Структура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» icon

Структура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі»
Скачати 191.49 Kb.
НазваСтруктура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі»
Дата15.10.2012
Розмір191.49 Kb.
ТипДокументи


МОДУЛЬНА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

«Комп’ютерна лексикографія у перекладі»

для студентів IV курсу інституту мов світу

зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»

(за вимогами кредитно-трансферної системи)


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ


«Комп’ютерна лексикографія у перекладі»


1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ.


Предметом курсу є комп’ютерна лексикографія.


^ Курс:

Підготовка

спеціалістів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЄКTС: 2


Галузь: Філологія

Напрям: 7. 030507

Спеціальність: Прикладна лінгвістика

Вибіркова дисципліна

Рік підготовки: 2009


Кількість модулів: 2


Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

Лекції: (теоретична підготовка) 20 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1


освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр

Практичні заняття: 16 годин


Змістових модулів: 2
Самостійна робота: 12 годин

Загальна кількість годин: 72
ІНДЗ: 24 годин

Тижневих

годин: 2Кількість годин: 36

^ Пояснювальна записка

Дисципліна «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, являється важливой для базової підготовки з лінгвістичних дисциплін фахівця прикладної лінгвістики.


^ Мета дисципліни

Головна мета дисципліни: а) навчити студентів спеціальності “Прикладна лінгвістика” можливостям використання комп’ютерних словників ; б) навчити студентів застосовувати теоретичні знання на практиці, стосовно використання комп’ютерних словників;

в) ознайомити студентів з комп’ютерними словниками


Завдання дисципліни:

 • ознаьомити студентів з системами комп’ютерними словниками;

 • навчити студентів використовувати системами комп’ютерними словниками

 • Дисципліна «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» розвиває інформаційну культуру студентів педагогічних ВНЗ. Ознаьомлює студентів з комп’ютерними словниками.

Дисципліна «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» розрахована на вивчення студентами IV курсу денної форми навчання протягом одного семестру, згідно 72 годин навчального плану у восьмому семестрі (20 лекційних години, 16 практичних годин, 12 годин самостійної роботи та 24 годин ІНДЗ).


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ


п/п


Тема

Кількість годин, відведених на:
Всього годин

лекції

Практ. заняття

Лабор. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ


МОДУЛЬ I

Змістовий модуль I
1,2.

Поняття комп'ютерна лексикографія її предмет і завдання8


4


2

2
3,4.

Типологія словорей8


4


2

2

5,6.

Контекстологический словник як організатор бази знань10


4


4

2
Змістовий модуль IІ
7,8.

Електронні словники
1044
2

9,

10

Мультимедійні словники12


4


4


4
^ МОДУЛЬ IІ

1.

Навчальний проект

24

24
Всього годин:

72

20

16

0

12

24^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

п/п


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин (дата проведення)

МОДУЛЬ I

Змістовий модуль I1.

2.

Лекція № 1,2. Поняття комп'ютерна лексикографія її предмет і завдання

І. Типи комп’ютерних словників.

ІІ. Лексиграфічні процесори: склад та призначення.

1.

2.

3.

4.

Лекція № 3,4 Типологія словників

І. Енциклопедичний словник

ІІ. Сучасні тлумачні словники

ІІІ. Довідкові словники


1.

2.

Лекція № 5,6. Контекстологический словник як організатор бази знань

І. Види контекстологических словників

ІІ. Порівняльна характеристика


Змістовий модуль IІ

1.

2.


Лекція № 7,8. Електроні словники

І. Види електронних словників

ІІ. Порівняльна характеристика1.

2.


Лекція № 9,10. Мультимедійні словники

І. Види мультимедійних словників

ІІ. Порівняльна характеристика


^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/пТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Кількість годин (дата проведення)

МОДУЛЬ I

Змістовий модуль I1.

2.

Практичне заняття №1,2. Робота с контекстологическими словниками

Переклад за допомогою контекстологических словників

Аналіз перекладу за допомогою контекстологических словників

1.

2.

Практичне заняття №3,4. Електроні словники

Переклад за допомогою електронних словників

Аналіз перекладу за допомогою електронних словників
Змістовий модуль IІ
1.

2.


Практичне заняття №5,6. Робота с мультимедійними словниками

Переклад за допомогою мультимедійних словників

Аналіз перекладу за допомогою мультимедійних словників


1.

2.


Практичне заняття №7,8. Зовнішня й внутрішня оцінка компютерних словників

Порівняльна характеристика комп’ютерних словників

Оцінка якості перекладу за допомогою комп’ютерних словників


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин


«Переклад за допомогою контекстологических словників»
1.

1. Проаналізуйте види контекстологичних словників

2. Проаналізуйте статті контекстологичних словників2 год.


«Переклад за допомогою мультимедійних словників»2.

3. Проаналізуйте види мультимедійних словників

4. Проаналізуйте статті мультимедійних словників2 год.«Переклад за допомогою електронних словників»
3.

5. Проаналізуйте види електронних словників

6. Проаналізуйте статті електронних словників
2 год.
«Типологія словорей»
4.


7. Проаналізуйте сучасні тлумачні словники

8. Проаналізуйте довідкові словники2 год.
«Порівняльна характеристика перекладу за допомогою комп’ютерних словників»5.

9. Проаналізуйте переклад за допомогою електроних словників

10.Проаналізуйте за допомогою контекстологических словників4 год.


Всього годин:

12


^ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів в практиці використання набутих знань.


ЗАВДАННЯ: написання звіту про виконання (есе, реферату або конспекту) з тем:


п/п

Теми

Кількість годин


«Електронні словники»1.


1. Який електронний словник підтримує англійську, німецьку, французьку і іспанську мови?


2. У якому електронному словнику є спеціальний режим Learner для вивчання нових слів?

8 год.
«Мультимедійні словники»2.


3. Який мультемедійний словник підтримує англійську, німецьку, французьку і іспанську мови?


4. Яку назву має метод , що становить основу технології інформаційної обробки тексту, яка базується на основному змісті тексту і може бути з достатньою точністю виражено списком ключових слів?

8 год.
«Контекстологическі словникі»3.


5. Який контекстологичний словник підтримує англійську, німецьку, французьку і іспанську мови?


6. Які існують підходи для створення словників?
8 год.Всього годин:

24Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Комп’ютерний аналіз і синтиз писемного мовлення»

Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)


^ Підсумковий контроль

СумаЗмістовий модуль1

Змістовий модуль22515100

40

40

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

5

5

5

5

5

5

10

10

10


^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Комп’ютерний аналіз і синтиз писемного мовлення»^ За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

За шкалою університету (к-ть балів)

А

відмінно

90-100

ВС

добре

75-79задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.


^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:


1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.


^ 2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів з теоретичних питань, практичне завдання з перекладу науково-технічних термінів в контексті професійних текстів.


^ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, моделі (з перекладу науково-технічних термінів), навчальні посібники, словники.


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, комп’ютерні програми з двостороннього перекладу, Інтернет.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Для чого використовують комп’ютерні словники?

 2. Які існують типи комп’ютерних словників?

 3. Які існують лексиграфічні процесори?

 4. Який вони мають склад та призначення?

 5. Предмет та методи обчислювальної лексикографії.

 6. Які існують проблеми комп’ютерної лексикографії?

 7. Що таке термінографія?

 8. Як відрізняється машинний словник від звичайного?

 9. Що таке Лемантизація?

 10. як класифіціруються словосполучення?

 11. Що таке теорія детерминант?

 12. Які існують електронні словники ?

 13. Дайте основні характеристикі словнику ABBYY Lingvo.

 14. Дайте основні характеристикі словнику АльфаЛекс.

 15. Дайте основні характеристикі словнику VU-Dictionary.

 16. Які існують контекстні словники ?

 17. Дайте основні характеристикі словнику Artefact Dictionary.

 18. Дайте основні характеристикі словнику Translatelt!

 19. Дайте основні характеристикі словнику Text-Reader Dictionary.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 4 курсів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС


^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка


Студент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиціза зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу
має елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький235

59FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилкипланує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

F


студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача


Список літератури

 1. В.Г. Комп’ютерна лінгвистика Суми: 2004 г. 381 с.

 2. Ю. Н. Леонтьев Компьютерная лингвистика М.: 2007 г. 317 с.

 3. Н. Н. Леонтьева Автоматическое понимание текстов М.: 2006 г. 302 с

Схожі:

Структура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» iconСтруктура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерні лінгвістичні системи у перекладі»
Дисципліна «Комп’ютерні лінгвістичні системи у перекладі» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, являється...
Структура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» iconСтруктура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютеризований переклад»
Дисципліна «Комп’ютеризований переклад» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, являється важливой для базової...
Структура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
«Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Методика викладання української мови в середній школі», «Основи прикладної лінгвістики»,...
Структура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» iconХарківська національна академія міського господарства програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної практики (Комп'ютерна)
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної практики (Комп'ютерна) (для студентів 1 курсу денної форми напряму підготовки...
Структура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» iconСтруктура програми з навчальної дисциплини «Лінгвістичне моделювання»
Дисципліна «Лінгвістичне моделювання» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, являється важливой для базової...
Структура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» iconСтруктура програми з навчальної дисциплини «Лінгвістичне моделювання»
Дисципліна «Лінгвістичне моделювання» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, являється важливой для базової...
Структура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» iconПрограма та робоча програма навчальної дисципліни «інженерна І комп’ютерна графіка»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна І комп’ютерна графіка» для студентів 1 курсу денної І заочної форми...
Структура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства Демиденко Т. П. Програма та робоча програма навчальної дисципліни «комп’ютерна графіка в будівництві»
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «комп’ютерна графіка в будівництві»
Структура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» icon“Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів”
Розроблено кафедрою Комп’ютерних наук та інформаційних систем мнту відповідно до освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної...
Структура програми з навчальної дисциплини «Комп’ютерна лексикографія у перекладі» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства є. Б. Сидоренко програма навчальної дисциплини та робоча програма навчальної дисциплини
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Фізика” для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи