Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання
Скачати 402.87 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання
Сторінка2/3
Дата15.10.2012
Розмір402.87 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3Питання, що виносяться на самостійне опрацювання


години

^ Питання для самостійного опрацювання


6

Тема: Методика викладання української мови як педагогічна наука.

Методи дослідження в методиці рідної мови. Етапи дослідження.


6

^ Тема: Уроки української мови та читання в початковій школі.

Особливості проведення нестандартних уроків.


6

^ Тема: Лінгводидактичні основи навчання молодших школярів рідної мови та читання

Оцінювання відповідей учнів за 12-бальною шкалою


6

^ Тема: Наукові основи методики навчання грамоти

Звукова система української мови у взаємозв’язку з графічною


6

^ Тема: Методи навчання грамоти

Методи навчання читанню в 1 класі ( з історії питання )

Прийоми звукового аналізу і синтезу


4

^ Тема: Добукварний період навчання грамоти.

Умови успішного формування навичок письма у молодших школярів


8

^ Тема: Букварний період навчання грамоти.

Диференційований підхід до навчання першокласників читати


4

^ Тема: Післябукварний період навчання грамоти.

Свято „Прощання з букварем”. Методика підготовки і проведення свята


10

^ Тема: Методика вивчення розділу „Звуки і букви”.

 1. Звуковий та звуко-буквений аналізи, методика їх проведення у 2-4 класах.

 2. Методика вивчення теми: ”Вимова і правопис слів з дзвінкими і глухими приголосними звуками”.

 3. Проблеми діагностики дислексії та дисграфії у молодших школярів.
10

Тема: Методика вивчення елементів лексики.

 1. Робота над засвоєнням лексичного значення слова. Способи семантизації слів.

 2. Можливості використання фразеологізмів на уроках мови та читання

 3. Методика вивчення в початкових класах явища антонімії та багатозначності.
6

Тема: Методика вивчення елементів морфеміки та словотвору.

 1. Морфемний розбір слів.

 2. Методика роботи із словосполученням в початковій школі.
6

Тема: Методика вивчення елементів морфології в початковій школі.

 1. Методика вивчення займенника, числівника, прислівника.

 2. Морфологічний розбір, методика його проведення.
4

Тема: Методика вивчення розділів „Речення” і „Текст”.

1. Види вправ з пунктуації

10

Тема: Методика вивчення основ орфографії.

 1. Методика проведення навчальних диктантів та списування. Критерії їх оцінювання.

 2. Умови формування орфографічної навички.
4

Тема: Теоретико методичні основи читання. Формування і розвиток навичок читання

 1. Короткий огляд методів класного читання в початкових класах.

 2. Оцінювання читацьких умінь учнів.

 3. Розвиток зорового сприймання під час читання.
6

Тема: Методика роботи над літературним твором у початковій школі.

 1. Наукові основи аналізу художнього твору.

 2. Методика вивчення нарисів в початковій школі.

 3. Методика вивчення усної народної творчості в початковій школі
4

Тема: Теоретичні засади методики позакласного читання. Формування читацької самостійності молодших школярів.

 1. Методика проведення бібліотечних уроків.

 2. Характеристика навчального матеріалу з позакласного читання.
4

Тема: Наукові основи методики розвитку мовлення молодших школярів.

1. Методи розвитку мовлення учнів, вимоги до них. Прийоми, типи завдань.

2. Періоди мовленнєвого розвитку людини. Фактори розвитку мовлення.


4

Тема: Робота з розвитку мовлення на вимовному рівні

 1. Розвиток голосу. Дотримання правил користування голосом. Види вправ на формування і розвиток властивостей голосу.
4

Тема: Робота з розвитку мовлення на лексичному рівні

 1. Класифікація лексичних вправ. Методика їх проведення.

 2. Перевірка та оцінювання зв’язних висловлювань молодших школярів.
2

Тема: Методика роботи над словосполученням і реченням

 1. Види мовленнєвих вправ із словосполученням, методика їх проведення. Види вправ з реченням.
4

Тема: Рівень тексту в розвитку мовлення молодших школярів

 1. Ознаки художніх, науково-популярних, ділових текстів, методика пояснення їх особливостей для молодших школярів.

2. Класифікація переказів. Види усних і письмових творів
^ Визначення рейтингу навчальної діяльності з дисципліни

Методика викладання української мови в початковій школі”


5-6 семестри


Модуль 1

(поточний контроль)


Модуль2 (поточний контроль)


Модуль 3 (підсумковий тест)


Сума


Змістовий модуль 1

(тема 1-3)

Змістовий модуль 2

(4-6)

Змістовий модуль 2

(7-8)20100

25

24

317 семестр


Модуль 1 (поточний контроль)


Модуль 2

(підсумковий тест)

сума


Змістовий модуль 3

(Тема 9-11)

Змістовий модуль 3

(Тема 12-13)

36

40

24

100

8 семестр
Модуль 1 (поточний контроль)


Модуль 2 (поточний контроль)Модуль 3

(проект)


Сума


Змістовий модуль 4

(Тема 14-19 )


Змістовий модуль 5

(Тема 20-22)


Змістовий модуль 5

(Тема 23-25 )
10100


45

22,5

22,5


^ Підсумкове оцінювання з дисципліни „Методика викладання української мови”


За шкалою EKTS

За національною шкалою

^ За шкалою університету

A

відмінно

90-100 балів

BC

добре

75-89 балів

DE

задовільно

60-74 балів

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-59 балів

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1- 34 балів^ Критерії оцінювання знань студентів

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 3, 4 курсів

з урахуванням національної шкали та шкали ЕКТS

Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальних дисциплін здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, які побудовано таким чином, що певний рівень навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, уміння і навички опановані студентами повністю.

^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

за національною шкалою

шкала ЕКТS

Теоретична підготовка

Практична підготовка

2…5

1…

100

F…A

Студент

Високий

5

90100

А

Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завдань

Достатній

4

7589

ВС

Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завдання

Задовільний

3

6074

DE

Володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу

Має елементарні нестійкі навички виконання завдання

Низький

2

3559

FX

Має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускається суттєві помилки

Планує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадо-вільний

2

134

F

Студент не володіє навчальним матеріалом

Виконує лише елементарні завдання, потребує постійної допомоги викладача

^ Критерії оцінки виконання самостійного завдання


Рівні

Критерії оцінки виконання самостійного завдання

Бали


Високий ( творчий)

Повнота розкриття проблеми, оригінальність і доцільність її рішення, логічність, доказовість, послідовність викладення, наявність власних переконань та пропозицій.

5

Достатній

Робота виконана в повному об’ємі, але їй бракує повноти, логічності, переконливості; проблема розв’язана стандартно, проте студент висловлює власні пропозиції щодо покращення способів викладення нового матеріалу в школі.

4

Задовільний

Робота виконана поверхово, неповно, відсутня логічність викладення матеріалу; студент не бачить суті і причин проблеми, мозаїчність викладення матеріалу чи зайве багатослів’я; власні пропозиції відсутні або недоцільні.

3

Незадовільний

Завдання майже не виконано, тобто викладення матеріалу нелогічне, нечітке, без причинно-наслідкових зв’язків; студент не знає місця, значення даного питання в системі навчання рідної мови в початковій школі і способів розв’язання проблеми.

2

Незадовільний ( без права перескладання)

Завдання не відповідає вимогам, або не виконувалось

0ЛІТЕРАТУРА


1. Богуш А.М. Методика розвитку рідної мови. - К.: Вища школа, 1995.

2. Варзацька Л.О. Навчання мови та мовлення на основі тексту. - К.: Рад. шк., 1986.

3. Вашуленко М.С. Навчання грамоти в 1 кл.: Посіб. для вчителя. - К.: Освіта, 2003

4. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення в початковій школі: Методичний посібник. —К.: Освіта, 2006.

5. Ґудзик І.П. Аудіювання українською мовою: Посібник. - К.: Педагогічна думка, 2003.

6. Капська А.Й. Як навчити учнів виразно читати. - К.: Рад. шк., 1978.

7. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: Пособие для

учителей. - М.: Просвещение, 1985.

8. Львов М.Р., Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в начальних классах: Учеб. пособие для студентов педагогических институтов. - М: Просвещение, 1987.

9. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови: Конструювання. Редагування. Переказ. Посібник для вчителів. - К.: Рад. шк., 1984.

10. Методика викладання української мови /За редакцією Дорошенка С.І. - К.: Вища школа, 1992.

11. Методика грамматики и орфографии в начальных классах // Под ред. Н.С. Рождественского. - М.: Просвещение, 1975.

12. Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі. (Методика і технологія навчання). - Тернопіль: Астон, 2005.

13. Пономарьова К.І. Розвиток зв'язного мовлення молодших школярів. Уроки розвитку мовлення в 1-4 класах. - К.: КІМО, 2006.

14. Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи. - К.: Початкова школа, 2006.

15. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах: Посібник для вчителя. - К.: Магістр - S, 1997.

16. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение младших школьников. - М.: Просвещение, 1990.

17. Хорошковська О.Н. Методика навчання української мови. - К.: Промінь, 2006.


Додаткова література


 1. Бадер В.І. Розвиток усного і писемного мовлення. – К., 2000.

 2. Вашуленко М.С. Дидактичні можливості букваря для роботи над словом у процесі навчання грамоти// Початкова школа. – 2007. - №8. – С.

 3. Вашуленко О. Організація поточного повторення // Початкова школа. – 2004. - № 6. – С. 16-20.

 4. Вашуленко О. Організація удосконалюваного повторення // Початкова школа. – 2006. - № 1. – С. 12-14.

 5. Державний стандарт // Початкова школа. – 2011. - № .

 6. Джежелей О., Ємець А., Коваленко О. Система вправ: Слухаємо, говоримо, читаємо, пишемо// Початкова школа. – 2000. - №5. – С. 21-25.

 7. Джежелей О.В., Коваленко О.М., Ємець А.А. Навчаємо слухати, говорити, читати // Початкова школа. – 1994. – №6. – С. 17-23.

 8. Ілляшенко Т. Про готовність дітей до шкільного навчання // Початкова школа. – 2002. - № 3. – С. 24-26.

 9. Мельник Ю. Формування алгоритмічної культури школярів у процесі мовленнєвої діяльності // Початкова школа. – 2004. - № 1. – С. 25-27.

 10. Правова Н. Відбір текстів для аудіювання та способи перевірки аудіативних умінь учнів// Початкова школа. – 2006. - №6. – С. 39-42.

 11. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: Термінологічна енциклопедія. – Полтава-К., 2006. – 716 с.

 12. Хорошковська О. Проблеми вивчення української мови як державної // Початкова школа. – 1998. - № 6. – С. 26-29.

 13. Чекіна О.Ю. Робота зі словниковими словами: нетрадиційні прийоми, ігри, та завдання для учнів 1-4 класів. – Харків, 2008. – 109[3] с.

 14. Черновол-Ткаченко Р. Вправи з української орфоепії й орфографії // Початкова школа. – 1997. - № 1. – С. 21-24.

 15. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. – М., 1974. – 64 с.Програмові питання для іспиту

з методики викладання української мови в початковій школі

для студентів 3 курсу (денне)


 1. Визначте мету, предмет та схарактеризуйте структуру і завдання методики викладання української мови в початковій школі.

 2. Визначте і схарактеризуйте наукові основи методики викладання української мови в початковій школі.

 3. Дайте характеристику загальнодидактичним принципи навчання та принципи навчання мови і мовлення, сформульованих Л.П. Федоренко.

 4. Дайте характеристику методам та прийомам навчання рідної мови.

 5. Схарактеризуйте методи навчання читанню.

 6. Схарактеризуйте засоби навчання мови та читанню.

 7. Схарактеризуйте програму з курсу „Українська мова” для початкової школи.

 8. Дайте характеристику програмі з курсу „Читання” для початкової школи.

 9. Визначте основні компоненти і функції підручників з рідної мови для 2-4 класів, дайте їм характеристику.

 10. Схарактеризуйте відповідність діючих підручників з читання для 2-4 класів чинним програмам.

 11. Розкрийте вимоги до чинних букварів. Схарактеризуйте можливість використання Після букварика для формування навичок читання і письма.

 12. Визначте вимоги до уроків рідної мови і читання в 1-4 класах.

13.Визначить психологічні засади навчання грамоти.

 1. Розкрийте, які відомості з лінгвістики є основами навчання грамоти.

 2. Схарактеризуйте підручники та навчальні посібники з навчання грамоти.

 3. Розкрийте психолого-педагогічну специфіку аудіювання як виду мовленнєвої діяльності. Особливості здійснення аудіювання у 1 класі.

 4. Схарактеризуйте методи читання у їх історичному розвитку.

 5. Розкрийте специфіку сучасного звукового аналітико-синтетичного методу та шляхи його удосконалення.

 6. Дайте характеристику прийомам звукового аналізу і синтезу.

 7. Формування в першокласників початкових уявлень про слово, речення, склад, наголос.

 8. Формування в першокласників початкових уявлень про звуки мови. Розкрийте методику ознайомлення першокласників з мовним апаратом та розвитку фонетичного слуху

 9. Формування в першокласників початкових уявлень про класифікацію звуків та звуковий аналіз слова.

 10. Визначить завдання букварного періоду. Поділ періоду на етапи.

 11. Розкрийте методику ознайомлення з новою буквою та звуками, які вона позначає на письмі.

 12. Розкрийте методику ознайомлення молодших школярів із способами позначення м’якості на письмі та їх звуковими позначеннями.

 13. Розкрийте методику ознайомлення молодших школярів із буквами я,ю,є,ї та їх звуковими позначеннями.

 14. Розкрийте методику формування уміння читати прямі склади.

 15. Розкрийте методику роботи з букварем у букварний період. Визначте дидактичні вимоги до уроків читання і письма у букварний період.

 16. Розкрийте методику вироблення якісних ознак читання у період навчання грамоти.

 17. Визначте основні завдання післябукварного періоду навчання грамоти. Розкрийте особливості уроків письма і читання у післябукваний період. Поясніть методику роботи з навчальним посібником „Післябукварик”.


1   2   3

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання icon«Методика навчання української мови в початковій школі»
Мета курсу «Методика навчання української мови в початковій школі» полягає в ознайомленні з метою, засадами, змістом, формами та...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання iconПрограма комплексного державного екзамену з модуля «Методика навчання української мови в початковій школі у внз» для спеціальності
«Методика навчання української мови в початковій школі у внз» для спеціальності
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання)
«Практичний курс англійської мови» для студентів V курсу факультету початкового навчання
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання iconІ. П. Дроздова програма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання у вищій школі” (для студентів 5 курсу...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання iconРозклад занять для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної форми навчання факультету дошкільної та початкової освіти у ІІ семестрі 2012 2013 н р з 01. 04 до 26. 04. 13 Дата
Методика викладання української мови в початковій школіувн з доц. І. Нагрибельна ауд. 217
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
«Давня українська література», «Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Історія української літератури (19 – 20 ст)», «Історія...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання iconЗавдання для самостійної роботи з курсу «методика навчання української мови в початковій школі»
Самостійне опрацювання праці М. С. Вашуленка “Навчання грамоти в 1 класі”. – К: Освіта, 2005
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання iconРобоча програма ( за кредитно-модульною системою) з дисципліни “ Методика викладання предмету у вищій школі ”
Робоча програма складена на основі Програми курсу «Методика викладання предмету у Вищій школі», затвердженої 30. 08. 2002 р
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання iconХарківська національна академія міського господарства глухарєв С. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Методика викладання економіки” (для студентів 3 курсу напряму...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в початковій школі» для студентів 3-4 курсів факультету початкового навчання iconІ. П. Дроздова програма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Метоидика викладання у вищій школі” (для студентів 5 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи