Робоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад \" (за вимогами кредитно-трансферної системи) icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад " (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Скачати 249.11 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад " (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дата15.10.2012
Розмір249.11 Kb.
ТипРобоча програма


РОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

«Етнолінгвістика»

для студентів-магістрів інституту мов світу

зі спеціальності “Переклад ”

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ


«Етнолінгвістика»


1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ.


Предметом курсу є етнолінгвістичний матеріал.


Курс:

Підготовка

Спеціалістів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 2


Галузь: Філологія

Напрям: 8 030500

Спеціальність: Переклад

Вибіркова дисципліна

Рік підготовки: 2009


Кількість модулів: 2


Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

Лекції: (теоретична підготовка) 10 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1


освітньо-кваліфікаційний

рівень: Магістр

Практичні заняття: 26 годин


Змістових модулів: 2
Самостійна робота: 12 годин

Загальна кількість годин: 72
ІНДЗ: 24 годин

Тижневих

годин: 2
Вид контролю: іспит (ІХ Семестр)

Кількість годин: 36

^ Пояснювальна записка

Дисципліна «Етнолінвгістика» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, який присвячено провідним лінгвістичним аспектам англійської мови.

^ Мета дисципліни

Головною метою дисципліни є формування уявлення про самобутність етнічних мов і “картин світу”, що уявляються ними, про механізми, що забезпечують взаєморозуміння між народами в процесі обміну культурними цінностями і досвідом життя.

^ Завдання дисципліни:

 • ознайомити студентів з основними положеннями і завданнями етнолінгвістики;

 • ознайомити студентів з історією цього напряму в мовознавстві, з конкретними етнолінгвістичними дослідженнями в рамках окремих мов і культур;

 • показати місце етнолінгвістики в системі лінгвістичних дисциплін;

 • сформувати навички етнолінгвістичної інтерпретації мовних фактів.

Курс «Етнолінгвістики» носить пропедевтичний характер, він розрахований на широкий круг студентів-магістрів і покликаний дати їм основоположне уявлення про мову як про основний засіб передачі культури і її сприйняття подальшими поколіннями, як про засіб формування, виразу і передачі особливої картини світу, властивої кожній етнічній культурі

Дисципліна «Етнолінгвістика» розрахована на вивчення студентами-магістрами курсу денної форми навчання протягом одного семестру, згідно 72 годин навчального плану в дев’ятому семестрі (10 лекційних годин, 22 практичних годин, 4 годин лабораторних занять, 12 годин самостійної роботи та 24 годин ІНДЗ).

По закінченню спецкурсу «Етнолінгвістика» передбачено проведення підсумкового контролю (іспит) за рівнем практичної та теоретичної підготовки студентів.

^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО КРЕДИТУ
п/п


Тема

Кількість годин, відведених на:
Всього годин

лекції

Практ. заняття

Лабор. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ


МОДУЛЬ I

1.

Етнолінгвістика
2

4
4
2.

Проблема етносу
2

4
4
3.

Проблема співвідношення мови й культури
2

4

24.

Культурна ідентичність
2

4
4
5.

Проблеми міжкультурної комунікації
2

6

2
^ МОДУЛЬ IІ


1.

Навчальний проект

24

24
Всього годин:

72

10

22

4

12

24^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


п/п


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин (дата проведення)МОДУЛЬ I1.

2.

Лекція № 1. Етнолінгвістика


Проблема об'єкта та предмета етнолінгвістики. Етнолінгвістика в колі інших наукових галузей і лінгвістичних дисциплін.2 год.
1.

2.

3.

Лекція № 2. Проблема етносу.


Проблема етносу.

Проблема ознак етносу.

Проблема етнічної ідентичності в етнолінгвістиці.2 год.1.

2.

3.

4.

Лекція № 3. Проблема співвідношення мови й культури.


Культура. Етнічна культура.

Культура етносу. Культурна спадщина.

Проблема зв'язок мови і культури.

Наявність у мові особливого коду культури.2 год.
1.

2.

3.

Лекція № 4. Культурна ідентичність.


Культурна ідентичність.

Етнокультурна компетенція.

Складники етнокультурної компетенції2 год.
1.

2.

3.

Лекція № 5. Проблеми міжкультурної комунікації.


Передумови становлення міжкультурної комунікації.

Проблеми міжкультурної комунікації.

Типи міжкультурної комунікації.


2 год.
^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/пТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬКількість годин (дата проведення)


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I1.

2.

3.

Практичне заняття №1. Мова і культура.

Взаємовідношення мови і культури.

Етнічна культура.

Мова як частина культури.2 год.
1.

2.

3.

4.

5.


Практичне заняття №2. Етнолінгвістика в історії лінгвістичної думки.

Суперечка між «универсалістами» і «релятивістами». Платон і Аристотель.

Середньовічні реалісти і ідеалісти.

Граматики Пор-рояль.

Погляди В. фон Гумбольдта, О. О. Потебні, неогумбольдтанців.2 год.

1.

2.


а)


б)


в)

3.

4.

Практичне заняття №3. Теорія лінгвістичної відносності.

Погляди Едуара Сепіра і Бенджаміна Уорфа.

Наслідки, які виходять з теорії «лінгвістичної відносності»:

лінгвістичний детермінізм (обмеженість мислення людини мовою, на якій він говорить);

неможливість повного взаєморозуміння між представниками різних культур;

принципова неможливість перекладу.

Критика ідей «лінгвістичної відносності».

Інтерпретація Б. Уорфом матеріалу мов північноамериканських індійців і зіставлення його з «середньоєвропейськими» мовами.4 год.

1.

2.

3.

4.


5.

6.

7.

Практичне заняття №4. Наукове, донаукове і мовне знання.

Об'єктивна реальність і її лінгвістична інтерпретація.

Кольорові позначення в різних мовах.

Базові кольорові позначення.

Теорія стадіального виникнення базових кольорових позначень Д. Берлина і П. Кея.

Поняття фокусного кольору.

Сучасні роботи, засновані на експериментальних даних. Експеримент за визначенням базових кольорів і сприйняттю маргінальних кольорів.2 год.
1.

а)

б)

в)

г)


2.

Практичне заняття №5. Системи числення у різних народів.

Найбільш прості системи рахунку:

(один-два-три-багато);

рахунок по частинах тіла;

класифікаційні системи рахунку;

системи рахунку з різними підставами (чотирирічна, п’ятирічна: двадцятирічна і т. д.).

Граматичне число.2 год.1.

2.

3.

Практичне заняття №6. Соціальна реальність і її лінгвістична інтерпретація.

Терміни спорідненості, прийняті у різних народів. Класифікаційні і описові терміни спорідненості.

Способи опису систем спорідненості.2 год.
1.

2.

3.

Практичне заняття №7. Простір і час і їх вираз в мові.

Просторове сприйняття і його мовний вираз.

Просторові метафори як основа абстрактного мислення. Способи виразу часу в різних мовах.


2 год.


1.

2.

3.


4.

5.

Практичне заняття №8. Народна таксономія.

Мовне, повсякденне і наукове знання.

Поняття про прототип.

Класифікаційні і прототипічні способи складу таксономії.

Методики виявлення прототипів у носіїв різних мов. Значення слова і прототип.


2 год.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Практичне заняття №9. Лінгвістична картина світу.

Що таке «картина світу»?

Картина світу і мова.

Лексична одиниця і концепт.
Українська картина світу.

Відтворення картини світу стародавніх народів. Історична лінгвістика і відтворення картини світу праіндоєвропейців, стародавніх германців.2 год.1.

2.

3.


а)


б)

в)

4.

Практичне заняття №10. Слов'янська етнолінгвістика.

О. О. Потебня та етнолінгвістика.

Школа М. І. Толстого.

Необхідність комплексного вивчення народної культури у всіх її проявах:

вербальному (лексика, фразеологія, пареміологія, фольклорні тексти);

акціональному (обряди);

ментальному (вірування).

Інтегральність традиційної духовної культури.2 год.


1.

2.


3.

4.

Практичне заняття №11

Мова і культурні моделі.

Мова як спосіб закріплення, передачі й формування стереотипних уявлень.

Мова і норми поведінки.

Зіставлення української і англійської мов.2 год.

1.

2.


3.

4.

5.

Практичне заняття №12 Співвідносність мови та етнічної культури

Проблема білінгвізму та бікультурності.

Неможливість оволодіння іншою культурою без попереднього оволодіння мовою, пов’язаною з цією культурою.

Взаємозалежність навчання мові та культурі.

Бікультурність та діглосія.

Проблема двомовності на Україні.2 год.
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин


«Етнолінгвістика»
1.

Етнолінгвістика як окрема дисципліна.

Відношення норм поведінки і мислення до мови.

Англомовні країни як окремий мовноглобалізуючий етнос.

Германські мови і їх місце в світі.

Складання словників – основа етнолінгвістики.4 год.
«Проблема етносу»
2.

Мова етносу в соціокультурному просторі.

Об’єднуюча функція мови, мова і культура в контексті глобалізації.

Типи мовних станів як об’єкт етнолінгвістики.

Етнічні процеси і мова.

Вихідні поняття етнолінгвістики.

Організація етнолінгвістичних досліджень в умовах гуманізації світу.

Загальні норми збереження етнолінгвістичних досліджень (рідної і іноземної мов).

Поліетнічність і білінгвізм.

Прояв поліетнічності і білінгвізму в розвитку сучасних країн.

Етнос як об’єкт моделювання в етнолінгвістиці.

Фольклор і етнографія.4 год.
«Культурна ідентичність»
3.

Моделювання знань і уявлень в області матеріальної і духовної культури.

Історичне реконструювання моделі народного знання в області матеріальної і духовної культури.

Мовна політика. Етногенез і етнічна історія як об’єкт етнолінгвістики.

Відношення норм поведінки і мислення до мови.

Етнолінгвістика в колі гуманітарного прямування життя країни.

Лінгвістичні особливості міста.4 год.Всього годин:

12^ МОДУЛЬ ІІ


НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів в практиці використання набутих знань.


ЗАВДАННЯ: написання звіту про виконання (есе, реферату або конспекту) з тем:


п/п

Теми

Кількість годин


«Етнопсихолінгвістика та лінгвокультурологія»1.

Етнолінгвістика як складова частина лінгвістики. Історичні передумови виникнення етнолінгвістики.

Загальні норми збереження етнолінгвістичних досліджень.

Загальні норми збереження етнолінгвістичних досліджень рідної мови.

Загальні норми збереження етнолінгвістичних досліджень іноземної мови.

Загальні норми і правила оформлення етнолінгвістичних досліджень.8 год.
«Психологічні параметри етнічної ідентичності»2.

Особливості фольклору.

Особливості етнографічних досліджень.

Системність вивчення етнолінгвістичних пізнань.

Лінгвістичні особливості міста.

Основні етапи розвитку етнолінгвістичної документації.8 год.
«Проблема співвідношення мови і ультури»3.

Етнічна історія як об’єкт етнолінгвістики.

Відношення норм етнічного мислення до мови.

Положення про знаки в мові.

Положенні англомовних країн в світі.

Виникнення міжетнічних проблем.8 год.Всього годин:

24


Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Етнолінгвістика»

Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)


^ Підсумковий контроль

Сума602515100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

5

5

5

5

5

5

10

10

10


^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Етнолінгвістика»

За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

^ За шкалою університету (к-ть балів)

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-79Задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.


^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:


1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.


^ 2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів з теоретичних питань, практичне завдання з перекладу науково-технічних термінів в контексті професійних текстів.


^ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, моделі (з перекладу науково-технічних термінів), навчальні посібники, словники.


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, комп’ютерні програми з двостороннього перекладу, Інтернет.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


Теоретичні питання:

 1. Місце мови англомовних країн в соціокультурному просторі

 2. Методичні пояснення перекладу етнічної документації

 3. Вихідні поняття етнічних процесів у мові і етносі.

 4. Етнолінгвістика як складова частина лінгвістики. Історичні передумови виникнення етнолінгвістики.

 5. Загальні норми збереження етнолінгвістичних досліджень.

 6. Загальні норми збереження етнолінгвістичних досліджень рідної мови.

 7. 7.Загальні норми збереження етнолінгвістичних досліджень іноземної мови.

 8. Загальні норми і правила оформлення етнолінгвістичних досліджень.

 9. Етнолінгвістика як соціальне явище. Методологія вивчення документів етнолінгвістики.

 10. Документальна системність у науковому пізнанні

 11. Особливості фольклору.

 12. Особливості етнографічних досліджень.

 13. Системність вивчення етнолінгвістичних пізнань.

 14. Лінгвістичні особливості міста.

 15. Основні етапи розвитку етнолінгвістичної документації.

 16. Етногенез як об’єкт етнолінгвістики.

 17. Відношення норм поведінки у етносі до мови.

 18. Етнічна історія як об’єкт етнолінгвістики.

 19. Відношення норм етнічного мислення до мови.

 20. Положення про знаки в мові.

 21. Положенні англомовних країн в світі.

 22. виникнення міжетнічних проблем.

 23. Розвиток лінгвістичної типології. Причини розповсюдження і заторможення в світі^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів-магістрів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС


^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка


Студент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиціза зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу
має елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький235

59FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилкипланує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

F


студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аверіна С.А., Азарова І.В., Олексієва О.Л.та ін. Прикладне мовознавство. СПБ., 1996.

 2. Алпатов В.М. 150 мов і політика: 1917 – 1997. М., 1996.

 3. Алпатов В.М. История лингвистических учений. 2-е изд. – М., 1998, 2000.

 4. -Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. – М., 1966.

 5. Арутюнов С.А.Этнические процессы в языке//Расы и народы.№15.1985.

 6. Беликов В.И., КрысинЛ.П.Социолингвистика.М., 2001.

 7. Белл Р.Соціолінгвістика. Цілі, методи і пролеми. М., 1980

 8. БерезинФ.М., Головин Б.Н. Общее языкознание.М.,1979.

 9. Бромлей Ю.Н. Этнос и энография. М.,1973.

 10. -.Вахтин Н.Б., Головин Е.В. Социолингвистика и соціологія язика. СПб., 2004.

 11. Виготський Л.С. Мислення та мова // Виготський Л.С.Збірн. тв. :В 6т. Т.2.М., 1982.

 12. Герд А.С. Введение в этнолингистику. СПб., 2005.

 13. Зубкова Т.І. Психолінгвістика // Прикладне мовознавство. СПб.,1996 Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990 ( статьи по истории языкознания).

 14. Мечковская Н.Б.Социальная лингвистика. М.,Аспент Пресс.- 2000.

 15. Ареальные исследования в языкознании и этнографии.Л.,!977.

 16. Мечковская Н.Б.Социальная лингвистика., М., 1996.

 17. Никольский Л.Б. Синхронная социолингвистика. М., 1985.

 18. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля-К, 2008. – 712 с. – С. 252-315.

 19. Infotech, English for Computer Users, Cambridge University Press, 1999, p.159.

 20. -Черепанов В.Ф. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. – М.: Наука, 1988. –

 21. Baranov A. Justice, equality and freedom: the structure of value concepts // Political discourse in transition in Europe 1989 - 1991 / Ed. By P.A.Chilton, M.Ilyin, J.L.May. Amsterdam – Philadelphia, 1998.

 22. Conference interpreting: current trends in research / Ed.by y.Gambier,D.Gile and Ch.Taylor. Amsterdam etc.,1997.

 23. Hopper P.J.,Thompson S.A. Transitivity in grammar and discourse //Language. vol.56.,1980.

 24. Longman Dictionary of Contemporary English. – Longman House, Bumt Mill,Harlow, 1995.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад \" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Науково-технічний переклад» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад \" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Переклад текстів з перекладознавства» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є загальні питання теорії та практики перекладу текстів з перекладознавства
Робоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад \" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Переклад фахової термінології» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Переклад фахової термінології» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яка присвячена провідним...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад \" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методологія науково-технічного перекладу» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад \" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Науково-технічний переклад» для студентів п’ятого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад \" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Науково-технічний переклад» для студентів п’ятого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад \" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Стилістика перекладу» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є склад стилістичної системи сучасної англійської мови, система зображувальних та виразових засобів мовлення, їх...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад \" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є види словників та їх застосування в перекладацькій діяльності
Робоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад \" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів-магістрантів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад \" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи