Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова
Скачати 391.15 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова
Дата15.10.2012
Розмір391.15 Kb.
ТипРобоча програма


РОБОЧА ПРОГРАМА


З навчальної дисципліни

«Практичний курс іноземної мови»

для студентів ІІ курсу факультету ПН

спеціальність – початкові класи та англійська мова

(за вимогами кредитно-модульної системи)


ОДЕСА 2012

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


«Практичний курс іноземної мови»


1. ОПИС ПРЕДМЕТУ КУРСУ


Курс

Підготовка бакалаврів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS13

Галузь: Педагогічна освіта

Напрям: 6.010102

Назва: Початкова освіта

Вибіркова дисципліна. Рік

підготовки:2011


Лекції

---


Модулів

1 сем

2 семПрактичні заняття


1

семестр

144

години

6

5


Змістових модулів

1

семестр

2

семестр

2

семестр

72

години

7

6


Загальна кількість годин


Тижневих годин

1

семестр

144

години

Самостійна робота (виконання домашніх завдань, робота в читальнім залі бібліотеки)

1

семестр

180

годин

2

семестр

72

години

2

семестр

72

годиниЗа 1 та2

семестри разом

396

годинIндивідуальна робота1

семестр


2

семестр

Вид контролю

1

семестр


залік

2

семестр


іспит

УДК

ББК

Назва дисципліни «Практичний курс іноземної мови»


Програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови»

ПНПУ ім. К.Д. Ушинського,

2012 р., 22 сторінки

Розробники (Кордонова А.В., старший викладач)

Рецензенти: Михайлова Л.О., Татарина I.О.

Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів

протокол № 1 від 2011 року


ВСТУП

^ Мета курсу: надати фонетичні, морфологічні та синтаксичні знання з англійської мови.

Завдання курсу: навчити читанню, письму ,перекладу текстів за фахом а, також, будувати власні усні та письмові висловлювання англійською мовою. Надати знання з фонетики, граматики, елементів словотвору, синтаксису.

У процесі навчання іноземної мови необхідно виходити з таких положень:

- усне мовлення, читання, переклад-види мовленнєвої діяльності, які є метою і засобом навчання іноземної мови; переклад крім того, є одним з засобів контролю розуміння прочитаного;

- фонетика, граматика та лексика постають як новий матеріал, під час роботи з яким, у студентів формуються мовленнєві вміння і навички, до того ж відбувається закріплення мовленнєвого матеріалу, набутого на І курсі.

При організації процесу навчання іноземної мови важливо враховувати, що: навчання всім видам мовленнєвої діяльності ведеться комплексно; формування навику вимови проходить у тісній єдності з оволодінням граматичними моделями, навичками усного мовлення та читання протягом всього курсу навчання;оволодіння лексичним матеріалом відбувається у роботі над текстом підручників, газет, літератури за фахом; виконання окремих видів роботи та ряду тренувальних вправ (лексичних, граматичних, фонетичних) переноситься на самостійне опрацьовування, щоб висвободити час на заняттях для розвитку мовленнєвих навичок.

На кінець ІI курсу студент повинен:

 1. інтонаційно правильно оформлювати розповідні, питальні, спонукальні речення за допомогою пауз, фразового наголосу, руху основного тону, методичних завершень, ритмічних груп, темпу;

 2. уміти вести бесіду (задавати питання, відповідати на питання). Робити повідомлення на базі активно вивченої лексики (обсяг повідомлення 25-30 речень);

 3. уміти, як при зоровому сприйнятті, так і на слух, розуміти текст, що містить у собі активно засвоєний лексичний та граматичний матеріал (розуміння монологічної та діалогічної мови);

 4. уміти читати незнайомий текст, що містить у собі активно і рецептивно пройдений лексичний і граматичний матеріал (в ньому може бути близько 3-4 % незнайомих слів: інтернаціональних та утворених на основі засвоєних засобів словотвору).

^ Практична мета – це розвиток мовних навичок :

 1. усне спілкування з носіями мови в побутовій, суспільно – політичній, культурно – адміністративній та професійній сфері;

 2. розуміння основного змісту автентичних текстів обсягом приблизно 4000 зн.;

 3. читання та розуміння автентичних текстів різних за жанром та не обмежених за обсягом;

 4. написання всього засвоєного матеріалу та передача його на основі будь якої інформації у письмовій формі

^ Виховна метаневід’ємним компонентом у вивченні іноземної мови є посилення мотивації студентів до вивчення мови, формування емоційно особистісного відношення до вивчення іноземної мови, прагнення до користування вивченим матеріалом.

Навчальна мета:

 1. усвідомлення суті мовних явищ, за допомогою якої можна сприймати дійсність;

 2. розуміння особливостей власного мислення;

 3. поглиблення філологічних знань за допомогою порівняння мовленнєвих явищ у рідній мові та іноземній мові, що вивчається;

 4. оволодіння знаннями у галузі культури, історії та традицій країни, мова якої вивчається;

 5. розвиток вміння самостійної роботи зі словниками та літературою.

У процесі навчання іноземній мові необхідно виходити з таких положень :

- в усному, письмовому монологічному мовленні: студенти повинні висловлювати свої думки використовуючи учбову ситуацію, тематичний малюнок чи особистий досвід за темами:

1) Acquaintance with England.

2) Acquaintance with English Habits

3) Peculiarities of English Character

4) The English Language. 10) At the Border.

5) At the English Lesson 11) At the Hotel.

6) Compulsory Education in Britain

7) Higher Education and Teacher Training in Britain

8) At the Customs

9) At the Border

10) My Future Profession

11) Studying English at the Courses

12) Travelling

13) Staying at the Hotel

14) Tourism in Ukraine

15) The Student’s Working Day

16) The Student’s Day Off

- в діалогічному мовленні: студенти повинні вміти вести бесіду за змістом побаченого, відповідати на запитання та ставити запитання за учбовою ситуацією, а також складати ці діалоги письмово під час тематичних тестувань. Обсяг діалогів повинен сягати не менш ніж 10 реплік з боку кожного співрозмовника, вони також мають бути належним чином оформлені;

- в аудіюванні: студенти повинні сприймати на слух мовлення викладача. Вони повинні розуміти один одного, та вміти узагальнювати надану інформацію; викладати текст який включає до себе до 2 % незнайомої лексики та конвертовану лексику. Письмове мовлення, письмовий переказ думок.

  • студенти повинні читати без попередньої підготовки учбові тексти, які включають слова, що відповідають вивченій тематиці.

  • студенти повинні писати без помилок вивчений матеріал (слова, словосполучення, окремі речення)

  • студенти повинні письмово висловлюватися за окремою темою в обсязі не менш ніж 25 речень, правильних за мовним відношенням.

  • вони повинні використовувати до 3 % незнайомої лексики на письмі, самостійно знайдених у словнику; переклад з англійської на українську, та з української на англійську.^ Розподіл матеріалу по змістовим модулям


І семестрп/п


Тема


Години навантаження
лекціі


практ. заняття

лабор. заняття

самост. робота

індивід. роботарозподіл балів

МОДУЛЬ 1 England

Змістовий модуль 1

Life in England1.


2.


3.
Topic: Acquaintance with England

Reading: Letter combination ph, cian, cial.

Reading of unknown words on the basis of familiar rules.

Grammar: Revising Simple Present


Topic: Acquaintance with English habits.

Reading: Lettercombination: wh [w], [h]. Text: How to be an Alien by G. Mikes (parts 1, 2)

Grammar: Special questions in Simple Present


Topic: Peculiarities of English Character

Reading: Lettercombination: sc [s], sch [sk], wor.

Text: How to be an Alien by G. Mikes (parts 3)

Grammar: Negative sentences with negative pronouns; adverbs: “never, nowhere, none”.


8


8


8
10


10


10
2


2


2^ Підсумковий тест


6МОДУЛЬ 2 Education

Змістовий модуль 2


British and Ukrainian Systems of Education4.


5.


6.
Topic: Compulsory Education in Britain.

Reading: A Freshman’s Experience from “Daddy Long Legs” by Jean Webster

Grammar: Adjective. Degrees of Comparison.


Topic: Higher Education and Teacher Training in Britain.

Reading: text “Oxford” after the British Scene by George Bidwell

Grammar: Adjective. Degrees of Comparison. Exceptions.


Topic: British and Ukrainian Systems of Education in Comparison.

Reading: Students in Tents.

Grammar: Comparative Constructions.


8


8


8
10


10


10
3


3


3^ Підсумковий тест

8

МОДУЛЬ III Studying Foreign Languages


Змістовий модуль 3

Studying English


7.


8.


9.Topic: The English Language.

Reading: Text “English as a Global Language”

Grammar: Classification of Pronouns


Topic: At the English Lesson.

Reading: Text “A Letter to an English Pen-Friend.”

Grammar: Defining, Indefinite and Negative Pronouns.


Topic: Studying English at the Courses.

Reading: The Doll’s House by K. Mansfield (part 1)

Grammar: Prepositions of directions.


8


8


810


10


103


3


3^ Підсумковий тест

8


МОДУЛЬ IV My Career


Змістовий модуль 4.

My Future Profession10.


11.Topic: Choosing a Career

Reading: Text “Never Too Late to Learn”.

Grammar: Modal verbs: can, may, must.


Topic: How to be a good Teacher.

Reading: Text “My Memories as a Schoolmaster”. (from “College Days” by S.Leacock).

Grammar: Modal verbs: should, ought


8


810


103


3


Змістовий модуль 5.School Practice12.


13.Reading: “Anne Meets Her Class” from “Fresh from the Country” by Miss Read.

Grammar: Modal Verbs: might, could


Topic: I am a Teacher.

Reading: A Real Teacher.

Grammar: Modal Verbs / Revision.
4


4
5


5
3


3

^ Підсумковий тест

8


МОДУЛЬ V Tourism


Змістовий модуль 6. Travelling
14.


15.


16.Topic: Travelling by Air. Travelling by Train

Reading: Text “ Habits and Ways in GB&U.S.” by Emily Bronte (excerpts).

Grammar: Equivalents of modal verbs. Participle 1 as Adverbial Modifier.


Topic: At the Customs.

Reading: Text: “How to avoid Travelling” by G. Mikes (part 1).

Grammar: The Present Continuous Tense.


Topic: At the Border

Reading: Text “ How to avoid Travelling“ by G. Mikes (part 2).

Grammar: The Future Simple Tense. Future-in-the Past


8


8


810


10


103


3


3^ Підсумковий тест

8


МОДУЛЬ VI Ukraine


Змістовий модуль 7.

Tourism in Ukraine
17.


18.


19.
Topic: My native country.

Reading: Text: “Hunting for a souvenir.”

Grammar: The Past Simple Tense


Topic: Kiev is the Capital of Ukraine.

Reading: Text: “At the Hidropark in Summer”.

Grammar: The Past Continuous Tenses.


Topic: Kiev Shevchenko University.

Reading: Text: Driving to Kyiv.

Grammar: The Future Continuous Tense


8


8


810


10


103


3


3^ Підсумковий тест


8


^ Усього за 1 семестр


144


180


100ІІ семестрп/п


Тема


Години навантаження
лекціі


практ. заняття

лабор. заняття

самост. робота

індивід. роботарозподіл балів


МОДУЛЬ VII At the Hotel

Змістовий модуль 8

Staying at the Hotel20.


21.


22.
Topic: Making a Reservation.

Reading: “Enjoy Your Flight” from “American Streamline.”

Grammar: The Gerund


Topic: Arriving at the Hotel.

Reading: Text: “excerpt from “The Weekend” by Jane Povey

Grammar: The Complex Object.


Topic: Staying at the Hotel.

Reading: Text: “ The Doctor’s Advice.”

Grammar: The Infinitive


6


6


6
6


6


6
3


3


3^ Підсумковий тест


6


МОДУЛЬ VIII Travelling in Britain

Змістовий модуль 9.

English Sights23.


24.


25.
Topic: Britain Today.

Reading: Text: “A Visit to Nottingham”

Grammar: Adverbial Clauses of Time and Condition


Topic: Travelling to England

Reading: Text: “A British House”

Grammar: Asking for Order. Polite and Formal Requests.


Topic: Travelling around London.

Reading: Text “ Renting a Car at Heathrow”

Grammar: Word building. Prefixes un-, in-, im-, dis-,


6


6


6
6


6


6
3


3


3^ Підсумковий тест


826.


27.
Topic: Ukrainian holidays and festivities.

Reading: Text: Understanding Different Calendars.

Grammar: constructions with “used to” and “would”.


Topic: Going Carolling.

Reading: Text: Easter eggs.

Grammar: Adverbs3


3
3


3
5


5Змістовий модуль 11. British holidays28.


29.


Topic: How the British Spend their Leisure Time

Reading: Texts № 19, 22 from “Intermediate Stories for Reproduction” by L.A. Hill.

Grammar: Word Order. Difficulties.


Topic: Holidays in Britain.

Reading: Text № 25, 29 from “Intermediate Stories for Reproduction” by L.A. Hill.

Grammar: Revision of Tense Forms

3


3

3


3

5


5

^ Підсумковий тест


8
МОДУЛЬ Х

The Student’s Day

Змістовий модуль 12

My working Day30.


31.
Topic: In the Morning and in the Day Time

Reading: “A Sick Collier” by D.H. Lawrence

Grammar: II Conditional.


Topic: Attending the Library.

Reading: Text: “Philosopher”

Grammar: Word Building. Prefixes and Suffixes. (training exercises, the usage in students’ sentences and situations).


6


6
6


6
5


5^ Підсумковий тест


8^ МОДУЛЬ XI

The Student’s Day Off

Змістовий модуль 13

The Importance of Having a Good Rest32.


33.
Topic: Talking about one’s hobbies

Reading: Text: “The Christening” by D.H. Lawrence

Grammar: Special difficulties in the use of articles


Topic: At the Weekend. Going out.

Reading: Text: “Odour of Chrysanthemums” by D.H. Lawrence

Grammar: Articles in of- Phrases
6


6
6


6
5


7^ Підсумковий тест


10Всього за ІІ семестр: 72 72 100

Всього за І та ІІ семестри: 216 252 200

^ Загальний обсяг 468 г.
Завдання для самостійної роботи


За змістовим модулем 1

1. Дроздова Т. Ю. English grammar - с. 18-20 (10 годин)

2. Дроздова Т. Ю. English grammar - с.238-240 (10 годин)

3. Прочитати текст «The Nightingale and the Rose» О. Уайлда та написати короткий переказ тексту (10 годин).


За змістовим модулем 2

1.Дроздова Т. Ю.

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 225-232 (10 годин)

2.А. Ионина, А. Саакян Английская грамматика. Теория и практика.

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 254-259. (10 годин)

3. Написати твір за темою: «British and Ukrainian Systems of Education in Comparison» (10 годин)


За змістовим модулем 3

1. Дроздова Т. Ю. English grammar

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 196-202 (10 год.).

2. Прочитати текст „A Sick Collier” Д.Г. Лоуренса та написати короткий переказ тексту (10 годин).

3. Дроздова Т. Ю. English grammar

Згідно з теоретичним матеріалом виконати вправи на с. 203-215 (10 годин)


За змістовим модулем 4

1. Дроздова Т.Ю. English Grammar

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 129-138 (10 год.)

2. Дроздова Т. Ю. English grammar

Повторення та закріплення вивченого матеріалу на с. 145-148 (10 годин)


За змістовим модулем 5

1. Дроздова Т.Ю. English Grammar

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 150-154 (5 годин)

2. Дроздова Т.Ю. English Grammar

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 26-32 (5 годин)

3. Прочитати текст «Planning Holidays» з “Read Learn Discuss”

В.Павлотського та написати короткий переказ тексту. (4 години)


За змістовим модулем 6

1. Дроздова Т.Ю. English Grammar

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 20-23 (10 годин)

2. Дроздова Т.Ю. English Grammar

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 32-38 (10 годин)

3. Написати твір за темою: «My Native City (Village)». (10 годин)


За змістовим модулем 7

1. Дроздова Т. Ю. English grammar

Згідно з теоретичним матеріалом виконати вправи на с. 253-261. (10 годин)

2. А. Ионина, А. Саакян. Английская грамматика. Теория и практика.

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 328-333 (10 годин)

3. Написати твір за темою “My Last Staying at the Hotel”. (10 годин)


За змістовим модулем 8

1. Дроздова Т.Ю. English Grammar

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 113-119 (6 годин)

2. Дроздова Т.Ю. English Grammar

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 122-126 (6 годин)

4. Написати твір за темою “My Forthcoming Travelling to Britain”. (6годин)


За змістовим модулем 9

1. А. Ионина, А. Саакян. Английская грамматика. Теория и практика.

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 342-349 (6 годин)

2. А. Ионина, А. Саакян. Английская грамматика. Теория и практика.

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 259-261 (6 годин)

4. Написати твір за темою “English Sights”. (6 годин)


За змістовим модулем 10

1. Дроздова Т.Ю. English Grammar

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 323-329 (3 години)

2. Дроздова Т.Ю. English Grammar

Розглянути теоретичний матеріал на с. 38-40 (3 години).


За змістовим модулем 11

1. Дроздова Т.Ю. English Grammar

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 183-187. (3 години)

2. А. Ионина, А. Саакян. Английская грамматика. Теория и практика.

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 215-218 (3 години)


За змістовим модулем 12

1. А. Ионина, А. Саакян. Английская грамматика. Теория и практика.

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 218-222 (6 годин)

2. Написати твір за темою: «My Day Off». (6 годин)


За змістовим модулем 13

  1. Дроздова Т.Ю. English Grammar

Розглянути теоретичний матеріал, виконати вправи на с. 190-196 (6 годин)

2. Написати твір за темою: «How I Spent My Last Holidays» (6 годин)


Методи навчання

Практичні заняття проводяться згідно основним методичним етапам:

 1. Презентація іншомовного матеріалу.

 2. Тренування.

 3. Практичне застосування засвоєного матеріалу.


Методи оцінювання

 1. Поточне усне тестування (опитування) на практичних заняттях.

 2. Підсумковий тест за кожним змістовим модулем.


Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується у вищому навчальному закладі і реєструється прийнятим чином з переведенням оцінок до національної шкали Європейської кредитно-модульної трансферної та акумулюючої системи (ЄСTS).


^ Розподіл балів, присвоюваних студентам:

1 семестр

Модуль I

Підсумковий

тест

Сума

Змістовий модуль 16

6

12

Т 1

Т 2

Т 32

2

2Модуль II

Підсумковий

тест

Сума

Змістовий модуль 29

8

17

Т 4

Т 5

Т 63

3

3^ Модуль III

Підсумковий

тест

Сума

Змістовий модуль 39

8

17

Т 7

Т 8

Т 93

3

3Модуль IV

Підсумковий

тест

Сума

Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 516 8

8

32

Т 10

Т 11

Т 12

Т 138

8

4

4Модуль V

Підсумковий

тест

Сума

Змістовий модуль 69

8

17

Т 14

Т 15

Т 163

3

3Модуль VI

Підсумковий

тест

Сума

Змістовий модуль 76

8

20

Т 17

Т 18

Т 194

4

4^ Всього за 1 семестр


100

Модуль VII

Підсумковий

тест

Сума

Змістовий модуль 89

6

15

Т 20

Т 21

Т 223

3

3^ Модуль VIII

Підсумковий

тест

Сума

Змістовий модуль 97

8

17

Т 23

Т 24

Т 253

3

3Модуль IX

Підсумковий

тест

Сума

Змістовий модуль 10 Змістовий модуль 1110 10

8

28

Т 26

Т 27

Т 28 Т 295

5

5

5Модуль X
Підсумковий

тест

Сума

Змістовий модуль 1210

8

18
Т 30

Т 31


5

5Модуль XI

Підсумковий

тест

Сума

Змістовий модуль 1312

10

22
Т 32

Т 33


5

7^ Всього за 2 семестр100
Модуль I

Модуль II

^ Модуль III

Модуль IV

12


17

17

17

Модуль V

Модуль VI

МодульVII

Модуль VIII

17

20

15

17

Модуль IX

Модуль X

Модуль XI
28

18

22
Разом 200


Оцінка по національній шкалі

Загальна кількість балів

Оцінка

91-100

відмінно

75-90

добре

60-74

задовільно

35-59

незадовільно(з можливістю повторного складання)

1-34

погано(з обов’язковим повторним курсом)Індівідуальна робота.


 1. Робота з роздатковим матеріалом з урахуванням його диференціації та ускладненням кожного наступного етапу завдання: граматични картки, що містять теми змістових модулів; складання ситуацій зі словами на картках, написання переказів.

 2. План-проект. Мета:

  • Дидактична: вивчення теоретичного матеріалу із оглядом на вивчаєму граматичну тему.

  • Розвиткова: поширення кругозору студентів, сприяння посиленню інтересу до країни, мова якої вивчається.

  • Виховна: Підвищення культурного рівню студентів.


3авдання (приклад):


 1. Визначити синонімічний ряд наступних слів: experienced, diligent, silly, … .

 2. Виявити антонімічний ряд наступних слів: boring, excellent, to work hard, … .

 3. Дати дефініції наступних виразів: to get on with smb., to be out of mind, to mind one’s own business, to be over the moon, a party pooper, … .Література

1. Дроздова Т. Ю., Берестова А. И., Маилова В. Г. English Grammar: Reference and Practice: Учебное пособие. - СПб.: Антология, 2003. - 400 с.

2. Качалова К.Н. ,Изралевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. М.: Успiх, 2002, 716 с.

3. Мартинова Р. Ю., Лелица Ж. Н.. Університетський курс англійської мови для студентів гуманітарних факультетів. Навчальний посібник. Книга 1, частина 2. Одеса. 169 с.

4. Мартинова Р. Ю., Лелица Ж. Н.. Університетський курс англійської мови для студентів гуманітарних факультетів. Навчальний посібник. Книга 3. Одеса. 169 с.

5. Мюллер В.К. English- Russian Dictionary. М.: Русский язык, 2000, 846с.

6. Анна Ионина, Аида Саакян Английская грамматика. Теория и практика./Рольф/Москва/ 2000

7.. Everyday English. Под ред. Дроздовой Т. Ю. Учебное пособие для студентов гуманитарных вузов и старшеклассников школ и гимназий с углублённым изучением английского языка. - СПб.: Антология, 2004. - 656 с.

8. John Pheby, Oxford with the assistance of Roland Breitsprecher, Michael Clark, Judith Cunningham, Derce Jordan and Werner Scholze – Stubenrecht The Oxford – Duden Pictorial English Dictionary / Oxford University Press / 1985.

9. Intermediate Stories for Reproduction First Series L.A. Hill./ Oxford University Press

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова iconРобоча програма з навчального курсу «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІI курсу, спеціальність початкові класи та англійська мова (за вимогами ects)
Самостійна робота (виконання домашніх завдань, робота в читальнім залі бібліотеки)
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Німецька мова» для студентів V курсу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно трансферної системи) структура програми навчального курсу
...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання)
«Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова iconРобоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література й мова та література англійська»
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова iconРобоча програма з навчального курсу «Практичний курс іноземної мови» для студентів I-ІІ курсу для студентів художно-графічного факультету педагогічних вищих навчальних закладів
«Практичний курс іноземної мови» для студентів I-ІІ курсу для студентів художно-графічного факультету педагогічних вищих навчальних...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Першої іноземної мови (англійської)» для студентів 3 курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є англійська мова як перша іноземна, проблеми використання англійської мови в різних галузях людської діяльності
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Першої іноземної мови (англійської)» для студентів 3 курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є англійська мова як перша іноземна, проблеми використання англійської мови в різних галузях людської діяльності
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Першої іноземної мови (англійської)» для студентів 4 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
Предметом курсу є англійська мова як перша іноземна, проблеми використання англійської мови в різних галузях людської діяльності
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів 1 курсу немовної спеціальності інституту фізичного виховання
Затверджено на засіданні кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів протокол № від 2012 року
Робоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс іноземної мови» для студентів ІІ курсу факультету пн спеціальність початкові класи та англійська мова iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи