Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи) icon

Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Скачати 265.25 Kb.
НазваРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дата16.10.2012
Розмір265.25 Kb.
ТипРобоча програма


РОБОЧА ПРОГРАМА

з навчальної дисципліни

«Основи прикладної лінгвістики»

для студентів 1 курсу

зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»

(за вимогами кредитно-трансферної системи)

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 1. ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ.

Прикладна лінгвістика — напрям у мовознавстві, який займається: а)

дослідженням використання мови в різних галузях суспільного життя виробництва і науки; б) конструюванням лінгвістичних систем для найрізноманітніших сфер життя суспільства.^ Курс:

Підготовка

спеціалістів

Галузь, напрям,

спеціальність,

освітньо-

кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЄКTС: 3


Напрям: 6.030500Філологія

Спеціальність: Прикладна лінгвістикаВибіркова дисципліна

Рік підготовки: 2009


Кількість модулів: 2
Лекції: 30

Навчальний проект ІНДЗ: 1


освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалавр

Практичні заняття: 24 годинЗмістових модулів: 2
Самостійна робота: 18 годин

Загальна кількість годин: 108
ІНДЗ: 36 годин

Тижневих

годин: 4
Вид контролю: екзамен

Кількість годин: 54

Пояснювальна записка

^ МЕТА КУРСУ

Мета підготовки фахівців за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» полягає в тому, щоб:

— забезпечити виконання державного замовлення на підготовку фахівців з прикладної лінгвістики для роботи у різних галузях господарства, науки та освіти.

— на основі використання суспільством комп’ютерних лінгвістичних систем забезпечити підвищення продуктивності праці в різних галузях суспільного життя;

— забезпечити внутрішню політику держави щодо створення й використання комп’ютерних україномовних лінгвістичних систем;

— забезпечити зовнішню політику держави комп’ютерними лінгвістичними системами для мовних комунікацій іноземними, східними мовами (на базі української);

— забезпечити наукові дослідження у напрямку розробки нових мовленнєвих технологій та лінгвістичних комп ютерних систем;

— забезпечити підготовку фахівця високої культури — професійної, духовної, моральної, естетичної, фізичної тощо.


^ ЗАВДАННЯ КУРСУ

— оптимізація самостійної роботи студентів, прищеплення їм навичок самоосвіти та потреби в ній, формування необхідності навчатися впродовж усього життя;

— організація системної індивідуальної роботи студентів з викладачами та підвищення її ефективності;

— здійснення поглибленої підготовки з фундаментальних та спеціальних дисциплін, усього комплексу наук про людину, іноземних мов, інформатики;

— забезпечення найвищого рівня викладання;

— створення викладачам сприятливих умов для застосування авторських програм та оригінальних методик викладання;

— здійснення поглибленої науково-дослідницької роботи, якнайширше залучення до науково-дослідницької роботи студентів;

— сприяння студентам у визначенні своєї професійної кар'єри, допомога їм з працевлаштуванням, залученням до практичної діяльності за майбутнім фахом;

— поширення міжнародних зв'язків, встановлення творчих контактів з авторитетними вищими навчальними закладами та науковими установами в Україні та за кордоном;

— органічне єднання з національною та світовою культурою, історією, традиціями, загальнолюдськими цінностями та ідеалами;

— сприяння створенню матеріально-технічної бази, спроможної забезпечити підготовку фахівців XXI століття (навчальні площі за світовими нормативами, найновіші комп'ютерні класи, аудіо- та відеотехніка, бібліотека, видавнича база тощо).


^ Структура залікового кредиту

Модуль І

Змістовий модуль І

п/п

Тема

Лекції

Практ.

заняття

Самост. робота

Лабор. заняття

ІНДЗ

1.

Об’єкт прикладної лінгвістики.

Методи прикладної лінгвістики.

Зв’язок прикладної лінгвістики з іншими дисциплінами

2

2

2.

Оптимізація когнітивної функції мови. Комп'ютерна лінгвістика.

Гіпертекст та гіпертекстові технології.

^ Гіпертекстові пошукові системи.

4

2

23.

Оптимізація епістемичної функції мови. Лексикографія.

Типологізація словників. Структурні компоненти словникової статті.

2

2

24.

Комп’ютерна лексикографія і бази даних

2

2

25.

Корпусна лінгвістика. Поняття корпусної лінгвістики. Розробка та види корпусів текстів. Національні корпуси текстів.

2

2

2


Всього:

1 2

10

8
Змістовий модуль 26.

Оптимізація функціонування мови як засобу передачі інформації. Переклад як прикладна лінгвістична дисципліна. Лінгвістичні та нелінгвістичні аспекти перекладу. Види перекладу.

4

2

2


7.

Автоматизовані системи перекладу. Перспективи розвитку систем машинного перекладу.

4

2

28.

Теорія та методика викладання мови. Методи навчання іноземним мовам. Комп’ютерна лінгводидактика.

2

2

29.

Оптимізація соціальної функції мови. Соціолінгвістика.Мова як засіб впливу. Теорія мовленнєвого впливу.

Нейролінгвістичне програмування. Стратегії НЛП для вивчення та викладання іноземних мов.

4

4

210.

Політична лінгвістика. Політичний дискурс. Жанри політичного дискурса.

2

2

111.

Нейролінгвістика. Афазіологія. Етапи розвитку мови у дітей.

2

2

1


Всього:

18

14

10


Всього за 2 модулі

30

24

18^ МОДУЛЬ ІІ

1.

Навчальний проект


36
Всього годин:108

30

24

18
36^ ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


п/п


ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Кількість годин (дата проведення)МОДУЛЬ I


Змістовий модуль I
Лекція № 1.

Об’єкт прикладної лінгвістики. Зв’язок прикладної лінгвістики з іншими дисциплінами: семіотикою, математикою, інформатикою, логікою, кібернетикою, акустикою, ергономікою, лінгводидактикою. Ефект взаємного впливу. Прикладна лінгвістика та розробка штучного інтелекту. Поняття про лінгвістичні теорії. Метод моделювання. Прикладна лінгвістика як оптимізація функції мови. Оптимізація когнітивної та епістемичної , соціальної функції мови.
2 год.


( 01.09.09)

Лекція № 2.

Автоматичні системи обробки текстової інформації (писемної та усної). Комп’ютерна обробка текстів. Комунікативні, когнітивні та інформаційні процеси. Багатоетапність та багатоваріантність обробки текстів. Комп’ютерна обробка акустичних даних. Діалогові системи. Базова структура машина-людина..

Автоматичній морфологічний аналіз та синтез. Автоматичній синтаксичній аналіз. Лексико-синтаксичній інтерфейс аналізаторів: уніфікація.4 год.


( 01.09.09),

(08.09.09)


Лекція № 3.

Оптимізація епістомичної функції мови:

-лексикографія;

-базові параметри типологізації словників;

-основні структурні компоненти словників;

-основні структурні компоненти словарної статті.2 год.


( 08.09.09)

.


Лекція № 4.

Комп’ютерна лексикографія і бази даних. Баки даних. Бази даних та бази знань. Машині фонди у прикладної лінгвістиці. Текстові та словникові бази даних як об 'єкт лінгвістичних досліджень. Комп’ютерна лексикографія. Автоматичні словники. Поняття терміну та терміносистеми. Базові параметри типологізації словників. Автоматизовані словарні системи та робоче місця лексикографа.
2 год.


(15.09.09)


Лекція № 5

Квантитативна лінгвістика. Застосування статистики в лінгвістичних дослідженнях. Планування лінгвістичного експерименту та перевірення гіпотез. Методи квантитативного аналізу. Поняття про корпусну лінгвістику: проблемна область, корпус даних та корпус текстів, одиниця зберігання корпусу даних /текстів. Типологія корпусу текстів.

2 год.


(15.09.09)


Змістовий модуль IІ
Лекція № 6.

Оптимізація функціонування мови як засобу передачі інформації:

-переклад як прикладна лінгвістична дисципліна

-види перекладу;

-„природний” переклад-семантика: проблеми, граматичні відмінності, категоризація;

-синтактика: тип мови, лексичне поєднання, пряма мова;

прагматика: дескрипції в анафорі, особливості стилю, парадокси лічби, переклад ідіом та прислів’їв, метафори;

-екстралінгвістичні проблеми перекладу,

терміносистема Л.Вайсгербера.

4 год.


(22.09.09)

(22.09.09)
Лекція № 7.

Додатки в галузі перекладу. Автоматизовані та напівавтоматизовані системи перекладу, автоматичні та комп’ютерні словники, системи Translation memory. Переклад за допомогою машин (МП). Галузі застосування обчислюваних машин у перекладі. Комп’ютерні словники з історичної точки зору: Джорджтаунська система, система SYSTRAN, GETA, TAUM EURODICAUTION, TEAM, LEXIS. Комерційні системи МП. Комп’ютерні словники, системи. Основні технологічні характеристики. Оцінка якості перекладу. Рекомендації щодо практичного застосування. Порівняльний аналіз різних видів систем.
4 год.


(29.09.09)

(29.09.09)
Лекція № 8.

Комп'ютерна лінгводидактика. Граматико-перекладовий метод, прямий метод навчання іноземній мові, аудіолінгвальний та аудіовізуальний методи навчання. Комунікативно- спрямований підхід в навчанні іноземним мовам. Дистанційне навчання.
2 год.


(06.10.09)

Лекція №9.

Оптимізація соціальної функції мови, функціонування мови як засобу впливу:

-лінгвістика та функціонування держави;

-лінгвістичні аспекти теорії впливу, мовні механізми варіативної інтерпретації дійсності.4 год.


(06.10.09)

(13.10.09)
Лекція №10.

Політична лінгвістика. Політичний дискурс. Жанри політичного дискурса.

2 год.

( 20.10.09)
Лекція №11.

Нейролінгвістика. Афазіологія. Етапи розвитку мови у дітей.

Патологія мови та мовлення.

Афазиї и їхні психо- та нейролінгвістич на класифікація на основі порушення синтагматикі і парадигматикі (Р.О. Якобсон, А..Р. Лурія). Порушення мовлєння при різноманітних захворюваннях мозоку (МДП, аутизм, шизофренія та ін...).

Затримки мовленнєвого розвитку дитини. Алалія, дислексія та дисграфія.


2 год.

(27.10.09)^ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І


п/п

Назва теми, перелік питань

Кількість годин (дата проведення)

1.

Об’єкт та методи прикладної лінгвістики:

-розуміння терміну та коло завдань прикладної лінгвістики;

-методи прикладної лінгвістики.

2 год.

(13.10.09)

2.

Оптимізація когнітивної функції мови:

-компютерна лінгвістика як прикладна лінгвістична дисципліна;

-когнітивний інструментарій комп’ютерної лінгвістики;

-моделювання спілкування;

-моделювання структури сюжету.

2 год.

(20.09.09)

3.

Гіпертекстові технології зображення тексту:

-теоретичні основи гіпертексту;

-деякі гіпертекстові системи;

елементи типології гіпертексту.

2год.

(27.10.09)

4.

Прикладні аспекти квантитативної лінгвістики:

-основні галузі застосування структурно-можливої моделі мови;

-авторизація тексту: приклад експертизи;

психолінгвістика як додаток лінгвістики.

2 год.

(03.11.09)

5.

Оптимізація епістомичної функції мови:

-лексикографія;

-базові параметри типологізації словників;

-основні структурні компоненти словників;

-основні структурні компоненти словарної статті.

2 год.

(10.11.09)

^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

6.

Термінознавство та термінографія:

-початкові поняття;

-напрямки діяльності у термінознавстві та термінографії;

-інституціональний аспект термінознавства та термінографії.

2 год.

(17.11.09)

7.

Оптимізація функціонування мови як засобу передачі інформації:

-переклад як прикладна лінгвістична дисципліна;

-види перекладу;

-„природний” переклад-семантика: проблеми, граматичні відмінності, категоризація;

-синтактика: тип мови, лексичне поєднання, пряма мова;

прагматика: дескрипції в анафорі, особливості стилю, парадокси лічби, переклад ідіом та прислів’їв, метафори;

-екстралінгвістичні проблеми перекладу

терміносистема Л.Вайсгербера.


2 год.

(24.11.09)

8.

Машинний переклад:

-елементи хронології;

-елементи періодизації стратегій;

-елементи типології систем;

-галузі використання МП;

-перспективи розвітку.

2 год.

(01.12.09)

9.

Корпусна лінгвістика:

-мовний матеріал у лінгвістичному дослідженні;

-вимоги до корпусу текстів ;

-досвід розробки корпусів текстів.

2 год.

(08.12.09)

10.

Теорія та методика викладання мови:

-граматико-перекладний метод унавчанні іноземним мовам;

-прямий метод навчання;

-аудіолінгвальний та аудіовізуальний методи навчання ;

-комунікативно-орієнтований підхід у навчанні .

2 год.

(15.12.09)

11.

Оптимізація спілкування з ЕОМ: системи обробки природної мови:

-теорія та практика інформаційно-пошукових систем;

-основні поняття інформаційного пошуку.2 год.

(22.12.09)

12.

Оптимізація соціальної функції мови, функціонування мови як засобу впливу:

-лінгвістика та функціонування держави;

-лінгвістичні аспекти теорії впливу: мовні механізми варіативної інтерпретації дійсності.

2 год.

(29.12.09)
Всього:

24^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Питання для самостійної роботи

Кількість годин


« Прикладна лінгвістика. Зв’язок прикладної лінгвістики з іншими дисциплінами »


1.

Ознайомитись з змістом та завданнями щодо кожного розділу та теми курсу:

- Зв’язок прикладної лінгвістики з іншими дисциплінами: семіотикою, математикою, інформатикою, логікою, кібернетикою, акустикою, ергономікою, лінгводидактикою. Ефект взаємного впливу. Прикладна лінгвістика та розробка штучного інтелекту.


6 год.
«Оптимізація епистемічної функції мови»


2.

Дослідить

-базові параметри типологізації словників;

-основні структурні компоненти словників;

-основні структурні компоненти словарної статті.


6 год.
«Корпусна лінгвістика»


3.

Проаналюзувати


-вимоги до корпусу текстів ;

-досвід розробки корпусів текстів;

-ознайомитись с прикладами національних корпусів текстів.6 год.Всього годин:

18^ МОДУЛЬ ІІ


НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ


(Індивідуальне навчально-дослідне завдання)


МЕТА: розуміння студентами їх ролі та місця у системі забезпечення якості вищої освіти; реалізація навчально-творчого потенціалу студентів в практиці використання набутих знань.п/п

Зміст завдання

Кількість годин

1.

Проаналізувати проблеми взаємовпливу теоретичної та прикладної лінгвістики:

-розробити порівняльну характеристику (таблиця).

12

2.

Визначити

-характерні ознаки політичного дискурсу;

-знайти приклади політичних метафор;

-зробити аналіз текстів згідно тематики занять (творча робота).

12

3.

Визначити

-основні етапи розвитку мовлення у дітей (дошкільний, шкільний період) (реферат).

12
Всього:

36^ Визначення рейтингу навчальної діяльності студента з дисципліни

« Основи прикладної лінгвістики»

Модуль І

(поточне тестування)

Модуль ІІ

(ІНДЗ)


^ Підсумковий контроль

СумаЗмістовий модуль1

Змістовий модуль21525100

40

40

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8/9

Т10/11

5

5

5

5

5

5

10

10

10^ Підсумкове оцінювання з дисципліни

« Основи прикладної лінгвістики»^ За шкалою ЄКTС

За національною шкалою

За шкалою університету (к-ть балів)

А

відмінно

90-100

ВС

добре

75-79задовільно

60-74

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

35-39

F

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-34^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 5 курсів з урахуванням національної шкали та шкали ЄКTС


^ Рівні навчальних досягнень

бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

^ За національною шкалою

Шкала ЄКTС

Теоретична підготовка

Практична підготовка


Студент

2…5

1…100

F…А


Високий590

100А

вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує нові інформаційні технології для поповнення власних знань

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання завдання і оцінити результати власної практичної діяльності; виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно використовує знання для розв’язання поставлених перед ним завданьДостатній475

89ВС


вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні теоретичних знань на практиціза зразком самостійно виконує практичні завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання завданняЗадовільний360

74

володіє навчальним матеріалом поверхово, фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знайомий з основними поняттями навчального матеріалу
має елементарні, нестійкі навички виконання завдання

Низький235

59FX

має фрагментарні знання (менше половини) при незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві помилкипланує та виконує частину завдання за допомогою викладача

Незадовільний

2

1

34

F


студент не володіє навчальним матеріалом

виконує лише елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача

Рекомендована література:


 1. Бакулов А.Д., Леонтьева Н.И., Шаляпина З.М. Отечественные системы машинного перевода // Искусственный интеллект: Справочник. Книга 1. Системы общения и єкспертные системы.-М., 1990

 2. Баранов А.Н. Автоматизация лингвистических исследований: корпус текстов как лингвистическая проблема// Русистика сегодня.-1998, -№1-

 3. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику.-М.,2000

 4. Герд А.С. Научно-техническая лексикография // Прикладное языкознание.-С.-Петербург, 1996

 5. Герд А.С. Предмет и основне направления прикладной лингвистики //Прикладное языкознание.-С.-Петербург, 1996

 6. Звягинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистики.-М., 1968

 7. Кибрик А.Е. Прикладная лингвистика // Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания.-М., 1992

 8. Марчук Ю.Н. Основы компьютерной лингвистики.- М., 2000

 9. Попов Э.В. Общение с ЭВМ на естественном языке.-М, 1982

 10. Потапова Р.К. Речевое управление роботом.-М., 1989

 11. Потапова Р.К. Речь: коммуникация, информация, кібернетика.-М., 1997

 12. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология // Вопросы терминологии.-М., 1961

 13. Субботин М.М. Гипертекст. Новая форма письменной коммуникации/ВИНИТИ, сер.Информатика.-Т.18-М., 1994

 14. Убин И.И. ЭВМ и словарь.-М., 1992

 15. Убин И.И. Современные средства автоматизации перевода: надежды, разочарования и реальность // Перевод в современном мире.-М.:ВЦП, 2001

 16. Фрэнсис У.Н. Проблемы формирования и машинного представления більшого корпуса текстов // Новое в зарубежной лингвистике.Вып.ХIV. Проблемы и методы лексикографии. –М., 1983^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ


Теоретичні питання:

 1. Прикладна лінгвістика. Поняття , об’єкт дослідження , основні проблеми прикладної лінгвістики.

 2. Функції мови. Оптимізація функцій мови.

 3. Соціолінгвістика. Об’єкт и основні поняття соціолінгвістики.

 4. Основні поняття соціолінгвістики. Білінгвізм.Диглосія.

 5. Соціолект. Арго. Жаргон.

 6. Основні проблеми соціолінгвістики. Методи дослідження.

 7. Теорія мовленнєвого впливу. Мета спілкування. Результативне та єфективне спілкування.

 8. Способи мовленнєвого впливу.

 9. Фактори мовленнєвого впливу.

 10. Стратегії комунікативного впливу в рекламі.

 11. Лінгвістичні засоби впливу в рекламі. Оціночна лексика.

 12. Маніпулятивні стратегії в рекламі.

 13. Предмет та завдання політичної лінгвістики. Поняття політичного дискурсу.

 14. Метафора. Політична метафора.

 15. Концепти в політичному дискурсі.

16.Лексикографія як лінгвістична наука. Типи словникових видань.

17. Розподіл словникових видань щодо виконуваних ними функцій.

18. Розподіл словникових видань щодо характеру словника. Загальні та часні словники.

19. Структурні та мовні особливості словникових статей словників синонімів, антонімів, паронімів, неологізмів.

20. Структурні та мовні особливості словникових статей словників-тезаурусів, двомовних, асоціативних, частотних словників.

21. Структурні та мовні особливості словникових статей словників історичних та етимологічних, словників мовних форм (орфографічних, орфоепічних, морфемних), словників мовленнєвого використання, ономастиконів.

22.Cтруктурні компоненти словників. Словникова стаття

23. Комп’ютерні технології і сучасні лексикографічна наука.

24. Корпусна лінгвістика: проблемна область і корпус даних. Корпуси текстів та їх види.

25. НЛП. Поняття, використання, причини ефективності.

26. НЛП. Поняття модальності. Паттерни.

27. Стратегії НЛП у методиці викладання іноземних мов.

28.Теорія перекладу. Предмет, завдання, методи теорії перекладу.

29.Типи перекладів.

30.Транскрипція, транслітерація.

31. Основні методи викладання іноземних мов.

32. Гіпертекст. Гіпертекстові технології. Базисні функції гіпертексту.

Схожі:

Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни Основи термінознавства для студентів 4 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є терміни та їх сукупності (термінології та терміносистеми), місце термінів в словарному складі сучасної мови
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Теорія комунікації» для студентів ІV курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Дисципліна «Теорія комунікації» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, яка присвячена провідним лінгвістичним...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Дискурсологія: перекладознавчий аспект» для студентів 5 курсу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Спецкурс надає можливість значно розширити професійний кругозор майбутніх фахівців у сфері прикладної лінгвістики. Зміст та викладання...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів ІІ курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Включно вищу освіту. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній І науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Англійська мова» для студентів І курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Включно вищу освіту. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній І науковий простір Європи, здійснює модернізацію освітньої...
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «основи редагування перекладів» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів V курсу інституту мов світу зі спеціальності «Переклад» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи редагування перекладів» для студентів-магістрантів інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є редагування перекладів згідно з жанрово-стилістичною домінантою
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Робота з перекладними словниками» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Предметом курсу є види словників та їх застосування в перекладацькій діяльності
Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи) iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Фразеологія перекладу» для студентів 5 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Переклад" (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Фразеологія перекладу” є частиною курсу фундаментальних дисциплін, який присвячено провідним аспектам перекладознавства та лінгвістики....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи