Робоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Скачати 225.01 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Дата15.10.2012
Розмір225.01 Kb.
ТипРобоча програма


РОБОЧА ПРОГРАМА


З навчальної дисципліни

«Старослов’янська мова»

для студентів 3 курсу факультету української філології

(за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Старослов’янська мова»


ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ


Курс

Підготовка спеціалістів

Галузь, напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕКТS: 3

Галузь знань: Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 Філологія. Українська мова та література

Назва спеціальності: Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література

Основна дисципліна

Рік підготовки: 2011

Кількість модулів: 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Лекції (теоретична підготовка): 30 годин

Змістових модулів: 3

Навчальний проект (ІНДЗ): 1

Практичні заняття:

24 години

Загальна кількість годин: 108

Самостійна робота:

45 годин

Тижневих годин: 3

ІНДЗ: 9 годин

Кількість годин: 54

Вид контролю: іспит


У східнослов’янській університетській традиції курс «Старослов’янська мова» займає місце історико-лінгвістичного вступу у наукове вивчення слов’янських мов. Саме цей курс дає фактичну і методичну основу для оволодіння елементами порівняльно-історичного аналізу, готує студентів до поглибленого розуміння мовних і літературних процесів, що вивчаються на філологічному фа­культеті.

Класичну палеославістику старослов’янська мова цікавила перш за все як найдавні­ша фіксація слов’янського мовлення - і тому як матеріал для порівняльно-історичних реконструкцій. Це закріплюється у практиці університетського викладання, де, ще з класично­го посібника А. Лескіна (1871 р.), центральне місце займає реконструкція праслов’янських звуків та форм. У другій половині 20 ст. у науковій палеославістиці чітко позначився принципово новий підхід до старослов’янської мови, яка все більше цікавить дослідників як мова слов’янської культури, мова, що була створена Кирилом і Мефодієм і відповідала вимогам соціально-культурного розвитку того часу, функціонувала у слов’янських держа­вах православної орієнтації до початку національних рухів. Такий погляд на походження і культурно-історичний внесок старослов’янської мови, що вперше проголошується у «Тезах» Празького лінгвістичного гуртка, в сучасний період є основним і вимагає відобра­ження у побудові курсу «Старослов’янська мова».

Сьогодні ще не може бути реалізована ідея відокремлення курсу «Праслов’янська мова» від курсу «Старослов’янська мова, тому праслов’янський матеріал у програмі входить в опис системи старослов’янської мови як порівняльно-історичний коментарій до старослов’янських мовних фактів, що вивчаються у розділі «Фонетика», який є найрозробленішим у компаративістиці, робиться спроба представити історію праслов’янської мови на підґрунті узагальнення сучасних досягнень слов’янського порівняльно-історичного мовознавства. Цей розділ має стати основою при вивчення історії слов’янських мов, їх історичної граматики.

Головною метою дисципліни є, поряд з вивченням процесу виникнення та розвитку старослов’янських азбук та старослов’янської мови, підготовка студентів до опанування історичної граматики української мови, структури сучасної української та інших слов’янських мов.

Серед найважливіших завдань курсу – формування знань про виникнення і розвиток першої літературної мови слов’ян, вивчення її структури; створення підґрунтя для мовних порівняльно-історичних спостережень; більш глибоке пізнання історії та культури слов’янських народів.

Дисципліна «Старослов’янська мова» вивчається студентами 2 курсу денної форми навчання протягом першого семестру: загальна кількість
годин – 108; з них: 30 годин лекційних, 24 години практичних, 45 годин самостійної робота та 9 годин ІНДЗ.

По закінченні курсу передбачено проведення підсумкового контролю (іспит) за рівнем теоретичної та практичної підготовки студентів.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ


№ п/п

Тема

Всього годин

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Семінарські та практичні заняття

Лабораторні заняття

Самостійна робота

ІНДЗ

Модуль 1

Змістовий модуль 1

1

Вступ. Загальне поняття про старослов’янську мову
4

6
15
2

Старослов’янська графіка
2

2
3
Змістовий модуль 2

3

Фонетична система старослов’янської мови.

Система голосних
6

4
5
4

Фонетична система старослов’янської мови.

Система приголосних
6

4
5
Змістовий модуль 3

5

Морфологія старослов’янської мови
8

6
12
6

Синтаксис старослов’янської мови
4

2
5
Модуль 2

1

Навчальний проект
9

^ Всього годин

108

30

24
45

9


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


№ п/п

Теми практичних занять

Кількість годин

^ Тема 1. Вступ. Слов’янська галузь мов.

1

Праслов’янська мова як основа всіх слов’янських.

2

2

Найдавніші відомості про слов’ян. Територія праслов’янської мови.

3

Утворення трьох праслов’янських діалектних груп.

4

Етнонім «слов’яни».

5

Класифікація слов’янських мов.

6

Питання про етногенез слов’ян.

^ Тема 1. Вступ. Виникнення і розвиток старослов’янської мови. Живомовна основа старослов’янської мови.

1

Виникнення старослов’янської мови.

2

2

Старослов’янська писемність у Моравії та Панонії, у південних слов’ян, у східних слов’ян.

3

Варіанти старослов’янської мови.

4

Періодизація історії старослов’янської мови.

5

Болгаро-македонська теорія походження старослов’янської мови.

6

Теорія штучності старослов’янської мови.

7

Місце старослов’янської мови серед інших слов’янських.

^ Тема 1. Вступ. Проблеми походження письма у слов’ян.

1

Письмо у слов’ян до Кирила і Мефодія.

2

2

Загальне поняття про старослов’янську мову.

3

Відносна давність старослов’янських азбук.

4

Походження глаголиці.

5

Походження кирилиці.

^ Тема 2. Старослов’янська графіка.

1

Назви букв кирилиці.

2

2

Деякі графічні і фонетичні особливості кирилиці.

3

Числове значення букв кирилиці.

4

Діакритичні знаки.

5

Розділові знаки.

^ Тема 3. Фонетична система старослов’янської мови. Система голосних.

1

Класифікація голосних звуків.

2

2

Редуковані голосні Ъ та Ь, їх сильні та слабкі позиції.

3

Зміни редукованих, що не залежать від їх сильної та слабкої позиції.

4

Редуковані голосні [и] та [і], їх сильні та слабка позиції.

5

Голосні на початку слова.

^ Тема 3. Фонетична система старослов’янської мови.

Система голосних. Голосні у порівняльно-історичному освітленні.

1

Праслов’янських вокалізм і монофтонгічне та дифтонгічне походження голосних.

2

2

Виникнення носових голосних.

3

Якісне і кількісне чергування голосних звуків.

^ Тема 4. Фонетична система старослов’янської мови. Система приголосних.

1

Склад приголосних фонем у старослов’янській мові.

2

2

Класифікація приголосних.

3

І, ІІ, ІІІ пом’якшення задньоязикових приголосних.

4

Зміни у сполуках сонорних приголосних з [*j].

5

Зміни у сполуках задньоязикових [г, к, х] з [*j].

6

Зміни у сполуках [* s j], [* z j].

7

Зміни сполук [* t j], [* d j] у різних слов’янських мовах.

8

Зміни сполук «губний + [*j]».

^ Тема 4. Фонетична система старослов’янської мови. Система приголосних. Зміни сполук голосних з [*r], [*l].

1

Зміни сполук [*or], [*ol], [*er], [*el] у середині слова.

Поняття про повноголосся і неповноголосся.

2

2

Зміни сполук «голосний + [*r], [*l]» на початку слова.

3

Сполуки редукованих з сонантами [*r], [*l].

^ Тема 5. Морфологія старослов’янської мови. Іменні частини мови.

1

Іменник: граматичні категорії, типи відмін.

4

2

Займенник: граматичні і семантичні особливості.

3

Прикметник: загальна характеристика, проблема подвійного відмінювання.

4

Лічильні слова: семантика і морфологічні характеристики.

^ Тема 5. Морфологія старослов’янської мови. Дієслово.

1

Формотворчі основи і класи дієслів.

2

2

Форми абсолютних часів.

3

Форми відносних часів.

^ Тема 6. Синтаксис старослов’янської мови: особливості.

1

Структурні типи старослов’янського речення.

2

2

Форма і семантика другорядного присудка.

3

Структурно-семантичні та функціональні особливості «давального самостійного відокремленого зворота».

4

Особливості старослов’янського речення з прямою мовою.

Всього годин

24


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


№ п/п

Теми

Кількість годин

^ Тема 1. Вступ. Слов’янська галузь мов.

1

Найдавніші відомості про слов’ян. Етнонім «слов’яни».

3

2

Праслов’янська мова.Утворення трьох праслов’янських діалектних груп.

3

3

Наукові дослідження старослов’янської мови.

4,5

^ Тема 1. Вступ. Виникнення і розвиток старослов’янської мови. Живомовна основа старослов’янської мови.

1

Живомовна основа старослов’янської мови. Теорії походження старослов’янської мови.

1

2

Старослов’янська писемність у Моравії та Панонії, у східних слов’ян, у південних слов’ян.

1

3

Варіанти старослов’янської мови.

0,25

4

Періодизація історії старослов’янської мови.

0,25

^ Тема 1. Вступ. Проблеми походження письма у слов’ян.

1

Просвітницька місія Кирила та Мефодія.

2

Тема 2. Старослов’янська графіка

1

Пам’ятки старослов’янського письма.

3

^ Тема 3 - 4. Фонетична система старослов’янської мови. Система голосних та приголосних

1

Формування системи голосних праслов’янської мови

1

2

Формування системи приголосних праслов’янської мови

1

3

Звукові процеси праслов’янської мови, що пов’язані з законом відкритого складу


4

4

Звукові процеси старослов’янської мови, засвідчені пам’ятками 9-11 ст.


4

^ Тема 5. Морфологія старослов’янської мови. Іменні частини мови.

1

Іменник. Морфологічна будова іменників. Граматичні категорії. Типи відмін. Варіантні форми.

2,5

2

Займенник. Неродові займенники, їх варіанні форми. Родові займенники, їх відмінювання. Відмінювання предметно-особового займенника. Відмінювання питальних займенників КЪТО, ЧЬТО. Іменникове і прикметникове відмінювання.

1,5

3

Прикметник. Відмінювання прикметників: варіантні форми. Клична форма прикметників. Прикметники без кореляції іменникових і власне прикметникових форм. Ступені порівняння прикметників.

3

4

Лічильні слова: загальна характеристика.

1

^ Тема 5. Морфологія старослов’янської мови. Дієслово.

1

Часові форми дієслова.

2,5

2

Форми наказового та умовного способу.

0, 25

3

Іменні дієслова.

1

4

Зворотні і пасивні дієслова.

0, 25

^ Тема 6. Синтаксис старослов’янської мови: особливості

1

Головні та другорядні члени речення. Порядок слів у реченні.

1

2

Конструкції подвійних відмінків.

0,5

3

Структурні типи старослов’янського речення. Ланцюжкове нанизування речень.

3,5

Всього годин:

45^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: історико-лінгвістична підготовка студентів до поглибленого розуміння мовних процесів в українській та інших слов’янських мовах.


ЗАВДАННЯ: написання рефератів та есе з тем:


п/п

Теми

Кількість годин


1.


Зв’язки слов’янських мов з іншими індоєвропейськими.

Етнічні назви української землі.

Слов’янська міфологія.

Праслов’янська мова як спільний предок слов’янських мов.

Основні типи письма.

Виникнення і розвиток слов’янської писемності.

Просвітницька діяльність Кирила та Мефодія.

День слов’янської писемності та культури.

Історія букв Ъ, Ь.

Історія букви Ґ.

Основні закономірності розвитку праслов’янського вокалізму.

Спрощення у групах приголосних.

Зміни гемінат.

Походження старослов’янського [j].

Походження сполук ЖД, ШТ у старослов’янській мові.

Повноголосся та неповноголосся.

Система відмінків у старослов’янській мові.

Зв’язки слів у реченні: особливості керування.

Просте речення: конструкції з подвійними відмінками

* Тематику ІНДЗ також можуть складати питання, що представлені серед програмних питань курсу.


4

2.

Славістичні дослідження: характеристика діяльності найвідоміших славістів (Й. Добровського,
О.Х. Востокова, В.І. Григоровича, В. Ягича,

І. Огієнка та ін.)

3

3

Історичний коментар на уроках мови. Навчальні можливості етимологічних довідок.

2

^ Всього годин:

9Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Старослов’янська мова»


Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

Підсумковий контроль

Сума

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

9

2

12

12

21

5

25

14

100^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Старослов’янська мова»


За шкалою ЕКТS

За національною шкалою

^ За шкалою університету

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-89

DE

Задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ Критерії оцінювання знань студентів

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 2 курсу з урахуванням національної шкали та шкали ЕКТS

Оцінювання навчальних досягнень студентів з навчальних дисциплін здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, які побудовано таким чином, що певний рівень навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, уміння і навички опановані студентами повністю.

^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

за національною шкалою

шкала ЕКТS

Теоретична підготовка

Практична підготовка

2…5

1…100

F…A

Студент

Високий

5

90100

А

Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

Може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завдань

Достатній

4

7589

ВС

Вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці

За зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завдання

Задовільний

3

6074

DE

Володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу

Має елементарні нестійкі навички виконання завдання

Низький

2

3559

FX

Має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускається суттєві помилки

Планує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадо-вільний

2

134

F

Студент не володіє навчальним матеріалом

Виконує лише елементарні завдання, потребує постійної допомоги викладача

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ОСНОВНА

 1. Иванова Т.А. Старославянський язык / Т.А.Иванова. – М., 1997.

 2. Леута О.І. Старослов’янська мова / О.І.Леута. – К.: ВШ, 2001. – 255 с.

 3. Станівський М.Ф. Старослов’янська мова / М.Ф. Стианівський. – К., 1983.

 4. Хабургаев Г.А. Старославянский язык / Г.А.Хабургаев. – М., 1974, 1986.

ДОДАТКОВА

 1. Беседина-Невзорова В.П. Старославянский язык / В.П.Беседина- Невзорова. – Харьков, 1962.

 2. Вайан А. Руководство по старославянскому языку / А.Вайан. – М., 1952.

 3. Горшков А.И. Курс старославянского языка в кратком изложении / А.И. Горошков. – М., 1994.

 4. Горшков А.И. Старославянский язык / А.И.Горшков . – М., 1974.

 5. Попов М.В. Введение в старославянский язык / М.В. Попов. – СПб., 1977.

 6. Селищев А.М. Старославянский язык / А.М. Селищев. Ч.1, II. – М., 1951, 1952.

СЛОВНИКИ

 1. Старославянский словарь (по рукописям Х-ХI веков) / Под ред.
  Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. – М., 1994.

 2. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / М. Фасмер. – Т.I-IV. – М., 1976-1987.

 3. Этимологический словарь славянских языков (Праславянский лексический фонд) / Под ред. О.Н. Трубачева. – Вып. 1 - 23. – М.,
  1972-1996.

ЗБІРНИКИ ВПРАВ

 1. Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по старославянскому язіку / А.А.Дементьев – М., 1975.

 2. Леута О.І. Старослов’янська мова: Збірник вправ і практичних завдань: Навч. посібник / О.І. Леута, В.І. Гончаров. – К.: Вища школа, 2004. – 199 с.

 3. Новикова А.С. Старославянский язык: Тексты, упражнения, словар / А.С.Новикова. – М., 1984.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Вступ до слов’янської філології» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Назва спеціальності: Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Робоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Сучасна російська мова для студентів ІІ-III курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Предметом курсу є сучасна російська мова, її фонетико-граматичні та комунікативні властивості І особливості
Робоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Німецька мова» для студентів V курсу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно трансферної системи) структура програми навчального курсу
...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи красномовства для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Предметом курсу є красномовство як наука про ефективне та доцільне спілкування, її історичний розвито та сучасна теоретико-практична...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Спецпрактикум з риторики для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Каліграфія» для студентів 2 курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання)
Навчання каліграфічного письма І систематична робота над форму­ванням почерку учнів одне з головних завдань школи
Робоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Риторика для студентів II курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) структура програми навчального курсу
...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теоретична граматика англійської мови» для студентів ІV курсу факультету пн (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) одеса 2012
Головною метою дисципліни є, поряд з рішенням освітніх І виховних задач, досягнення соціокультурної, а головне – практичної цілі...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни „Сучасна російська мова. Синтаксис для студентів IV курсу факультету початкового навчання (за вимогами кредитно трансферної системи навчання)
Свідоме засвоєння дитиною основ мовної будови є необхідною умовою розвитку її логічного мислення, емоційного сприйняття, важливим...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Старослов’янська мова» для студентів 3 курсу факультету української філології (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Стилістика англійської мови» для студентів V курсу факультету уа (за вимогами кредитно трансферної системи навчання) одеса 2012
Зміст І технологія викладання дисципліни системно-комунікативним методом спрямовані на розкриття І засвоєння студентами основних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи