Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного
Скачати 399.16 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного
Дата15.10.2012
Розмір399.16 Kb.
ТипРобоча програма

РОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальної дисципліни

«Методика викладання іноземних мов та перекладу»

для студентів 3 курсу заочного відділення інституту мов світу

зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»

(за вимогами кредитно-трансферної системи)


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ


«Методика викладання іноземних мов і перекладу»


1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ.


Предметом курсу є методи та прийоми викладання іноземних мов і перекладу.


^ Курс:

Підготовка

спеціалістів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЄКTС: 2


Галузь: Філологія

Напрям: 6.030500

Спеціальність: Прикладна лінгвістика

Обов’язкова дисципліна

Рік підготовки: 2009


Кількість модулів: 2


Спеціалізація: Іноземна мова (англійська)

Лекції: (теоретична підготовка) 24 годин

Навчальний проект ІНДЗ: 1


Освітньо-кваліфікаційний

рівень: Бакалавр

Практичні заняття: 12 годинЗмістових модулів: 2
Самостійна робота: 36 годин

Загальна кількість годин: 72
ІНДЗ: 24 години

Тижневих

годин: 2
Вид контролю: екзамен (5 Семестр)

Кількість годин: 36

^ Пояснювальна записка


Дисципліна «Методика викладання іноземних мов і перекладу» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, яку присвячено провідним аспектам теорії та практики викладання іноземних мов і перекладу.

^ Мета дисципліни


Головною метою дисципліни є забезпечення основи методичної підготовки студентів до реалізації професійних функцій учителя іноземної мови та перекладу.

^ Завдання дисципліни:


 • створити у студентів широку теоретичну базу, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу навчання ІМ як засобу спілкування, освіти, виховання й розвитку, яка включає, крім методичних знань, також знання із суміжних з методикою наук психолого-педагогічного й філологічного циклів, і на цій основі сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності вчителя;

 • ознайомити студентів з найбільш відомими методичними напрямами, системами і методами, формами та засобами навчання ІМ, а також сформувати у них основи умінь творчо застосовувати свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов;

 • на базі одержаних теоретичних знань розвивати у студентів творче методичне мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у навчально-виховному процесі з ІМ у школі;

 • сприяти формуванню соціокультурної компетенції майбутнього вчителя ІМ.


Дисципліна «Методика викладання іноземних мов і перекладу» розрахована на вивчення студентами 3 курсу денної форми навчання протягом одного семестру, згідно 72 годин навчального плану в п’ятому семестрі (24 лекційних години, 12 практичних годин, 36 годин самостійної роботи та 24 годин ІНДЗ).

По закінченню спецкурсу «Методика викладання іноземних мов і перекладу» передбачено проведення підсумкового контролю (іспит) за рівнем практичної та теоретичної підготовки студентів.

^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
п/п


Тема

Кількість годин, відведених на:
Всього годин

лекції

Практ. заняття

Лабор. заняття

Самост. роботу

ІНДЗ


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I
1.

Теоретичні основи методики викладання іноземних мов

4

22
2.

Формування іншомовної граматичної компетенції


8


2


2
4
3.

Формування іншомовної лексичної компетенції

6

24
4.

Формування іншомовної фонетичної компетенції


8


2


2
4
5.

Формування іншомовної компетенції в аудіюванні


6


24
Змістовий модуль IІ

6.

Формування іншомовної компетенції в говорінні

8

2

2
4
7.

Формування іншомовної компетенції у читанні

6

24
8.

Формування іншомовної компетенції у письмі

6

2

2
2
9.

Організація і планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови у середніх навчальних закладах

6

42
10

Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови

6

2

2
4
11

Інтенсивне навчання іноземної мови

4

22

^ МОДУЛЬ IІ


1.

Навчальний проект

24

24
Всього годин:

72

24

12
36

24


^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


п/п


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годинМОДУЛЬ I


Змістовий модуль I

1


^ Теоретичні основи методики викладання іноземних мов

Методика як наука.

Методи дослідження.

Цілі, зміст, принципи, методи та засоби навчання ІМ. Методика навчання та інші науки.2 год.


2

Формування іншомовної граматичної компетенції

– лінгвістична і педагогічна граматика;

– характеристика граматичної підсистеми іноземної мови;

– цілі і завдання навчання граматика на різних ступенях навчання;

– роль граматичних знань в процесі формування іншомовної граматичної компетенції;

– характеристика граматичних навичок у продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності та етапи їх формування;

– вправи для формування іншомовної граматичної компетенції, їх цілі і режими виконання;

– особливості формування іншомовної граматичної компетенції у початковій, основній і старшій школі.2 год.


3

Формування іншомовної лексичної компетенції

– цілі і завдання навчання лексики ІМ;

– характеристика лексичної підсистеми іноземної мови;

– активний, пасивний лексичний мінімум та потенційний словник;

– характеристика лексичних навичок у продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності та етапи їх формування;

– прийоми й засоби семантизації нових лексичних одиниць та презентації нового лексичного матеріалу з урахуванням методичної типології лексики;

– вправи для формування іншомовної продуктивної лексичної компетенції, їх цілі і режими виконання;

– вправи для формування потенційного словника учня;

– особливості формування іншомовної лексичної компетенції у початковій, основній і старшій школі.2 год.


4


^ Формування іншомовної фонетичної компетенції

– роль і місце інтонаційних і слухо-вимовних навичок у навчанні іноземної мови;

– характеристика фонетичної і фонологічної підсистеми іноземної мови;

– цілі і завдання навчання фонетики;

– роль фонетичних знань в процесі формування іншомовної фонетичної компетенції в учнів і студентів;

– характеристика рецептивних і репродуктивних інтонаційних і слухо-вимовних навичок;

– вправи для формування іншомовної фонетичної компетенції, їх цілі і режими виконання;

– особливості формування іншомовної фонетичної компетенції у початковій, основній і старшій школі.2 год.


5

^ Формування іншомовної компетенції в аудіюванні

– загальна характеристика аудіювання як вида мовленнєвої діяльності та вміння;

– фактори, що впливають на якість аудіювання;

– цілі і завдання навчання аудіювання;

– класифікація видів аудіювання та типи аудіотекстів;

– вправи для формування іншомовної компетенції в аудіюванні;

– вимоги до текстів для навчання аудіювання;

– особливості формування іншомовної компетенції в аудіюванні у початковій, основній і старшій школі.2 год.

Змістовий модуль IІ
6


^ Формування іншомовної компетенції в говорінні

– загальна характеристика говоріння як вида мовленнєвої діяльності та вміння;

– монологічна і діалогічна форми мовлення та їх комунікативні, психологічні і лінгвістичні особливості (у порівнянні);

– цілі і завдання навчання діалогічного і монологічного мовлення;

– функціональні типи монологів і діалогів;

– етапи й одиниці навчання діалогічного і монологічного мовлення;

– вправи та використання різних видів опор у навчанні діалогічного та монологічного мовлення;

– навчально-комунікативна мовленнєва ситуація і способи ї створення;

– рольова гра та методика її організації і проведення;

– особливості формування іншомовної компетенції в говорінні у початковій, основній і старшій школі.2 год.


7

^ Формування іншомовної компетенції у читанні

– загальна характеристика читання як вида мовленнєвої діяльності та вміння;

– фактори, що впливають на якість читання;

– цілі і завдання навчання читання;

– класифікація видів читання та типи текстів для читання;

– вправи для формування іншомовної компетенції в читанні, їх цілі і режими виконання;

– вимоги до текстів для навчання читання;

– особливості формування іншомовної компетенції у читанні у початковій, основній і старшій школі.2 год.


8


^ Формування іншомовної компетенції у письмі– загальна характеристика письма як виду мовленнєвої діяльності та вміння;

– цілі і завдання формування іншомовної компетенції у письмі; жанри і типи писемних текстів;

– етапи навчання письма та стандарти створення писемних текстів різних жанрів і типів;

– вправи для формування компетенції в письмі;

– особливості формування іншомовної компетенції у письмі у початковій, основній і старшій школі.2 год.


9

^ Організація і планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови у середніх навчальних закладах

Загальна характеристика процесу навчання іноземної мови в школі на сучасному етапі:

– обов’язковий курс навчання ІМ у середніх навчальних закладах;

– ступені навчання;

– завдання, особливості, зміст кожного ступеня навчання.

 Особливості навчання іноземної мови в початковій школі.

 Особливості навчання іноземної мови в основній школі

– Особливості навчання іноземної мови в старшій школі

– індивідуальний підхід до організації самостійної роботи учнів з ІМ.4 год.


10

^ Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови

– урок як основна форма навчально-виховного процесу;

– специфіка уроку, вимоги до сучасного уроку іноземної мови;

– форми роботи вчителя та учнів на уроці, переваги колективних форм роботи;

– типологія уроків ІМ, різні точки зору на типологію уроків;

– структура уроку ІМ: функції вчителя на уроці.

 Планування навчального процесу з іноземної мови:

– типи і види планів;

– структура планів; компоненти та етапи плану уроку;

– особливості планування на різних ступенях навчання.

 Організація і реалізація контролю на уроках іноземної мови в школі.2 год.


11

Інтенсивне навчання іноземної мови

– сугестопедична теорія Г. Лозанова – джерело сучасної методики інтенсивного навчання ІМ;

– метод активізації резервних можливостей особистості й колективу Г.О.Китайгородської;

– основні принципи методу активізації;

– етапи роботи в циклі уроків за методом активізації;

– методика введення нового навчального матеріалу: чотири пред’явлення тексту-полілогу на одному занятті;

– вимоги до вправ для тренування в спілкуванні та практики в спілкуванні;

– переваги концентрованої подачі мовного й мовленнєвого навчального матеріалу в тексті-полілозі;

– особливості поведінки вчителя та учнів під час подачі нового матеріалу;

– інтенсивне навчання читання як інтерактивна комунікативна діяльність.

 Шляхи інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови2 год.^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/пТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬКількість годин


МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I


1

^ Практичне заняття №1. Формування іншомовної граматичної компетенції

Методика як наука. Методи дослідження. Цілі, зміст, принципи, методи та засоби навчання ІМ. Методика навчання та інші науки.

лінгвістична і педагогічна граматика;

– характеристика граматичної підсистеми іноземної мови;

– цілі і завдання навчання граматика на різних ступенях навчання;

– роль граматичних знань в процесі формування іншомовної граматичної компетенції;

– характеристика граматичних навичок у продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності та етапи їх формування;

– вправи для формування іншомовної граматичної компетенції, їх цілі і режими виконання;

– особливості формування іншомовної граматичної компетенції у початковій, основній і старшій школі.2 год.


2

^ Практичне заняття №2. Формування іншомовної лексичної та фонетичної компетенції

цілі і завдання навчання лексики ІМ;

– характеристика лексичної підсистеми іноземної мови;

– активний, пасивний лексичний мінімум та потенційний словник;

– характеристика лексичних навичок у продуктивних та рецептивних видах мовленнєвої діяльності та етапи їх формування;

– прийоми й засоби семантизації нових лексичних одиниць та презентації нового лексичного матеріалу з урахуванням методичної типології лексики;

– вправи для формування іншомовної продуктивної лексичної компетенції, їх цілі і режими виконання;

– вправи для формування потенційного словника учня;

– особливості формування іншомовної лексичної компетенції у початковій, основній і старшій школі.

роль і місце інтонаційних і слухо-вимовних навичок у навчанні іноземної мови;

– характеристика фонетичної і фонологічної підсистеми іноземної мови;

– цілі і завдання навчання фонетики;

– роль фонетичних знань в процесі формування іншомовної фонетичної компетенції в учнів і студентів;

– характеристика рецептивних і репродуктивних інтонаційних і слухо-вимовних навичок;

– вправи для формування іншомовної фонетичної компетенції, їх цілі і режими виконання;

– особливості формування іншомовної фонетичної компетенції у початковій, основній і старшій школі.2 год.


Змістовий модуль IІ

3

^ Практичне заняття №3. Формування іншомовної компетенції в аудіювання та говорінні

загальна характеристика аудіювання як вида мовленнєвої діяльності та вміння;

– фактори, що впливають на якість аудіювання;

– цілі і завдання навчання аудіювання;

– класифікація видів аудіювання та типи аудіотекстів;

– вправи для формування іншомовної компетенції в аудіюванні;

– вимоги до текстів для навчання аудіювання;

– особливості формування іншомовної компетенції в аудіюванні у початковій, основній і старшій школі.

загальна характеристика говоріння як вида мовленнєвої діяльності та вміння;

– монологічна і діалогічна форми мовлення та їх комунікативні, психологічні і лінгвістичні особливості (у порівнянні);

– цілі і завдання навчання діалогічного і монологічного мовлення;

– функціональні типи монологів і діалогів;

– етапи й одиниці навчання діалогічного і монологічного мовлення;

– вправи та використання різних видів опор у навчанні діалогічного та монологічного мовлення;

– навчально-комунікативна мовленнєва ситуація і способи ї створення;

– рольова гра та методика її організації і проведення;

– особливості формування іншомовної компетенції в говорінні у початковій, основній і старшій школі.2 год.


4

^ Практичне заняття №4. Формування іншомовної компетенції у читанні та письмі

загальна характеристика читання як вида мовленнєвої діяльності та вміння;

– фактори, що впливають на якість читання;

– цілі і завдання навчання читання;

– класифікація видів читання та типи текстів для читання;

– вправи для формування іншомовної компетенції в читанні, їх цілі і режими виконання;

– вимоги до текстів для навчання читання;

– особливості формування іншомовної компетенції у читанні у початковій, основній і старшій школі

загальна характеристика письма як виду мовленнєвої діяльності та вміння;

– цілі і завдання формування іншомовної компетенції у письмі; жанри і типи писемних текстів;

– етапи навчання письма та стандарти створення писемних текстів різних жанрів і типів;

– вправи для формування компетенції в письмі;

– особливості формування іншомовної компетенції у письмі у початковій, основній і старшій школі.2 год.


5

^ Практичне заняття №5. Організація і планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови у середніх навчальних закладах

Загальна характеристика процесу навчання іноземної мови в школі на сучасному етапі:

– обов’язковий курс навчання ІМ у середніх навчальних закладах;

– ступені навчання;

– завдання, особливості, зміст кожного ступеня навчання.

 Особливості навчання іноземної мови в початковій школі:

– початковий ступінь та його загальна характеристика;

– вікові особливості школярів 2-4 класів;

– різні підходи до організації навчання різних видів мовленнєвої діяльності на початковому ступені;

– поняття «усне випередження», паралельне навчання усіх видів мовленнєвої діяльності;

– співвідношення усного мовлення, читання та письма;

– форми та прийоми навчання на цьому ступені;

– роль ігрових прийомів.

 Особливості навчання іноземної мови в основній школі:

– середній ступінь та його загальна характеристика;

– вікові особливості учнів 5-9 класів;

– організація навчання, форми та прийоми навчання;

– роль самостійної роботи в процесі оволодіння ІМ.

 Особливості навчання іноземної мови в старшій школі:

– старший ступінь та його загальна характеристика;

– вікові особливості учнів 10-12 класів;

– співвідношення усного мовлення, читання та письма;

– прийоми та форми навчання;

– самостійна робота учнів з оволодіння ІМ;

– індивідуальний підхід до організації самостійної роботи учнів з ІМ.2 год.


6

^ Практичне заняття №6. Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови. Інтенсивне навчання.

урок як основна форма навчально-виховного процесу;

– специфіка уроку, вимоги до сучасного уроку іноземної мови;

– форми роботи вчителя та учнів на уроці, переваги колективних форм роботи;

– типологія уроків ІМ, різні точки зору на типологію уроків;

– структура уроку ІМ: функції вчителя на уроці.

 Планування навчального процесу з іноземної мови:

– типи і види планів;

– структура планів; компоненти та етапи плану уроку;

– особливості планування на різних ступенях навчання.

 Організація і реалізація контролю на уроках іноземної мови в школі:

– об’єкти і цілі контролю;

– види контролю;

– форми контролю;

– роль поточного та підсумкового контролю у формуванні вмінь аудіювання, діалогічного та монологічного мовлення, читання і письма;

– 12-бальна система оцінювання.

інтенсивне навчання читання як інтерактивна комунікативна діяльність.

 Шляхи інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови.2 год.^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин

1.

«Теоретичні основи методики викладання іноземних мов»

Аналіз освітньо-кваліфікаційної характеристики вчителя ІМ

Аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних НМК

Ознайомлення з базовим та альтернативними підручниками

Ознайомлення із вправами сучасних підручників ІМ

Зарубіжні тести з ІМ

2 год.


2.

«Формування іншомовної граматичної компетенції»

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання граматичного матеріалу

Ознайомлення із вправами сучасних підручників ІМ

Аналіз вправ НМК

Укладання тестових завдань

Розробка фрагментів уроків.

Ознайомлення з планами-конспектами уроків

Аналіз планів-конспектів уроків

Укладання планів-конспектів уроків

4 год.3.

«Формування іншомовної лексичної компетенції»

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання лексичного матеріалу

Ознайомлення із вправами сучасних підручників ІМ

Аналіз вправ НМК

Укладання тестових завдань

Розробка фрагментів уроків.

Ознайомлення з планами-конспектами уроків

Аналіз планів-конспектів уроків

Укладання планів-конспектів уроків

4 год.4

Формування іншомовної фонетичної компетенції

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання фонетичного матеріалу

Ознайомлення із вправами сучасних підручників ІМ

Аналіз вправ НМК

Укладання тестових завдань

Розробка фрагментів уроків.

Ознайомлення з планами-конспектами уроків

Аналіз планів-конспектів уроків

Укладання планів-конспектів уроків

4

5

Формування іншомовної компетенції в аудіювання

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання аудіювання

Ознайомлення із вправами сучасних підручників ІМ

Аналіз вправ НМК

Укладання тестових завдань

Розробка фрагментів уроків.

Ознайомлення з планами-конспектами уроків

Аналіз планів-конспектів уроків

Укладання планів-конспектів уроків

4

6

Формування іншомовної компетенції в говорінні

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання говоріння

Ознайомлення із вправами сучасних підручників ІМ

Аналіз вправ НМК

Укладання тестових завдань

Розробка фрагментів уроків.

Ознайомлення з планами-конспектами уроків

Аналіз планів-конспектів уроків

Укладання планів-конспектів уроків

4

7

Формування іншомовної компетенції у читанні

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання читання

Ознайомлення із вправами сучасних підручників ІМ

Аналіз вправ НМК

Укладання тестових завдань

Розробка фрагментів уроків.

Ознайомлення з планами-конспектами уроків

Аналіз планів-конспектів уроків

Укладання планів-конспектів уроків

4

8

Формування іншомовної компетенції у письмі

Ознайомлення з фрагментами уроків для навчання письма

Ознайомлення із вправами сучасних підручників ІМ

Аналіз вправ НМК

Укладання тестових завдань

Розробка фрагментів уроків.

Ознайомлення з планами-конспектами уроків

Аналіз планів-конспектів уроків

Укладання планів-конспектів уроків

4

9

Організація і планування навчальної та позакласної роботи з іноземної мови у середніх навчальних закладах

Державний стандарт середньої освіти. Програми з ІМ

Вимоги чинної Програми з ІМ (1/2-4 класи)

Типовий навчальний план початкової школи

Вимоги чинної Програми з ІМ (5-12 класи)

Типовий навчальний план в основній і старшій школі

2

10

Урок як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови

Ознайомлення з планами-конспектами уроків

Аналіз планів-конспектів уроків для 1-4 класів

Укладання планів-конспектів уроків

Аналіз планів-конспектів уроків для 5-9 класів

Укладання планів-конспектів уроків

Аналіз планів-конспектів уроків для 10-12 класів

4

11

Інтенсивне навчання іноземної мови

Аналіз вправ НМК

Ознайомлення із вправами НМК

Класифікація методів навчання ІМ

Проблемні завдання у навчанні ІМ

2

Всього годин:

36^ МОДУЛЬ ІІ


НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів в практиці використання набутих знань.


ЗАВДАННЯ: написання звіту про виконання (есе, реферату або конспекту) з тем:


п/п

Теми

Кількість годин

«Система вправ для формування комунікативної іншомовної компетенції»1.

 • Складники іншомовної комунікативної компетенції.

 • Визначення понять “іншомовна комунікативна компетенція”, “мовленнєва діяльність”, “мова”, “мовлення”, “мовленнєва дія”, “навичка”, “вміння”.

 • Етапи формування навички.

 • Визначення поняття “вправа” та охарактеризуйте структуру вправи.

 • Типи вправ за різними критеріями.

 • Приклади некомунікативних рецептивних і репродуктивних вправ.

 • Приклади умовно-комунікативних рецептивних, репродуктивних і продуктивних вправ.8 год.«Навчання діалогічного мовлення»2.

 • Мету навчання діалогічного мовлення в СНЗ.

 • Визначення поняття “діалогічне мовлення”.

 • Поняття “комунікативна ситуація”.

 • Особливості діалогічного мовлення.

 • Структура діалогу.

 • Основні види діалогічних єдностей.

 • Основні типи діалогів.

 • Мовні особливості діалогічного мовлення.

 • Труднощі оволодіння діалогічним мовленням.

 • Етапи навчання діалогічного мовлення.

 • Приклади вправ для навчання учнів “реплікування”.

 • Приклади вправ для навчання учнів самостійно вживати різні види діалогічних єдностей.

 • Приклади вправ для навчання учнів об’єднувати діалогічні єдності в мікродіалоги.

 • Приклади вправ для навчання учнів створювати власні діалоги.

 • Вправи для навчання діалогічного мовлення в чинних підручниках з іноземної мови для різних ступенів навчання.8 год.«Навчання монологічного мовлення»3.

 • Мета навчання монологічного мовлення в СНЗ.

 • Визначення поняття “монологічне мовлення”.

 • Особливості монологічного мовлення.

 • Основні типи монологічних висловлювань.

 • Мовні особливості монологічного мовлення.

 • Етапи навчання монологічного мовлення.

 • Види опор для навчання монологічного мовлення.

 • Приклади вправ для навчання учнів об’єднувати зразки мовлення у понадфразову єдність.

 • Приклади вправ для навчання учнів будувати висловлювання понадфразового рівня.

 • Приклади вправ для навчання учнів висловлюватись на текстовому рівні.

 • Вправи для навчання монологічного мовлення в чинних підручниках з іноземної мови для різних ступенів навчання.

 • Фрагмент уроку з навчання монологічного мовлення на початковому/середньому/старшому ступені навчання.8 год.Всього годин:

24


Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу»


Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)


^ Підсумковий контроль

СумаЗмістовий модуль1

Змістовий модуль22515100

40

40

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11


5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

2
^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

«Методика викладання іноземних мов та перекладу»^ За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

За шкалою університету (к-ть балів)

А

відмінно

90-100

ВС

добре

75-79задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: пояснювально-ілюстративний, елементи тренувального методу; форми організації навчання: аналіз текстів, робота в «малих групах» з літературою та словниками, творчо-дослідницькі завдання.


^ ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ:


1) Засоби поточного контролю: усне опитування, тестування, обговорення, репрезентація, бінарні усні доповіді, колоквіум, творчо-дослідницькі самостійні завдання, індивідуальні завдання.


^ 2) Засоби підсумкового контролю: усне опитування студентів з теоретичних питань, практичне завдання з перекладу науково-технічних термінів в контексті професійних текстів.


^ ЗАСОБИ НАОЧНОСТІ: схеми, графіки, таблиці, моделі (з перекладу науково-технічних термінів), навчальні посібники, словники.


ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ: електронні носії інформації, персональні комп’ютери, комп’ютерні програми з двостороннього перекладу, Інтернет.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


Теоретичні питання:


 • Охарактеризуйте предмет методики навчання іноземних мов як науки, її зв’язок із суміжними науками.

 • Назвіть методи наукового дослідження в методиці навчання іноземних мов. Охарактеризуйте експеримент як основний метод наукового дослідження, об’єкти методичного експерименту.

 • Розкрийте сучасні методичні принципи навчання іноземних мов.

 • Охарактеризуйте чотирикомпонентну мету навчання іноземних мов у СНЗ. Розкрийте поняття іншомовної комунікативної компетенції.

 • Охарактеризуйте основні компоненти змісту навчання іноземних мов.

 • Охарактеризуйте вправи для формування іншомовної комунікативної компетенції: поняття “вправа”, “структура вправи”. “класифікація вправ”.

 • Охарактеризуйте основні та факультативні компоненти навчально-методичного комплексу з іноземної мови для СНЗ.

 • Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної компетенції: мету і зміст навчання вимови , принцип апроксимації, основні типи і види вправ для формування слуховимовних навичок.

 • Розкрийте методику формування іншомовної лексичної компетенції: мету і зміст навчання лексики, поняття “активний” і “пасивний” лексичний мінімум, різні способи семантизації лексичних одиниць.

 • Охарактеризуйте етапи роботи з лексичним матеріалом, типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму.

 • Розкрийте поняття “потенціальний словник”, назвіть його джерела, типи і види вправ для формування потенціального словника учнів.

 • Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетенції: мету і зміст навчання граматичного матеріалу, етапи ознайомлення з ГС активного мінімуму, типи і види вправ для їх засвоєння.

 • Розкрийте мету і зміст навчання інтонації, охарактеризуйте типи і види вправ для формування рецептивних і репродуктивних інтонаційних навичок.

 • Розкрийте поняття “активний” і “пасивний” граматичний мінімум. Охарактеризуйте типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного граматичного мінімуму.

 • Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в аудіюванні: мету і зміст навчання, суть аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, труднощі аудіювання, способи презентації аудіотекстів.

 • Охарактеризуйте систему вправ для навчання аудіювання, різні способи перевірки розуміння аудіотекстів.

 • Розкрийте загальні та відмінні характеристики (психологічні й мовні) діалогічного і монологічного мовлення та їх урахування у процесі навчання. Назвіть функціональні типи діалогу та монологу.

 • Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні : мету і зміст навчання, використання навчально-мовленнєвих ситуацій, систему вправ для навчання діалогічного мовлення.

 • Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні, мету і зміст навчання, систему вправ для навчання монологічного мовлення.

 • Розкрийте методику навчання техніки читання: поняття “техніка читання”, труднощі навчання, методи навчання техніки читання англійською мовою, типи і види вправ для навчання техніки читання.

 • Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в читанні: мету і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання.

 • Охарактеризуйте роботу з текстом для читання: передтекстові та післятекстові вправи, різні способи перевірки розуміння прочитаного.

 • Розкрийте методику навчання техніки письма: поняття “техніка письма”, труднощі навчання, типи і види вправ для навчання графіки та орфографії.

 • Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в письмі: мету і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма.

 • Охарактеризуйте усний метод Гарольда Пальмера: принципи навчання, система вправ для навчання усного мовлення.

 • Охарактеризуйте методичну систему навчання читання Майкла Уеста: принципи навчання, передтекстові та післятекстові вправи.

 • Охарактеризуйте аудіолінгвальний метод Чарльза Фріза та Роберта Ладо: принципи навчання, систему усних тренувальних вправ.

 • Охарактеризуйте аудіовізуальний метод: принципи навчання; етапи навчання та види вправ.

 • Охарактеризуйте інтенсивний метод навчання: принципи методу активізації, етапи роботи, характерні навчальні прийоми.

 • Охарактеризуйте комунікативний метод навчання: принципи навчання, характерні навчальні прийоми.

 • Охарактеризуйте сучасні зарубіжні методи навчання іноземних мов: цілі, зміст і принципи навчання.

 • Охарактеризуйте організаційні форми навчально-виховного процесу з іноземної мови. Розкрийте вимоги до сучасного уроку іноземної мови, типологію уроків.^ Практичне завдання:

Проведіть аналіз розгорнутих планів-конспектів уроків з іноземної мови. Розробіть розгорнуті плани-конспекти уроків з іноземної мови.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 5 курсів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС


^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка


Студент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиціза зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу
має елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький235

59FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилкипланує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

F


студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста) / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 96 с.

 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

 3. Книга вчителя іноземної мови: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.Я. Коваленко, І.П. Кудіна. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 240 с.

 4. Колесникова И.Л., Долгина О.А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: Русско-Балтийский инф. центр "Блиц", 2001. – 224 с.

 5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. 12-бальна система. – К., 2000. – 126 с.

 6. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

 7. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої і В.В. Черниш. – К.: Ленвіт, 2003. – 250 с.

 8. Підручники і навчально-методичні комплекси з іноземних мов.

 9. Практикум з методики викладання англійської мови у середніх навчальних закладах: Посібник. Вид. 2-е, доп. і переробл. / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2004. – 360 с.

 10. Практикум з методики викладання німецької мови / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2007. – 287 с.

 11. Практикум з методики викладання французької мови / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2006. – 432 с.

 12. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: Іноземні мови. 2-12 класи. – ВТФ "Перун", 2005. – 208 с.

 13. Редько В.Г. Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи. – К.: Ґенеза, 2007. – 136 с.

 14. Роман С.В. Методика навчання англійської мови у початковій школі. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с.

 15. Структурно-логічні схеми і таблиці з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Укл. С.Ю. Ніколаєва, С.В. Гапонова та ін. К.: Ленвіт, 2004. – 208 с.

 16. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. – М.: Астрель: АСТ Хранитель, 2007. – 746 с.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного
Дисципліна «Методика викладання іноземних мов І перекладу» є частиною курсу професійно-орієнтованих обов’язкових дисциплін, яку присвячено...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов» для студентів V курсу інституту мов світу
Робоча програма курсу з методики навчання іноземних мов спрямована на роботу зі студентами 5 курсу інституту мов світу зі спеціальностей:...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного iconХарківська національна академія міського господарства глухарєв С. М. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Методика викладання економіки” (для студентів 3 курсу напряму...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теорія та практика перекладу» для студентів другого курсу заочного
Предметом курсу є теоретичні засади перекладознавства, особливості усного І писемного перекладу з української на англійську та з...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теорія та практика перекладу» для студентів другого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є теоретичні засади перекладознавства, особливості усного І писемного перекладу з української на англійську та з...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теорія та практика перекладу» для студентів четвертого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Предметом курсу є теоретичні засади перекладознавства, особливості усного І писемного перекладу з української на англійську та з...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Синтаксично-морфологічні основи перекладу» для студентів п’ятого курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад»
Предметом курсу є синтаксично-морфологічні особливості перекладу англійської мови
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Стилістичний аспект перекладу» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є переклад з точки зору стилістичного дослідження, проблеми перекладу текстів різних стилів з використанням комплексного...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи теорії перекладу» для студентів ІІІ курсу інституту мов світу спеціальності «Прикладна лінгвістика»
...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Методика викладання іноземних мов та перекладу» для студентів 3 курсу заочного iconІ. П. Дроздова програма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Методика викладання у вищій школі” (для студентів 5 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи