Історія української літератури icon

Історія української літератури
Скачати 249.51 Kb.
НазваІсторія української літератури
Дата15.10.2012
Розмір249.51 Kb.
ТипДокументи


Програма навчального курсу


Історія української літератури


( 1870 – 1890 рр.)


(за вимогами кредитно-модульної системи)


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
„Історія української літератури та критики"

Курс:3

Підготовка

бакалаврів

Напрям, Спеціальність, Освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, 2

Бакалавр

Обов'язковий Семестр:5

Модулів:4
Лекції:40 годин.

Змістових Модулів:4

Загальна кількість годин: 108
Практичних : 32год.

Самостійна робота:36год.

Тижневих годин:4
Вид контролю:іспит

і


Предмет курсу: Історія української літератури 70-90 рр. 19 ст.


^ ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


Кваліфікаційний опис курсу


Мета курсу - вивчити основні закономірності й етапи розвитку
художньої свідомості в українській літературі 70- 90 рр. 19 ст.;
засвоїти демократичні, загальнолюдські елементи культурної
спадщини провідних українських письменників, поетів,
драматургів др. половини 19ст. М.Кропивницького,

М.Старицького, І.Карпенка-Карого, Я.Щоголева, І.Манжури, П.Грабовського, І.Франка; наголосити на естетичній значущості, своєрідності розвитку різних літературних жанрів та стилів.


^ Курс вирішує такі завдання, як:

 • сприяти усвідомленню студентами місця і значення творчої особистості у літературному процесі доби, вважаючи при цьому засадним „літературний портрет";

 • засвоїти основні особливості літературного процесу 70 - 90 рр. 19 ст. у взаємозалежності особистості письменника і літературного процесу;

 • усвідомити специфіку розвитку української літератури у взаємодії та історично послідовному функціонуванні творчих напрямів: романтизму, реалізму, модернізму;

 • поглибити вміння студентів аналізувати художні твори різних жанрів, розширити їх значення з культури та історії українського народу другої половини 19 ст.;

 • вчити студентів елементам наукової роботи при написанні рефератів та доповідей з питань, що виносяться на самостійне опрацювання.


Очікувані результати

- студент має розумітися на складових літературного процесу взагалі і зазначеного періоду зокрема; знати визначальні явища і факти цього періоду, зокрема основні особливості творчих напрямів і течій, специфіку творчого методу письменника, літературні тексти всіх жанрів; оволодіти навичками наукового аналізу явищ художньої літератури.


Змістовий модуль І

Драматургія 70 -90-х років 19 ст.


Тема 1. Розвиток української реалістичної драматургії і театру в др.. пол.. 19 ст.

Аматорський театральний рух в Україні 60-70 рр. Переслідування українського театру царизмом. Емський указ 1876 р.


Тема 2. Театр корифеїв.

Піднесення і розквіт українського театру і драматургії поч.. 80-х років. Створення першої професійної театральної трупи М.Кропивницьким (1882р.). Театр корифеїв під керівництвом М.Старицького. Перший всеросійський з'їзд сценічних діячів (Москва, 1897 р.). Участь у роботі з'їзду корифеїв українського театру. Роль М.Кропивницького, М.Старицького, І.Карпенка-Карого, І.Франка в створенні класичної реалістичної драми й комедії.


Тема 3. Драматургія інших письменників 70 - 90 рр.

Український театр товариства «Руська бесіда» у Галичині. І.Франко, М.Кропивницький про діяльність товариства. Пожвавлення в галицькому театрі 80-90 років у зв'язку з бурхливим розвитком українського театру на Східній Україні. Малосценічні п'єси І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Б.Грінченка, Г.Цеглинського, С.Воробкевича та ін.


Змістовий модуль II.

Драматургія корифеїв

Тема 1. Марко Кропивницький.

Кропивницький - видатний драматург, організатор професійного реалістичного театру. Драматургія 60 - 70 років. П'єса «Дай серцю волю, заведе в неволю» - данина етнографізмові та мелодраматизму. Виразні риси критичного реалізму. Драматургія 80 - 90 років. Еволюція Кропивницького в напрямі творення соціальної драми ( «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», «Глитай, або ж Павук», «Олеся»). Жанр водевілю в


творчості Кропивницького («По ревізії»). Жанрова та тематична різноманітність творчості Кропивницького останнього десятиліття. П'єси для дітей.


Тема 2. Михайло Старицький.

Талановитий поет, драматург, прозаїк, організатор українського професійного театру. Еволюція світогляду. Інсценізація творів інших письменників. Оригінальні драми з народного життя («Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці»). Соціальні мотиви в п'єсах «У темряві», «Не судилось». Історична драма. Жанр водевілю.


Тема 3. Іван Карпенко - Карий.

Життєвий і творчий шлях. Соціально-побутова драма «Бурлака». Новаторство Карпенка-Карого в психологічних драмах «Наймичка», «Безталанна». Соціально-сатиричні комедії, майстерність комедіографа. Історична тема в творчості Карпенка-Карого ( рання романтична драма «Бондарівна», трагедія «Сава Чалий»).


Змістовий модуль III.

Ідейно - естетичні пошуки української поезії кінця 19 століття.


Тема 1. Старицький - поет.

Традиції Т.Шевченка, М.Некрасова у ліриці Старицького. Провідні теми лірики. Завдання поезії й покликання поета. Соціальні мотиви в поезіях Старицького. Поезія громадянської мужності. Інтимна і пейзажна лірика. І.Франко про його поезію. Своєрідність композиції та проблематики історичної поеми «Морітурі».


Тема 2. Яків Щоголев.

Суперечливість світогляду і літературно - естетичних поглядів. Поетичні збірки «Ворскло» та «Слобожанщина». Романтичне спрямування лірики. Мотив суму за минулим. Образи людей-трудівників. Доля дітей-сиріт. Майстерність у пейзажній ліриці.


Тема 3. Іван Манжура.

Фольклорно - етнографічна і літературна діяльність. Збірка віршів «Степові думи та співи». Основні мотиви та образи збірки. Образи наймитів, бурлаків, заробітчан. Розвиток традицій Шевченка, Некрасова у зображенні долі жінки-страдниці. Сатира в поезії Манжури. Вірші-обробки фольклору. Поеми для дітей.


Тема 4. Павло Грабовський.

Еволюція світогляду. Основні збірки поезій : «Пролісок», «З півночі», «Кобза». Мотиви народної долі в поезіях. Патріотична лірика. Автобіографізм більшості поезій. Пейзажна лірика. Особливості стилю поета. Перекладацька та публіцистична діяльність Грабовського.


Змістовий модуль IV. Іван Франко.


Тема 1. Багатогранність діяльності.

Тематичне, жанрове та ідейно - художнє розмаїття творчості. Світогляд та літературно-естетичні погляди. Громадська діяльність Франка, наукові інтереси. Новаторство художньої творчості.


Тема 2. Поетична творчість.

Учнівський характер першої збірки «Баляди і росказы». Новаторство збірки «З вершин і низин». Специфіка композиції. Збірка «Зів'яле листя», композиція і жанрова різноманітність. Традиції фольклору, глибокий психологізм та ліричність збірки. Збірка «Мій Ізмарагд», її джерела. Збірка «Із днів журби». Новаторство збірки «Sеmрег tіго».


Тема 3. Поеми Франка.

Жанрова різноманітність. Сатиричні поеми. Поеми-казки «Лис Микита», «Абу-Касимові капці», їх джерела й образи. Соціально-побутові поеми «Сурка», «Панські жарти».


Історичні поеми «Іван Вишенський», «На Святоюрській горі». Філософські поеми і традиції кращих поетів світової літератури. Погляди Франка на історичну долю українського народу в поемі «Мойсей». Значення поетичної творчості.


Тема 4. Прозова творчість.

Класифікація прозової спадщини Франка. Жанрові різновиди прозових творів. Новаторство Франка в опрацюванні робітничої теми. Бориславський цикл творів. Художня специфіка повістей «Борислав сміється» та «Воа соnstrictor». Твори на селянську тематику. Оповідання про дітей і школу. Твори з тюремного життя. Сатиричні твори. Історична тема в прозі Франка. Твори з життя інтелігенції. Значення прозової спадщини.


Тема 5. Драматургічна творчість.

Франко як історик, критик українського театру. Тематична та жанрова різноманітність драматургічної спадщини Франка. Соціально-побутова психологічна драма «Украдене щастя». Соціальна спрямованість драми «Рябина». Інші п'єси Франка.Тема 1. Марко Кропивницький

4

2

2
Тема 2. Михайло Старицький

2

2

2
Тема 3. Іван Карпенко -Карий

6

4

2

Змістовий модуль III. Ідейно - естетичні пошуки української поезії к. 19 ст.
Тема 1. Старицький -поет

2

2

2
Тема 2. Яків Щоголев

2

1

2

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Драматургія корифеїв.


Кількість годин, відведених на:
Тема

лекції

практичні заняття

самостійну роботу

індивідуальну роботуЗмістовий модуль І. Українська драматургія 70-90 рр. 19 ст.
Тема 1. Розвиток української драматургії і театру 70-90 років 19 ст.

2

2

4
Тема 2. Театр корифеїв.

2

2

2
Тема 3.

Драматургія інших письменників 70-90 років 19 ст.2

Структура залікового кредиту курсу


Тема 3. Іван Манжура.

2

1

2
Тема 4. Павло Грабовський.

2

і

2

2


Змістовий модуль IV. Іван ФранкоТема 1. Багатогранність діяльності.

2
4
Тема 2. Поетична творчість.

6

4

2
Тема 3. Поеми Франка.

2

2

і

4Тема4.Прозова

творчість.

4

6

2

Тема 5. Драматургічна творчість.

2

2

2

Разом годин:

40

32

36Теми, що виносяться на самостійне опрацювання


Тема1.Розвиток української драматургії 70-90 рр. - 4 год..

 1. Утиски царським урядом театрального мистецтва.

 2. Перший всеросійський з'їзд сценічних діячів у Москві.

 3. Традиції І.Котляревського, Г.Квітки-Основ'яненка, Т.Шевченка в новому реалістичному театрі і драматургії.

 4. Роль М.Лисенка у створенні музичної драми.

 5. Драматургія інших письменників 70-90 рр.


Тема2. Театр корифеїв - 2 год.

 1. Життя і творчість М.Заньковецької.

 2. Акторська майстерність І.Карпенка-Карого.

 3. Акторська діяльність братів Тобілевичів.


ТемаЗ. Марко Кропивницький - 2 год.

 1. Життєвий і творчий шлях письменника.

 2. Кропивницький і Одеса.

 3. Засоби фольклорної поетики у творчому доробку М.Кропивницького.


Тема4. М.Старицький - 2 год.

 1. Старицький - організатор українського професійного театру.

 2. Художня проза письменника.

 3. Драматичні переклади і переробки Старицького.


Тема5. І.Карпенко - Карий - 2 год.

 1. Життєвий і творчий шлях драматурга.

 2. Елементи «нової драми» у дилогії Карпенка-Карого.

 3. Карпенко -Карий у критиці. Драматург і Одеса.


Тема 6. Поезія М.Старицького - 2 год.

 1. Традиції Т.Шевченка і М.Некрасова у ліриці Старицького.

 2. Поема «Могіturі».


Тема7. Я.Щоголев - 2 год.

 1. Етапи формування світогляду поета.

 2. Романтичні мотиви у поезії Щоголева.


Тема8.1.Манжура - 2 год.

 1. Трагедія творчої особистості Манжури.

 2. Еволюція образу Лиса у творчості Манжури. Поеми - казки для дітей.


Тема9. П.Грабовський - 2 год.

 1. Еволюція світогляду. Життєвий і творчий шлях.

 2. Перекладацька діяльність поета.


Тема10. І. Франко - 16 год.

 1. Життєвий і творчий шлях.

 2. Філософські погляди І.Франка.

 3. Франко - публіцист і громадський діяч.

 4. Франко - літературний критик.

 5. Перекладацька діяльність Франка.

 6. І.Франко і театр.

 7. Франко і Каменяр - гностична драма.

 8. І.Франко як фольклорист.

 9. Історична тематика у творчості Франка.
 1. Майстерність психологічного аналізу у романах Франка.

 2. Лірика Франка як система жанрів.

 3. Франкова творчість у новітній історико-літературній парадигмі.

 4. Сатиричні твори Франка. Майстерність сатирика.

 5. Дитячі твори письменника. Франко - казкар.

Контрольні питання до змістових модулів

 1. Розвиток української реалістичної драматургії і театру в другій половині 19 ст. Театральний рух в Україні 60-70рр.

 2. Піднесення й розквіт українського театру і драматургії поч.. 80 рр. Створення першої професійної театральної трупи М.Кропивницьким. Театр корифеїв ( 1883 - 1885рр).

 3. Український театр товариства «Руська бесіда» у Галичині. І.Франко, М.Кропивницький про діяльність «Руської бесіди».

 4. Роль М.Кропивницького, М.Старицького, І.Карпенка-Карого, І.Франка в створенні класичної реалістичної драми і комедії. Тематичне й жанрове збагачення драматургії.

 5. Проблематика драм і комедій видатних драматургів к. 19 ст. Відтворення актуальних соціальних процесів, змалювання нових образів.

 6. Марко Кропивницький - видатний драматург, організатор професійного реалістичного театру.

 7. Драматургія М.Кропивницького 60-70 років.Данина етнографізму та мелодраматизму у п'єсі «Дай серцю волю, заведе в неволю».

 8. Драматургія М.Кропивницького 80-90 рр. Еволюція в напрямі творення соціальної драми «Доки сонце зійде, роса очі виїсть».

 9. Проблематика і соціальний характер конфлікту драми «Глитай, або ж Павук». Образна система.

 10. Новаторство Кропивницького в зображенні руйнації дворянських гнізд; продовження теми приходу «чумазого» у драмі «Олеся».

 11. Жанр водевілю в творчості М.Кропивницького ( «По ревізії» як класичний зразок).

 12. Жанрова й тематична різноманітність творчості Кропивницького останнього десятиліття 19 ст. Актуальність проблематики, висока майстерність у змалюванні характерів.

 13. Місце Кропивницького в історії українського театру і драматургії. Літературознавчі розвідки про нього.

 14. М. Старицький - талановитий поет, драматург, прозаїк, організатор українського професійного театру.

 15. Лірика М.Старицького. Провідні теми. І.Франко про його поезію.

 16. Драматургія М.Старицького. Інсценізація творів Гоголя, Шабельської, Ожешко. Надання нового життя малосценічним творам.

 17. Оригінальні драми з народного життя М.Старицького. Життєва основа конфліктів. Поетика драми «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці».

 18. Зображення соціального гноблення глитаями сільської бідноти в драмі «У темряві». Система образів.

 19. Драматичні твори з життя і діяльності інтелігенції М.Старицького («Не судилось»). Особливості поетики драми. Інші п'єси про взаємини інтелігенції з народом.

 20. Історична драма М.Старицького.

 21. Жанр водевілю, оперети у творчості М.Старицького.

 22. Місце і значення творчості Старицького в розвитку української культури. Літературознавчі дослідження про митця.

 23. Життєвий і творчий шлях І.Карпенка - Карого. Становлення його як драматурга.

 24. Соціально - побутова драма «Бурлака» Карпенка - Карого. Гострота конфлікту. Образ бунтаря Опанаса Зінченка. Образи сільських глитаїв. Оцінка п'єси І.Франком.

 25. Новаторство Карпенка-Карого в психологічних драмах «Наймичка» та «Безталанна». Гострота конфлікту. Образна система драм.

 26. Соціально - сатиричні комедії Карпенка-Карого. «Мартин Боруля» - нове явище в українській драматургії. Композиція п'єси, гострокомічні й сатиричні ситуації. Розкриття образів.

 27. Комедія Карпенка-Карого «Сто тисяч» - гостра сатира на сільських глитаїв. Розкриття образів.

 28. Життєва основа п'єси «Хазяїн»: проблематика, психологічні конфлікти. Трагікомізм образу Пузиря. Інші образи. Особливості композиції. Мова і стиль комедії.

 29. Дилогія Карпенка-Карого «Суєта» і «Житейське море». Розширення тематики соціальної комедії. Образна система.

 30. Історична тема в творчості К.-Карого. Рання романтична драма «Бондарівна», її зв'язок з народною баладою.

 31. Трагедія К.-Карого «Сава Чалий»: проблематика, основна колізія. Система образів. Майстерність композиції, ритмічний характер мови. І.Франко про трагедію.

 32. Значення творчості К.-Карого; його традиції в новітній драматургії. К.-Карий у критиці.

 33. Суперечливість світогляду і літературно - естетичних поглядів Я.Щоголева.

 34. Поетичні збірки Щоголева, основна проблематика та своєрідність вірша.

 35. Громадська, фольклорно - етнографічна і літературна діяльність І.Манжури.

 36. Збірка віршів І.Манжури «Степові думи та співи»: основні мотиви й образи збірки. Своєрідність поетичної мови.

 37. Вірші - обробки фольклору І.Манжури. Поеми для дітей, їх казково - романтичний характер.

 38. Життя - подвиг П.Грабовського. Еволюція світогляду. Літературно - естетичні погляди.

 39. Основні збірки поезій П.Грабовського. Основні теми й мотиви лірики.

 40. Новаторство художньої творчості І.Франка, її тематичне, жанрове та ідейно-художнє розмаїття.

 41. Поетичний світ Франка. Збірка «Баляди і росказы», її романтичний і учнівський характер.

 42. Ідейно - художнє новаторство збірки «З вершин і низин» Франка. Два видання збірки. Тематичний, жанровий й емоційний діапазон поезій.

 43. Аналіз циклів віршів збірки «З вершин і низин» Франка.

 44. Збірка Франка «Зів'яле листя» (1896р.). Композиція і жанрова різноманітність. Ліричний герой збірки, її основні мотиви.

 45. Збірка «Мій Ізмарагд» Франка, її джерела. Філософська глибина «строф» і «притч».

 46. Збірка І.Франка «Із днів журби». Поєднання соціальних, філософських та інтимних мотивів.

 47. Збірка «8етрег Ііго» - нове піднесення творчості Франка. Виступи проти декадентів.

 48. Поеми Франка. Жанрова різноманітність. Сатиричні поеми. Поеми - казки для дітей.

 49. Соціально - побутові поеми Франка: сюжет, композиція, основні мотиви.

 50. Історичні поеми Франка: основні проблеми, філософська глибина провідний ідей, образна система, особливості вірша.

 51. Філософські поеми Франк: проблематика, стиль та поетична мова.

 52. Філософська поема «Мойсей»: актуальність проблематики, композиція, образи, система віршування і поетична мова. М.Коцюбинський про твір.

 53. Місце художньої прози Франка в багатогранній літературній спадщині письменника. Актуальність, гострота, багатство тем і проблем прозових творів, їх філософське спрямування. Жанрові різновиди творів. Тематичні цикли.

 54. Новаторство Франка в опрацюванні робітничої теми. Бориславський цикл творів. Основна проблематика, розкриття образів.

 55. Повісті І.Франка «Воа сопзігісіог» та «Борислав сміється», їх взаємозв'язок. Проблематика, композиція, сюжетні лінії повісті «Борислав сміється».

 56. Твори на селянську тематику Франка. Оповідання й повісті про життя селянства до революції 1848 р. і в часи революції. Жанрова поліфонія оповідань.

 57. Зміст і форма оповідань Франка «Лесишина челядь», «Добрий заробок», «Сам собі винен», «Історія кожуха».

 58. Оповідання І.Франка про дітей і школу. Автобіографічні елементи. Майстерне розкриття психіки дитини. Сюжет, композиція оповідань.

 59. Оповідання Франка з тюремного життя. Гуманізм письменника. Розкриття образів.

 60. Сатиричні твори Франка: оповідання, нариси, казки. Композиція, особливості поетики оповідання «Свинська конституція».

 61. Ідейно-художній аналіз нарису «Доктор Бессервіссер» Франка: особливості жанру, безсюжетність, комічні епізоди, сатиричні афоризми. Сатиричне осміяння попівства в оповіданнях «Патріотичні пориви», «Місія», «Чума». Ідея оповідання «Чиста раса».

 62. Історична тема в прозі Франка. Ідейно- естетична та історична концепція повісті «Захар Беркут». Тема, ідея, композиція.

 63. Твори Франка з життя інтелігенції. Система образів. Основна проблематика.

 64. Драматичні твори Франка. Франко як критик, історик українського театру.

 65. Тематична та жанрова різноманітність драматургічної спадщини Франка. Соціально - побутова психологічна драма «Украдене щастя». Історія написання. Сюжетна основа п'єси. Особливості поетики.

 66. Франко як перекладач.

 67. Літературно - критичні статті Франка. Утвердження естетичних принципів демократичної критики, реалізму.Методи навчання : лекції із застосуванням наочних матеріалів та ТЗН , семінари , екскурсії до музеїв , театрів міста, відвідування бібліотек, у тому числі електронних, індивідуальні консультації, проведення наукових студентських конференцій.


Методи оцінювання : поточне опитування, підсумкові опитування , іспит.Модуль 1

Модуль 2

Сум а

100
Змістовий модуль

(Поточне опитування)

І

Підсум кове опитув ання

Змістовий модуль

(Поточне опитування) II

Підсумкове опитування

ТІ

Т2

ТЗ

5

ТІ

Т2

ТЗ
5

5

5

5


5

5

5

Модуль 3-4
Змістовий модуль

Підсумкове

Змістовий

Підопитування

модуль

сум
(Поточне опитування)
(Поточне

ковеIII

опитування)

опи

тува
III
IV

ння

IV
ТІ

Т2

ТЗ

Т4
4

ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

10

4

4

4

46

6

6

6

6


Шкала оцінювання: 91-100 балів - відмінно; 76-90 балів - добре;

60-75 балів - задовільно з можливістю повторного складання іспиту;

35-59 балів - незадовільно з обов'язковим повторним курсом.


Література

 1. Історія української літератури: У 8 Т. - К.:АН УРСР,1967. - Т.4.- Кн.. 1,2.

 2. Історія української літератури: У 2 Т. - К.: АН УРСР, 1987. - Т.1.

 3. Історія української літератури 19 ст.:У 3 кн.:Навчал. посібник/ За ред. М. Яценка. - К.,1995. - Кн. 3.

 4. Історія української літератури 19 ст./ 70 -90 роки: У 2 Кн. Підручник / Гнідан О.Д. та ін. - К., 2002.

 5. Історія української дожовтневої журналістики. - К., 1983.

 6. Історія українського мистецтва: В 6Т. - К., 1969. - Т.4. - Кн. 3.

 7. Матеріали до вивчення історії української літератури: В 5Т.- К., 1961.-Т.З.

 8. Білецький О Зібрання праць: В 5Т. - К., 1965. - Т2.

 9. Денисюк І. Розвиток української малої прози 19 - поч.. 20 СТ. - К.,1981.

 10. Історія української літературної критики. Дожовтневий період / Відп. ред.. П.Федченко, -К., 1988.

 1. Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: У 3 кн. / За ред.. П.Федченка. - К., 1996.

 2. Поважна В.М. Розвиток української літературної критики у 80-90 рр. 19ст. - К, 1973.

 3. Поважна В.М. Історія української літератури др.. пол.. 19 ст. .- К, 1986.

 4. Киричок П.М. Марко Кропивницький. - К., 1985.

 5. Пільгук 1.1.Життя і творчість Кропивницького. - К., 1960.

 6. Комишаченко М.П. Михайло Старицький ( Літературний портрет). - К., 1968.

 7. Левчик Н. Традиційне й нове в стилі М.П.Старицького-поета /7 Індивідуальні стилі українських письменників 19 -поч. 20 ст.- К., 1987.

 8. Сокирко Л.Г. М.П.Старицький. Критико-біографічний нарис. - К., 1960.

 9. Цибаньова О.С. Лаври і терни..Життєвий і творчий шлях М.Старицького. - К., 1996.

 10. Новиков А. Театральне мистецтво як естетична проблема // УМЛШ.-2006.- №7.

 11. Могильницька Г. Своїм життям до себе дорівнятись (українська драма к.19 - поч.. 20 ст.) // УМЛШ. - 2006 - № 4-5.

 12. Скрипник І.П. І.Карпенко - Карий. Літературний портрет. - К., 1960.

 13. Цибаньова О.С. Літопис життя і творчості І.Карпенка-Карого. - К., 1967.

 14. Пільгук І. Л. І.Карпенко-Карий. - К., 1976.

 15. Чорній Степан Карпенко-Карий і театр. - Мюнхен, 1978.

 16. Чугуй О.П. Класик української драматургії. - К., 1970.

 17. Дурилі С. Марія Заньковецька. - К., 1995.

 18. Дмитрова Л. Український театр 19 ст. // Історія всесвітнього театру. - К., 1973.

 19. Новиков М. Апостол українського театру. Літературний портрет М.Кропивницького // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2005. - №16. – С.І2 -15.

 20. Дмитренко О. Розвиток драматургії і театру у др.. пол.. 19 ст.// Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. - №2. - С.15-18.

 1. Зеров М. Твори: У 2 Т. - К, 1990.

 2. Щоголев Я. Твори. - К., 1961.

 3. Погрібний А.Г. Яків Щоголев:Нарис життя і творчості. - К., 1986.

 4. Манжура І. Твори. - К., 1980.

 5. Манжура І. Байки та гуморески. - К., 1972.

 6. Бернштейн М.Д. І.Манжура. Життя і творчість. - К., 1977.

 7. Березовський І.П. Іван Манжура. - К., 1962.

 8. Поважна В.М. П.А.Грабовський - український поет-революціонер. - К., 1964.

 9. Поважна В.М. П.Грабовський. Літературний портрет. - К., 1962.

 10. Орлик П.І. Українська поезія к. 19 - поч.. 20 ст. -К., 1973.

 11. Сиваченко М.Є. Над текстами українських письменників. - К., 1985.

 12. Сиваченко М.Є Сторінки історії української літератури і фольклористики. - К., 1990.

 13. Дей О.І. І.Франко: Життя і діяльність. - К., 1981.

 14. Каспрук А.А., Басс І.І.. І.Франко: Життєвий і творчий шлях. - К., 1983.

 15. Каспрук А.А. Філософські поеми І.Франка. - К., 1965.

 16. Нечиталюк М.Ф. З народних ручаїв ( Про драматургію Франка). - Львів, 1970.

 17. Нечиталюк М.Ф. Публіцистика І.Франка. - Львів, 1972.

 18. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період. - К., 1992.

 19. Колесник П.Й. Франко. Літературний портрет. - К., 1964.

 20. Дорошенко 1.1. Франко - літературний критик. - Львів, 1966.

 21. Жук Н.Й. Проза І.Франка. - К., 1977.

 22. Филипович П.П. Літературно - критичні статті. - К., 1991.

 23. Свербилова Т. І.Франко і театр // Український театр. -1986. - №4. -С. 24-27.

 24. Ткачук М.П. Західноєвропейська романна традиція і жанрова матриця роману «Основи суспільності». - Донецьк, 1995.

 25. Ткачук М. Жанрова структура романів Франка. - Тернопіль, 1996.

 26. Швець А. Злочин і катарсис: Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Франка. – Львів, 2003.

 27. Гундорова Т. Франко – не Каменяр. – Мельбурн, 1996.

 28. Пастух Т. Романи І.Франка. – Львів, 1998.

 29. Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 Т. – К, 1976-86.
Контрольні тестові завдання


Варіант 1


І.Розкрити особливості розвитку українського театрального мистецтва др.пол. 19 ст.

ІІ.Здійснити ідейно-художній аналіз п’єси І.Франка „Украдене щастя”.

ІІІ. Тести.

1)До трупи створеного в 1882 р. Театру корифеїв входили:

а)І.Карпенко-Карий, М,Кропивницький , М.Старицький, М.Заньковецька, М.Садовський;

б)М.Щепкін ,А.Чехов ,М.Чехов;

в)Ф.Прокопович , Г.Сковорода , М.Вишенський ;

г)М.Старицький, Я.Щоголев, П.Грабовський.


2)М.Старицький творив у :

а) пер. пол. 19 ст.; б)друг. пол. 19ст.; в)к. 19- поч. 20.; г) на поч. 20ст.


3)Карпенко-Карий у театральному мистецтві був :

а)творцем бурлескно – травестійної драми ;

б)першим організатором гастролей укр. професійного театру ;

в)основоположником укр. професійного театру ;

г)антрепренером театральної трупи.


4)М.Зеров називав „непривітаним співцем”:

а)І. Манжуру ;

б)Я. Щоголева ;

в)П.Грабовського ;

г) М.Старицького.


5) Де народився І.Франко :

а)У Києві; б) у Львові ; в) у Нагуєвичах; г) у Дрогобичі?


Автор програми, к.ф.н., в.о.доц. О.О.Оренчак


Зав. кафедри української та зарубіжної літератур,

д.ф.н., проф.. М.Х.Гуменний

Схожі:

Історія української літератури iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
«Давня українська література», «Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Історія української літератури (19 – 20 ст)», «Історія...
Історія української літератури iconПрограма з української літератури для бакалаврів спеціальності “українська мова І література” (020303) (освітній рівень «спеціаліст», «магістр»)
Х-xviii ст. (наукові концепції М. Грушевського «Історія української літератури»), С.Єфремова («Історія українського письменства),...
Історія української літератури iconФакультет української філології Луганського національного університету
Вступ до слов’янської філології, історія української мови, історія української літератури, українське літературознавство, сучасна...
Історія української літератури iconПрограма фахового вступного випробування Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з напряму підготовки «Українська мова та література»
«Українська діалектологія», «Історична граматика української мови», «Вступ до літературознавства», «Усна народна творчість», «Давня...
Історія української літератури icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Історія української літератури iconРобоча програма навчальної дисципліни Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст для студентів спеціальності „Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст.”. Програма навчального курсу
Історія української літератури iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)»
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсів “Історія української літератури (Х – ХХ століття)»,...
Історія української літератури iconПрограма навчального курсу Історія української літератури та критики
Структура програми навчального курсу “ Історія української літератури та критики”
Історія української літератури iconРобоча програма навчального курсу Історія української літератури (давня література) (за вимогами кредитно-модульної системи) Давня українська література структура програми навчального курсу
Київської Русі, про основні естетичні категорії літературних творів доби Відродження та Бароко з точки зору успадкування західноєвропейських...
Історія української літератури iconКафедра української літератури
Полтавському державному педагогічному університеті за ініціативи викладачів кафедри української літератури та української мови відбулася...
Історія української літератури iconКафедра методики викладання української мови та літератури
Викладачі кафедри забезпечували підготовку вчителів української І російської мови та літератури. У 1994 році у зв’язку з необхідністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи