

Основні підвалини філософії історії Ф. Ніцше.

2

7

Проблема вірогідного відтворювання минулого.

2

8

Історико-філософське мислення та його риси.

2

9

Чим характеризується філософія історії у ролі системи методологічного знання?

2

10

Кризу традиційної філософії історії та формування постнекласичної парадигми вивчення історії.

2

11

Сучасний постмодернізм та його принципи.

2
Значення філософії історії для формування духовного світу людини та духовної культури суспільства.

2

12

Уяснити поняття про рефлексію та саморефлексію історика-дослідника, про ментально-культурну обумовленість наукового мислення і про спекулятивне мислення в історії

2

13

Концепції про культурний прогрес та їх особливості.

2

14

Аксіологічні підвалини утопії.

2

15

Методологічні підвалини синергетичного підходу до генези історичного процесу.

2

16

Витоки філософії історії К. Поппера.

2

17

Герменевтика та її місце в філософії історії.

2

18

Особливості дослідження утопії в зарубіжній філософській думці.

2

19

Антиутопія як витвір філософії історії ХХ століття.

2

20

Утопія та антиутопія: спільні та відмінні риси.

2

21

Дистопія та її особливості.

2

22

Сучасна українська філософія історії: головні концептуальні риси.
23

Головні риси гуманітарного мислення.

2

Всього годин:

46


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ

«ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ»

 1. Що становить об’єкт філософії, а що – її предмет? Розкрийте особливості кожного.

 2. Охарактеризуйте структуру філософії історії, покажіть, у чому своєрідність її основних елементів.

 3. Функції філософії історії та їх характеристика.

 4. Місце філософії історії в системі сучасних філософських знань, її взаємозв’язки з іншими галузями філософського пізнання.

 5. Дайте порівняльний аналіз моністичного, дуалістичного та плюралістичного підходів у філософії історії.

 6. З’ясуйте основні риси ідеалістичного та матеріалістичного тлумачення історії.

 7. Диференціювати теологічну та міфологічну історію.

 8. Охарактеризувати основні риси міфологічного мислення.

 9. Сформулювати основні риси античної ідеї історії.

 10. Концепція прогресу та регресу в філософії історії Гесіода.

 11. Геродот та його «Історія» в античній філософсько-історичній думці.

 12. Фукідид та його вимоги до історика.

 13. «Всезагальна історія» Полібія.

 14. Філософія історії Платона. Основні категорії, які виокремлює філософ.

 15. Розуміння категорій «рух», «час» та «простір», «мета» в філософії історії Аристотеля.

 16. Розібрати давньоримську імперську історіографію.

 17. Охарактеризувати основні риси християнської ідеї історії.

 18. З'ясувати основні наукові принципи Блаженного Августина. Історія як «Град Божій».

 19. Розібрати основні історичні ідеї християнської «патристики».

 20. Визначити провіденціалізм християнської історичної думки.

 21. Обґрунтувати апокаліптичність християнської історичної думки.

 22. Характерні риси ренесансного світобачення. Основні течії історичного знання в епоху Відродження.

 23. Розуміння категорії часу та основні її риси в філософії історії Ренесансу.

 24. Лоренцо Валла та його внесок до розвитку поглядів на історію.

 25. Нікколо Макіавеллі: зміст робот, основні передумови.

 26. Спіральна концепція історії Дж. Віко та її особливості.

 27. Визначення поняття "утопія» та його співвідношення з такими дефініціями як "утопічна свідомість" та "утопізм".

 28. Особливості просвітницької утопії та її місце в суспільно-політичній думці Великої французької революції.

 29. Спільні та відмінні риси в утопії Г. Б. де Маблі, Е.-Г. Мореллі та Ж. Мельє.

 30. Особливості виходу утопії за межі трансцендентного.

 31. Зробіть порівняльний аналіз утопії та історії, утопії та часу.

 32. Раціональні мотиви просвітницької утопії (М. Кондорсе, В. Годвін).

 33. Проблема походження суспільства. Співвідношення суспільства та природи в соціально-філософській думці західноєвропейських мислителів XVIII століття.

 34. Місце релігійних уявлень в утопії. Деїзм та атеїзм в філософії мислителів епохи Просвітництва.

 35. З'ясувати поняття про історичні парадигми.

 36. Поясніть марксистський формаційний підхід до історії.

 37. Розберіть цивілізаційний підхід до історії.

 38. Сформулюйте основні принципи філософії історії Г. Гегеля.

 39. Ф. Ніцше про безглуздість історико-філософських доктрин.

 40. З'ясуйте «теорію культурних кіл» О. Шпенглера.

 41. Охарактеризуйте цивілізаційну історіософію А. Тойнбі.

 42. Визначте основні риси «осьового часу» К. Ясперса.

 43. М. Блок і “Апологія історії”.

 44. З`ясуйте основні ментально-історичні засади методології Л. Февра.

 45. Поясніть принципи «геоїсторії» в методології Ф. Броделя.

 46. Розкрийте принципи історичної антропології Ж. Ле Гоффа.

 47. “Тотальна” і “глобальна” історії в уявленнях істориків-анналістів.

 48. Проаналізуйте позицію Ф. Ніцше про безглуздість історико-філософських доктрин.

 49. Надайте характеристику роботи «Убозтво історіцизма» Карла Поппера.

 50. Вкажіть основні вади традиційної філософії історії за Ф. Ніцше та К. Поппером.

 51. Розкрийте основні настанови сучасного постмодернізму.

 52. «Ідея історії» Р. Колінгвуда.

 53. Онтологія історичного буття М. Гайдеггера та її риси.

 54. Соціокультурні суперсистеми П. Сорокіна та їх характеристика.

 55. «Хвильовий циклізм» та його риси.

 56. «Третя хвиля» Е. Тоффлера.

 57. Сформулюйте поняття про природні енергетичні чинники рухомих сил історії (за А.Тойнбі і Л. Гумільовим). Що таке пасіонарність?

 58. Охарактеризуйте кризу традиційної філософії історії та формування постнекласичної парадигми вивчення історії.

 59. Охарактеризуйте синергетику як основу постнекласичної науки.

 60. Вкажіть основні принципи взаємодії синергетики з гуманітарним знанням та з історією.

^ Визначення рейтингу навчальної діяльності студентів з дисципліни «Філософія історії»МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

(ІНДЗ)

Підсумковий контроль

Сума

Змістовий модуль

I

Змістовий модуль

II


Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т 7

Т8

Т9

Т 10

25

15

100

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6
^ Методи навчання: лекції із застосуванням наочного матеріалу, теоретичне і методологічне диспутивні та діалогічні методи проведення семінарських занять.

^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточні опитування на семінарських заняттях, підсумкові опитування за кожним змістовним модулем.


Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Філософія історії»


^ За шкалою

ECTS

За національною шкалою

За шкалою університету

A

Відмінно

90-100

BC

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

Незадовільно з обов'язковим повторним курсом

1-34^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТА

Певний рівень навчальних досягнень студента передбачає, що усі вказані для попередніх (нижчих) рівнів знання, уміння і навички з навчальної дисципліни опановані студентом повністю.Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

Національна шкала

Шкала ECTS

Теоретична підготовка

Практична підготовка

5…2

100…75

А…ВС

СтудентВисокий5відмінно100

90А

 • - Має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує;

 • - Вміє вільно використовувати отримані методологічні принципи для поповнення нових знань.

 • Вміє вільно використовувати знання для розв'язання поставлених перед ним завдань;

 • Має стійкі навички у нестандартних ситуаціях.

 • Володіє узагальненими знаннями з предмета;

 • Вміє планувати особисту навчальну діяльність, знаходити джерела інформації та використовувати її.

 • Вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою.

 • Володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює основні факти, явища;

 • Вміє самостійно знаходити додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань.

 • Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінювати результати власної практичної діяльності.Достатній4добре89

75ВС

 • Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

 • Вміє узагальнювати і систематизувати навчальну інформацію
 • Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання;

 • Має стійкі навички виконання завдання.

 • Вміє самостійно аналізувати навчальну інформацію і самостійно застосовувати її на практиці;

 • Самостійно виправляє вказані викладачем помилки.

 • Самостійно виконує завдання.

 • Вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 • Може пояснити основні процеси, що відбуваються в філософії історії та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень.

 • Вміє за зразком виконати практичні завдання, передбачені програмою.Середній3задовільно


74

60DE

 • Має рівень знань вищий, ніж початковий;

 • На рівні запамятовування відтворює значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків.

 • Має елементарні, нестійкі навички виконання завдання.

 • Знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;

 • Може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення.

 • Має елементарні навички виконання завдання.Початковий2незадовільно59

35FX

 • Має початковий рівень, більше половини частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно;

 • Під час відповіді припускається значної кількості помилок, які не може самостійно виправити.

 • При виконанні практичних завдань припускається помилок, які не може самостійно виправити.

 • Має фрагментарні знання при незначному загальному обсязі, менше половини навчального матеріалу, за відсутності сформованих умінь та навичок;

 • Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

 • Планує та виконує частину завдання з допомогою викладача.

34
1F

 • Розпізнає окремі обєкти, явища і факти навчального матеріалу та може фрагментарно відтворити знання про них;

 • Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

 • Виконує фрагментарні завдання з постійною допомогою викладача.

 • Розпізнає окремі об'єкти, явища і факти навчального матеріалу за допомогою викладача;

 • Під час відповіді припускається суттєвих помилок.

 • Виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача.^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 • Окорокова В. В. Західноєвропейська утопія XVIII століття як приклад філософії історії епохи Просвітництва: Хрестоматія / навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (електронний варіант);

 • електронна програма курсу;

 • учбові посібники (див.: Література).

ЛІТЕРАТУРА


Підручники


 1. Бойченко І.В. Філософія історії. Підручник. – К.: Знання, 2000. - 723 с.

 2. Гречко П. К. Концептуальные модели истории: Пособие для студентов. – М.: Логос, 1995. – 141 с.

 3. Добролюбский А.О., “Школа Анналов” – “Новая историческая наука”. Учебник / А. О. Добролюбский, Ю. А. Добролюбська, С. С. Мохненко. – Одесса-Херсон-Москва: Звездопад, 2000. – 188 с.

 4. Добролюбський А.О. Нариси історії “Нової історичної науки”. Підручник / А. О. Добролюбский, Ю. А. Добролюбська, С. С. Мохненко – Одеса-Херсон: Звездопад, 2001. – 194 с.

 5. Кнабе Г.С. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного Рима. – М.: Индрик, 1994. – 176 с.

 6. Мосионжник Л.А. Антропология цивилизаций. Курс лекций. – Кишинев: Высшая антропологическая школа, 2000. – 508 с.

 7. Мосионжник Л.А. Человек перед лицом культуры. Курс лекций. – Кишинев: Высшая антропологическая школа, 2000. – 392 с.

 8. Мосионжник Л.А. Синергетика для гуманитариев. Учебное пособие для вузов. – СПБ: Нестор; Кишинев: Высшая антропологическая школа, 2003. – 154 с.

 9. Розова Т. В. Утопія та сучасність: Навчальний посібник / Тамара Вікторівна Розова. – Одеса: Астропринт, 1997. – 132 с.

 10. Розова Т. В., Шинкарук О. В. Філософія просвітництва: Навчальний посібник / Т. В. Розова, О. В. Шинкарук. – Одеса: Юридична література, 2000. – 24 с.

 11. Философия истории: Антология: Учебное пособие для студентов гуманитарных вузов / ред. Ю. А. Кимелева. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 351 с.

 12. Философия истории: Учебное пособие / под ред. А. С. Панарина. - М.: Гардарики, 1999. – 432 с.

 13. Ящук Т. І. Філософія історії: Курс лекцій. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004. – 536 с.

1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є види словників та їх застосування в перекладацькій діяльності
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Назва спеціальності: Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни "Західноєвропейська утопія епохи Просвітництва" для студентів спеціальності «Історія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи )
На цій основі живиться постійна актуалізація утопії, а саме просвітницької утопії як одного з історичних її різновидів
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Назва спеціальності: Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Мета підготовки фахівців за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» полягає в тому, щоб
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів-магістрантів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад " (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Етнолінвгістика» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, який присвячено провідним лінгвістичним...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Семіотика» для студентів III курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є ґрунтовне знайомство з системою семіотичної термінології, яка фактично допомагає поясненню та осмислення мовних...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи термінознавства для студентів 4 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є терміни та їх сукупності (термінології та терміносистеми), місце термінів в словарному складі сучасної мови
Робоча програма з навчальної дисципліни «Ф ілософія історії» для студентів спеціальності «філософія» ( за вимогами кредитно-трансферної системи ) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «основи редагування перекладів» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи