Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Скачати 161.3 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дата15.10.2012
Розмір161.3 Kb.
ТипРобоча програма


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Робота з перекладними словниками»

для студентів 5 курсу інституту мов світу

зі спеціальності “Переклад”

(за вимогами кредитно-трансферної системи)


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ


«Робота з перекладними словниками»


1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ


Предметом курсу є види словників та їх застосування в перекладацькій діяльності.


^ Курс:

Підготовка

спеціалістів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЄКTС: 1


Галузь: Філологія

Напрям: 7 030500

Спеціальність: Переклад

Вибіркова дисципліна

Рік підготовки: 2011


Кількість модулів: 2


Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

Лекції: (теоретична підготовка) 10 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1


освітньо-кваліфікаційний

рівень: спеціаліст

Практичні заняття: 8 годин

Змістових модулів: 1
Самостійна робота: 6 годин

Загальна кількість годин: 36
ІНДЗ: 12 годин

Тижневих

годин: 1
Вид контролю: опитування (X Семестр)

Кількість годин: 18

^ П


Пояснювальна записка

“ Робота з перекладними словниками ” відображає найбільш типові ситуації, в яких дії перекладача пов`язані з адекватним перекладом текстів оригіналу. Головними завданнями цього курсу є забезпечення засвоєння фонових знань, вироблення в студентів уміння застосовувати найбільш ефективні прийоми перекладу текстів з англійської мови на українську, здійснювати пошук перекладацьких еквівалентів та відповідників за допомогою великого арсеналу словників.


^ Мета дисципліни

забезпечення підготовки спеціалістів із загальнотеоретичних питань перекладу та навичок їх практичного використання при письмовому перекладі текстів різних функціональних стилів з першої іноземної мови на українську: формування у майбутніх перекладачів базових умінь з фіксації та грамотного орфографічного оформлення усного англійського мовлення, навчання техніці швидкого пошуку значень невідомих слів та їх аналогів, короткого запису прецизійного матеріалу, розвинення оперативної пам’яті, продукування грамотно технічно та орфографічно оформленого письмового перекладу.


^ Завдання дисципліни:

- вироблення у студентів навичок з усвідомлення змісту вихідного повідомлення англійською мовою, запам’ятовування та перегрупування інформації, послідовності її викладення українською мовою;

- формування у студентів уміння застосовувати найбільш ефективні прийоми перекладу;

- навчання майбутніх перекладачів послуговуватись довідниками та словниками.

Викладання цього курсу здійснюється шляхом проведення практичних занять із використанням таких методів, як інформаційно-ілюстративний, частково-пошуковий (під час розв’язання проблемно-ситуативних завдань), творчо-дослідницький тощо.

Дисципліна «Робота з перекладними словниками» розрахована на вивчення студентами п’ятого курсу денної форми навчання протягом одного семестру, відповідно 36 годин згідно навчального плану в другому семестрі (10 лекційних годин, 8 практичних годин, 6 годин самостійної роботи та 12 годин ІНДЗ).

По закінченні спецкурсу «Робота з перекладними словниками» передбачено проведення підсумкового контролю (опитування) за рівнем практичної та теоретичної підготовки студентів.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
п/п


Тема

Кількість годин, відведених на:

Усього годин

Лекції

Практ. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I

1.

Специфіка роботи зі словниками у перекладацькій діяльності.

24

10

8

6


^ МОДУЛЬ IІ


1.

Навчальний проект

12


12
Усього годин:

36

10

8

6

12


^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


п/п


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин

МОДУЛЬ I

Змістовий модуль I1.


2.Лекція № 1. Види словників.


Тлумачні, етимологічні, енциклопедичні, орфографічні, орфоепічні словники.

Різновиди спеціальних лінгвістичних словників.5 год.1.


2.

3.

4.

Лекція № 2. Основні принципи застосування словників у перекладацькому процесі.

Поняття про перекладацькі еквіваленти, синоніми та аналоги.

Пошук перекладацьких еквівалентів.

Специфіка термінологічних словників.

Структура словникової статті та її значення для роботи перекладача. Стилістичні помети.5 год.

^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/п


ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I1.


2.Практичне заняття 1. Класифікація словників.


Ідеографічні, фразеологічні, синонімічні, топонімічні словники.

Словники сленгу, словники американізмі, словники скорочень та абревіатур.4 год.

1.


2.


3.

Практичне заняття 2. Характеристика найвідоміших одно- та двомовних словників.

БАРС. Словники під керівництвом В.К. Мюллера, Ю.Д.Апресяна. Словники видавництв Оксфорд та Кембрідж.

Сучасні словники наукової термінології (Термінологічна енциклопедія О.О. Селіванової).

Сучасний словник іншомовних слів. Видання «Словники України» під керівництвом Г.П. Півторака.4 год.

^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин


«Робота зі словниками в аспекті перекладацької діяльності»
1.

  1. Відтворення специфіки національної мовленнєвої культури у словниках ( на матеріалі словників сучасної англійської та української мови).


6 год.

Усього годин:

6^ МОДУЛЬ ІІ


НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів у практиці використання набутих знань.


ЗАВДАННЯ: написання звіту про виконання (есе, реферату або конспекту) з тем:


п/п

Теми

Кількість годин


«Спеціальні лінгвістичні словники у перекладацькій практиці»1.

1. Характеристика фразеологічного словника О.В. Куніна.

2. Словники синонімів та антонімів англійської мови.12 год.Усього годин:

12


Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни “Робота з перекладними словниками”

^ Модуль

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)

Підсум-ковий контроль

Сума

Змістовий модуль 1

25

15

100

Т1

Т2

Т3

Т4


10

20

15

15^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Робота з перекладними словниками»


^ За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

За шкалою університету

(кількість балів)

А

Відмінно

90-100

ВС

Добре

75-89Задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-59

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.


^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:


1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.


^ 2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів із теоретичних питань, практичні завдання з перекладу науково-технічних термінів у контексті професійних текстів.


^ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, моделі (з перекладу науково-технічних термінів), навчальні посібники, словники.


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, комп’ютерні програми з двостороннього перекладу, Інтернет.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів п’ятих курсів із урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС


^ Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка


Студент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно відшукує додаткову інформацію та застосовує її для реалізації поставлених перед ним завдань;

вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання та оцінити результати власної практичної діяльності;


виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює та систематизує навчальну інформацію, але припускається незначних огріхів у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиці

за зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою;


має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно,

на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, обізнаний із основними поняттями навчального матеріалу


має елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький235

59FX

має фрагментарні знання (менше, ніж половина обсягу) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані вміння та навички; під час відповіді припускається суттєвих помилок

планує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

F


студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ажнюк Б.М. Українські власні назви (антропоніми й топоніми) в англійському написанні. Мовознавство, 1993, №1.

2. Бархударов Л.С. Язык и перевод. - М.: Междунар. отношения, 1975.

3. Біблія або Книги Святого Письма. - Київ: Видання Місійного Товариства "Нове Життя", 1992.

4. Виноградов С. Введение в переводоведение. - М.: ИОСОРАО.2001.

5. Граур А. Научно-техническая революция и задачи интернационализации научно-технической терминологии. - В кн.: Интернациональные элементы в лексике и терминологии. -Харьков: Вьісш. шк. Изд-во при Харьков. ун-те, 1980.

6. Зорівчак Р.П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія. -Львів: Вища шк. Вид-во при Львів, ун-ті, 1983.

7. Карабан В.І. Посібник-Довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Ч. 1-І І - К.: Політична думка, 1997,1999.

8. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. - М.: „ЭТС”,2001.

9. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу. - К.: Видавництво Київ, університету, 1982.

10. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу. - К.: Вища школа, 1986.

11. Корунець І.В. Принципи і способи передачі українських особових і географічних назв англійською мовою. Мовознавство, 1993, №3.

12. Кунин А.В. Фразеология современного английского языка. - М.: Междунар. отношения, 1972.

13. Марчук Ю.Н. Проблеми машинного перевода. - М.: Наука, 1983.

14. Москальская О.И. Грамматика текста. - М.: Высш. шк., 1981.

15. Найда Ю.А. К науке переводить. Принципы соответствий. -В кн.: Вопросы теории перевода в заруб. лингвистике. - М.: Междунар. отношения, 1978.

16. Новий завіт (Проект). - Київ: Біблійні товариства, 1997. 17. Нойберт А. Прагматические аспекты перевода. - В кн.: Вопросы теории перевода в заруб. лингвистике. - М.: Междунар. отношения, 1978. 18. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - М.: Междунар.отношения,1974. 19. Семенец О.Е., Панасьев А.Н., История перевода. - К.: Либідь, 1989, 1991. 20. Сучасна українська літературна мова. Лексика. Синтаксис. За ред. І.К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1969 - 1972. 21. Федоров А.В. Основи общей теории перевода. - М.: Вьісш. шк., 1983. 22. Чередниченко О.І., Коваль Я.Г. Теорія і практика перекладу (французька мова). - К.: Либідь, 1995.

23. Hornby A.S. Oxford Andvanced Learner's Dictionary of Current English. -Oxford: Oxford University Press, 1980.

24. Spears R.A., Georgeoliani D. Essential American Idioms. -Lincolnwood (Chicago): NTC Publishing Group, 1997.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Науково-технічний переклад» для студентів п’ятого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Науково-технічний переклад» для студентів п’ятого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Науково-технічний переклад» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є формально-логічний (колективний) стиль, який характеризується точністю, неемоційністю та безособистістю
Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Переклад текстів з перекладознавства» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є загальні питання теорії та практики перекладу текстів з перекладознавства
Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «основи редагування перекладів» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів-магістрантів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Переклад фахової термінології» для магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Переклад фахової термінології» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яка присвячена провідним...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Етнолінгвістика» для студентів-магістрів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад " (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Етнолінвгістика» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, який присвячено провідним лінгвістичним...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності \"Переклад\" (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Семіотика» для студентів III курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є ґрунтовне знайомство з системою семіотичної термінології, яка фактично допомагає поясненню та осмислення мовних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи