Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Скачати 153.32 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Дата15.10.2012
Розмір153.32 Kb.
ТипРобоча програмаРОБОЧА ПРОГРАМА


з навчальної дисципліни

«Вступ до слов’янської філології»

для студентів 3 курсу факультету української філології

(за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Вступ до слов’янської філології»


ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ


Курс

Підготовка спеціалістів

Галузь, напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕКТS: 2

Галузь знань: Гуманітарні науки

Напрям: 6.020302 Філологія. Українська мова та література

Назва спеціальності: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література

Основна дисципліна

Рік підготовки: 2011

Кількість модулів: 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Лекції (теоретична підготовка): 20 годин

Змістових модулів: 3

Навчальний проект (ІНДЗ): 1

Практичні заняття:

16 години

Загальна кількість годин: 72

Самостійна робота:

18 годин

Тижневих годин: 2,5

ІНДЗ: 18 годин

Кількість годин: 36

Вид контролю: залік


^ Пояснювальна записка

Курс «Вступ до слов’янської філології має на меті ввести студентів у проблематику етнічної спорідненості слов’янських народів та генетичної спорідненості слов’янських мов, дати уявлення про праслов’янську мову та різні слов’янські мови, про слов’ян у давні часи, висвітлити питання походження та розвитку писемності у слов’ян, познайомити з історією та сучасним станом слов’янської філології.

Дисципліна вивчається студентами 3 курсу денної форми навчання протягом першого семестру: загальна кількість годин – 72, з них: 20 годин лекційних, 16 годин практичних, 18 годин самостійної робота та 18 годин ІНДЗ.

По закінченні курсу передбачено проведення підсумкового контролю (залік) .

.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ


№ п/п

Тема

Всього годин

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

ІНДЗ

Модуль 1

Змістовий модуль 1

1

Вступ. Слов’янська філологія як наука. Проблематика курсу «Вступ до слов’янської філології»
2

2
2
2

Слов’янські народи та їх мови. Етнічна близькість слов’ян. Сучасні слов’янські народи. Генетична спорідненість слов’янських мов. Класифікації слов’янських мов. Загальна характеристика слов’янських мов.
8

6
4
Змістовий модуль 2

3

Праслов’янська мова: зміст терміна, періодизація історії, основні ознаки, діалектне членування.
4

2
2
4

Слов’яни у давні часи. Питання про прабатьківщину слов’ян. Найдавніші історичні дані про слов’ян. Слов’янське язичництво. Відображення у мові духовної та матеріальної культури давніх слов’ян. Виникнення писемності у слов’ян.

4

4
6
Змістовий модуль 3

5

Історія слов’янської філології. Видатні славісти 19 ст. Розвиток слов’янської філології у 20 ст. та на початку 21 ст.

2

2
4
Модуль 2

1

Навчальний проект
18

^ Всього годин

72

20

16
18

18


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


№ п/п

Теми практичних занять

Кількість годин

^ Тема 1. Вступ. Слов’янська філологія як наука

1

Розвиток філологічних знань.

2

2

Обсяг терміну «філологія».

3

Загальне поняття про славістику.

4

Слов’янська філологія як складова частина слов’янознавства.

5

Основна проблематика курсу «Вступ до слов’янської філології».

6

Джерела вивчення дисципліни.

^ Тема 2. Слов’янські народи та їх мови

1

Сучасні слов’янські народи.

6

2

Сучасні слов’янські держави.

3

Основні культурні та наукові центри слов’ян.

4

Класифікації слов’янських мов.

5

Загальна характеристика слов’янських мов.

^ Тема 3. Праслов’янська мова

1

Праслов’янська мова: зміст терміна, періодизація історії, основні ознаки, діалектне членування.

2

^ Тема 4. Слов’яни у давні часи

1

Питання про прабатьківщину слов’ян.

4

2

Найдавніші історичні дані про слов’ян.

3

Слов’янське язичництво. Відображення у мові духовної та матеріальної культури давніх слов’ян.

4

Виникнення писемності у слов’ян.

^ Тема 5. Історія слов’янської філології

1

Історія слов’янської філології. Видатні славісти 19 ст.

2


2

Розвиток слов’янської філології протягом 20 ст. та на початку 21 ст.

Всього годин

16


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


№ п/п

Теми

Кількість годин

^ Тема 1. Вступ. Слов’янська філологія як наука

1

Зв’язок філології з іншими науками.

0,3

2

Виникнення філології.

1

3

Філологічна методологія.

4

Основні проблеми слов’янської філології.

0.7

^ Тема 2. Слов’янські народи та їх мови

1

Етнічна близькість слов’ян. Сучасні слов’янські народи.

0,5

2

Сучасні слов’янські держави.

0,5

3

Факти спорідненості сучасних слов’янських мов.

0,5

4

Основні ознаки кожної з сучасних слов’янських мов.

2,5

^ Тема 3. Праслов’янська мова

1

Основні фонетичні, лексичні, граматичні ознаки праслов’янської мови.


2

^ Тема 4. Слов’яни у давні часи

1

Археологічні свідчення про слов’ян. Писемні згадки античних авторів про слов’ян.

1

2

Матеріальна культура давніх слов’ян та відображення її у мові.

2

3

Духовна культура давніх слов’ян та відображення її у мові.

2

4

Походження писемності у слов’ян

1

^ Тема 5. Історія слов’янської філології

1

Особливості та результати розвитку слов’янської філології у різних слов’янських та неслов’янських наукових центрах.


2

2

Актуальні завдання сучасної слов’янської філології

2

Всього годин:

18


^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: історико-лінгвістична підготовка студентів до поглибленого розуміння мовних процесів в українській та інших слов’янських мовах, розширення уявлень про історію та культуру слов’янських народів.


ЗАВДАННЯ 1. Написання рефератів та есе з тем:


п/п

Теми

Кількість годин

1

Порівняльна характеристика слов’янських мов (на вибір).

3

2

Наукова діяльність у галузі слов’янської філології одного з лінгвістів 19 ст., славістів кінця 19 – початку 21 століття (на вибір).

3

3

Еволюція слов’янської графіки. Графіка сучасних слов’янських мов.

2

4

Лексичні запозичення у слов’янських мовах.

2

5

Східнослов’янська ономастика (антропонімія: дохристиянський та християнський періоди; топонімія: походження назв ^ Україна, Київ, Дніпро, Чорне море та ін. і под. – на вибір)

2

5

Історичний коментар на уроках мови.

2

ЗАВДАННЯ 2. Описати одну зі слов’янських мов за планом:

1. До якої групи належить.

2. Де мешкають носії цієї мови.

3. Особливості фонетики.

4. Особливості граматики.

5. Особливості графіки . 4


Всього годин:

18

^ Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Вступ до слов’янської філології»


Модуль І

(поточне опитування, тестування)

Модуль ІІ

Підсумковий контроль

Сума

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

8

18

8

20

8

24

14

100^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Вступ до слов’янської філології»


За шкалою ЕКТS

За національною шкалою

^ За шкалою університету

А

відмінно

90-100

ВС

добре

75-89

DE

задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34


^ Критерії оцінювання знань студентів

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 3 курсу з урахуванням національної шкали та шкали ЕКТS

Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальних дисциплін здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, які побудовано таким чином, що певний рівень навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, уміння і навички опановані студентами повністю.

^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

за національною шкалою

шкала ЕКТS

Теоретична підготовка

Практична підготовка

2…5

1…100

F…A

Студент

Високий

5

90100

А

Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завдань

Достатній

4

7589

ВС

Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завдання

Задовільний

3

6074

DE

Володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу

Має елементарні нестійкі навички виконання завдання

Низький

2

3559

FX

Має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускається суттєві помилки

Планує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадо-вільний

2

134

F

Студент не володіє навчальним матеріалом

Виконує лише елементарні завдання, потребує постійної допомоги викладача

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ОСНОВНА

  1. Лучик В.В. Вступ до слов’янської філології: Підручник. – К.:
    ВЦ «Академія», 2008. – 344 с.

ДОДАТКОВА

  1. Грунський М.К. Вступ до слов’янського мовознавства / М.К. Грунський. -К. – Л., 1946. – 148 с.

  2. Собинникова В.И. Введение в славянскую филологию / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1979. – 83 с.

  3. Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию / А.Е. Супрун. – Минск, 1989. – 480 с.

  4. Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию / А.Е. Супрун, А.М. Калюта. – Минск, 1981. – 432 с.

  5. Чучка П.П. Вступ до слов’янської філології: У 2-х ч. / П.П. Чучка. – К., 1988. – Ч. 1 – 78 с., Ч.2. – 76 с.Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Назва спеціальності: Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології «затверджую» Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Абламська О. В., доцент кафедри слов’янської...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconВ. О. Сухомлинського факультет філології та журналістики кафедра слов’янської філології затверджено ректор в. Д. Будак " 26" лютого 2013 Р. Програма
Розробники програми кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов’янської філології Меншій А. М
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Спецпрактикум з риторики для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи красномовства для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Предметом курсу є красномовство як наука про ефективне та доцільне спілкування, її історичний розвито та сучасна теоретико-практична...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Каліграфія» для студентів 2 курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Навчання каліграфічного письма І систематична робота над форму­ванням почерку учнів одне з головних завдань школи
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Вступ до перекладознавства» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, який присвячено провідним...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Риторика для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) структура програми навчального курсу
...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу факультету пн (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) одеса 2012
Головною метою дисципліни є, поряд з рішенням освітніх І виховних задач, досягнення соціокультурної, а головне – практичної цілі...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconКафедри слов’янської філології
Географічна, етнічна, політична та культурна карта сучасного слов’янства (як її уявляють студенти кафедри слов’янської філології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи