Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури icon

Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Скачати 187.6 Kb.
НазваСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Дата15.10.2012
Розмір187.6 Kb.
ТипРобоча програма

Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури xvii-xviii ст. ”

Опис предмета навчального курсу

Предмет: Історія зарубіжної літератури

Курс:

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо – кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS:

2

Модулів: 2


Змістових модулів:

2


Загальна кількість годин:72


Тижневих годин: 4


0101

Педагогічна освіта


6.010100

Педагогіка і методика середньої освіти.

Українська мова та література.


Освітньо – кваліфікаційний рівень ( бакалавр )

Обов’язковий семестр: 4

Лекції ( теоретична підготовка ): 20год.

Практичні: 16

Самостійна робота: 36


Вид контролю: іспитАнотація

на робочу програму з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури І-ої половини XIX ст.»

Робоча програма містить 3 кредити EСТS, 2 залікові кредити, модулі лекційної, семінарської та практичної робіт, які відповідають основним положенням чинної програми й охоплюють зміст усіх її розділів.

Програма спрямована на вивчення курсу «Історія зарубіжної літератури І половини ХІХ ст.» та дослідження поетики художніх творів, проблематики та художньої своєрідності. Мета курсу – сформувати у студентів навички глибокого проникнення у текстуальне вивчення художніх творів, вміння давати художньо-критичну оцінку творчості митця, логічно й аргументовано викладати думки, систематизувати знання фактичного матеріалу та основних понять з курсу.

Робоча програма нараховує ряд тестових завдань та аналітичних питань для перевірки знань студентів, а також на випробування не тільки спеціальних знань, а й загальної ерудованості та кмітливості студента. Відповіді на завдання потребують словесного вираження, логічних міркувань, аналітичного підходу.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
Тема
Кількість годин, відведених на


Лекції

Практичні заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу


Змістовий модуль І.

Епоха романтизму.

Західноєвропейська література першої пол. XIX ст.


Тема 1. Романтизм як доба в історії світової культури та літератури. Філософські основи романтизму. Особливості естетики романтиків.222
Тема 2. Етапи становлення романтизму в Англії. Ранній період англійського романтизму (Вордсвордт, Колрідж, Сауті).2
2Тема 3. Життя і творчість Дж. Г. Байрона. Явище “байронізму”. “Паломництво Чайльд – Гарольда”. Автор та герой в поемі. Цикл східних поем. Байрон – драматург.

2


2
Тема 4. Романтизм в Німеччині. Творчість Е.Т.А.Гофмана «Життєвий світогляд кота Мурра», «Малюк Цахес»
2


2
Тема 5. Історичні романи В.Скотта


2


4


2
Тема 6. Творчість Г. Гейне. “Книга пісень” – проблематика, аналітичне начало поезії Г. Гейне.
2
Тема 7. Романтизм у Франції. Роль Руссо у формуванні французького романтизму. Творчий шлях В. Гюго. Гюго – теоретик романтизму. “Собор паризької богоматері”. Символіка роману, його поетика.222
Тема 8. Романтизм у Польщі. Поетика лірики А.Міцкевича, Ю.Словацького.
2
Тема 9. Романтизм у літературі США. Ранній етап романтизму (Купер, Ірвінг). Особливості естетики романтизму.

Пізній етап романтизму.Е.По, Н.Готорн, Г.Мелвілл2
2


4

^ Змістовий модуль ІІ.

Критичний реалізм ХІХ ст.

Література 1830 – 1848 рр.Тема 1.Сатирична спрямованість пісень Беранже

2

Тема 2. Французький реалізм 30 – 40 років ХІХ ст. Творчість Стендаля. Роман “Червоне і чорне” Проблематика, система образів, художня своєрідність


222

Тема 3. П. Меріме – майстер реалістичної новели. Система образів у новелах “Матео Фальконе”, “Кармен”
222
Тема 4. Повість О.Бальзака “Гобсек”. Проблема соціально – часової детермінованості реалістичного характеру.2


2


2Тема 5.Ч.Діккенс «Домбі і син» проблематика і поетика роману.

Художня своєрідність роману

«Олівер Твіст2


4
Тема 6. У.Теккерей «Ярмарок пихи». Особливості типізації. Іронія і сатира.

2
ВСЬОГО: 72

20

16

36


^ ПЕРШИЙ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ

ЛІТЕРАТУРА ДОБИ РОМАНТИЗМУ


Лекційний модуль


Лекція 1. Романтизм як літературно-мистецький напрям.

Загальні риси естетики романтизму у літературі. Звернення літератури до національних джерел. Роль фольклору у розвитку романтичної літератури.


Лекція 2. Етапи становлення романтизму в Англії. Ранній етап романтизму. «Озерна школа» романтиків.


Лекція 3. Романтизм у Німеччині.

Основні етапи розвитку німецького романтизму. Значення німецької ідеалістичної філософії для розвитку естетики німецького романтизму. Єнський гурток німецьких романтиків і його роль у розвитку романтизму в Німеччині. Гейдельберзький гурток романтиків. Сатирична тенденція у творчості Е. Т. А. Гофмана. Тема трагічної долі мистецтва й митця.


Лекція 4. Романтизм у французькій літературі.

Періодизація романтичного руху. Роль Ф.-Р. де Шатобріана та Ж. де Сталь у становленні французького романтизму. Концепція історичного роману В. Скотта і де Віньї. Роман А. де Мюссе «Сповідь сина віку», переоцінка романтичного героя і «світової скорботи». Романтична драматургія Гюго. Історичний роман «Собор Паризької Богоматері».


Лекція 5. Історичний роман В. Скотта.

Яскраве і детальне відтворення історичного колориту, майстерність у зображенні історичних характерів. Елементи реалізму у творчому методі Скотта. Скотт і становлення жанру історичного роману в українській та російській літературах ХІХ ст.


^ ДРУГИЙ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ


ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

доби РЕАЛІЗМУ


Лекційний модуль

Лекція 6. Реалізм як напрям у літературі ХІХ століття.

Історичні передумови розвитку реалізму. Типологічні особливості реалізму ХІХ ст. Періодизація розвитку, зв’язок з традиціями просвітительської літератури та романтизмом. Різновиди романного жанру доби реалізму та їх типологічні особливості.


Лекція 7. Творчість Стендаля.

Реалізм у Франції 1830-1840 рр.. Творчість Ф. Стендаля. Особливості світоглядних позицій письменника. Новела «Ваніна Ваніні». Романи «Червоне і чорне», «Пармський монастир»: проблематико-поетичні особливості творів.


Лекція 8. Проспер Меріме - майстер реалістичної новели («Матео Фальконе», «Кармен».


Лекція 9. Естетика О. Бальзака.

«Людська комедія» - енциклопедія життя Франції першої половини ХІХ ст. Проблематика і структура «Людської комедії». «Гобсек», «Шагренева шкіра»: влада золота та її філософія у творах, композиція і стиль творів. Роман «Батько Горіо»: проблематика, поетика. Аналіз спустошення талановитої особистості у «Втрачених ілюзіях». Своєрідність стилю митця.


Лекція 10. Творчість Ч. Діккенса.

Витоки реалізму в англійській літературі ХІХ століття. Романи Діккенса 1830 – 1840-х рр.: проблематика й особливості художньої форми. Творчість 1850-1860 рр.: причини переходу гумору в сатиру, проблема формування творчої особистості, конфлікт творчої особливості та суспільства тощо.


Література


 1. Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. - Л., 1975.

 2. Дмитриев А. Романтическая эстетика А. Шлегеля. - М., 1974.

 3. Дьяконова Н. Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики. - М., 1978.

 4. История зарубежной литературы 19 века. / Под ред. Н. Михальской. - М., 1990 – 1991. – Т. 1 – 2.

 5. Кузьмин Б. О Голдсмите, Байроне, Блоке. - М., 1977.

 6. Муравьёв Н. В. Гюго. - М., 1961.

 7. Непомнящий В. Поэзия и судьба. - М., 1987.

 8. Развитие реализма в русской литературе: В 3 т. – М., 1972. - Т.1.

 9. Реизов Б. Г. Французский роман XIX в. - М., 1977.

 10. Реизов Б. Г. Французский романтизм. - М., 1969.

 11. Соколова Г. В. Июльская революция и французская литература. - М., 1973.

 12. Удодов Б. Т. Лермонтов. - Воронеж, 1973.

 13. Художественный мир Гофмана. - М., 1982.

 14. Шиллер Ф. Генрих Гейне. - М., 1964.


I.Змістовий модуль


Практичне заняття №1.


Своєрідність творчості Байрона «Паломництво Чайльд – Гарольда»


План


І. Історія написання поеми Байрона «Паломництво Чайльд – Гарольда».

ІІ. Ідейний зміст поеми. Проблема свободи у творчості Байрона та втілення її в поемі.

ІІІ. Характеристика особливостей жанру та художньої структури твору.

 1. «Паломництво Чайльд – Гарольда» як ліро-епічна романтична поема.

 2. Співвідношення епічного та ліричного пластів повістування.

 3. «Паломництво», мандри як організуюче начало в вільній романтичній композиції поеми.

ІV. Проблема романтичного героя у поемі.

 1. Проблема центрального героя поеми, еволюція співвідношення між Чайльд – Гарольдом та образом автора від першої до четвертої пісні.

 2. Образ природи і романтичний пейзаж у поемі, його функції.


Література

 1. История английской литературы. – М., 1953.

 2. Дубашинский И.А. Поэма Дж. Г. Байрона «Паломничество Чайльд – Гарольда». – Рига, 1979.

 3. Елистратова А.А. Байрон. – М., 1956.

 4. Жирмурский В.М. Байрон и Пушкин. – М., 1978.Практичне заняття №2.

Історичний роман В.Скотта «Айвенго».

І. Питання про творчий метод Вальтера Скотта.

ІІ. Проблема історизму в літературі, особливості історизму в творчості В.Скотта.

ІІІ. Тематика і проблематика роману «Айвенго».

 1. Тематична єдність роману. Особливості побудови сюжету.

 2. Засоби створення історичної атмосфери в романі.

ІV. Система образів у романі.

 1. Місце і роль образу Айвенго.

 2. Особливості зображення історичних діячів у романі.

 3. Авторська позиція в романі «Айвенго». Реалістичні і романтичні елементи.

V. Новаторство В.Скотта як автора історичного роману.


Література

 1. Орлов С.А. Історичний роман В.Скотта.- Горький, 1960.

 2. Реизов Б.Г. Творчество Вальтера Скотта.- М., 1965.

 3. Реизов Б.Г. Исторический роман в эпоху романтизма. -Л., 1958.Практичне заняття №3

Історичний роман Гюго «Собор Паризької богоматері»

План

 1. Роль соціальної теми у романі.

 2. Проблема добра і зла.

 3. Своєрідність гротеску у поетиці твору.

 4. Роль авторських відступів у романі.

 5. Панорама народного життя у творі.Література

 1. История зарубежной литературы : В 2-х частях / Под

ред.Н.П. Михальской -М., 1991.

 1. История всемирной литературы: В 9-ти томах. -М., 1989.-Т.6.

 2. История зарубежной литературы XIX: Учеб. для вузов / Под ред. А.С.Дмитриев,Н.А.Соловьева,Е.А.Петрова-М.:Высшая школа, 1999. - 559с.

 3. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К., 1980.

 4. Безвершук Ж.О. Історія і теорія світової та вітчизняної культури. – К., 1991.

 5. Евнина Е.М. Виктор Гюго. – М., 1976.

 6. Трескунов М.С., Виктор Гюго. – Л., 1969.

  1. Змістовий модуль

Практичне заняття №5.

Французький реалізм 30-40 р.р. XIX ст. Творчість Ф.Стендаля. Роман "Червоне і чорне". Проблематика, сис­тема образів, художня своєрідність.

План

1. Політична ситуація у Франції 30-40 років XIX ст. та розвиток лі­тератури.

Реалізм XIX ст. Його світоглядне та естетичне підґрунтя, естетичні принципи.

2. Філософські, політичні, естетичні та етичні погляди Стендаля, реалізації їх в його творчості.

3. Періодизація творчості Стендаля.

4. Роман "Червоне і чорне". Історія творення. Проблематика, жан­рові особливості.

5. Система образів та композиція роману.

Література

 1. История всемирной литературы : В 9-ти томах -М., 1989.-Т.6.

 2. История зарубежной литературы: В 2-х частях / Под ред. Н.П.Михальской -М.,

1981.

 1. Виноградова А. К. Три цвета времени. -М., 1981.

 2. Мюллер-Кочеткова Т.В. Стендаль: Нарис життя і творчості. -К., 1983.

 3. ПревоЖ. Стендаль. - М. - Л, 1967.

 4. Реизов Б.Г. Стендаль. Философия истории. Политика. Эстетика. -Л., 1974.

 5. Реизов Б.Г. Стендаль. Художественное творчество. -Л., 1978.

 6. Тимашева О.В. Стендаль - М., 1983.

 7. Фрид Я. Стендаль: Очерк жизни и творчества -М., 1967.

 1. Цвейг С. Три певца своей жизни: Казанова, Стендаль, Толстой. -К.,1991.

 2. Реизов Б.Г. Русские эпизоды в творчестве Стендаля // Реизов Б.Г. Истори­
  ко-литературные исследования. -Л., 1991.Практичне заняття № 6.

Новела Меріме «Кармен» (проблема жанру).


І. Новелістика П.Меріме 1830 – 1840 р.р., у світі проблеми жанру.


ІІ. Аналіз новели «Кармен».


 1. Поєднання рис новели і роману.
 1. Два центри у структурі твору та їх функції.
 1. Аналіз змісту новели у світлі її жанрових особливостей.


ІІІ. П.Меріме – засновник реалістичної новели у французькій літературі ХІХ ст.


Література


 1. Смирнов А.А. Проспер Мериме и его новеллы. // Мериме П. Новеллы. – М., 1977.
 1. История французкой литературы. – М., 1956.
 1. Реизов Б.Г. Французкий романтизм ХІХ в. – М., 1977.
 1. Череневич М., Штейн А., Яхонтова М. История французкой литературы. – М., 1965.Практичне заняття № 7

Поетика Повісті О. Бальзака «Гобсек»

План


 1. Естетика Бальзака. Передмова до «Людської комедії».

 2. Художня специфіка «Філософських етюдів».

 3. Особливості композиції повісті «Гобсек».

IV. Засоби створення характеру Гобсека:

1) портрет;

  1. еволюція образу; саморозкриття персонажа;

  2. філософія Гобсека; романтичне і реалістичне в образі головного героя

V.Співвідношення естетичних принципів Бальзака з методом зображення

дійсності у повісті «Гобсек».


Література

 1. Вядро Ш. Бальзак на Україні // Дніпро. – 1970. - № 12.

 2. Затонский Д. В. Европейский реализм ХІХ в.: Линии и лики. – К., 1984.

 3. Кучборская Е. П. Творчество Бальзака. – М., 1970.

 4. Наливайко Д. С. Оноре Бальзак. – К., 1985.

 5. Нестеренко А. Бальзак у Верхівні // Жовтень. – 1983. - № 8.

 6. Реизов Б. Г. Бальзак. – Л., 1960.

 7. Сиприо П. Бальзак без маски. – М., 2003.Практичне заняття № 8.


Художня своєрідність роману Г. Флобера «Пані Боварі»


I. «Пані Боварі» як соціально-психологічний роман.

II. Прихована полеміка у романі.

III. Особливості сюжетного розвитку.

IV.Образ Емми: портрет і характер.

V.Поєднання трагічного і сатиричного у зображенні Емми і Шарля Боварі.

VI.Композиція та стиль роману.
Література

 1. Затонський Д. В. Минуле, сучасне, майбутнє. – К., 1982.

 2. Моруа А. Литературные портреты. – М., 1970.

 3. Набоков В. Лекции по литературе. – М., 1988.

 4. Пузиков А. И. Портреты французских писателей. – М., 1976.

 5. Реизов Б. Г. Творчество Флобера. – М., 1955.

 6. Фёдоров А. Зарубежная литература ХIX – ХХ веков: Эстетика и художественное творчество. – М., 1989.^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


І. Роман Ф.Стендаля "Червоне і чорне"

На матеріалі розділів роману охарактеризувати образ Жульєна Сореля за планом:

 • Портрет, риси характеру, здібності, мрії, захоплення та інтереси.

 • Що свідчить про незвичайність і обдарованість Жульєна?

 • Чи сприяють обставини розвитку його індивідуальності.

- На матеріалі зазначених розділів навести приклади ставлення
Жульєна Сореля до Наполеону. Схарактеризувати та пояснити це ста­
влення.

Написати невеличке есе:

- Суть епіграфу до роману Стендаля "Червоне і чорне": "Правда, гірка правда".

ІІ. Охарактеризувати історію життя батька Горіо та його ставлен­ня до дочок:

 • бальзаківська пристрасть?

 • прояв егоїзму?

 • Самопожертва?

Чи є характер батько Горіо психологічно вірогідним?

Проаналізувати роман "Батько Горіо" Бальзака як взірець реаліс­тичного твору. Навести приклади того, як письменник втілює на прак­тиці:

 • "Теорію середовища";

 • схильність розробляти "брудні" теми;

 • прагнення створювати типи.

Які специфічні риси реалізму Бальзака в цьому романі ви поміти­ли порівняно з романом Стендаля "Червоне і чорне".

- Підготувати повідомлення за темою "Розвиток бальзаківських
традицій в романі "Виховання почуттів"".

ІII. Підготувати реферат:

 • "Творчість III Петефі. Поема "Витязь Янош". Втілення в поемі
  національного характеру. Фольклорні засоби побудови образів та сю­
  жету поеми".

ІV. Підготувати реферат:

- "Поетичні мотиви лірики Ш. Бодлєра".

V. Написати есе:

"Майбутнє Ежена Растіньяка" (на матеріалі романів "Шагренева
шкіра", "Втрачені ілюзії')

Тематика рефератів за творчістю Меріме:

 1. "Меріме і слов'янські культури".

 2. "Меріме - історик запорізького козацтва".

 3. "Богдан Хмельницький очима Меріме".

 4. Особливості форми новел Меріме:


а) вибір тем та місця дії;

б)сюжет і персонажі;

в)спосіб оповіді;

г) функція оповідача у новелах письменника;

д) прийоми, які використовуються для нейтралізації ро­мантичної піднесеності сюжету.

5. Меріме і романтизм.

6. Проблеми щастя, добра та зла, їх художнє втілення в творчості Ч.Діккенса.


Тестові завдання для модульного контролю


Вказати характерні якості єнського романтизму:

А) символізм, суб’єктивізм;

Б) універсалізм, творче ставлення до буття і світу;

В) контрастність, індивідуалізм.

Вкажіть правильну відповідь:

А) гейдельберзькі романтики тяжіли до філософії;

Б) гейдельберзькі романтики тяжіли до фольклору;

В) гейдельберзькі романтики тяжіли до синтезу.

Вкажіть, якому персонажу притаманні «природні інстинкти», етика егоїзму

у романі Гофмана «Життєвий світогляд кота Мурра»

А) князю Іренею;

Б) Крайслеру;

В) Мурру.

У якому плані трактується у повісті-казці «феномен Цахеса»?

А) філософсько-психологічному;

Б) соціальному;

В) етичному.

Вкажіть, у якому творі Гофмана яскраво виражена двохярусна композиція

А) «Життєвий світогляд кота Мурра»;

Б) «Малюк Цахес»;

В) «Золотий горнець».

Вказати провідну тему зб. Г.Гейне «Книга пісень»:

А) тема соціальна;

Б) тема природи;

В) тема кохання.

У якому циклі Гейне звертається до верлібру?

А) «Страждання юності»;

Б) «Ліричне інтермецо»;

В) «Північне море».

Вкажіть, який образ у романі Гюго «Собор Паризької богоматері»є найбільш абстрактно-романтичним

А) Есмеральда;

Б) Квазімодо;

В) Клод Фролло.

Вкажіть, хто у романі В.Скотта «Айвенго» виступає як ідеальний володар

А) Седрик Саксонець;

Б) Буагільбер;

В) Ричард Левове Серце.

Вкажіть, пісні якого періоду поеми Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» передають почуття самого автора

А) написані у Швейцарії та Італії;

Б) написані в Іспанії, Греції;

В) написані в Швеції.

Вкажіть, хто із вказаних митців належить до раннього етапу романтизму

у США

А) Лонгфелло, Вітмен;

Б) Ірвінг, Купер;

В) Готорн, По, Мелвілл.

Вкажіть, які художні засоби використовує Ірвінг в епопеї «Історія Нью-Йорка»

А) гумор, сарказм;

Б) сатира, фарс;

В) іронія, гіпербола.

В загибелі яких персонажів втілено символ приреченості індіанської культури (на основі пенталогії Купера про Шкіряну панчоху)

А) Темпль;

Б) Бампо;

В) Ункас.

Вкажіть основний аспект, притаманний прозовому твору Готорна

А) психологізм;

Б) сентименталізм;

В) інтроспекція.

Вкажіть, що означає символічна літера «А» у романі Готорна «Червона літера»

А) зрада;

Б) перелюбство;

В) ганьба.

Вкажіть , яке з різновидів оповідань не належить Е. По

А) містичні;

Б) сенсаційні;

В) документальні.

Вкажіть основну проблему, яку піднімає Мелвілл у романі «Мобі Дік, або Білий Кит»

А) реальність і потойбіччя;

Б) добро і зло;

В) світло і тінь.

Схожі:

Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ”
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII, I пол XIX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII, I пол XIX ст. ”
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури II пол XIX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури II пол XIX ст. ”
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури кін XIX- поч XX ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури кін XIX- поч XX ст. ”
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу “Шкільний курс викладання зарубіжної літератури ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Шкільний курс викладання зарубіжної літератури
Структура програми навчального курсу “Шкільний курс викладання зарубіжної літератури ”
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconПрограма навчального курсу Історія української літератури та критики
Структура програми навчального курсу “ Історія української літератури та критики”
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconРобоча програма з історії зарубіжної літератури (назва навчального предмета) Для спеціальності 01. 01. 03 мова англійська, номер, назва спеціальності німецька
Особливості історичного розвитку Західної Європи в XVII ст основні стильові напрямки в літературі та мистецтві XVII ст. Бароко в...
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconСтруктура програми навчального курсу «історія історичної науки» опис предмета навчального курсу
Тому, в залежності від означеної вище актуалізації даної тематики, представлена робоча програма являє собою приклад історичного аналізу...
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconРобоча програма навчального курсу Історія української літератури (давня література) (за вимогами кредитно-модульної системи) Давня українська література структура програми навчального курсу
Київської Русі, про основні естетичні категорії літературних творів доби Відродження та Бароко з точки зору успадкування західноєвропейських...
Структура програми навчального курсу “ Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII ст. ” Опис предмета навчального курсу Предмет: Історія зарубіжної літератури iconПрограма Історія світової літератури XVII xviii ст
Кафедра всесвітньої літератури
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи