Робоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад"
Скачати 262.08 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад"
Дата15.10.2012
Розмір262.08 Kb.
ТипРобоча програмаРОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

«Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект»

для студентів V курсу інституту мов світу

зі спеціальності “Переклад”

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ

“ПЕРЕКЛАД ОФІЦІЙНИХ ПАПЕРІВ: ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ”

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Предметом курсу є офіційні папери.^ Курс:

Підготовка спеціалістів

Галузь, напрям, спеціальність, освітньо- кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЄКTС: 4


Галузь: Філологія

Напрям: 7. 03.05.07

Спеціальність: Переклад

Вибіркова дисципліна

Рік підготовки: 2009


Кількість модулів: 2


Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

Лекції: (теоретична підготовка) 22 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1


освітньо-кваліфікаційний

рівень: Спеціаліст

Практичні заняття: 42 годин


Лабораторні заняття: 8 годин

Змістових модулів: 2
Самостійна робота: 18 годин

Загальна кількість годин: 144
ІНДЗ: 54 годин

Тижневих

годин: 4
Вид контролю: залік (ІХ Семестр)

Кількість годин: 72

^ МЕТА Мета курс – формування системи знань зі специфіки професійної мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики офіційних паперів. ПРОГРАМА Навчальна дисципліна “Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект ” розрахован для студентів V-го курсу для спеціальної підготовки фахівця-лінгвіста відділенні “Прикладна лінгвістика/Переклад” факультету іноземних мов. Практика перекладу – прикладна дисципліна, яка базується на тому мінімумі теоретичних знань і практичних умінь та навичок, що передбачені програмами курсів «Сучасна англійська літературна мова», «Сучасна російська літературна мова», «Порівняльна граматика англійської та російської мов», «Порівняльна лексикологія англійської та російської мов», «Порівняльна стилістика англійської та російської мов». Після засвоєння дисципліни студент буде знати: особливості перекладу текстів наукового та офіційно-ділового стилів; методи та засоби комп’ютерного перекладу засобами ”Pragma”; методи та засоби редагування текстів у MS Word. Студент буде вміти: перекладати тексти наукового та офіційно-ділового стилів з урахуванням їхніх особливостей на лексичному та граматичному рівнях; мати елементарні навички редагування та само редагування перекладу; перекладати тексти за допомогою ”Pragma”, використати переваги програм; здійснювати найпростіше редагування текстів у MS Word. Завдання вивчення курсу “ Переклад офіційних паперів ”: вивчити теоретичні засади нормативності офіційних паперів; сформувати навички правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування; сформувати навички перекладу офіційних паперів зі застосуванням адекватних перекладацьких прийомів; сформувати навички складання ділових паперів, навички усного та писемного фахового мовлення; засвоїти навички роботи з науковими та діловими паперами.

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУп/пТема

Кількість годин, відведених на:
Всього годин

лекції

Практ. заняття

Лабор. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ

МОДУЛЬ I

Змістовий модуль I
1.

Мова і мовлення

8

2

4
2
2.

Офіційно-діловий стиль

8

2

4
2
3.

Текст у ділових паперах

12

4

4

2

2
4.

Документ

10

2

6
2
5.

Лексичні особливості ділових паперів

12

4

4

2

2
Змістовий модуль IІ
6.

Фразеологізми ділової мови

8

2

4
2
7.

Синтаксичні засоби в ділових паперах

8

2

4
2
8.

Розпорядчі документи

12

2

6

2

2
9.

Особисті документи

12

2

6

2

2
^ МОДУЛЬ IІ

1.

Навчальний проект

54

54
Всього годин:

144

22

42

8

18

54^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ Iп/пТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Кількість годин (дата проведення)Змістовий модуль I

1. 2. 3. 4.

Лекція № 1. Мова і мовлення. Поняття про мову і мовлення. Поняття про літературну мову. Основні норми літературного мовлення. Стилі літературного мовлення.2 год. (1/09.09)


1. 2. 3.

Лекція № 2. Офіційно-діловий стиль. Характеристика офіційно-ділового і наукового стилів. Різновиди і жанри офіційно-ділового стилю (diplomatic; juridical; office and business style). Документ.2 год. (8/09.09)

1 2. 3.

Лекція № 3. Формуляр та реквізити документів. Класифікаційні ознаки та групи документів. Загальна характеристика документів різних груп (документів з контрактно-кадрових питань, організаційних, розпорядчих, довідково-інформаційних, особисто офіційних). Обов’язкові атрибути документів; реквізити.2 год. (16.09.09)1. 2.

Лекція № 4. Документ. Документ як основний вид офіційно-ділового стилю. Критерії класифікації документів.2 год. (22/09.09)

1. 2. 3.

Лекція №5. Текст у ділових паперах. Текст у ділових паперах. Правила побудови тексту залежно від типу документа. Композиція тексту.2 год. (29/09.09)
Змістовий модуль IІ
1. 2.

Лекція № 6. Лексичні особливості ділових паперів. Лексичні особливості ділових паперів: лексичний склад ділової мови. Його застосування в ділових паперах.2 год. (6/10.09)

1. 2.

Лекція № 7. Фразеологізми ділової мови. Фразеологізми ділової мови. Їх місце в діловій документації.2 год. (13/10.09)

1. 2. 3.

Лекція № 8. Синтаксичні засоби в ділових паперах. Синтаксичні засоби, їх місце в ділових паперах. Основні правила вживання розділових знаків. Роль розділових знаків у ділових паперах.2 год. (20/10.09)

1. 2.

Лекція № 9. Особисті офіційні документи. Загальна характеристика особистих офіційних документів (доручення:призначення, реквізити, види; розписка: приватна та службова записки, їх реквізити). Інші документи, які відносяться до особистих офіційних документів, їх загальна характеристика.2 год. (27/10.09)1. 2.

Лекція № 10. Розпорядчі документи. Розпорядчі документи. Їх мовні особливості, функції, структура, жанри (наказ, його види; витяги з наказу; розпорядження; постанова; ухвала.)2 год. (5/12.09)


1. 2.

Лекція №11.Роль словників у складанні ділових паперів. Роль словників у складанні ділових паперів. Проблема вибору потрібної лексичної одиниці.2 год. (22/12.09)
^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

п/п

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Кількість годин (дата проведення)

1. 2. 3. 4. 5.

Змістовий модуль I

Практичне заняття №1-2 Мова і мовлення. Поняття про мову і мовлення. Поняття про літературну мову. Основні норми літературного мовлення. Стилі літературного мовлення. Загальні аспекти перекладу та передачі інформації.4 год.

(7/09.09) (14/09.09)

1. 2. 3.

Практичне заняття №3-4 Офіційно-діловий стиль. Характеристика офіційно-ділового і наукового стилів. Різновиди і жанри офіційно-ділового стилю. Документ. Бізнес-документ. Переклад.4 год. (19/09.09) (21/09.09)

1. 2. 3.

Практичне заняття №5-6 Формуляр та реквізити документів. Класифікаційні ознаки та групи документів. Загальна характеристика документів різних груп (документів з контрактно-кадрових питань, організаційних, розпорядчих, довідково-інформаційних, особисто офіційних). Переклад.4 год. (28/09.09) (3/10.09)


1. 2. 3. 4.

Практичне заняття №7-8 Текст у ділових паперах. Текст у ділових паперах. Правила побудови тексту залежно від типу документа. Композиція тексту. Аналіз документів.4 год. (5/10.09) (10/10.09)Змістовий модуль IІ

1. 2. 3.

Практичне заняття №9-10 Лексичні особливості ділових паперів. Лексичні особливості ділових паперів: лексичний склад ділової мови, його застосування в ділових паперах. Робота зі словосполученнями за тематикою. Переклад.4 год. (12/10.09) (19/10.09)

1. 2.

Практичне заняття №11-12 Фразеологізми ділової мови. Фразеологізми ділової мови, їх місце в діловій документації. Переклад угод.4 год. (26/10.09) (24.11.09)

1. 2. 3. 4.

Практичне заняття №13-14 Синтаксичні засоби в ділових паперах. Синтаксичні засоби, їх місце в ділових паперах. Основні правила вживання розділових знаків. Роль розділових знаків у ділових паперах Переклад контрактів.4 год. (30.11.09) (1.12.09)


1. 2.

Практичне заняття №15-16 Особисті офіційні документи. Загальна характеристика особистих офіційних документів (доручення:призначення, реквізити, види; розписка: приватна та службова записки, їх реквізити; інші документи, які відносяться до особистих офіційних документів, їх загальна характеристика). Переклад та складання особистих документів (автобіографій, характеристик, резюме, заяв).4 год. (7.12.09) (8.12.09)


1. 2.

Практичне заняття №17-18 Розпорядчі документи. Розпорядчі документи, їх мовні особливості, функції, структура, жанри (наказ, його види; витяги з наказу; розпорядження; постанова; ухвала). Переклад.4 год. (15.12.09) (28.12.09)

1. 2.

Практичне заняття №19-20 Різновиди довідок Переклад довідок

4 год. (29.12.09) (11.01.10)
Практичне заняття №21 Узагальнення матеріалу

2 год. (12.01.10)


^ ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬКількість годин (дата проведення)

1.

Лабораторне заняття №1 Переклад трудової угоди «MANNING AGREEMENT»

2 год.

(23.11.09)

2.

Лабораторне заняття №2 Переклад контракту «REUTERS SERVICES CONTRACT».

2 год.

(28.11.09)

3.

Лабораторне заняття №3 Переклад «Memorandum of Understanding».

2 год.

(14.12.09)

4.

Лабораторне заняття №4 Переклад декларацій (податкові та APPLICATION FOR CZECH VISA).

2 год.

(21.12.09)^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин

«Офіційно-діловий стиль»1.

1. Робота над визначенням норм та редагування тексту залежно від стилю мовлення.

2. Робота над офіційно-діловим стилем: його термінологія, лексика, синтаксис, особливості його морфології.

3. Написання рефератів з теоретичних питань лекцій 1-2.

4. Спеціалізована документація.

5. Підготуватися до перевірки знань термінології з теоретичних питань.

6. Аналіз документів з кадрових питань. Їх граматико-стилістичні особливості.9 год.«Ділові папери»2.

7. Аналіз лексичних та морфологічних особливостей розпорядчих документів.

8. Аналіз граматичних особливостей розпорядчих документів.

9. Морфологічні та синтаксичні особливості довідково-інформаційних документів.

10. Порівняння угод, контрактів та меморандумів на рівнях: лексико-граматичного оформлення та засобів їхнього перекладу.

11. Складання та переклад резюме, характеристик.

12. Робота з діловими листами: лист-запит інформації, лист-замовлення, лист-скарга.9 год.Всього годин:

18^ МОДУЛЬ ІІ

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)

МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів в практиці використання набутих знань.

ЗАВДАННЯ: написання звіту про виконання (есе, реферату або конспекту) з тем:п/п

Теми

Кількість годин

1.


Проаналізувати офіційно-діловий стиль: його термінологія, лексика, синтаксис, особливості його морфології.

10 год.


2.

Ознайомитися з правилами складання документів різного типу.

10 год.

3.


Проаналізувати заяви та їх типи, правила оформлення заяв; характеристику, типи.10 год.

4.

Ознайомитися з правилами написання та особливостями перекладу автобіографій; свідоцтв про шлюб, народження, середню повну освіту.

12 год.


5.

Скласти заяву про надання академічної відпустки, автобіографію, характеристику, угоду.

12 год.

Всього годин:

54Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект»

Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)


^ Підсумковий контроль

СумаЗмістовий модуль1

Змістовий модуль22515100

25

35

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

5

5

5

5

5

5

10

10

10^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект»

^ За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

За шкалою університету (к-ть балів)

А

відмінно

90-100

ВС

добре

75-79задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.

^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:

1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.

^ 2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів з теоретичних питань, практичне завдання з перекладу текстів та фрагментів текстів офіційно-ділової спрямованості.

^ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, моделі, навчальні посібники, словники.

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, комп’ютерні програми з двостороннього перекладу, Інтернет.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


Теоретичні питання:


1. Що таке мова, мовлення, та літературна мова?


2. Які основні норми літературного мовлення. Стилі літературної мови.


3. Характеристика офіційно-ділового і наукового стилів.


4. Різновиди і жанри офіційно-ділового стилю. Документ.


5. Формуляр та реквізити документів. Класифікаційні ознаки та групи документів.


6. Загальна характеристика документів різних груп (документів з контрактно-кадрових питань, організаційних, розпорядчих, довідково-інформаційних, особисто офіційних).


7. Правила складання документів різного типу.

8. Текст у ділових паперах. Правила побудови тексту залежно від типу документа. Композиція тексту.


9. Лексичні особливості ділових паперів: лексичний склад ділової мови, його застосування в ділових паперах.


10. Фразеологізми ділової мови, їх місце в діловій документації.


11. Роль словників у складанні ділових паперів.


12. Синтаксичні засоби, їх місце в ділових паперах.


13. Основні правила вживання розділових знаків. Роль розділових знаків у ділових паперах.


14. Загальна характеристика особистих офіційних документів.


15. Заяви та їх типи, правила оформлення заяв; характеристика, типи.

16. Правила написання резюме та його особливості. Автобіографія, угода, трудова угода, контракт.

17. Заява про надання роботи, резюме: лексично-граматичний аспект. Характеристика та рекомендаційний лист.

18. Ділові листи: лексично-граматичний аспект.


19. Робота над визначенням норм та редагування тексту залежно від стилю мовлення. Робота над офіційно-діловим стилем: його термінологія, лексика, синтаксис, особливості його морфології.

20. Аналіз лексичних та морфологічних особливостей розпорядчих документів.

21. Морфологічні та синтаксичні особливості довідково-інформаційних документів.

22. Аналіз документів з кадрових питань. Їхні граматико-стилістичні особливості.

^ Практичне завдання:

1) Переклад фрагменту документа з англійської мови на українську. Аналіз лексико-граматичних засобів та перекладацьких прийомів.

2) Скласти заяву про надання академічної відпустки, автобіографію, характеристику.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 5 курсів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС

^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовкаСтудент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиціза зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалумає елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький23559FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилкипланує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

Fстудент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О, Сюта Г.М. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.:Довіра, 1999. – С. 5-11.

2. Ботвіна Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. – К.:АртЕк, 2000. – С. 8-50.

3. Вороніна М. Культура спілкування ділових людей. – К.,1998.

4. Загнітко А.П., Данілюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк, 2004. – С. 37-52.

5. Коваль А.П. Культура ділового мовлення: Писемне та ділове спілкування. – К., 1992.

6. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Х., 1997. – С. 20 – 70.

7. Паламар Л.М., Канавець Г.И. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1993. - С. 15 – 50.

8. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.:Довіра, 2003. – С. 5-12.

9. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс. – Київ: Літера, 2003. - С. 30 – 60.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад»
«Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу
Робоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Писемний переклад з української на першу іноземну мову» для студентів п’ятого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад»
Предметом курсу є способи, прийоми, перекладацькі труднощі перекладу англійською мовою українських текстів
Робоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Стилістичний аспект перекладу» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є переклад з точки зору стилістичного дослідження, проблеми перекладу текстів різних стилів з використанням комплексного...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Міжкультурна комунікація в сучасному світі: перекладознавчий аспект» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад"
Ця програма являє собою навчальний комплекс, що систематизує досліджуваний матеріал за мовним аспектами
Робоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Науково-технічний переклад» для студентів п’ятого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Науково-технічний переклад» для студентів п’ятого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Переклад фахової термінології» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Переклад фахової термінології» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яка присвячена провідним...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Науково-технічний переклад» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Писемний переклад з першої іноземної на українську мову» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад"
Забезпечення засвоєння фонових знань, вироблення уміння у студентів застосовувати найбільш ефективні прийоми перекладу текстів з...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Переклад офіційних паперів: лексико-граматичний аспект» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Переклад текстів з перекладознавства» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є загальні питання теорії та практики перекладу текстів з перекладознавства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи