Історія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття) icon

Історія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття)
Скачати 343.16 Kb.
НазваІсторія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття)
Дата15.10.2012
Розмір343.16 Kb.
ТипДокументи


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


Історія української літератури

(кінця хіх – початку хх століття)


(за вимогами кредитно-модульної системи)


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.“

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Предмет курсу: Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.Курс:3 Підготовка бакалаврів

Напрям, Спеціальність, Освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів,

2

Модулів :4


Змістових

Модулів :4


Загальна кількість годин: 102

Тижневих годин:4


Бакалавр


Обов'язковий Семестр: 6

Лекції:38 годин. Практичних : 30 год.

Самостійна робота: 34 год.

Вид контролю: іспит


^ ОПИС КУРСУ

Мета курсу: засвоїти основні закономірності й етапи розвитку художньої свідомості в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст.; засвоїти художньо-естетичні позиції провідних українських письменників цього періоду; наголосити на естетичній значимості, своєрідності розвитку різних літературних жанрів та стилів.

^ Завдання курсу:

 • сприяти усвідомленню студентами місця і значення творчої особистості у літературному процесі доби, вважаючи при цьому засадним „літературний портрет";

 • засвоїти основні особливості літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст. у взаємозалежності особистості письменника і літературного процесу;

 • усвідомити специфіку розвитку української літератури у взаємодії та історично послідовному функціонуванні творчих напрямів: романтизму, реалізму, модернізму;

 • поглибити вміння студентів аналізувати художні твори різних жанрів, розширити їх значення з культури та історії українського народу другої половини 19 – початку 20 ст.;

 • вчити студентів елементам наукової роботи при написанні рефератів та доповідей з питань, що виносяться на самостійне опрацювання.


Студент має знати:

 • складові літературного процесу взагалі і зазначеного періоду зокрема;

 • знати визначальні явища і факти цього періоду, зокрема основні особливості творчих напрямів і течій, специфіку творчого методу письменника, літературні тексти всіх жанрів;


Студент має оволодіти:

- навичками наукового аналізу явищ художньої літератури.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Творчість Лесі Українки в контексті розвитку української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.


Тема 1. Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ століття. Загальний огляд літературної доби кінця ХІХ – початку ХХ століття. Історичні умови. Становлення нових художніх напрямків.


^ Тема 2. Становлення поетичного стилю Лесі Українки.

Життєвий і творчий шлях Лариси Петрівни Косач /Лесі Українки/. Суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди. Літературно-критичні праці Лесі Українки. Обґрунтування письменницею теорії "неоромантизму". Проза Лесі Українки. Перекладацька діяльність. Творчість Лесі Українки в контексті епохи.


^ Тема 3. Поетична творчість Лесі Українки.

Збірки поезій "На крилах пісень" /1893/,. "Думи і мрії" /1899/, "Відгуки" /1902/. Провідні мотиви лірики, специфіка художнього письма. Героїчний пафос збірок, образи Спартака, Прометея. Естетичні категорії героїчного й трагічного. Традиції Шевченкової політичної лірики. Тема покликання митця і суспільної ролі мистецтва у творах з названих збірок. Проблематика поезій "Дим"‚ "Напис в руїні" та в циклі "Єгипетські фантазії". Оцінка поезії Лесі Українки М.Драгомановим, І.Франком, М.Павликом, М.Грушевським та іншими сучасниками.

^ Тема 4. Поеми Лесі Українки.

Ранні поеми Лесі. Українки, їх проблематика. "Давня казка". Образ поета-громадянина. Зображання визвольної боротьби народу у поемі "Роберт Брюс, король шотландський". Проблема взаємин вождя й народу. Показ вирішальної ролі мас в. історії. Уславлення політичної волі в поемі "Одно, слово". Проблематика поем "Віла -посестра", "Ізольда Білорука". Моральні й етичні проблеми у творах. Специфіка ліро-епосу Лесі Українки. Багатство образотворчих засобів і версифікаційних прийомів.


^ Тема 5. Драматургія Лесі Українки.

Тематика, жанрове багатство, джерела сюжетів драматичних творів Лесі Українки. Драматичні поеми ("Одержима", "Вавілонський полон", "На руїнах"). Романтичні засоби письма в ранніх драматичних творах. Драматична поема "В катакомбах". Драма-феєрія "Лісова пісня" – видатний художній твір Лесі Українки. Філософська ідея твору, його фольклорна основа. Філософське й художньо-етичне обґрунтування мрії про духовне повноцінне життя людини, про гармонійне злиття людського життя /мікрокосму/ з життям природи /макрокосмом/. Складна конфліктна основа драми "Бояриня".


^ Змістовий модуль II.

Розвиток української поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Тема 1. Поетична творчість В.Самійленка.

В.Самійленко - талановитий поет, фейлетоніст, перекладач, драматург. Творчий шлях. Суспільно-політичні погляди В.Самійленка. Ідейно-естетична направленість поезій "Елегія № 1", "Дві планети", "Грішниця". Тематика поезій "Вечірня пісня", "Весна", "Найдорожча перлина", "Українська мова"‚ "На роковини смерті Шевченка", "Вінок Тарасові Шевченку в день 26 лютого", "На смерть Лесі Українки", "Пам'яті Л.Глібова". Гумористичні і сатиричні твори письменника ("Ельдорадо", "Пісня про віщого Василя", "Собаки", "Ідеальний публіцист", "На печі", "Патріота Іван"). Драматургія В.Самійленка. Образ народної поетеси Марусі Чурай ("Чураївна").


^ Тема 2. Поезія М.Вороного.

М. Вороний - український поет, театрознавець, перекладач. Основні біографічні дані. Ідейно-політичні позиції М.Вороного. Полеміка І.Франка з М.Вороним. Основні мотиви громадянської лірики М.Вороного. Особливості його поетичної творчості. Оцінка творчості М.Вороного 0.І.Білецьким, М.Т.Рильським.


^ Тема 3. Поезія Олександра Олеся.

О.Олесь /Олександр Іванович Кандиба/ - поет, драматург, перекладач. Життєвий і творчий шлях О.Олеся. Складність світогляду. Громадянські мотиви в ліриці 1905-1907 рр. Збірка поезій "З журбою радість обнялась" /1907/. Пейзажна та інтимна лірика. І.Франко про збірку. Збірка "Поезія. Книга ІІ" /1909/. Багатство і оригінальність образотворчих засобів, ритміки, строфіки. Мотиви розпачу, зневіри в збірці "Поезії. Книга Ш" /І9ІІ/. Зображення маси як пасивної юрби у драматичному етюді "По дорозі в Казку". Кращі сатиричні та патріотичні вірші поетичних збірок "Перезва" /1921/. "Кому повім печаль мою" /1931/.


^ Змістовий модуль ІІІ.

Розвиток української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття.


Тема 1. Прозова спадщина М.Коцюбинського.

М.Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях. Світоглядні позиції письменника, їх еволюція. Ранній період творчості ("Андрій Соловійко"‚ „Ялинка", "Харитя"). Нові риси стилю М.Коцюбинського другого періоду творчості /1903-1912/: глибокий психологізм, стислість розповіді і її драматизація, використання засобів суміжних мистецтв (малярства, музики) („Сміх“‚ „Він іде“‚ „Intermezzo“). Повість "Тіні забутих предків" /1911/. Зображення гуцульського села з його працею, звичаями, традиціями. Протиставлення поезії життя обивательському існуванню, бездуховності. Використання в повісті
гуцульського фольклору. Ідейно-художня спорідненість повісті з драмою Лесі Українки "Лісова пісня". Романтична забарвленість повісті.


^ Тема 2. Проза О.Кобилянської.

Життєвий і творчий шлях Ольги Юліанівни Кобилянської. Ранні повісті - "Людина" /1891/, "Царівна" /1895/. Протест проти нерівноправного становища жінки. Психологізм повістей. Звеличення духовної краси людини, її почуттів у повісті "У неділю рано зілля копала...", Зв'язок повісті з народнопісенною творчістю, майстерність композиції твору. Повість "Земля" – вершина прозової творчості О.Кобилянської. Проблема влади землі в творі. Соціальні причини трагедії, що сталася в сім'ї Федорчуків. Система художніх засобів у повісті.


^ Тема 3. Творчість В.Стефаника.

В. Стефаник - видатний майстер соціально-психологічної новели. Життєвий і творчий шлях. Творчі шукання. Формування естетичних поглядів. Перший період творчості. Поезії в прозі. Збірка новел "Синя кни-жечка", її проблематика, художня специфіка. Тематика новел В.Стефаника. Змалювання життя селянської бідноти ("Палій", "Лист"). Демократичні ідеї, глибокий гуманізм творів. Специфіка психологізму. Риси імпресіонізму. Другий період творчості В.Стефаника. Збірка "Земля" /1926/. Новели "Марія", "Діточа. пригода", "Сини", "Вона - земля" Антивоєнний характер творів. Твори 1926-1933 рр. "Гріх", "Мати", "Дурні баби", публіцистична та літературно-критична діяльність.

^ Тема 4. Проза Леся Мартовича.

Олекса /Лесь/ Семенович Мартович – талановитий представник покутської групи новелістів. Життєвий Й творчий шлях, світогляд та літературно-естетичні погляди. Збірки творів "Нечитальник" /1900/, "Хитрий Панько" /1903/, "Стрибожий дарунок" та інші оповідання /1905/. Реалістичний показ життя покутського селянства. Оповідання "Лумера". Особливості композиції твору - чергування реалістично-побутових картин життя селян з сатиричними сценами. Сатира на суд /"За топливо", "За межу" та ін. Аналіз поетики новел "Війт", "Іван Рило", "Хитрий Панько", "Квіт на п'ятку". Повість Леся Мартовича "Забобон" /1911/. Викриття тогочасних "основ суспільності", висміювання автором галицького духовенства й міщанства, їх бездушності, кар'єризму, розумової обмеженості, паразитизму: показ тяжкого життя галицького селянства напередодні першої світової війни. Особливості стилю письменника: поєднання трагічних і комедійних елементів, майстерне володіння народною мовою. Сатиричні засоби типізації.


^ Тема 5. Творчість Марка Черемшини.

Життєвий і творчий шлях Івана Юрійовича Семенюка /Марка Черемшини. Літературно-естетичні погляди письменника. Знайомство з І.Франком, В.Стефаником. Творча дружба з ними. Перший період творчості. Оповідання "Керманич". Поезії в прозі. Перекладацька практика. Вплив І.Франка на розвиток творчості Марка Черемшини, Збірка "Карби" /1901/. Оповідання збірки "Святий Николай у гарті", "Чічка", "Злодія зловили“, "Зведениця", "Більмо", "Хіба даруймо воду" як фрагменти художньої панорами життя селян-гуцулів на зламі двох сторіч. Ліризм прози Марка Черемшини. Другий період творчості Марка Черемшини. Збірка "Село вигибає" /1928/. Ідейно-художній аналіз новел "Село, потерпає", "Перші стріли", "Бодай їм путь пропала", "Зрадник", "Після бою", "Село вигибає". Особливості розповіді, її ліризм, психологізм‚ динамічність. Звернення до морально-побутових проблем у циклі "Парасочка" /"Парасочка", "Козак", "Інвалідка", "За мачуху молоденьку",, "Марічку голова болить"/. Прийом контрастної характеристики персонажів.


^ Тема 6. Творчість Осипа Маковея.

Проза О.Маковея. Сатиричне змалювання дійсності в оповіданнях "Клопоти Савчихи", "Стара мадьярка", "Нові часи“‚ "Три політики", "Вдячний виборець". Антивоєнне спрямування збірки "Кроваве поле". Особливості художньої манери Маковея-новеліста. Загальна характеристика історичної повісті "Ярошенко", Педагогічна і літературно-критична діяльність О.Маковея. Значення творчості письменника.


^ Тема 7. Творчість Т.Бордуляка.

Життєвий і творчий шлях Тимофія Гнатовича Бордуляка. Художньо-естетичний світогляд. Вплив Т.Шевченка, Ю.Федьковича, Марка Вовчка, Лесі Українки, І.Франка, на літературно-естетичні погляди письменника. Рання творчість. Оповідання "Дай, божа, здоров'я коровії" /1891/-реалістичний малюнок з життя селянської родини. Збірки "Ближні" /1889/ та "Оповідання а галицького життя" /1908/. Ідейно-художній аналіз творів Т.Бордуляка "Дід Макар", "Мати", "Михалкові радощі"‚ "Ось куди ми підемо, небого!", "Бузьки", "Іван Бразілієць". Мовно-стилістичні засоби. Роль пейзажу у творах. Майстерне використання автором художньої деталі. Творчість Т.Бордуляка останнього періоду. Соціально-психологічні "образки" з життя селянства "Жура" /1902/, "Передновок" /1911/. Роль монологу та діалогу в творах, особливості композиції новел. Оцінка творчості Т.Бордуляка І.Франком, Лесею Українкою, О.Маковеєм, П.Грабовським.

^ Змістовий модуль ІV.

Розвиток української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.


Тема 1. Проза А.Чайковського.

А.Я.Чайковський – талановитий прозаїк, автор творів на історичну тематику. Життєвий і творчий шлях. Суспільно-політичні та літературно-естетичні погляди. Тема села в творчості письменника (повісті "Олюнька", "В чужім гнізді" та ін.) Історична тематика в творчості письменника ("За сестрою", „На уходах". Жанр історичної повісті.


^ Тема 2.Прозова творчість А.Крушельницького.

А.В.Крушельницький – український прозаїк і драматург. Творчий шлях. Риси модернізму у творчості. Збірки оповідань "Пролетарі", "Світла і тіні", відтворення в них соціальних суперечностей Галицької дійсності. Художні особливості малої прози письменника. Романи Крушельницького 1918-1920 рр. Публіцистичність романної прози. Соціально-психологічні повісті /"Рубають ліс", "Буденний хліб"/. Драматургія А.Крушельницького ("Орли"). Оцінка І.Франком драматургії письменника.


^ Тема 3. Творчість М.Яцкова.

Талановитий український новеліст і повістяр М.Ю.Яцків. Збірки прози "В царстві сатани", "Душі кланяються", "Казка про перстень", "Чорні крила" та ін. Проникливий психологізм та багатство художньої палітри новел. Повісті "Огні горять", "Блискавиці", "Танець тіней". Тонкий психологізм, висока культура прози М.Яцкова. Вплив естетики модернізму на творчість письменника. Участь його в літературній групі „Молода муза".


^ Тема 4. Проза А.Тесленка.

Ранні поетичні твори Архипа Тесленка. П'єса "Не стоїть жить". Оповідання "Хуторяночка", "Син", "За пашпортом", "У городі". Разючі картини поневірянь сільської бідноти, наймитства. Особливості мови героїв, роль пейзажу в оповіданнях. Особливості стилю оповідань А. Тесленка. Естетичне і виховне значення його творів. Ідейно-художній аналіз творів А.Тесленка "Радощі"‚ "Наука"‚"Школяр"‚ "У схимника", "Любов до ближнього"‚ "Поганяй до ями", "Немає матусі", "Свій брат", "Щоб з мене було?", "В тюрмі". Повість "Страчене життя" /1910/. Художні особливості повісті.


^ Тема 5. Проза С.Васильченка.

Життєвий і творчий шлях С.Васильченка. Педагогічна робота. Автобіографічні записи "Мій шлях". Показ трагічної долі талановитої сільської молоді в оповіданнях "На хуторі", "У панів", "Талант". Проблематика оповідань "Мужицька арихметика"‚ "Мати" /"Чайка"/. Зображення дітей селянської бідноти, розкриття їх психології‚ мрій і прагнень ("Свекор", "Басурмен", "Дощ", "Циганка"‚ "Приблуда", "Авіаційний гурток").

Драматичні твори С.Васильченка П'єси "На перші гулі", "Не співайте, півні, не вменшайте ночі", "Кармелюк", "Недоросток". Тематика, характер драматичних конфліктів, колоритність образів, оптимістична, життєрадісна тональність творів.


^ Тема 6. Творчість В.Винниченка.

В. Винниченко - талановитий український прозаїк і драматург. Складний життєвий і творчий шлях письменника. Політична діяльність. Початок літературної діяльності на початку 900-х рр. Виступи в періодиці. Збірка ранніх оповідань "Краса і сила". Актуальна соціальна проблематика оповідань "Біля машини", "Голота", "Солдатики!", "Хто ворог", "Кузь та Грицунь", "Раб краси", "Голод", "На пристані", "Малорос-європеєць", "Уміркований" та "щирий". Новаторство прози Винниченка; актуальність проблематики, динамізм розповіді, психологізм, своєрідність мови і стилю. І.Франко про оповідання збірки "Краса і сила". Огляд драматургії, романістики письменника. Психологічна ускладненість проблематики творів. Роман "Сонячна машина" /1924/. Психологічні новели Винниченка, написані за кордоном /"Намисто", "Бабусин подарунок" та ін./

^ Структура залікового кредиту курсуТема

Кількість годин, відведених на:

лекції

практичні заняття

самостійну роботу

індивідуальну роботу

Змістовий модуль І.

Творчість Лесі Українки в контексті розвитку української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.


контексті розвитку літератури


кінцяХІХст.

Тема 1. Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ століття


2
4
Тема 2. Становлення поетичного стилю Лесі Українки.


2
2
Тема 3. Поетична творчість Лесі Українки.

2

2
Тема 4.Поеми Лесі Українки.

2

2
Тема 5. Драматургія Лесі Українки.


2

2

2


^ Змістовий модуль ІІ.

Розвиток української поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст.


Тема 1. Поетична творчість В.Самійленка

4

2

2

Тема 2. Поезія М.Вороного.

2

2

2

Тема 3. Поезія Олександра Олеся.

6

4

2Змістовий модуль ІІІ.

Розвиток української прози кінця ХІХ – початку ХХ століття.


Тема 1. Прозова спадщина М.Коцюбинського

2

2

2

Тема 2. Проза О.Кобилянської.

4

4

2

Тема 3. Творчість В.Стефаника.

4

4

2

Тема 4. Проза Леся Мартовича

2

4

2

Тема 5. Творчість Марка Черемшини.

2

2

2

Тема 6. Творчість Осипа Маковея.

2

4

2

Тема 7. Творчість Т.Бордуляка

2

2

2


Змістовий модуль ІV.

Розвиток української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.


Тема 1. Проза А.Чайковського

2

2

2

Тема 2. Прозова творчість А.Крушельницького
2

2

Тема 3. Творчість М.Яцкова
2

4

Тема 4. Проза А.Тесленка.

2

2

2

Тема 5.

Проза С.Васильченка

2

2

2

Тема 6. Творчість В.Винниченка

2

2

2

Всього:

38

30

34Теми, що виносяться на самостійне опрацювання:

Модуль І.

Тема 1. Літературний процес кінця ХІХ – початку ХХ століття.

Становлення нових художніх напрямків. 2 год.

Тема 2. Становлення поетичного стилю Лесі Українки.

Проза Лесі Українки. Перекладацька діяльність. Творчість Лесі Українки в контексті епохи. 2 год.

Тема 3. Поетична творчість Лесі Українки.

Оцінка поезії Лесі Українки М.Драгомановим, І.Франком, М.Павликом, М.Грушевським та іншими сучасниками. 2 год.

Тема 4. Поеми Лесі Українки.

Специфіка ліро-епосу Лесі Українки. Багатство образотворчих засобів і версифікаційних прийомів. 2 год.

Тема 5. Драматургія Лесі Українки.

Романтичні засоби письма в ранніх драматичних творах. 2 год.


Модуль ІІ.

Тема 1. Поетична творчість В.Самійленка.

Суспільно-політичні погляди В.Самійленка. 2 год.

Тема 2. Поезія М.Вороного.

Полеміка І.Франка з М.Вороним. 2 год.

Тема 3. Поезія Олександра Олеся.

Кращі сатиричні та патріотичні вірші поетичних збірок "Перезва" /1921/. "Кому повім печаль мою" /1931/. 2 год.


Модуль ІІІ.

Тема 1. Прозова спадщина М.Коцюбинського

Ідейно-художня спорідненість повісті з драмою Лесі Українки "Лісова пісня". Романтична забарвленість повісті. 2 год.

Тема 2. Проза О.Кобилянської.

Ранні повісті - "Людина" /1891/, "Царівна" /1895/. Протест проти нерівноправного становища жінки. 2 год.

Тема 3. Творчість В.Стефаника.

Формування естетичних поглядів. Перший період творчості. Поезії в прозі. 2 год.

Тема 4. Проза Леся Мартовича.

Особливості стилю письменника: поєднання трагічних і комедійних елементів, майстерне володіння народною мовою. Сатиричні засоби типізації. 2 год.

Тема 5. Творчість Марка Черемшини

Поезії в прозі. Перекладацька практика. Вплив І.Франка на розвиток творчості Марка Черемшини. 2 год.

Тема 6. Творчість Осипа Маковея.

Педагогічна і літературно-критична діяльність О.Маковея. Значення творчості письменника. 2 год.

Тема 7. Творчість Т.Бордуляка.

Оцінка творчості Т.Бордуляка І.Франком, Лесею Українкою, О.Маковеєм, П.Грабовським. 2 год.


Модуль ІV.

Тема 1. Проза А.Чайковського.

Історична тематика в творчості письменника ("За сестрою", „На уходах". Жанр історичної повісті.

Тема 2.Прозова творчість А.Крушельницького.

Романи Крушельницького 1918-1920 рр. Публіцистичність романної прози.

Тема 3. Творчість М.Яцкова.

Вплив естетики модернізму на творчість письменника. Участь його в літературній групі „Молода муза".

Тема 4. Проза А.Тесленка.

Ранні поетичні твори Архипа Тесленка. П'єса "Не стоїть жить".

Тема 5. Проза С.Васильченка.

Тематика, характер драматичних конфліктів, колоритність образів, оптимістична, життєрадісна тональність творів.

Тема 6. Творчість В.Винниченка.

Політична діяльність В.Винниченка. Початок літературної діяльності на початку 900-х рр. Виступи в періодиці.


Контрольні питання до змістових модулів

 1. Літературно-критичні праці Лесі Українки. Обґрунтування письменницею теорії "неоромантизму“.

 2. Збірка поезій Лесі Українки „На крилах пісень“ /1893/. Провідні мотиви лірики, специфіка художнього письма. Ідейно-художній аналіз вірша збірки на вибір.

 3. Збірка „Думи і мрії“ /1899/. Традиції Шевченкової політичної лірики. Тема покликання митця і суспільної ролі мистецтва у віршах. Аналіз вірша на вибір.

 4. Поетична книга Лесі Українки "Відгуки" /1902/. Героїчний пафос збірки, образи Спартака, Прометея. Естетичні категорії героїчного й трагічного.

 5. Поеми Лесі Українки „Давня казка“, „Самсон“, „Віла-посестра“, „Ізольда Білорука“. Особливості ліро-епосу. Образи поем.

 6. Жанрова специфіка драматичної поеми Лесі Українки. Проблематика, образи драматичної поеми „Одержима“.

 7. Новаторство Лесі Українки як драматурга. Ідейно-художній аналіз драми „В катакомбах“. Система образів твору.

 8. Драматична поема Лесі Українки „Кассандра“. Феміністичні мотиви поеми. Характеристика образів твору.

 9. Система образів драми Лесі Українки „У пущі“. Особливості характеротворення. Своєрідність художнього конфлікту.

 10. Проблематика, образи, поетикальний аналіз драми Лесі Українки „Блакитна троянда“.

 11. „Лісова пісня“ Лесі Українки – вершинний твір в літературі ХХ ст. Особливості жанру. Образи твору. Поетикальний аналіз.

 12. Тема, ідея, образи драми Лесі Українки „Бояриня“. Проблематика й особливості мови твору.

 13. М. Вороний - український поет, театрознавець, перекладач. Основні біографічні дані. Ідейно-політичні позиції М.Вороного. Полеміка І.Франка з М.Вороним. Аналіз поезії на вибір.

 14. Основні мотиви громадянської лірики М.Вороного. Особливості його поетичної творчості. Розкрийте образність поеми М.Вороного „Євшан-зілля“‚ визначте проблематику й ідейне навантаження.

 15. Збірка поезій О.Олеся "З журбою радість обнялась" /1907/. Пейзажна та інтимна лірика. І.Франко про збірку.

 16. Збірка О.Олеся "Поезія. Книга ІІ" /1909/. Багатство і оригінальність образотворчих засобів, ритміки, строфіки. Мотиви розпачу, зневіри в збірці "Поезії. Книга Ш" /І9ІІ/.

 17. Зображення маси як пасивної юрби у драматичному етюді О.Олеся "По дорозі в Казку". Кращі сатиричні та патріотичні вірші поетичних збірок "Перезва" /1921/. "Кому повім печаль мою" /1931/.

 18. Ранній період творчості М.Коцюбинського. Проаналізуйте новелу „На камені“‚ етюд „Цвіт яблуні“‚ з'ясуйте новаторство М.Коцюбинського. Окресліть імпресіоністичні особливості.

 19. Нові риси стилю М.Коцюбинського другого періоду творчості /1903-1912/: глибокий психологізм, стислість розповіді і її драматизація, використання засобів суміжних мистецтв (малярства, музики) („Сміх“‚ „Він іде“).

 20. Зробіть ідейно-художній аналіз новел М.Коцюбинського „Intermezzo“, „Невідомий“. Розкрийте роль образів-символів‚ охарактеризуйте риси імпресіоністичної поетики Коцюбинського в новелі.

 21. Повість М.Коцюбинського "Тіні забутих предків" /1911/. Новаторство М.Коцюбинського при художній інтерпретації фольклорно-етнографічного матеріалу.

 22. Тема‚ ідея‚ проблематика повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків“. Система образів. Значення картин природи. Ідейно-художня спорідненість повісті з драмою Лесі Українки "Лісова пісня".

 23. Повість О.Кобилянської „Людина“. Тема емансипації в творі. Образи.

 24. Повість О.Кобилянської „Царівна“. Протест проти нерівноправного становища жінки. Психологізм повісті.

 25. Звеличення духовної краси людини, її почуттів у повісті О.Кобилянської "У неділю рано зілля копала...". Зв'язок повісті з народнопісенною творчістю, майстерність композиції твору.

 26. Історія написання повісті О.Кобилянської „Земля“. Соціальні колізії‚ конфлікти у творі.

 27. Образна система повісті О.Кобилянської „Земля“. Фольклорні традиції‚ народні звичаї‚ обряди в повісті‚ їхня роль у структурі твору.

 28. Збірка новел В.Стефаника "Синя книжечка", її проблематика, художня специфіка. Змалювання життя селянської бідноти ("Палій", "Лист", „Синя книжечка").

 29. Демократичні ідеї, глибокий гуманізм творів збірки В.Стефаника „Кленові листки". Специфіка психологізму. Риси імпресіонізму. Аналіз новел „Камінний хрест". „Лесева фамілія", „Катруся".

 30. Збірка В.Стефаника "Земля" /1926/. Новели "Марія", "Діточа пригода", "Сини", "Вона - земля" Антивоєнний характер творів.

 31. Твори В.Стефаника 1926-1933 рр. Аналіз новел "Гріх", "Мати", "Дурні баби".

 32. Оповідання Л.Мартовича "Нечитальник" /1900/, ідейно-художній аналіз.

 33. Оповідання Л.Мартовича "Хитрий Панько" /1903/, образи, проблематика.

 34. Оповідання Л.Мартовича "Стрибожий дарунок" - реалістичний показ життя покутського селянства, суспільно-політичних процесів, ідо відбувалися в галицькому селі на початку XX століття.

 35. Оповідання Л.Мартовича "Лумера". Реалістичні картини життя бідного селянства. Викриття паразитизму попівства. Особливості композиції твору.

 36. Повість Л.Мартовича "Забобон" /1911/. Викриття тогочасних "основ суспільності", висміювання автором галицького духовенства й міщанства, їх бездушності, кар'єризму, розумової обмеженості, паразитизму.

 37. Збірка М.Черемшини "Карби" /1901/. Оповідання збірки "Святий Николай у гарті", "Чічка", "Злодія зловили", "Зведениця", "Більмо", "Хіба даруймо воду" як фрагменти художньої панорами життя селян-гуцулів на зламі двох сторіч. Ліризм прози Марка Черемшини.

 38. Другий період творчості Марка Черемшини. Збірка "Село вигибає" /1928/. Ідейно-художній аналіз новел "Село, потерпає", "Перші стріли", "Бодай їм путь пропала", "Зрадник", "Після бою", "Село вигибає". Особливості розповіді, її ліризм, психологізм, динамічність.

 39. Звернення до морально-побутових проблем у циклі оповідань М.Черемшини "Парасочка" /"Парасочка", "Козак", "Інвалідка", "За мачуху молоденьку",, "Марічку голова болить"/. Прийом контрастної характеристики персонажів.

 40. Збірка М.Черемшини "Верховина" /1929/. Образи чесних, працьовитих і гордих гуцулів в оповіданнях "Верховина", "Писанки", "Ласка".

 41. Поетична творчість Осипа Маковея. Вплив Т.Шевченка, Ю.Федьковича, І.Франка, фольклорних джерел на поетичну творчість О.Маковея. Збірки "Поезії", "Подорож до Києва", їх тематика, проблематика

 42. Проза О.Маковея. Сатиричне змалювання дійсності в оповіданнях "Клопоти Савчихи", "Стара мадьярка", "Нові часи", "Три політики", "Вдячний виборець".

 43. Антивоєнне спрямування збірки О.Маковея "Кроваве поле". Особливості художньої манери Маковея-новеліста. Аналіз новели із збірки на вибір.

 44. Загальна характеристика історичної повісті О.Маковея "Ярошенко", поетикальний аналіз.

 45. Образна система повісті О.Маковея „Ярошенко“. Засоби характеротворення.

 46. Рання творчість Т.Бордуляка. Збірки "Ближні" /1889/ та "Оповідання а галицького життя" /1908/.Оповідання "Дай, божа, здоров'я корові" /1891/ - реалістичний малюнок з життя селянської родини.

 47. Ідейно-художній аналіз творів Т.Бордуляка "Дід Макар", "Мати".

 48. Ідейно-художній аналіз творів Т.Бордуляка "Михалкові радощі", "Ось куди ми підемо, небого!".

 49. Проблематика й образи творів Т.Бордуляка "Бузьки", "Іван Бразилієць". Мовностилістичні засоби. Роль пейзажу у творах. Майстерне використання автором художньої деталі.

 50. Творчість Т.Бордуляка останнього періоду. Соціально-психологічні "образки" з життя селянства "Жура" /1902/, "Передновок" /1911/. Роль монологу та діалогу в творах, особливості композиції новел.

 51. Тема села в творчості А.Чайковського (повість "Олюнька").

 52. Образна система повісті А.Чайковського „Олюнька“.

 53. Проблематика й образи повісті А.Чайковського "В чужім гнізді".

 54. Історична тематика в творчості А.Чайковського. Особливості жанру історичної повісті в повісті "За сестрою".

 55. Ідейно-тематичний аналіз повісті А.Чайковського „На уходах".

 56. Ранні поетичні твори А.Ю. Тесленка. Основні мотиви. Аналіз поезії на вибір.

 57. П'єса А.Тесленка "Не стоїть жить". Ідейно-художній аналіз.

 58. Оповідання А.Тесленка "Хуторяночка", "Син". Разючі картини поневірянь сільської бідноти, наймитства. Особливості мови героїв, роль пейзажу в оповіданнях.

 59. Оповідання А.Тесленка "За пашпортом", "У городі". Особливості стилю оповідань А. Тесленка. Естетичне і виховне значення його творів.

 60. Ідейно-художній аналіз творів А.Тесленка "Радощі", "Наука", "Школяр".

 61. Поетикальний аналіз оповідань А.Тесленка "У схимника", "Любов до ближнього", "Поганяй до ями"

 62. Ідейно-художній аналіз творів А.Тесленка "Немає матусі", "Свій брат", "В тюрмі".

 63. Повість А.Тесленка "Страчене життя" /1910/. Художні особливості повісті. Аналіз поетики.

 64. Творчий шлях С.Васильченка. Автобіографічні записи "Мій шлях". Показ трагічної долі талановитої сільської молоді в оповіданнях "На хуторі", "У панів".

 65. Проблематика оповідань С.Васильченка "Мужицька арихметика", "Мати" /"Чайка"/.

 66. Зображення дітей селянської бідноти, розкриття їх психології, мрій і прагнень в оповіданнях С.Васильченка "Свекор", "Басурмен", "Дощ".

 67. Проблематика й образи оповідань С.Васильченка "Циганка", "Приблуда", "Авіаційний гурток".

 68. Драматичні твори С.Васильченка. П'єса "На перші гулі". Тематика, характер драматичних конфліктів, колоритність образів.

 69. Проблематика, особливості художнього конфлікту у повісті С.Васильченка „Талант“.

 70. Образна система повісті С.Васильченка „Талант“.

 71. Збірка ранніх оповідань В.Винниченка "Краса і сила". Аналіз оповідання на вибір.

 72. Актуальна соціальна проблематика оповідань В.Винниченка "Біля машини", "Голота". Новаторство прози Винниченка: актуальність проблематики, динамізм розповіді, психологізм, своєрідність мови і стилю.

 73. Образи, проблематика оповідань В.Винниченка "Солдатики!", "Хто ворог", "Кузь та Грицунь",

 74. Ідейно-художній аналіз оповідань В.Винниченка "Раб краси", "Голод", "На пристані", "Малорос-європеєць", "Уміркований" та щирий".

 75. І.Франко про оповідання збірки В.Винниченка "Краса і сила". Огляд драматургії, романістики письменника. Психологічна ускладненість проблематики творів.

 76. Роман В.Винниченка "Сонячна машина" /1924/. Аналіз поетики, образна характеристика.
Модуль 1
Модуль 2
Сума
Змістовий модуль

(Поточне опитування)

І


Підсумкове опитування

Змістовий модуль

(Поточне опитування)

II

Підсумкове опитування


ІІІ5

ТІ

Т2

ТЗ
5
ТІ

Т2

ТЗ

100

5

5

5
5

5

5
Модуль 3 – 4Змістовий модуль

(Поточне опитування)


ІІІ

Підсумкове опитування


ІІІ

Змістовий модуль

(Поточне опитування)


ІVПідсумкове опитування


ІV

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4
4

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

10

4

4

4

4

6

6

6

6

6^ Шкала оцінювання:

91-100 балів - відмінно;

76-90 балів - добре;

60-75 балів - задовільно з можливістю повторного складання іспиту;

35-59 балів - незадовільно з обов'язковим повторним курсом.


Література:


 1. Агєєва В. Поетеса зламу століть. – К‚ Либідь. – 1999.

 2. Бабишкін О.К. Драматургія Лесі Українки, - К.: Держ. вид. образотворч. мистецтва і муз. літ. УРСР, 1963.

 3. Вишневська Н.О. Лірика Лесі Українка. Текстологічне дослідження.-К.: Наук.думка, 1976.

 4. Дем'янівська Л.С. Українська драматична поема. - К.: Вища школа, 1985.

 5. Зб. "Леся Українка“ Публікації. Статті. Дослідження. - К.: Наук, думка, 1984, 293 с.

 6. Кулінська Л.П. У світі ідей та образів. Особливості поетики Лесі Українки. - К.: Дніпро, 1970.

 7. Міщенко Л. Леся Українка. – К.: Радянська школа‚ 1986.

 8. Міщенко Л.І. Політична поезія Лесі Українки. Соціальний генезис і естетична природа. - Львів: Вид-во при ЛДУ "Вища школа", 1974.

 9. .Аврахов Г. Вивчення драми-феєрії «Лісова пісня» в школі.— К., 1957.

 10. Аврахов Г. Художня майстерність Лесі Українки-лірика. К., 1964.

 11. Бабишкін О. У мандрівку століть: Слово про Лесю Українку К., 1971.

 12. Бажан М. Дочка України // Бажан М. Твори: У 4 т.— К., 1975.— Т. 4.

 13. Бойко Ю. «В дому роботи, в країні неволі» // Бойко Ю. Вибр. праці.— К., 1992.

 14. Голомб Л. Особа і суспільство в українській ліриці кінця XIX — початку XX ст.— Львів, 1988.

 15. Гончар О. Наша Леся // Гончар О. Письменницькі роздуми.— К., 1980.

 16. Драй-Хмара М. Бояриня // Леся Українка. Бояриня.— К., 1991.

 17. Драч І. Слово про Лесю // Драч І. Духовний меч: Літ.-крит. статті та есе.— К., 1983.

 18. Костенко Л. Поет, що ішов слідами гігантів // Леся Українка. Драматичні твори.— К., 1989.

 19. Міщенко Л. Леся Українка в літературному житті.— К.‚ 1964.

 20. Міщенко Л. Леся Українка.— К., 1986.

 21. Рильський М. Слово про Лесю Українку // Рильський М. Статті про літературу — К. ‚ І980.

 22. Ставицький О. Леся Українка (Етапи творчого шляху).— К., 1970.

 23. Українське слово: Хрестоматія...— Т. 1.

 24. Франко І. Леся Українка // Франко І. Зібр. творів: У 50 т.— К., 1981.— Т. 31.

 25. Шаховський С. Леся Українка: Критико-біографічний нарис— К., 1971.

 26. Білецький О. Микола Вороний // Білецький О. Зібр. творів: У 5-т. – К.‚ 1965. – Т.2.

 27. Вервес Г. Поет повертається на Батьківщину // Вороний М. Твори. – К.‚ 1989.

 28. Ільєнко І. Боже! За віщо ?: Судний день Миколи Вороного // Українське слово: Хрестоматія… Кн. 1.

 29. Неврлий М. Українська радянська поезія 20-х років. – К.‚ 1991.

 30. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.‚ 1997.

 31. Савченко Л.‚ Кислий Ф. Микола Вороний // Нові імена в програмі з української літератури. – К.‚ 1993.

 32. Грушевський М. Поезія Олеся // Українське слово: Хрестоматія.— Кн. 1.

 33. Жулинський М. Олександр Олесь // Жулинський М. Із забуття — в безсмертя.— К., 1990.

 34. Неврлий М. Олександр Олесь: Життя і творчість.— К., 1994.

 35. Павличко Д. Діамант людської щирості: Про творчість О. Олеся //Літ. Україна,— 1988.— 22 груд.

 36. Радишевський Р. Журба і радість Олександра Олеся // Олесь Олександр. Твори: У 2 т.— К., 1990.— Т. 1.

 37. Радишевський Р. Поетичний дарунок синові і кожній українській дитині // Олесь Олександр. Все навколо зеленіє.— К., 1990.

 38. Яременко В. Вогненна журба поета // Олесь Олександр. Твори.—К., 1971.

 39. Горький М. Михайло Михайлович Коцюбинський // Матеріали до вивчення історії української літератури. Т. 4. - К.: Рад;школа, 1961

 40. Грицюта М.С. Михайло Коцюбинський у слов'янських літературах. -К.: Наук. думка, 1964.

 41. Колесник П.Й. Коцюбинський - художник слова. - К.: Наук. думка,

 42. Куп'янський Й.Я. Літопис життя і творчості Михайла Коцюбинського. - К.: Наук. думка, 1965.

 43. Коцюбинська Й.М. Спогади про М.М.Коцюбинського. - К.: Дніпро,1965.

 44. Жук Н.Й. М.Коцюбинський. Семінарій. - К.: Рад. школа, 1966.

 45. Калениченко Н.Л. Великий сонцепоклонник. Життя і творчість Михайла Коцюбинського. - К.: Дніпро, 1967.

 46. Денисюк І.О. Розвиток української малої прози XIX - поч. XX ст. -К.: Вища школа, 1981.

 47. Приходько Ф. Коцюбинський – новеліст. – Х.: Прапор‚ 1965.

 48. Гузар 3. Вивчення творчості Ольги Кобилянської.— К., 1978.

 49. Кобилянська О. Слова зворушеного серця: Щоденники. Автобіографії. Листи. Статті та спогади.— К., 1982.

 50. Лещенко М. Ольга Кобилянська: Літ. портрет.— К., 1973.

 51. Павличко Д. Туга і непокора // Павличко Д. Магістралями слова.— К., 1977.

 52. Томашук Н. Ольга Кобилянська: Життя і творчість.— К., 1976.

 53. Українка Леся. Малорусские писатели на Буковине // Леся Українка. Твори: У 10 т.— К., 1965.— Т. 8.

 54. Хоткевич Г. «Земля»: Повість Ольги Кобилянської (Критична оцінка) // Ольга Кобилянська в критиці та спогадах / Вст. стаття Погребенника Ф.— К., 1963.

 55. Черненко О. Імпресіонізм та експресіонізм // Українське слово: — Кн. 1.

 56. Гузар 3. Вивчення творчості Ольги Кобилянської.— К., 1978.

 57. Коцюбинський М. Твори в 7 т.‚ т.5. – К.: Наукова думка‚ 1974.

 58. Лещенко М. Ольга Кобилянська: Літ. портрет.— К., 1973.

 59. Панчук Е. Гірська орлиця: Спогади.— Ужгород, 1976.

 60. 7. І.Франко. Твори в 20-ти т.‚ т.18. – К.: Держлітвидав України‚ 1955.

 61. Бойко Т. Трагічний ритм життя і творчості Василя Стефаника // Основа, 1994, № 26(4).

 62. Гнідан О. Василь Стефаник: Життя і творчість. - К., 1991.

 63. Грицюта М. Художній світ В.Стефаника. - К., 1982.

 64. Денисюк І. Розвиток української малої прози XIX - поч. XX ст. -Львів, 1999.

 65. Жук Н. Василь Стефаник / Літературний портрет. - К., 1960.

 66. Лесин В. Василь Стефаник - майстер новели. - К., 1970.

 67. Піхманець В. Психологія художньої творчості: Теоретичні та методологічні аспекти. -К., 1991.

 68. Погребенник Ф. Сторінки життя і творчості Василя Стефаника. -К.,1980.

 69. Франко І. Старе і нове в сучасній українській літературі // Франко І. Зібрання творів у 50-ти т. - К., 1976 - 1986. - Т. 35.

 70. Бандурак В. Лесь Мартович зблизька. - Ужгород: Карпати, 1971.

 71. Білецький Ф. Сатирична творчість Леся Мартовича. /До 100-річчя з дня народження // Укр. мова і література в школі. - 1971. № 2.-С.33-3 9.

 72. Довгалюк П. Лесь Мартович // Лесь Мартович. За межу. - К: Дніпро, 1968.

 73. Лесин В.М. Лесь Мартович. Літературний портрет. - К.: ВХЛ, 1963.

 74. Погребенник Ф.Лесь Мартович. - К.: Дніпро, 1971.

 75. Засенко О. Марко Черемшина. Життя і творчість. - К.: Держлітвидав України, 1951.

 76. Лесин В. Марко Черемшина. - К.: Знання, 1974.

 77. Погребенник Ф.П. Видатний художник-реаліст // Радянська літературознавство. -1974. - № 6. - С.57-66.

 78. Живий у пам'яті народній. - К.: Дніпро, 1975.

 79. Гнідан О.Д. Марко Черемшина. Літературний портрет. - К.: Дніпро, 1985

 80. Білецький Ф.М. Питання сатиричної типізації в малій прозі Осипа Маковея // Українське літературознавство: Міжвідомчий республіканський збірник. Вип.8, 1970.

 81. Засенко О. Талант багатогранний і самобутній // Осип Маковей. Вибрані твори. - К.: 1979.

 82. Погребенник Ф. Осип Маковей // Маковей О. Твори в 2 т. - К.: Дніпро. -Т.2, 1990.

 83. Погребенник Ф. Осип Маковей. Критико-біографічний нарис. К., 1960.

 84. Бордуляк Т. Твори. Вступна стаття Олекси Засенка. — К., 1988.

 85. Засенко О. Тимотей Бордуляк (Критично-біографічний нарис) // Літературно- критичні нариси і статті. — К., 1962.

 86. Приходько І. Тимофій Бордуляк // Творчі портрети українських письменників XX століття. — Т., 1993.

 87. Осьмак Н. Композиційно-сюжетні засоби українського оповідання кінця XIX — початку XX століття: Автореф. — К., 1989.

 88. Франко І. З остатніх десятиліть XIX віку // Зібр. творів: У 50 т. — К., 1984.— Т.41.

 89. Лисенко Є. Тимофій Бордуляк. Літературно-критичний нарис. - Львів: Книж.-журн. вид-во, 1960.

 90. Наливайко Д.С. Стиль напряму й індивідуальні стилі в реалістичній літературі XIX - початку XX ст.: Індивідуальні стилі українських письменників XIX - початку XX сі. - К.; 1987. - С.3-42.

 91. 2. Нахлік О. Проза Андрія Чайковського // Андрій Чайковський. Повісті. - Львів: 1989. - С. 3-Ю.

 92. Смілянська В. Архип Тесленко // Архип Тесленко. Твори. - К.: Наук, думка, 1988. - С. З - 12.

 93. Півторадні В. Архип Тесленко. Критико-біографічний нарис. - К., 1985.-432с.

 94. Костюченко В. Степан Васильченко: Літ. портрет.— К., 1965.

 95. Майстер прози поетичної: Степан Васильченко. Збірник - К., 1988.

 96. Непорожній О., Олійник В. З глибин життя // Васильченко С. Твори.— К., 1979.

 97. Нестер 3. Гумор і сатира в творчості С. Васильченка.— К., 1962.

 98. Шумило М. Любий мій ворожбит... // Шумило М. Голубий зеніт. — К., 1983.

 99. Шумило Н. Проза Степана Васильченка: Питання поетики.— К. 1986.

 100. Гнідан О., Демянівська Л. В. Винниченко: Життя, діяльність, творчість. - К., 1996.

 101. Дзеверін І. Про В. Винниченка та його ранню прозу // Винниченко В. Краса і сила: Повісті та оповідання. - К., 1989.

 102. Жулинський М. Володимир Винниченко // Жулинський М. Із забуття — в безсмертя.— К., 1990.

 103. Зеров М. Від Куліша до Винниченка: Нариси з новітнього українського письменства // Зеров М. Твори: У 2 т.— К., 1990.—- Т.2.Автор програми,

к. ф. н., в. о. доцента Т.Й. Бандура


Завідувач кафедри

української та зарубіжної

літератур,

д. ф. н., професор М.Х. Гуменний

Схожі:

Історія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття) iconРобоча програма навчальної дисципліни Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст для студентів спеціальності „Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст.”. Програма навчального курсу
Історія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття) iconІсторія світової літератури загальний курс «Історія світової літератури»
Античності до кінця ХХ століття І складається з чотирьох розділів: література Античності (Розділ І), література Середніх віків, доби...
Історія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття) iconПрограма фахових вступних випробувань історія української літератури
Український романтизм 20-40-х років ХІХ століття (тематика, ідеї, стильові риси)
Історія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття) iconМихайлюк Наталія Ігорівна, аспірант
Концепція мистецтва у представників англійської літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст
Історія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття) iconТематика творчих проектів зі світової літератури
Науково – теоретичні засади уроку літератури в працях учених – методистів ХІХ – початку ХХ століття
Історія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття) iconНавчально-методичний посібник матеріали до моніторингу якості знань з курсів «історія української літератури (Х хх століття)»
Навчально-методичний посібник «Матеріали до моніторингу якості знань з курсів “Історія української літератури (Х – ХХ століття)»,...
Історія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття) iconМета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років ХХ століття до початку ХХІ століття. Модуль Загальнi тенденцii лiтературного розвитку в 10-20-i роки ххст
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років...
Історія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття) iconМета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років ХХ століття до початку ХХІ століття. Модуль Загальнi тенденцii лiтературного розвитку в 10-20-i роки ххст
Мета курсу. Дати студентам наукові знання історії, особливостей розвитку новітньої української літератури, починаючи з 20-х років...
Історія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття) iconЗатверджую Ректор О. Л. Голубенко 2012 р. Пояснювальна записка
«Давня українська література», «Історія української літератури (18 – 19 ст)», «Історія української літератури (19 – 20 ст)», «Історія...
Історія української літератури (кінця ХІХ – початку ХХ століття) iconПрограма з української літератури для бакалаврів спеціальності “українська мова І література” (020303) (освітній рівень «спеціаліст», «магістр»)
Х-xviii ст. (наукові концепції М. Грушевського «Історія української літератури»), С.Єфремова («Історія українського письменства),...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи