Програма навчального курсу дитяча література icon

Програма навчального курсу дитяча література
Скачати 278.59 Kb.
НазваПрограма навчального курсу дитяча література
Дата15.10.2012
Розмір278.59 Kb.
ТипДокументи


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ


ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА

(за вимогами кредитно-модульної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Дитяча література“

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

Предмет курсу: Дитяча літератураКурс:3 Підготовка бакалаврів

Напрям, Спеціальність, Освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів,

2

Модулів :2


Змістових

Модулів :2


Загальна кількість годин: 64

Тижневих годин:2


Бакалавр


Обов'язковий Семестр: 4

Лекції:20 годин. Практичних : 20 год.

Самостійна робота: 24 год.

Вид контролю: залік


^ ОПИС КУРСУ

Мета курсу: засвоїти основні закономірності й етапи розвитку художньої свідомості в дитячій літературі ХІХ – ХХ ст.; засвоїти художньо-естетичні позиції провідних українських дитячих письменників цього періоду; наголосити на естетичній значимості, художній, пізнавальній цінності творів для дітей.

^ Завдання курсу:

 • сприяти усвідомленню студентами місця і значення творчої особистості у літературному процесі доби, вважаючи при цьому засадним „літературний портрет";

 • засвоїти основні особливості літератури для дітей ХІХ – ХХ ст. у взаємозалежності особистості письменника і літературного процесу;

 • усвідомити специфіку розвитку дитячої літератури у взаємодії та історично послідовному функціонуванні творчих напрямів: романтизму, реалізму, модернізму;

 • поглибити вміння студентів аналізувати художні твори різних жанрів, розширити їх знання з культури та історії українського народу 19 – 20 ст.;

 • вчити студентів елементам наукової роботи при написанні рефератів та доповідей з питань, що виносяться на самостійне опрацювання.


Студент має знати:

 • специфічні ознаки дитячої літератури, складові літературного процесу взагалі і зазначеного періоду зокрема;

 • знати визначальні явища і факти цього періоду, зокрема основні особливості творчих напрямів і течій, специфіку творчого методу письменника, літературні тексти всіх жанрів.


Студент має оволодіти:

- навичками наукового аналізу явищ художньої літератури.


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Творчість українських дитячих письменників середини ХІХ – початку ХХ ст.


Тема 1. Дитяча література – органічна частина всієї художньої літератури.

Дитяча література — органічна частина всієї художньої літератури; спільність історичного розвитку, творчого методу та ідейної спрямованості, жанрів, основної тематики, художніх засобів літератури для дорослих і дітей. Своєрідність дитячої літератури і читання, зумовлена їх виховною функцією і особливостями дітей різного віку. Література для дошкільного, молодшого й старшого шкільного віку. Висвітлення в літературі для дітей специфічних «дитячих» тем: тема дитинства, школи, моралі (що добре, а що погано). Популярність серед дітей таких жанрів і видів літератури, як казка, сюжетний вірш, оповідання про тварин, твори про школу, пригодницькі повісті, наукова фантастика, гумористичні твори та інші. Характерні риси літератури для дітей молодшого шкільного віку. Обсяг твору, ідейно-тематичний зміст, жанри. Сюжети. Образи дітей і дорослих. Мовно-художні засоби. Роль дитячої літератури в збагаченні уявлень і знань дітей про світ, в розвитку мови, в ідейно-політичному і морально-естетичному вихованні дітей.


^ Тема 2. Творчість Т.Шевченка та Марка Вовчка для дітей.

Погляди великого українського поета на освіту й виховання молодого покоління. «Буквар Южнорусский».Використання в ньому творів усної народної поезії. Т. Шевченко і діти. Твори Т. Шевченка в дитячому читанні. Поетичні картини рідної природи. Образність, ліризм і музичність мови. Використання засобів народної поетики. Вірші й уривки з поем: «Тече вода з-під явора», «Ой, діброво, темний гаю», «По діброві вітер виє», «Зоре моя вечірняя», «Дивлюся, аж світає» та інші. Проблематика і поетика віршів «Садок вишневий коло хати», «І досі сниться: під горою...»‚ «Сон» («На панщині пшеницю жала...»)‚ «На великдень, на соломі...», «Мені тринадцятий минало», «І виріс я на чужині...», «І золотої й дорогої...». Поетична майстерність Т.Шевченка. Особливості художнього стилю.

Казки Марка Вовчка для дітей. Художня специфіка творів. Реальні й казкові риси. М. Салтиков-Щедрін про казки Марка Вовчка. Казка «Кармелюк». Героїко-романтичний характер твору, поетичні‚ стильові та мовностилістичні засоби. Проблематика казки. Образна система казки „Кармелюк“. Ідейне навантаження твору. Казка «Дев'ять братів і десята сестриця Галя». Образи братів. Історичні повісті «Невільничка», «Маруся». Тематика творів‚ поетика‚ ідейно-художній аналіз.


^ Тема 3. Творчість І.Франка та М.Коцюбинського для дітей.

Франко — видатний теоретик і критик дитячої літератури, автор художніх творів для дітей. Ідейно-тематичне і жанрове багатство творів письменника для дітей. Літературно-естетичні та педагогічні погляди І. Франка. Широке використання І. Франком фольклорного матеріалу у створенні ним літературної казки для дітей. Збірка казок «Коли ще звірі говорили». Проблематика‚ образи казок для дітей. Персоніфікація тварин у казках: «Фарбований Лис», «Осел і Лев», «Вовк війтом», «Королик і ведмідь» та ін. Автобіографічні оповідання «Малий Мирон», «У кузні», їхні жанрові та мовностилістичні особливості. Майстерне змалювання психології дитини, образів дорослих.

Зв'язок творчості М. Коцюбинського для дітей з його педагогічним досвідом. Оповідання М.Коцюбинського «Харитя», Образ селянської Хариті. Майстерність психологічного розкриття образів. Оповідання М.Коцюбинського «Ялинка». Роль пейзажів у творі. Оповідання «Маленький грішник». Проблематика і образи твору. Композиційна особливість та виховна спрямованість твору.


^ Тема 4. Творчість Лесі Українки та С.Васильченка для дітей.

Ліричні поезії Лесі Українки для дітей молодшого віку. Вірші «На зеленому горбочку», «Вишеньки», «Літо красно» минуло», «Мамо, іде вже зима». Зв'язок із народною творчістю, особливість віршування й епітетики. Вірш «Місяць яснесенький» (Мі) із циклу «Сім струн». Прозова казка Лесі Українки «Біда навчить». Цікавий сюжет казки. Яскраве гумористичне зображення птахів. Народність казки й виразність мови. Особливості типізації. Казка «Лелія». Захоплюючий сюжет казки. Ідейне багатство, художня майстерність, музичність поезії Лесі Українки. Роль поетеси в розвитку української дитячої літератури.

С. Васильченко — класик дитячої літератури, один з видатних творців української радянської літератури. Біографічні відомості. Зв'язок творчості письменника з його педагогічною діяльністю. Оповідання «Дощ», «Сирітське сонце» -— про життя дітей селянської бідноти. Оповідання «Приблуда», повість «Авіаційний гурток». Образи радянських дітей, їх участь у суспільно корисній праці. Образи вчителів. Роль і місце письменника в розвитку дитячої літератури.


^ Тема 5. Творчість А.Чайковського та В. Винниченка для дітей.

Історична повість А.Чайковського „За сестрою“. Своєрідність сюжету, композиції, художнього конфлікту. Поетикальний аналіз. Образ Павлуся. Специфіка художніх засобів характеротворення. Новаторські риси А.Чайковського у створенні характеру юного героя. Історичні образи запорожців у повісті „За сестрою“. Фольклорне підґрунтя образотворення. Втілення рис українського національного характеру. Оповідання „Богданко“ А.Чайковського. Ідейно-художній аналіз, образна система, проблематика.

Оповідання В.Винниченка „Федько-халамидник“. Майстерність письменника у розкритті дитячого внутрішнього світу. Образи оповідання. Оповідання В.Винниченка „Кумедія з Костем“. Своєрідність засобів розкриття дитячого характеру. Проблематика й образи оповідання. Порівняльна характеристика образів Федька і Костя. Новаторство В.Винниченка у творенні дитячих характерів.


^ Змістовий модуль II.

Розвиток української дитячої літератури від 30 років до кінця

ХХ ст.

Тема 1. Творчість С.Черкасенка та М.Стельмаха для дитячої аудиторії.

Майстерність С.Черкасенка у змалюванні дитячих характерів у оповіданнях „Маленький горбань“, „Безпритульні“, „Яма“. Поетикальні особливості творів. Своєрідність характеротворення в оповіданнях С.Черкасенка „Великодня ніч“, „Сашків кінець“. Засоби психологізації у творах.

Художньо-естетична концепція М.Стельмаха-письменника. Педагогічна діяльність, погляди на освіту та виховання. Автобіографічна повість М.Стельмаха „Гуси-лебеді летять“. Проблематика, тема, ідея. Поетикальний аналіз. Образи повісті. Мова персонажів. Автобіографічна повість „Щедрий вечір“. Ідейно-художній аналіз твору. Своєрідність поетики. Образна система повісті. Сатиричні засоби викриття людської скупості. Особливості мови персонажа.


^ Тема 2. Творчість О.Донченка та М.Трублаїні для дитячої аудиторії.

О.Донченко. Педагогічна діяльність письменника. Багатство й актуальність тем і проблем у творах. Повість О. Донченка про школу «Школа над морем». Тема дружби і виховання дітей у колективі. Характеристика образів дітей у повісті «Школа над морем». (Сашко Чайка, Омелько Нагірний, Галина Кукоба, Олег Башмачний). Образи вчителів і вихователів у повісті «Школа над морем». Повість О.Донченка „Лісничиха“. Проблематика‚ образи твору. Роль пейзажів.

М.П.Трублаїні — глибокий знавець Півночі. Тематика та ідейний зміст творів «Вовки гоняться за оленями», «Хатина на кризі». Ідейно-тематичний зміст повісті «Лахтак». Образи позитивних героїв (Кара, Вершомета, Запари, Черлока, Павлюка). Художня своєрідність стилю письменника. Пригодницькі сюжети повісті М. Трублаїні «Шхуна «Колумб». Образна система. Оповідання «Берег невідомого острова». Проблематика, образи твору.


^ Тема 3. Творчість Ю.Збанацького, В.Симоненка та В. Близнеця для дитячої аудиторії.

Творчість Ю.О.Збанацького для дітей і молоді. Висвітлення теми героїзму українського народу в роки Великої Вітчизняної війни. Повість «Таємниця Соколиного бору». Правдиве відображення партизанського руху в дні війни. Повість «Лісова красуня». Зображення дитячого героїзму. Образна система. Повість «Курячий бог». Показ характеру і внутрішнього світу, думок і почуттів маленького хлопчика. Типовість вражень, переживань і поведінки дитини, розкриті в повісті.

Поема В.Симоненка „Кирпатий барометр“. Поетикальний аналіз. Лірика поета для дітей, основні мотиви, образи, проблематика. Художня своєрідність поетичних казок В.Симоненка „Казка про Дурила“, „Цар Плаксій та Лоскотон“, „Подорож в країну Навпаки“.

Повість В.Близнеця „Звук павутинки“. Ідейно-художній аналіз твору. Образна система повісті. Повість В.Близнеця „Земля світлячків“. Новаторство письменника у жанрі літературної казки. Образи повісті. Повість В.Близнеця „Женя і Синько“. Майстерність автора у розкритті внутрішнього світу дітей у повісті. Поетикальний аналіз твору.


^ Тема 4. Творчість Є.Гуцала, Гр.Тютюнника та Б.Харчука для дитячої аудиторії.

Оповідання Є.Гуцала „Лось“, „Олень Август“ в контексті дитячих творів. Майстерність автора у змалюванні характеротворчого пейзажу. Поетика твору. Проблематика й образи творів Є.Гуцала „Сільські вчителі“, „Шкільний хліб“. Ідейно-художній аналіз дилогії. Специфіка розкриття дитячого внутрішнього світу Є.Гуцалом у творах „У гаї сонце зацвіло“, „Сім'я дикої качки“.

Своєрідність творення дитячих характерів у оповіданнях Гр. Тютюнника „Перед грозою“, „Печена картопля“, „В сутінки“. Образ самотньої дитини, специфіка творення характеру в оповіданнях Гр. Тютюнника „Дивак“, „Смерть кавалера“. Проблематика й образи повісті Гр. Тютюнника „Климко“. Ідейно-художній аналіз повісті Гр. Тютюнника „Вогник далеко в степу“.

Особливості жанрової форми повісті-притчі Б.Харчука „Планетник“, поетикальний аналіз. Система образів, тема, проблеми повісті Б.Харчука „Горохове чудо“.


^ Тема 5. Творчість В.Нестайка та Я.Стельмаха та для дитячої аудиторії.

Огляд життя письменника В.Нестайка. Погляди на завдання дитячої літератури. Творчість В.Нестайка в контексті дитячої літератури. Загальний огляд творчості. Повість В.Нестайка „Тореадори з Васюківки“. Своєрідність пригодницького жанру. Ідейно-художній аналіз повісті. Образи Яви й Павлуші з повісті В.Нестайка „Тореадори з Васюківки“. Художні особливості творення дитячих характерів. Майстерність В.Нестайка у змалюванні внутрішнього світу дитини у повісті „Таємниця Віті Зайчика“. Поетикальний аналіз повісті. Образна система повісті В.Нестайка „Таємниця Віті Зайчика“. Художні засоби характеротворення.

Загальний огляд творчості Я.Стельмаха для дітей. Повість „Митькозавр із Юрківки“. Ідейно-художній аналіз твору. Образна система повісті Я.Стельмаха „Митькозавр із Юрківки“. Художня специфіка творення дитячих характерів.


^ Структура залікового кредиту курсуТема

Кількість годин, відведених на:

лекції

практичні заняття

самостійну роботу

індивідуальну роботу

Змістовий модуль І.

Творчість українських дитячих письменників від середини ХІХ до початку ХХ ст.


.


контексті розвитку літератури


кінцяХІХст.

Тема 1. Дитяча література – органічна частина всієї художньої літератури.

2

2

2
Тема 2. Творчість Т.Шевченка та Марка Вовчка для дітей.


2

2

2
Тема 3.

Творчість І.Франка та М.Коцюбинського для дітей.


2

2

2
Тема 4. Творчість Лесі Українки та С.Васильченка для дітей.2

2

2
Тема 5. Творчість А.Чайковського та В. Винниченка для дітей.


2

2

4

.

^ Змістовий модуль ІІ.

Розвиток української дитячої літератури від 30 років до кінця

ХХ ст.


Тема 1. Творчість С.Черкасенка та М.Стельмаха для дитячої аудиторії.

2

2

2

Тема 2. Творчість О.Донченка та М.Трублаїні для дитячої аудиторії.

2

2

2

Тема 3. Творчість Ю.Збанацького, В.Симоненка та В. Близнеця для дитячої аудиторії

2

2

2

Тема 4. Творчість Є.Гуцала, Гр.Тютюнника та Б.Харчука для дитячої аудиторії.

2

2

2

Тема 5. Творчість В.Нестайка та Я.Стельмаха та для дитячої аудиторії.

2

2

4Теми, що виносяться на самостійне опрацювання:


Модуль І.

Тема 1. Дитяча література – органічна частина всієї художньої літератури.

Своєрідність дитячої літератури і читання, зумовлена їх виховною функцією і особливостями дітей різного віку. 2 год.

^ Тема 2. Творчість Т.Шевченка та Марка Вовчка для дітей.

Погляди великого українського поета на освіту й виховання молодого покоління. «Буквар Южнорусский». 1 год.

Казки Марка Вовчка для дітей. Художня специфіка творів. Реальні й казкові риси. М. Салтиков-Щедрін про казки Марка Вовчка. 1 год.

^ Тема 3. Творчість І.Франка та М.Коцюбинського для дітей

Широке використання І. Франком фольклорного матеріалу у створенні ним літературної казки для дітей. 2 год.

Зв'язок творчості М. Коцюбинського для дітей з його педагогічним досвідом. 1 год.

^ Тема 4. Творчість Лесі Українки та С.Васильченка для дітей.

Ідейне багатство, художня майстерність, музичність поезії Лесі Українки. Роль поетеси в розвитку української дитячої літератури. 2 год.

С. Васильченко — класик дитячої літератури, один з видатних творців української радянської літератури. Біографічні відомості. 1 год.

^ Тема 5. Творчість А.Чайковського та В. Винниченка для дітей.

Втілення рис українського національного характеру. Оповідання „Богданко“ А.Чайковського. Ідейно-художній аналіз, образна система, проблематика. 1 год.

Новаторство В.Винниченка у творенні дитячих характерів. 1 год.


^ Модуль ІІ.

Тема 1. Творчість С.Черкасенка та М.Стельмаха для дитячої аудиторії.

Своєрідність характеротворення в оповіданнях С.Черкасенка „Великодня ніч“, „Сашків кінець“. Засоби психологізації у творах. 1 год.

Художньо-естетична концепція М.Стельмаха-письменника. Педагогічна діяльність, погляди на освіту та виховання. 1 год

^ Тема 2. Творчість О.Донченка та М.Трублаїні для дитячої аудиторії.

О.Донченко. Педагогічна діяльність письменника. Багатство й актуальність тем і проблем у творах. 1 год.

Оповідання М.Трублаїні «Берег невідомого острова». Проблематика, образи твору. 1 год.

^ Тема 3. Творчість Ю.Збанацького, В.Симоненка та В. Близнеця для дитячої аудиторії.

Повість Ю.Збанацького «Курячий бог». Показ характеру і внутрішнього світу, думок і почуттів маленького хлопчика.1 год.

Художня своєрідність поетичних казок В.Симоненка „Казка про Дурила“, „Цар Плаксій та Лоскотон“, „Подорож в країну Навпаки“. 1 год.

Повість В.Близнеця „Женя і Синько“. Майстерність автора у розкритті внутрішнього світу дітей у повісті. 1 год.

^ Тема 4. Творчість Є.Гуцала, Гр.Тютюнника та Б.Харчука для дитячої аудиторії.

Специфіка розкриття дитячого внутрішнього світу Є.Гуцалом у творах „У гаї сонце зацвіло“, „Сім'я дикої качки“. 1 год.

Своєрідність творення дитячих характерів у оповіданнях Гр. Тютюнника „Перед грозою“, „Печена картопля“, „В сутінки“. 1 год. Система образів, тема, проблеми повісті Б.Харчука „Горохове чудо“. 1 год.

^ Тема 5. Творчість В.Нестайка та Я.Стельмаха та для дитячої аудиторії.

Огляд життя письменника В.Нестайка. Погляди на завдання дитячої літератури. 1 год.

Загальний огляд творчості Я.Стельмаха для дітей. 1 год.


^ Контрольні питання до змістових модулів


 1. Погляди Т.Шевченка на освіту й виховання молодого покоління. «Буквар Южнорусский».Використання в ньому творів усної народної поезії. Т. Шевченко і діти. Твори Т. Шевченка в дитячому читанні.

 2. Поетичні картини рідної природи в поезії Т.Шевченка для дітей. Образність, ліризм і музичність мови. Використання засобів народної поетики. Вірші й уривки з поем: «Тече вода з-під явора», «Ой, діброво, темний гаю», «По діброві вітер виє», «Зоре моя вечірняя», «Дивлюся, аж світає» та інші.

 3. Проблематика і поетика віршів Т.Шевченка «Садок вишневий коло хати», «І досі сниться: під горою...»‚ «Сон» («На панщині пшеницю жала...»)‚ «На великдень, на соломі...», «Мені тринадцятий минало», «І виріс я на чужині...», «І золотої й дорогої...». Поетична майстерність Т.Шевченка. Особливості художнього стилю.

 4. Казки Марка Вовчка для дітей. Художня специфіка творів. Реальні й казкові риси. М. Салтиков-Щедрін про казки Марка Вовчка.

 5. Казка Марка Вовчка «Кармелюк». Героїко-романтичний характер твору, поетичні‚ стильові та мовностилістичні засоби. Проблематика казки. Образна система казки „Кармелюк“. Ідейне навантаження твору.

 6. Казка Марка Вовчка «Дев'ять братів і десята сестриця Галя». Образи братів.

 7. Історичні повісті Марка Вовчка «Невільничка», «Маруся». Тематика творів‚ поетика‚ ідейно-художній аналіз.

 8. І. Франко — видатний теоретик і критик дитячої літератури, автор художніх творів для дітей. Ідейно-тематичне і жанрове багатство творів письменника для дітей. Літературно-естетичні та педагогічні погляди І. Франка.

 9. Широке використання І. Франком фольклорного матеріалу у створенні ним літературної казки для дітей. Збірка казок «Коли ще звірі говорили». Проблематика‚ образи казок для дітей.

 10. Персоніфікація тварин у казках І.Франка «Фарбований Лис», «Осел і Лев», «Вовк війтом», «Королик і ведмідь» та ін.

 11. Автобіографічні оповідання І.Франка «Малий Мирон», «У кузні», їхні жанрові та мовностилістичні особливості. Майстерне змалювання психології дитини, образів дорослих.

 12. Зв'язок творчості М. Коцюбинського для дітей з його педагогічним досвідом.

 13. Оповідання М.Коцюбинського «Харитя», Образ селянської дівчинки Хариті. Майстерність психологічного розкриття образів.

 14. Оповідання М.Коцюбинського «Ялинка». Роль пейзажів у творі

 15. Оповідання М.Коцюбинського «Маленький грішник». Проблематика і образи твору. Композиційна особливість та виховна спрямованість твору.

 16. Історична повість А.Чайковського „За сестрою“. Своєрідність сюжету, композиції, художнього конфлікту. Поетикальний аналіз.

 17. Образ Павлуся з історична повісті А.Чайковського „За сестрою“. Специфіка художніх засобів характеротворення. Новаторські риси А.Чайковського у створенні характеру юного героя.

 18. Історичні образи запорожців у повісті А.Чайковського „За сестрою“. Фольклорне підґрунтя образотворення. Втілення рис українського національного характеру.

 19. Оповідання „Богданко“ А.Чайковського. Ідейно-художній аналіз, образна система, проблематика.

 20. Оповідання В.Винниченка „Федько-халамидник“. Майстерність письменника у розкритті дитячого внутрішнього світу. Образи оповідання.

 21. Оповідання В.Винниченка „Кумедія з Костем“. Своєрідність засобів розкриття дитячого характеру. Проблематика й образи оповідання.

 22. Порівняльна характеристика образів Федька і Костя з оповідань В.Винниченка. Новаторство В.Винниченка у творенні дитячих характерів.

 23. Художньо-естетична концепція М.Стельмаха-письменника. Педагогічна діяльність, погляди на освіту та виховання.

 24. Автобіографічна повість М.Стельмаха „Гуси-лебеді летять“. Проблематика, тема, ідея. Поетикальний аналіз.

 25. Образ Михайлика із повісті М.Стельмаха „Гуси-лебеді летять“. Проблематика, тема, ідея. Майстерність автора у творенні дитячого характеру.

 26. Образ діда Михайлика із повісті М.Стельмаха „Гуси-лебеді летять“. Втілення найкращих рис українського національного характеру в образі діда.

 27. Образ матері Михайлика із повісті М.Стельмаха „Гуси-лебеді летять“. Зображення М.Стельмахом поетичної душі жінки-селянки.

 28. Образ дядька Себастьяна із повісті М.Стельмаха „Гуси-лебеді летять“. Героїчний образ трудівника. Своєрідність характеротворчих засобів.

 29. Негативні образи повісті М.Стельмаха „Гуси-лебеді летять“. (Юхрим Бабенко, піп, панич). Мова персонажів.

 30. Автобіографічна повість М.Стельмаха „Щедрий вечір“. Ідейно-художній аналіз твору. Своєрідність поетики.

 31. Образ батька Михайлика з повісті М.Стельмаха „Щедрий вечір“. Прославлення людини праці. Специфіка характеротворчих засобів.

 32. Образ Люби з повісті М.Стельмаха „Щедрий вечір“. Втілення в образі чистої щирої дитячої душі. Художні засоби творення характеру.

 33. Образ дядька Володимира з повісті М.Стельмаха „Щедрий вечір“. Сатиричні засоби викриття людської скупості. Особливості мови персонажа.

 34. О.Донченко. Педагогічна діяльність письменника. Багатство й актуальність тем і проблем у творах.

 35. Повість О. Донченка про школу «Школа над морем». Тема дружби і виховання дітей у колективі.

 36. Характеристика образів дітей у повісті О.Донченка «Школа над морем». (Сашко Чайка, Омелько Нагірний, Галина Кукоба, Олег Башмачний).

 37. Образи вчителів і вихователів у повісті О.Донченка «Школа над морем».

 38. Повість О.Донченка „Лісничиха“. Проблематика‚ образи твору. Роль пейзажів.

 39. Майстерність С.Черкасенка у змалюванні дитячих характерів у оповіданнях „Маленький горбань“, „Безпритульні“, „Яма“. Поетикальні особливості творів.

 40. Своєрідність характеротворення в оповіданнях С.Черкасенка „Великодня ніч“, „Сашків кінець“. Засоби психологізації у творах.

 41. М.П.Трублаїні — глибокий знавець Півночі. Тематика та ідейний зміст творів «Вовки гоняться за оленями», «Хатина на кризі».

 42. Ідейно-тематичний зміст повісті М.Трублаїні «Лахтак». Образи позитивних героїв (Кара, Вершомета, Запари, Черлока, Павлюка). Художня своєрідність стилю письменника.

 43. Пригодницькі сюжети повісті М. Трублаїні «Шхуна «Колумб». Образна система.

 44. Оповідання М.Трублаїні «Берег невідомого острова». Проблематика, образи твору.

 45. Творчість Ю.О.Збанацького для дітей і молоді. Висвітлення теми героїзму українського народу в роки Великої Вітчизняної війни.

 46. Повість Ю.Збанацького «Таємниця Соколиного бору». Правдиве відображення партизанського руху в дні війни.

 47. Повість Ю.Збанацького «Лісова красуня». Зображення дитячого героїзму. Образна система.

 48. Повість Ю.Збанацького «Курячий бог». Показ характеру і внутрішнього світу, думок і почуттів маленького хлопчика. Типовість вражень, переживань і поведінки дитини, розкриті в повісті.

 49. Оповідання Є.Гуцала „Лось“, „Олень Август“ в контексті дитячих творів. Майстерність автора у змалюванні характеротворчого пейзажу. Поетика твору.

 50. Проблематика й образи творів Є.Гуцала „Сільські вчителі“, „Шкільний хліб“. Ідейно-художній аналіз дилогії.

 51. Специфіка розкриття дитячого внутрішнього світу Є.Гуцалом у творах „У гаї сонце зацвіло“, „Сім'я дикої качки“.

 52. Своєрідність творення дитячих характерів у оповіданнях Гр. Тютюнника „Перед грозою“, „Печена картопля“, „В сутінки“.

 53. Образ самотньої дитини, специфіка творення характеру в оповіданнях Гр. Тютюнника „Дивак“, „Смерть кавалера“.

 54. Проблематика й образи повісті Гр. Тютюнника „Климко“.

 55. Ідейно-художній аналіз повісті Гр. Тютюнника „Вогник далеко в степу“.

 56. Особливості жанрової форми повісті-притчі Б.Харчука „Планетник“, поетикальний аналіз.

 57. Система образів, тема, проблеми повісті Б.Харчука „Горохове чудо“.

 58. Огляд життя письменника В.Нестайка. Погляди на завдання дитячої літератури.

 59. Творчість В.Нестайка в контексті дитячої літератури. Загальний огляд творчості.

 60. Повість В.Нестайка „Тореадори з Васюківки“. Своєрідність пригодницького жанру. Ідейно-художній аналіз повісті.

 61. Образи Яви й Павлуші з повісті В.Нестайка „Тореадори з Васюківки“. Художні особливості творення дитячих характерів.

 62. Майстерність В.Нестайка у змалюванні внутрішнього світу дитини у повісті „Таємниця Віті Зайчика“. Поетикальний аналіз повісті.

 63. Образна система повісті В.Нестайка „Таємниця Віті Зайчика“. Художні засоби характеротворення.

 64. Повість В.Близнеця „Звук павутинки“. Ідейно-художній аналіз твору. Образна система повісті.

 65. Повість В.Близнеця „Земля світлячків“. Новаторство письменника у жанрі літературної казки. Образи повісті.

 66. Повість В.Близнеця „Женя і Синько“. Майстерність автора у розкритті внутрішнього світу дітей у повісті. Поетикальний аналіз твору.

 67. Загальний огляд творчості Я.Стельмаха для дітей. Повість „Митькозавр із Юрківки“. Ідейно-художній аналіз твору.

 68. Образна система повісті Я.Стельмаха „Митькозавр із Юрківки“. Художня специфіка творення дитячих характерів.
Модуль 1
Модуль 2
Сума
Змістовий модуль

(Поточне опитування)

І


Підсумкове опитування

Змістовий модуль

(Поточне опитування)

II

Підсумкове опитування


ІІІ5

ТІ

Т2

ТЗ
5
ТІ

Т2

ТЗ

100

5

5

5
5

5

5
^ Шкала оцінювання:

91-100 балів - відмінно;

76-90 балів - добре;

60-75 балів - задовільно з можливістю повторного складання іспиту;

35-59 балів - незадовільно з обов'язковим повторним курсом.


Література:


 1. Анісов В. Середа Є. Літопис життя і творчості Т.Шевченка. - К.: Дніпро, 1976.-392 с.

 2. Берко П. Філософські погляди Т.Шевченка. - Львів: 2000. - 205с.

 3. Грабович Г. Поет як міфотворець.-К.: Критика, 1998.-206с.

 4. Донцов Д. Дві літератури нашої доби. - Львів, 1991. - 295 с.

 5. Євшан М. Критика; літературознавство;естетика.-К., 1998.-658 с.

 6. Забужко О. Шевченків міф України. -К.: Факт,1997. - 159с.

 7. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка. - К., 1990.

 8. Марко Вовчок в критиці. – К.‚ Держлітвидав‚ 1955.

 9. Салтиков-Щедрін М. Казки Марка Вовчка. – В кн..: Марко Вовчок в критиці. – К.‚ Держлітвидав‚ 1955.

 10. Тараненко М. Марко Вовчок. – К. ‚ Держлітвидав‚ 1958.

 11. Грицюта М. Михайло Коцюбинський. К.: Держлітвидав‚ 1961.

 12. Закревська Я. Казки Івана Франка. – К.: Наукова думка‚ 1966.

 13. Калениченко Н. Коцюбинський. Нарис життя і творчості.. – К.‚ 1984.

 14. Кирилюк Є. Вічний революціонер. Життя і творчість І.Франка. – К., 1966. – 375с.

 15. Кобилецький Ю. Творчість Івана Франка. – К.: 1956. – 456с.

 16. Костенко М. Художня творчість М.Коцюбинського. – К.: Радянська школа‚ 1969.

 17. Кузнєцов Ю. Поетика прози М.Коцюбинського. – К.‚ 1989.

 18. Походзіло М. Іван Франко в школі. – К.: Радянська школа‚ 1970.

 19. Ткачук М. Художній світ збірки „З вершин і низин“ Івана Франка. – Донецьк: ДонДУ, 1996. – 27с.

 20. Українська дитяча література. Хрестоматія критичних матеріалів. Упорядкували Ф.Гурвич і В.Савенко. К.: Вища школа.‚ 1969.

 21. Федоренко Є. Пошуки Михайла Коцюбинського-стиліста // Українське слово: Хрестоматія… - Кн. 1. – К.‚ 1994.

 22. Франко І. Старе і нове в сучасній українській літературі // Зібр. творів: У 50 т. – К.‚ 1982. – Т. 35.

 23. Історична повість А.Чайковського „За сестрою“. Своєрідність сюжету, композиції, художнього конфлікту. Поетикальний аналіз.

 24. Образ Павлуся. Специфіка художніх засобів характеротворення. Новаторські риси А.Чайковського у створенні характеру юного героя.

 25. Історичні образи запорожців у повісті „За сестрою“. Фольклорне підґрунтя образотворення. Втілення рис українського національного характеру.

 26. Оповідання „Богданко“ А.Чайковського. Ідейно-художній аналіз, образна система, проблематика.

 27. Оповідання В.Винниченка „Федько-халамидник“. Майстерність письменника у розкритті дитячого внутрішнього світу. Образи оповідання.

 28. Оповідання В.Винниченка „Кумедія з Костем“. Своєрідність засобів розкриття дитячого характеру. Проблематика й образи оповідання.

 29. Порівняльна характеристика образів Федька і Костя. Новаторство В.Винниченка у творенні дитячих характерів.

 30. Будзиновський В. Йшли діди на муки. – Тернопіль, 1995.

 31. Гнідан О., Дем’янівська Л. Володимир Винниченко: життя, діяльність, творчість. – К., 1996.

 32. Дем’янівська Л. Складний дитячий світ…: Проза про дітей В.Винниченка // Література. Діти. Час. – К., 1989.

 33. Дзеверін І. Про В.Винниченка та його ранню прозу // Винниченко В. Краса і сила. – К., 1989.

 34. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 35. Качкан В. Поклав серце у фундамент української нації // Качкан В. Хай святиться ім'я твоє. – Коломия, 1996. – Кн.. 2. – С. 50-53.

 36. Кирчів Р. Цикл шляхетських повістей Андрія Чайковського // Чайковський А. Твори: У 8-ми т. – Львів, 1994. – Т. 5. – С. 6-25.

 37. Наливайко Д.С. Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ – поч. XX ст. - К.; 1987.

 38. Нахлік О. Проза А.Чайковського // Чайковський А. Повісті. – Львів: Каменяр, 1989.

 39. Приходько І. Творчі портрети українських письменників ХІХ – ХХ століть. – К., 1997. – С. 70 – 87.

 40. Українка Леся Винниченко // Винниченко В. Раб краси. – К., 1994.

 41. Франко І. Новини нашої літератури // Винниченко В. Раб краси. – К., 1994.

 42. Буряк Б. Слово про художника і людину // Стельмах М. Твори: У 6-ти т. – К.: Дніпро, 1972. – Т. 1.

 43. Домницький М. Михайло Стельмах. – К.: Дніпро, 1973.

 44. Килимник О. Світ правди і краси: Проза Михайла Стельмаха. – К.: Рад. письменник, 1983.

 45. Про Михайла Стельмаха. – К.: Рад. письменник, 1987.

 46. Семенчук І. Михайло Стельмах. К.: Дніпро, 1982.

 47. Багмут І. Із спогадів про Олеся Васильовича Донченка // Донченко О.В. Твори: В 6-ти томах. – К.‚ 1956 – 1957. – Т. 6. – 613 с.

 48. Білецький та ін. Українська дитяча література. – К.: Радянська школа‚ 1963.

 49. Веселка. Антологія української художньої літератури для дітей. В 3-х томах. К-, Веселка, 1967—1969.

 50. Весняні обрії-; Збірник статей з питань дитячої літератури. К., Дніпро, 1968.

 51. Заєць І. Олесь Донченко. – К.: Молодь‚ 1956.

 52. Єфремов С. Історія українського письменства. – К., 1995.

 53. Література для дітей і юнацтва. Розділи в «Історії української літератури», т. 2. К., Вид-во АН УРСР, 1957.

 54. Малик В. Олесь Донченко. – К.: Веселка‚ 1971.

 55. Письменники Радянської України. Біо-бібліографічний довідник. Упорядники: О. Килимник, О. Петровський. К.: Радянський письменник, 1970.

 56. Час, діти, література. Збірник. К-, Веселка, 1969.

 57. Білецький та ін. Дитяча література. – К.: Радянська школа‚ 1967.

 58. Білецький та ін. Українська дитяча література. – К.: Радянська школа‚ 1963.

 59. Веселка. Антологія української художньої літератури для дітей. В 3-х томах. К-, Веселка, 1967—1969.

 60. Весняні обрії. Збірник статей з питань дитячої літератури. К., Дніпро, 1968.

 61. Література для дітей і юнацтва. Розділи в «Історії української літератури», т. 2. К., Вид-во АН УРСР, 1957.

 62. Письменники Радянської України. Біо-бібліографічний довідник. Упорядники: О. Килимник, О. Петровський. К.: Радянський письменник, 1970.

 63. Білецький та ін. Дитяча література. – К.: Радянська школа‚ 1967.

 64. Білецький та ін. Українська дитяча література. – К.: Радянська школа‚ 1963.

 65. Веселка. Антологія української художньої літератури для дітей. В 3-х томах. К-, Веселка, 1967—1969.

 66. Весняні обрії. Збірник статей з питань дитячої літератури. К., Дніпро, 1968.

 67. Література для дітей і юнацтва. Розділи в «Історії української літератури», т. 2. К., Вид-во АН УРСР, 1957.

 68. Письменники Радянської України. Біо-бібліографічний довідник. Упорядники: О. Килимник, О. Петровський. К.: Радянський письменник, 1970.

 69. Література для дітей і юнацтва. Розділи в «Історії української літератури», т. 2. К., Вид-во АН УРСР, 1957.

 70. Письменники Радянської України. Біо-бібліографічний довідник. Упорядники: О. Килимник, О. Петровський. К.: Радянський письменник, 1970.

 71. Тульчинська Н. Лексичні засоби відтворення психічного стану героя в оповіданні "Дивак" Гр.Тютюнника // Українська мова — державна мова України. Всеукраїнська наукова конференція 24-25 лютого 1998 року. Статті та тези за матеріалами конференції. Присвячується вісімдесятиріччю Дніпропетровського державної університету.— Д.: ДДУ, 1998.— С.217 - 218.

 72. Тульчинська Н. Мотив самотності героя-підлітка у прозі Гр.Тютюнника // Актуальні проблеми літературознавства: Збірник наукових праць.— Д.: Навчальна книга, 2001.—Т.9.— С.55 - 64.

 73. Література, діти, час. Збірник. – К.: Веселка, 1980.

 74. . Чайковський Б. Знайомець із країни сонячного дитинства // Нестайко В. Тореадори з Васюківки. – К.: Веселка, 2000

 75. Історія української літератури ХХ ст. — Кн. 2. — К.: Либідь, 1998.Автор програми,

к. ф. н., в. о. доцента Т.Й. Бандура


Завідувач кафедри

української та зарубіжної

літератур,

д. ф. н., професор М.Х. Гуменний

Схожі:

Програма навчального курсу дитяча література iconРобоча програма з навчального курсу «Практичний курс англійської мови» для студентів I курсу інституту мов світу
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література й мова та література англійська»
Програма навчального курсу дитяча література iconРобоча програма навчального курсу Історія української літератури (давня література) (за вимогами кредитно-модульної системи) Давня українська література структура програми навчального курсу
Київської Русі, про основні естетичні категорії літературних творів доби Відродження та Бароко з точки зору успадкування західноєвропейських...
Програма навчального курсу дитяча література iconРобоча програма з навчального курсу «Історія англійської літератури» для студентів V курсу інституту психології, спеціальності прикладний психолог (англійська мова та література)
Самостійна робота (виконання домашніх завдань, робота в читальнім залі бібліотеки)
Програма навчального курсу дитяча література iconПрограма навчального курсу «творчий розвиток дитини»
Програма навчального курсу «технологічні основи культурно-дозвіллєвої діяльності»
Програма навчального курсу дитяча література iconРік № свідотства
Дитяча література. Твори українських письменників ІІ половини ХХ- початку ХХІ століть
Програма навчального курсу дитяча література iconЛьвівський національний університет імені івана франка центр дослідження літератури для дітей та юнацтва міжнародний симпозіум «література. Діти. Час: до питань пошуку ідентичності у сучасному транскультурному часопросторі»
Міжнародний науково-практичний симпозіум «Дитяча література в контексті психотерапевтичного впливу. Книга як міждисциплінарний І...
Програма навчального курсу дитяча література iconЛьвівський національний університет імені івана франка центр дослідження літератури для дітей та юнацтва міжнародний симпозіум «література. Діти. Час: до питань пошуку ідентичності у сучасному транскультурному часопросторі»
Міжнародний науково-практичний симпозіум «Дитяча література в контексті психотерапевтичного впливу. Книга як міждисциплінарний і...
Програма навчального курсу дитяча література iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Методика навчання іноземних мов» для студентів V курсу інституту мов світу
Робоча програма курсу з методики навчання іноземних мов спрямована на роботу зі студентами 5 курсу інституту мов світу зі спеціальностей:...
Програма навчального курсу дитяча література iconРобоча програма навчальної дисципліни Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст для студентів спеціальності „Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова та література
Історія української літератури кінця ХІХ початку ХХ ст.”. Програма навчального курсу
Програма навчального курсу дитяча література iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни криворізький державний педагогічний університет програма вcтупного іспиту з іноземної мови на навчання
Українська мова та література, додаткова спеціальність: мова І література (англійська)"; ’’Мова та література (англійська), додаткова...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи