Історія зарубіжної літератури icon

Історія зарубіжної літератури
Скачати 352.83 Kb.
НазваІсторія зарубіжної літератури
Дата15.10.2012
Розмір352.83 Kb.
ТипДокументи


Програма навчального курсу

Історія зарубіжної літератури


Для студентів факультету української філології

Спеціальності « Педагогіка і методика середньої освіти.

Українська мова та література (5-Р)”, « Українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література (у –а)

(за вимогами кредитно-модульної системи)


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчального КУРСУ

Історія зарубіжної літератури”

1. ОПИС ПРЕДМЕТА Навчального КУРСУ

Предмет:  Історія зарубіжної літератури


^ Курс:

Підготовка бакалаврів

Напрям,

Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 2


Модулів: 2^ 1навчальний  проект: реферат, Змістових модулів: 2


Загальна кількість годин:

Тижневих годин:

2Шифр та

Назва напряму

0101„Педагогічна освіта”)


Шифр та назва спеціальності 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти,. українська мова та література, українська мова та література, англійська мова та зарубіжна література


Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалаврОбов’язковий

Рік підготовки: 1 Семестр: (1,2)

Лекції :40

Семінари:32 Самостійна робота:36 Індивідуальна робота: реферат

Вид контролю: екзамен,залік2. МЕТА вищезазначеного курсу – ознайомити студентів, майбутніх вчителів -філологів з історією зарубіжної літератури, кращими творами світового письменства, які є надбанням всього людства, навчити аналізувати художній текст.

3. ПРОГРАМА

Змістовий модуль І. Антична література.

Тема 1. Вступ. Предмет “Історія зарубіжної літератури”. Поняття “Антична література” та її періодизація.

Тема 2. МІФОЛОГІЯ як основа світогляду та джерело античної літератури. Історична основа давньогрецької міфології. Теогонічні міфи, Пантеон олімпійських богів та міфи про них. Значення міфів в житті давніх греків.

Тема 3. ^ ГОМЕРІВСЬКИЙ ЕПОС. Епос як категорія літератури. Гомерівське питання. Історична основа гомерівського епосу. Сюжет, композиція, стиль поеми “Іліада” та “Одісея”. Художні особливості. Значення творчості Гомера.

Тема 4.^ ТВОРЧІСТЬ ГЕСІОДА.. Поняття про дидактичний епос. Біографічні відомості. Твори Гесіода “Роботи і дні”, “Теогонія”. Гесіодів стиль. Загальна характеристика творчості Гесіода.

Тема 5. ^ КЛАСИЧНА ЛІРИКА.. Жанрова система давньогрецької лірики. Декламаційна лірика. Творчість Солона, Тіртея, Архілоха та ін. Пісенна лірика. Творчість Алкея, Сапфо, Анакреонта, Піндара.

Тема 6. ^ ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ ТЕАТР. Виникнення давньогрецького театру. Фольклорні та міфологічні джерела давньогрецького театру Діоніссій. Особливості давньогрецького театру.

Тема 7. ^ АНТИЧНА ТРАГЕДІЯ. Есхіл – батько трагедії. Тема боротьби з тиранічною владою в трагедії “Прометей прикутий”. Творчість Софокла, Філософська спрямованність трагедії Едіп-цар”. Трагедія Евріпіда “Медея”, Новаторство Евріпіда як драматурга.

Тема 8. ^ АНТИЧНА КОМЕДІЯ. Творчість Арістофана. Суспільно-політичне спрямування комедій Арістофана. Творчість Менадра. Комедія “Полюбовний суд”. Особливості новоаттичної комедії.

Тема 9. ^ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ПОЕЗІЯ. Олександрійська поезія як напрямок в літературі. Калімах та його творчість. Літературна програма Калімаха. Збірка поезій “Причини”. Творчість Феокріта. Жантр ідилії. Творчість Аполонія Родоського. Поема “Аргонавтика” як спроба відродження героїчного епосу.

Тема 10. ^ ЕЛІНІСТИЧНА ПРОЗА.. Творчість Плутарха. “Порівняльнні життєписи” – художні біографії видатних греків та римлян. Лукіан – найвидатніший сатирик давнини. Сатиричне змалювання богів та героїв в діалогах Лукіана (“Розмови Богів”, “Морські розмови” та ін.). Висміювання пройдисвітів та легковірних в творах Лукіана (“Олександр або лжепророк” та ін.). Давньогрецький авантюрний роман та його жарові особливості. Лонг “Дафніс і Хлоя”, Геліодор “Ефіопіка”.

Тема 11. ^ РИМСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЧАСІВ РЕСПУБЛІКИ.

Особливості становлення римської літератури.Перші римські письменники: Лівій Андроннік, Гней Невій, Квінт Еній. Римский театр. Творчість Плавта та Теренція – кращих римських комедіографів. Тіт Лукрецій Кар. Поема “Про природу речей” як поетичне втілення матеріалістичної філософії Епікура. Гурток неотериків та їх літературна програма. Творчість Катула та його цикл віршів до Клодії. Ораторське мистецтво Ціцерона. Трактати “Брут”, “Про оратора”. Промови проти Катіліни.

Тема 12. ^ ЛІТЕРАТУРА ЕПОХИ ПРИНЦИПАТУ АВГУСТАзолота доба римської літератури. Особливості доби Августа. Життєвий та творчий шлях Вергілія. Поема “Енеїда” – вершина творчості Вергілія та втілення державного міфу Риму. Творчість Овідія. Поема Овідія “Метаморфози”. Твочість Горація. Збірка поезій “Карміна”. Втілення ідей класицизму в поетичному трактаті “Мистецтво поезії”.

Тема 13. ^ САТИРИЧНА ЛІТЕРАТУРА ПЕРІОДУ ЗАНЕПАДУ ІМПЕРІЇ. “Сатири” Ювенала, їх тематика та жанрові особливості. Уривки з роману Петронія “Сатирикон” – змалювання моральної деградації римського суспільства. Вмсміювання захоплення магією та чаклунством в романі Апулея “Золотий осел”.

^ ЗМІСТОВИЙ модуль IІ. Література Середніх віків та епохи Відродження

Тема №1. Вступ. Середньовіччя як культурна та історична епоха. Періодизація середньовічної літератури. Особливості літератури Середніх віків.

^ Тема №2. Література раннього Середньовіччя. Кельтська література як найдавніша літературна пам’ятка Західної Європи. Цикл саг про Кухуліна. Давньоскандинавська література. Старша та молодща Едда. Сага про Вьолсунгів.

^ Тема №3. Героїчний епос. Героїчний епос як провідний жанр літератури цього періоду. Поняття про епічну поему та ії жанрові особливості. Германський героїчний епос: англосаксонська поема “Беовульф”, франкський епос “Пісня про Роланда”, німецька поема “ Пісня про Нібелунгів”.

^ Тема №4. Лицарська література. Поезія трубадурів та мінезангерів. Тема куртуазного кохання. Культ Прекрасної Дами. Лицарський роман як жанр. Цикл романів про короля Артура та лицарів Круглого столу. Тема лицарської честі та вірності в коханні в романі “ Трістан та Ізольда”.

^ Тема № 5. Міська література. Життя середньовічного міста в Західній Європі ХІ-ХІІІ ст. та його відображення в літературі. Фабліо та шванки, їх сатирична спрямованість. Тваринний епос: Роман про лиса Ренара – сатира на феодальну дійсність. Алегорична поема “Роман про Троянду”.

^ Тема №6. Ітілійська література епохи Відродження. Творчість Данте як перехідний момент від середньовічної літератури до епохи Відродження. Книга Данте “Нове життя”. “Божественна комедія”: особливості поетики та гуманістична спрямованність. Творчість Петрарки. Збірка поезій “Канцоньєре”. Тема кохання в сонетах Петрарки. Творчість Бокаччо. Роман в новелах “Декамерон”, його проблематика та ренесансний зміст.

^ Тема № 7. Французська література епохи Відродження. Роман Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель”як сатира на феодальну дійсність. Особливості поетики роману.

^ Тема №8. Англійська література епохи Відродження. Творчість Дж.Чосера – родоначальника англійської літератури. Збірка “Кентерберійські оповідання”: особливості проблематики та поетики”. Роман Томаса Мора “Утопія”. Творчість поетів та драматургів ХУ-ХУІ ст.: Е.Спенсера, Дж.Лілі, Ф.Марлоу та ін.

^ Тема №9. Творість Шекспіра. Твори І-го періоду: сонети, комедії, “Ромео та Джульєта”. ІІ-й період. “Отело”, “Гамлет”, “Король Лір”, “Макбет”. ІІІ-й період. Драми- феєрії: “Зимова казка”, “Буря”.

^ Тема № 10. Література Іспанії та Португалії за доби Відродження. Творчість Сервантеса. Роман “Дон Кіхот”, особливості поетики, філософський зміст.Творчість Лопе де Вега. Комедія “Собака на сіні” та її ренесансний зміст.


4. ^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Кількість годин, відведених на:
Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу
^ Змістовий модуль І. Антична література.
Тема 1.Вступ.

1Реферат
Тема 2. МІФОЛОГІЯ

1
2
Тема 3. ГОМЕРІВСЬКИЙ ЕПОС.

2

2Тема 4.ТВОРЧІСТЬ ГЕСІОДА.2
Тема 5. КЛАСИЧНА ЛІРИКА.
2

2
Тема 6. ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ ТЕАТР.

2
2
Тема 7. АНТИЧНА ТРАГЕДІЯ.

2

4

4
Тема 8. АНТИЧНА КОМЕДІЯ.

2

2

2
Тема 9. ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ПОЕЗІЯ.2
Тема 10. ЕЛІНІСТИЧНА ПРОЗА.

2

2

4
Тема 11. РИМСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЧАСІВ РЕСПУБЛІКИ.

2

2

2
Тема 12. ЛІТЕРАТУРА ЕПОХИ ПРИНЦИПАТУ АВГУСТА

4

2^ Тема 13. САТИРИЧНА ЛІТЕРАТУРА ПЕРІОДУ ЗАНЕПАДУ ІМПЕРІЇ.2


^ Змістовий модуль II. Література Середніх віків та епохи Відродження
Тема №1. Вступ.

2

Тема №2. Література раннього Середньовіччя.

2

2

2
Тема №3.Героїчний епос.

2

2

2
Тема №4. Лицарська література.

2

2

2
^ Тема № 5. Міська література.

2
2

^ Тема№6. Італійська література епохи Відродження.2

2
Реферат
Тема№7. Французська література епохи Відродження.2

2

2
Тема№8. Англійська література епохи Відродження.2
2
Тема №9. Творість Шекспіра.

82

4^ Тема № 10. Література Іспанії та Португалії

2222

2222

22
Всього годин

333333333333


2

40 32 36 108


^ 5. Теми семінарських занять


Змістовий модуль №1

 1. Гомерівський епос

 2. Давньогрецька класична лірика

 3. Давньогрецька класична трагедія ( Софокл «Антігона»,“Едіп-цар”).

 4. Евріпід - засновник психологічного театру.(трагедія “Медея”).

 5. Творчість батька комедії Арістофана.

 6. Еліністична проза.

 7. Поема Вергілія – “Енеїда"

 8. Поезія римського класицизму

Змістовий модуль №2


1. Давньоскандинавська література

2. Героїчний епос Середніх віків.

3.Лицарський роман “Трістан та Ізольда”

4.Поема Данте Аліг’єрі “Божествена комедія”

5. Література італійського Відродження ( Петрарка, Бокаччо)

6. Роман Франсуа Рабле “Гаргантюа і Пантагрюель”

7. Творчість Шекспіра І –го періода: сонети, «Ромео та Джульета»

8.ТрагедіЇ Шекспіра “Гамлет.”, Король Лір»


7. ТемИ, що виносяться на САМОСТІЙНе опрацювання.

Змістовий модуль№1

Тема 1. ^ ТВОРЧІСТЬ ГЕСІОДА.. Поняття про дидактичний епос. Біографічні відомості. Твори Гесіода “Роботи і дні”, “Теогонія”. Гесіодів стиль. Загальна характеристика творчості Гесіода.

Тема 2. ^ КЛАСИЧНА ЛІРИКА.. Жанрова система давньогрецької лірики. Декламаційна лірика. Творчість Солона, Тіртея, Архілоха та ін. Пісенна лірика. Творчість Алкея, Сапфо, Анакреонта, Піндара.

Тема 3. АНТИЧНА ТРАГЕДІЯ. Трагедія Есхіла – “Орестейя” – зразок драматичної трилогії. Тема боротьби проти тиранічної влади в трагедії Софокла “Антігона”.

Тема 4. АНТИЧНА КОМЕДІЯ. Комедія Арістофана “Вершники” як зразок політичної сатири.

Тема 5. ^ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ПОЕЗІЯ. Творчість Аполонія Родоського. Поема “Аргонавтика” як спроба відродження героїчного епосу.

Тема 6. ЕЛІНІСТИЧНА ПРОЗА.. Лукіан - найвидатніший сатирик давнини. Сатиричне змалювання богів та героїв в діалогах Лукіана (“Розмови Богів”, “Морські розмови” та ін.). Висміювання пройдисвітів та легковірних в творах Лукіана (“Олександр або лжепророк” та ін.). .

Тема 7. ^ РИМСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЧАСІВ РЕСПУБЛІКИ. Традиції новоаттичної комедїї в творчості Теренція.(комедія “Свекруха”). Ораторське мистецтво Ціцерона. Трактати “Брут”, “Про оратора”. Промови проти Катіліни.

Тема 8. ^ ЛІТЕРАТУРА ЕПОХИ ПРИНЦИПАТУ АВГУСТА . Поеми Вергілія “Георгіки” та “Буколіки”. Горацій “Сатири”. Овідій “Наука кохання”, пезія періоду заслання.

Тема 9. ^ САТИРИЧНА ЛІТЕРАТУРА ПЕРІОДУ ЗАНЕПАДУ ІМПЕРІЇ. “Сатири” Ювенала, їх тематика та жанрові особливості. Уривки з роману Петронія “Сатирикон” – змалювання моральної деградації римського суспільства. Вмсміювання захоплення магією та чаклунством в романі Апулея “Золотий осел”.

Змістовий модуль №2.


Тема №1. Героїчний епос. Іспанський героїчний епос “Пісня про Сіда”.

Тема №2. Лицарська література. Візантійський та античний цикли лицарських романів. “Окассен та Ніколет”.

Тема № 4. Міська література. Алегорична поема “Видіння Петра Орача” Вільяма Ленгледа.Театр та драматург

^ Тема №5. Ітілійська література епохи Відродження. Творчість Данте як перехідний момент від середньовічної літератури до епохи Відродження. “Нове життя”. “Божественна комедія”: особливості поетики та гуманістична спрямованність. Творчість Петрарки. Збірка поезій “Канцоньєре”. Тема кохання в сонетах Петрарки. Творчість Бокаччо. Роман в новелах “Декамерон” та його проблематика.

^ Тема № 6. Французська література епохи Відродження. Роман Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель”як сатира на феодальну дійсність. Особливості поетики роману.

^ Тема №7. Англійська література епохи Відродження. Творчість Дж.Чосера – родоначальника англійської літератури. Збірка “Кентерберійські оповідання”: особливості проблематики та поетики”. Роман Томаса Мора “Утопія”. Творчість поетів та драматургів ХУ-ХУІ ст.: Е.Спенсера, Дж.Лілі, Ф.Марлоу та ін.

^ Тема №8. Творість Шекспіра. Твори І-го періоду: сонети, комедії, “Ромео та Джульєта”. ІІ-й період. “Отело”, “Гамлет”, “Король Лір”, “Макбет”. ІІІ-й період. Драми- феєрії: “Зимова казка”, “Буря”.

^ Тема № 9. Література Іспанії та Португалії за доби Відродження. Творчість Сервантеса. Роман “Дон Кіхот”, особливості поетики, філософський зміст.Творчість Лопе де Вега. Комедія “Собака на сіні” та її ренесансний зміст.


^ 8. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Тематика рефератів

 1. 1.Поема Гомера “Іліада” як зразок героїчного епосу.

 2. Поема Гесіода “Роботи та дні” як зразок дидактичного епосу.

 3. Втілення давньогрецької міфології в поемі Гесіода “Теогонія”.

 4. Виникнення давньогрецького театру та його особливості.

 5. Основні етапи розвитку давньогрецької трагедії.

 6. Основні етапи розвитку давньогрецької комедії.

 7. Еліністична доба як новий етап розвитку античної культури.

 8. Особливості давньогрецької полісної демократії за доби Перікла.

 9. Біографія олександра македонського в трактуванні Плутарха.

 10. М. Бахтін про хронотоп в давньогрецькому ідилічному романі.

 11. Життя та літературна діяльність М. Т. Цицерона.

 12. Поема Вергілія “Енеїда” як втілення державного міфу Риму.

 13. Особливості скандинавської міфології.

 14. Куртуазна література Середньовіччя.

 15. Історія легенди про Трістана та Ізольду

 16. Любовна лірика трубадурів.

 17. Повість Бокаччо “Ф’яметта” – перша спроба психологічної розповіді.

 18. Специфічні особливості німецької гуманістичної літератури.

 19. Сюжетні джерела драматичних творів В.Шекспіра.

 20. ренесансна література в Іспанії та Португалії.


^ 9. Методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття,

виконання творчих завдань, опрацювання художніх текстів,

робота в науковій бібліотеці та в інтернеті, відвідання театральних вистав, за творами, що вивчаються, підготовка рефератів та повідомлень.

^ 10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: оцінювання відповідей на практичних заняттях, поточне тестування; оцінка за реферат; підсумковий письмовий тест).

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, що ПРИСВОЮються СТУДЕНТАМ


Модуль 1

(поточне тестування)

Модуль 2

(реферат)

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль I

Змістовий модуль II


10


30


100

30

30

Т1

Т 2

Т 3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

^ Шкала оцінювання:

90–100 балів – відмінно (А);

75–89 балів - добре (ВС);

60–74 балів - задовільно (DE);

35–59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1–34 балів - незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

^ 12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники, хрестоматії, конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи; ілюстративні матеріали тощо).

13. ЛІТЕРАТУРА

І.Підручники та хрестоматії :

Антична література / За ред. А. А. Тахо-Годі/ Переклад з рос. К.,1976

Алексеев М.П., Жирмунский В.М. История зарубежной литературы. – М.,1959.

Антична література: хрестоматія / Упор. О.І. Білецький К.,1968.

Варнеке В.Н. История античного театра.- Одесса, 2002.

Кун М. А. Легенди та міфи стародавньої Греції

Зарубежная литература средних веков / Сост. Пуришев Б.И. – М., 1974.

Тронський І.М. Історія античної літератури.Вид.3.Перекл.з рос.К.,1978.

Лосев А.Ф. та ін. Антична література К.,1976.

Радціг С. Історія давньогрецької літератури. М.,1969.

Пащенко В.І. Пащенко Н.І. Антична література., К., 2002.

Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури (Середні віки та Відродження”).- Львів.-1993.

Парандовський Я. Міфологія / Переклад з пол. К., 1977.

Словник античної міфології / Укл. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів К., 1989.

ІІ. Художні тексти:

Міфи давньої Греції

Гомер “Одіссея”, “Іліада”.

Гесіод “Роботи та дні”, “Теогонія”

Есхіл Трагедії.

Софокл Трагедії.

Евріпід Трагедії.

Арістофан Комедії.

Арістотель Поетика.

Менандр. Комедії.

Лонг. “ Дафніс та Хлоя”

Плутарх “Порівняльні життєписи”

Лукіан Сатиричні твори

Лукрецій. “Про природу речей”.

Плавт “Комедії”

Вергілій “Енеїда”.

Горацій Поезія.

Овідій. “Метаморфози”.

Апулей. “Метаморфози або Золотий осел”.

Федр. Байки

Саги про Кухуліна

Скандинавські міфи

Старша Едда

Сага про Вьолсунгів

Беовульф

Пісня про Роланда

Пісня про Нібелунгів

Трістан та Ізольда

Кретьен де Труа « Івейн або Лицар Лева», «Повість про Святий Грааль»

Роман про Лиса Ренара

Г. де Лорріс «Роман про Троянду»

Данте “Божественна комедія”, «Нове життя»

Петрарка Сонети.

Бокаччо “Декамерон”

Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель”

Брант С. “Корабель дурнів”

Еразм Роттердамський “Похвала дурощам”

Чосер Дж. “Кентерберійські оповідання”

Мор Т. “Утопія”

Шекспір В. Твори

Сервантес “Дон Кіхот”.


14. Ресурси (нормативна база, джерела Інтернет, Наукова бібліотека ім. М.Горького, Наукова бібліотека ім. М.Грушевського.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, Молоді та Спорту УКРАЇНИ

ДЗ : «Південноукраїнський національний педагогічний університет

ім. К.Д.Ушинського ( м.Одеса )»

Інститут мов світу

кафедра української та зарубіжної літератур


Програма навчального курсу
^

Історія зарубіжної літератури


Для студентів факультету української філології

Спеціальності « Педагогіка і методика середньої освіти.

^ Українська мова та література (скорочений термін навчання)

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Одеса − 2012


УДК

ББК

Історія зарубіжної літератури. Програма навчального курсу.


Розробник : Горанська Т.В.


^ Рецензенти: кафедра світової літератури ОНУ ім. І.І. Мечнікова.

Доц.Раковська Н.М., доц .Сподарець Н.В.


Затверджено на засіданні кафедри української та зарубіжної літератур

Протокол № від __.___._____200_ р.


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ навчального КУРСУ

Історія зарубіжної літератури”

^ 1. ОПИС ПРЕДМЕТА Навчального КУРСУ

Предмет:  Історія зарубіжної літератури


^ Курс:

Підготовка бакалаврів

Напрям,

Спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS: 2


Модулів: 2^ 1навчальний  проект: реферат, Змістових модулів: 2


Загальна кількість годин:

Тижневих годин:

3Шифр та

Назва напряму

0101„Педагогічна освіта”)


Шифр та назва спеціальності 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти,. українська мова та література,


Освітньо-кваліфікаційний рівень

бакалаврОбов’язковий

Рік підготовки: 1 Семестр: (1)

Лекції :24

Семінари:30 Самостійна робота:54 Індивідуальна робота: реферат

Вид контролю:залік2. МЕТА вищезазначеного курсу – ознайомити студентів, майбутніх вчителів -філологів з історією зарубіжної літератури, кращими творами світового письменства, які є надбанням всього людства, навчити аналізувати художній текст.

3. ПРОГРАМА

Змістовий модуль І. Антична література.

Тема 1. Вступ. Предмет “Історія зарубіжної літератури”. Поняття “Антична література” та її періодизація.

Тема 2. МІФОЛОГІЯ як основа світогляду та джерело античної літератури. Історична основа давньогрецької міфології. Теогонічні міфи, Пантеон олімпійських богів та міфи про них. Значення міфів в житті давніх греків.

Тема 3. ^ ГОМЕРІВСЬКИЙ ЕПОС. Епос як категорія літератури. Гомерівське питання. Історична основа гомерівського епосу. Сюжет, композиція, стиль поеми “Іліада” та “Одісея”. Художні особливості. Значення творчості Гомера.

Тема 4.^ ТВОРЧІСТЬ ГЕСІОДА.. Поняття про дидактичний епос. Біографічні відомості. Твори Гесіода “Роботи і дні”, “Теогонія”. Гесіодів стиль. Загальна характеристика творчості Гесіода.

Тема 5. ^ КЛАСИЧНА ЛІРИКА.. Жанрова система давньогрецької лірики. Декламаційна лірика. Творчість Солона, Тіртея, Архілоха та ін. Пісенна лірика. Творчість Алкея, Сапфо, Анакреонта, Піндара.

Тема 6. ^ ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ ТЕАТР. Виникнення давньогрецького театру. Фольклорні та міфологічні джерела давньогрецького театру Діоніссій. Особливості давньогрецького театру.

Тема 7. ^ АНТИЧНА ТРАГЕДІЯ. Есхіл – батько трагедії. Тема боротьби з тиранічною владою в трагедії “Прометей прикутий”. Творчість Софокла, Філософська спрямованність трагедії Едіп-цар”. Трагедія Евріпіда “Медея”, Новаторство Евріпіда як драматурга.

Тема 8. ^ АНТИЧНА КОМЕДІЯ. Творчість Арістофана. Суспільно-політичне спрямування комедій Арістофана. Творчість Менадра. Комедія “Полюбовний суд”. Особливості новоаттичної комедії.

Тема 9. ^ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ПОЕЗІЯ. Олександрійська поезія як напрямок в літературі. Калімах та його творчість. Літературна програма Калімаха. Збірка поезій “Причини”. Творчість Феокріта. Жантр ідилії. Творчість Аполонія Родоського. Поема “Аргонавтика” як спроба відродження героїчного епосу.

Тема 10. ^ ЕЛІНІСТИЧНА ПРОЗА.. Творчість Плутарха. “Порівняльнні життєписи” – художні біографії видатних греків та римлян. Лукіан – найвидатніший сатирик давнини. Сатиричне змалювання богів та героїв в діалогах Лукіана (“Розмови Богів”, “Морські розмови” та ін.). Висміювання пройдисвітів та легковірних в творах Лукіана (“Олександр або лжепророк” та ін.). Давньогрецький авантюрний роман та його жарові особливості. Лонг “Дафніс і Хлоя”, Геліодор “Ефіопіка”.

Тема 11. ^ РИМСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЧАСІВ РЕСПУБЛІКИ.

Особливості становлення римської літератури.Перші римські письменники: Лівій Андроннік, Гней Невій, Квінт Еній. Римский театр. Творчість Плавта та Теренція – кращих римських комедіографів. Тіт Лукрецій Кар. Поема “Про природу речей” як поетичне втілення матеріалістичної філософії Епікура. Гурток неотериків та їх літературна програма. Творчість Катула та його цикл віршів до Клодії. Ораторське мистецтво Ціцерона. Трактати “Брут”, “Про оратора”. Промови проти Катіліни.

Тема 12. ^ ЛІТЕРАТУРА ЕПОХИ ПРИНЦИПАТУ АВГУСТАзолота доба римської літератури. Особливості доби Августа. Життєвий та творчий шлях Вергілія. Поема “Енеїда” – вершина творчості Вергілія та втілення державного міфу Риму. Творчість Овідія. Поема Овідія “Метаморфози”. Твочість Горація. Збірка поезій “Карміна”. Втілення ідей класицизму в поетичному трактаті “Мистецтво поезії”.

Тема 13. ^ САТИРИЧНА ЛІТЕРАТУРА ПЕРІОДУ ЗАНЕПАДУ ІМПЕРІЇ. “Сатири” Ювенала, їх тематика та жанрові особливості. Уривки з роману Петронія “Сатирикон” – змалювання моральної деградації римського суспільства. Вмсміювання захоплення магією та чаклунством в романі Апулея “Золотий осел”.

^ ЗМІСТОВИЙ модуль IІ. Література Середніх віків та епохи Відродження

Тема №1. Вступ. Середньовіччя як культурна та історична епоха. Періодизація середньовічної літератури. Особливості літератури Середніх віків.

^ Тема №2. Література раннього Середньовіччя. Кельтська література як найдавніша літературна пам’ятка Західної Європи. Цикл саг про Кухуліна. Давньоскандинавська література. Старша та молодща Едда. Сага про Вьолсунгів.

^ Тема №3. Героїчний епос. Героїчний епос як провідний жанр літератури цього періоду. Поняття про епічну поему та ії жанрові особливості. Германський героїчний епос: англосаксонська поема “Беовульф”, франкський епос “Пісня про Роланда”, німецька поема “ Пісня про Нібелунгів”.

^ Тема №4. Лицарська література. Поезія трубадурів та мінезангерів. Тема куртуазного кохання. Культ Прекрасної Дами. Лицарський роман як жанр. Цикл романів про короля Артура та лицарів Круглого столу. Тема лицарської честі та вірності в коханні в романі “ Трістан та Ізольда”.

^ Тема № 5. Міська література. Життя середньовічного міста в Західній Європі ХІ-ХІІІ ст. та його відображення в літературі. Фабліо та шванки, їх сатирична спрямованість. Тваринний епос: Роман про лиса Ренара – сатира на феодальну дійсність. Алегорична поема “Роман про Троянду”.

^ Тема №6. Ітілійська література епохи Відродження. Творчість Данте як перехідний момент від середньовічної літератури до епохи Відродження. Книга Данте “Нове життя”. “Божественна комедія”: особливості поетики та гуманістична спрямованність. Творчість Петрарки. Збірка поезій “Канцоньєре”. Тема кохання в сонетах Петрарки. Творчість Бокаччо. Роман в новелах “Декамерон”, його проблематика та ренесансний зміст.

^ Тема № 7. Французська література епохи Відродження. Роман Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель”як сатира на феодальну дійсність. Особливості поетики роману.

^ Тема №8. Англійська література епохи Відродження. Творчість Дж.Чосера – родоначальника англійської літератури. Збірка “Кентерберійські оповідання”: особливості проблематики та поетики”. Роман Томаса Мора “Утопія”. Творчість поетів та драматургів ХУ-ХУІ ст.: Е.Спенсера, Дж.Лілі, Ф.Марлоу та ін.

^ Тема №9. Творість Шекспіра. Твори І-го періоду: сонети, комедії, “Ромео та Джульєта”. ІІ-й період. “Отело”, “Гамлет”, “Король Лір”, “Макбет”. ІІІ-й період. Драми- феєрії: “Зимова казка”, “Буря”.

^ Тема № 10. Література Іспанії та Португалії за доби Відродження. Творчість Сервантеса. Роман “Дон Кіхот”, особливості поетики, філософський зміст.Творчість Лопе де Вега. Комедія “Собака на сіні” та її ренесансний зміст.


4. ^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Кількість годин, відведених на:
Лекції

Семінарські та практичні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу
^ Змістовий модуль І. Антична література.
Тема 1.Вступ.

1Реферат
Тема 2. МІФОЛОГІЯ

1
2
Тема 3. ГОМЕРІВСЬКИЙ ЕПОС.

2

2

4
Тема 4.ТВОРЧІСТЬ ГЕСІОДА.2
Тема 5. КЛАСИЧНА ЛІРИКА.
2

2
Тема 6. ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ ТЕАТР.

2
2
Тема 7. АНТИЧНА ТРАГЕДІЯ.

2

4

4
Тема 8. АНТИЧНА КОМЕДІЯ.

2

2

2
Тема 9. ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ПОЕЗІЯ.2
Тема 10. ЕЛІНІСТИЧНА ПРОЗА.

2

2

4
Тема 11. РИМСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЧАСІВ РЕСПУБЛІКИ.

2
2
Тема 12. ЛІТЕРАТУРА ЕПОХИ ПРИНЦИПАТУ АВГУСТА

4

2

4
^ Тема 13. САТИРИЧНА ЛІТЕРАТУРА ПЕРІОДУ ЗАНЕПАДУ ІМПЕРІЇ.2


^ Змістовий модуль II. Література Середніх віків та епохи Відродження
Тема №1. Вступ.

2

Тема №2. Література раннього Середньовіччя.

2

2

2
Тема №3.Героїчний епос.

2

2

2
Тема №4. Лицарська література.

2

2

2
^ Тема № 5. Міська література.

2
2

^ Тема№6. Італійська література епохи Відродження.2

2

4

Реферат
Тема№7. Французська література епохи Відродження.2

2

2
Тема№8. Англійська література епохи Відродження.2
2
Тема №9. Творість Шекспіра.

82

4

4
^ Тема № 10. Література Іспанії та Португалії

2222

222

22
Всього годин

333333333333


2

24 30 54 108


^ 5. Теми семінарських занять


Змістовий модуль №1

1.Гомерівський епос

2.Давньогрецька класична лірика

3.Давньогрецька класична трагедія ( Софокл «Антігона»,“Едіп-цар”).

4.Евріпід - засновник психологічного театру.(трагедія “Медея”).

5. Творчість батька комедії Арістофана.

6. Еліністична проза.

7. Поема Вергілія – “Енеїда"


Змістовий модуль №2


1. Давньоскандинавська література

2. Героїчний епос Середніх віків.

3.Лицарський роман “Трістан та Ізольда”

4.Поема Данте Аліг’єрі “Божествена комедія”

5. Література італійського Відродження ( Петрарка, Бокаччо)

6. Роман Ф.Рабле «Гаргантюа та Пантагрюель»

7. Творчість Шекспіра І –го періода: сонети, «Ромео та Джульета»

8.ТрагедіЇ Шекспіра “Гамлет.”, Король Лір»


7. ТемИ, що виносяться на САМОСТІЙНе опрацювання.

Змістовий модуль№1

Тема 1. ^ ТВОРЧІСТЬ ГЕСІОДА.. Поняття про дидактичний епос. Біографічні відомості. Твори Гесіода “Роботи і дні”, “Теогонія”. Гесіодів стиль. Загальна характеристика творчості Гесіода.

Тема 2. ^ КЛАСИЧНА ЛІРИКА.. Жанрова система давньогрецької лірики. Декламаційна лірика. Творчість Солона, Тіртея, Архілоха та ін. Пісенна лірика. Творчість Алкея, Сапфо, Анакреонта, Піндара.

Тема 3. АНТИЧНА ТРАГЕДІЯ. Трагедія Есхіла – “Орестейя” – зразок драматичної трилогії. Тема боротьби проти тиранічної влади в трагедії Софокла “Антігона”.

Тема 4. АНТИЧНА КОМЕДІЯ. Комедія Арістофана “Вершники” як зразок політичної сатири.

Тема 5. ^ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ПОЕЗІЯ. Творчість Аполонія Родоського. Поема “Аргонавтика” як спроба відродження героїчного епосу.

Тема 6. ЕЛІНІСТИЧНА ПРОЗА.. Лукіан - найвидатніший сатирик давнини. Сатиричне змалювання богів та героїв в діалогах Лукіана (“Розмови Богів”, “Морські розмови” та ін.). Висміювання пройдисвітів та легковірних в творах Лукіана (“Олександр або лжепророк” та ін.). .

Тема 7. ^ РИМСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЧАСІВ РЕСПУБЛІКИ. Традиції новоаттичної комедїї в творчості Теренція.(комедія “Свекруха”). Ораторське мистецтво Ціцерона. Трактати “Брут”, “Про оратора”. Промови проти Катіліни.

Тема 8. ^ ЛІТЕРАТУРА ЕПОХИ ПРИНЦИПАТУ АВГУСТА . Поеми Вергілія “Георгіки” та “Буколіки”. Горацій “Сатири”. Овідій “Наука кохання”, пезія періоду заслання.

Тема 9. ^ САТИРИЧНА ЛІТЕРАТУРА ПЕРІОДУ ЗАНЕПАДУ ІМПЕРІЇ. “Сатири” Ювенала, їх тематика та жанрові особливості. Уривки з роману Петронія “Сатирикон” – змалювання моральної деградації римського суспільства. Вмсміювання захоплення магією та чаклунством в романі Апулея “Золотий осел”.

Змістовий модуль №2.


Тема №1. Героїчний епос. Іспанський героїчний епос “Пісня про Сіда”.

Тема №2. Лицарська література. Візантійський та античний цикли лицарських романів. “Окассен та Ніколет”.

Тема № 4. Міська література. Алегорична поема “Видіння Петра Орача” Вільяма Ленгледа.Театр та драматург

^ Тема №5. Ітілійська література епохи Відродження. Творчість Данте як перехідний момент від середньовічної літератури до епохи Відродження. “Нове життя”. “Божественна комедія”: особливості поетики та гуманістична спрямованність. Творчість Петрарки. Збірка поезій “Канцоньєре”. Тема кохання в сонетах Петрарки. Творчість Бокаччо. Роман в новелах “Декамерон” та його проблематика.

^ Тема № 6. Французська література епохи Відродження. Роман Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель”як сатира на феодальну дійсність. Особливості поетики роману.

^ Тема №7. Англійська література епохи Відродження. Творчість Дж.Чосера – родоначальника англійської літератури. Збірка “Кентерберійські оповідання”: особливості проблематики та поетики”. Роман Томаса Мора “Утопія”. Творчість поетів та драматургів ХУ-ХУІ ст.: Е.Спенсера, Дж.Лілі, Ф.Марлоу та ін.

^ Тема №8. Творість Шекспіра. Твори І-го періоду: сонети, комедії, “Ромео та Джульєта”. ІІ-й період. “Отело”, “Гамлет”, “Король Лір”, “Макбет”. ІІІ-й період. Драми- феєрії: “Зимова казка”, “Буря”.

^ Тема № 9. Література Іспанії та Португалії за доби Відродження. Творчість Сервантеса. Роман “Дон Кіхот”, особливості поетики, філософський зміст.Творчість Лопе де Вега. Комедія “Собака на сіні” та її ренесансний зміст.


^ 8. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

Тематика рефератів

 1. 1.Поема Гомера “Іліада” як зразок героїчного епосу.

 2. Поема Гесіода “Роботи та дні” як зразок дидактичного епосу.

 3. Втілення давньогрецької міфології в поемі Гесіода “Теогонія”.

 4. Виникнення давньогрецького театру та його особливості.

 5. Основні етапи розвитку давньогрецької трагедії.

 6. Основні етапи розвитку давньогрецької комедії.

 7. Еліністична доба як новий етап розвитку античної культури.

 8. Особливості давньогрецької полісної демократії за доби Перікла.

 9. Біографія олександра македонського в трактуванні Плутарха.

 10. М. Бахтін про хронотоп в давньогрецькому ідилічному романі.

 11. Життя та літературна діяльність М. Т. Цицерона.

 12. Поема Вергілія “Енеїда” як втілення державного міфу Риму.

 13. Особливості скандинавської міфології.

 14. Куртуазна література Середньовіччя.

 15. Історія легенди про Трістана та Ізольду

 16. Любовна лірика трубадурів.

 17. Повість Бокаччо “Ф’яметта” – перша спроба психологічної розповіді.

 18. Специфічні особливості німецької гуманістичної літератури.

 19. Сюжетні джерела драматичних творів В.Шекспіра.

 20. ренесансна література в Іспанії та Португалії.


^ 9. Методи навчання: лекції, практичні та семінарські заняття,

виконання творчих завдань, опрацювання художніх текстів,

робота в науковій бібліотеці та в інтернеті, відвідання театральних вистав, за творами, що вивчаються, підготовка рефератів та повідомлень.

^ 10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: оцінювання відповідей на практичних заняттях, поточне тестування; оцінка за реферат; підсумковий письмовий тест).

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, що ПРИСВОЮються СТУДЕНТАМ


Модуль 1

(поточне тестування)

Модуль 2

(реферат)

Підсумковий тест

Сума

Змістовий модуль I

Змістовий модуль II


10


30


100

30

30

Т1

Т 2

Т 3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

^ Шкала оцінювання:

90–100 балів – відмінно (А);

75–89 балів - добре (ВС);

60–74 балів - задовільно (DE);

35–59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1–34 балів - незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

^ 12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: підручники, хрестоматії, конспекти лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); нормативні документи; ілюстративні матеріали тощо).

13. ЛІТЕРАТУРА

І.Підручники та хрестоматії :

Антична література / За ред. А. А. Тахо-Годі/ Переклад з рос. К.,1976

Алексеев М.П., Жирмунский В.М. История зарубежной литературы. – М.,1959.

Антична література: хрестоматія / Упор. О.І. Білецький К.,1968.

Варнеке В.Н. История античного театра.- Одесса, 2002.

Кун М. А. Легенди та міфи стародавньої Греції

Зарубежная литература средних веков / Сост. Пуришев Б.И. – М., 1974.

Тронський І.М. Історія античної літератури.Вид.3.Перекл.з рос.К.,1978.

Лосев А.Ф. та ін. Антична література К.,1976.

Радціг С. Історія давньогрецької літератури. М.,1969.

Пащенко В.І. Пащенко Н.І. Антична література., К., 2002.

Шаповалова М.С., Рубанова Г.Л., Моторний В.А. Історія зарубіжної літератури (Середні віки та Відродження”).- Львів.-1993.

Парандовський Я. Міфологія / Переклад з пол. К., 1977.

Словник античної міфології / Укл. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів К., 1989.

ІІ. Художні тексти:

Міфи давньої Греції

Гомер “Одіссея”, “Іліада”.

Гесіод “Роботи та дні”, “Теогонія”

Есхіл Трагедії.

Софокл Трагедії.

Евріпід Трагедії.

Арістофан Комедії.

Арістотель Поетика.

Менандр. Комедії.

Лонг. “ Дафніс та Хлоя”

Плутарх “Порівняльні життєписи”

Лукіан Сатиричні твори

Лукрецій. “Про природу речей”.

Плавт “Комедії”

Вергілій “Енеїда”.

Горацій Поезія.

Овідій. “Метаморфози”.

Апулей. “Метаморфози або Золотий осел”.

Федр. Байки

Саги про Кухуліна

Скандинавські міфи

Старша Едда

Сага про Вьолсунгів

Беовульф

Пісня про Роланда

Пісня про Нібелунгів

Трістан та Ізольда

Кретьен де Труа « Івейн або Лицар Лева», «Повість про Святий Грааль»

Роман про Лиса Ренара

Г. де Лорріс «Роман про Троянду»

Данте “Божественна комедія”, «Нове життя»

Петрарка Сонети.

Бокаччо “Декамерон”

Рабле “Гаргантюа та Пантагрюель”

Брант С. “Корабель дурнів”

Еразм Роттердамський “Похвала дурощам”

Чосер Дж. “Кентерберійські оповідання”

Мор Т. “Утопія”

Шекспір В. Твори

Сервантес “Дон Кіхот”.


14. Ресурси (нормативна база, джерела Інтернет, Наукова бібліотека ім. М.Горького, Наукова бібліотека ім. М.Грушевського.


Схожі:

Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури II пол XIX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури II пол XIX ст. ”
Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ”
Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ”
Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури кін XIX- поч XX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури кін XIX- поч XX ст. ”
Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII, I пол XIX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII, I пол XIX ст. ”
Історія зарубіжної літератури icon«Кінематографічні адаптації творів світової літератури» Для студентів-філологів I-V курсів, які вивчають курс «Історія світової літератури»
«Історія світової літератури», «Історія англійської літератури», «Історія іспанської літератури», «Історія німецької літератури»,...
Історія зарубіжної літератури iconФакультет української філології Луганського національного університету
Вступ до слов’янської філології, історія української мови, історія української літератури, українське літературознавство, сучасна...
Історія зарубіжної літератури icon"Історія зарубіжної літератури (античного періоду, Середньовіччя та Відродження)"
Дисципліни „Історія зарубіжної літератури (античного періоду, Середньовіччя та Відродження)”
Історія зарубіжної літератури icon"Історія зарубіжної літератури (античного періоду, Середньовіччя та Відродження)"
Дисципліни „Історія зарубіжної літератури (античного періоду, Середньовіччя та Відродження)”
Історія зарубіжної літератури icon«Історія зарубіжної літератури (античного періоду, Середньовіччя та Відродження)»
Дисципліни „Історія зарубіжної літератури (античного періоду, Середньовіччя та Відродження)”
Історія зарубіжної літератури icon"Історія зарубіжної літератури (античного періоду, Середньовіччя та Відродження)"
Дисципліни „Історія зарубіжної літератури (античного періоду, Середньовіччя та Відродження)”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи