Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 77.96 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата23.09.2012
Розмір77.96 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Ректор Національного

транспортного університету,

професор

__________ М.Ф. Дмитриченко

“____”_____________ 2003 р.


П О Л О Ж Е Н Н Я


ПРО міжнародний освітянський центр
інформаційних технологійКиїв 2003


І. Загальні положення


  1. Міжнародний освітянський центр інформаційних технологій (МОЦІТ) є основним структурним підрозділом Національного транспортного університету (НТУ) Міністерства освіти і науки України (МОНУ).

  2. Центр створений наказом ректора НТУ № 338 від 21 жовтня 2003 року на базі інженерного центру інформаційних технологій НТУ.

  3. В своїй роботі МОЦІТ керується положеннями діючих нормативно-директивних документів: Закону України „Про вищу освіту”, Державної програми „Освіта” (Україна ХХІ століття), Указу Президента від 12.09.1995 р. „Про основні напрямки реформування вищої освіти в Україні”, „Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України № 161 від 02.06.1993 р., наказами і розпорядженнями Національного транспортного університету, а також цим положенням.

  4. Структура і штатний розклад МОЦІТ затверджується ректором університету.

Прийом, переміщення, і звільнення працівників МОЦІТ, а також встановлення їм посадових окладів здійснюється наказами ректора університету.
^

2. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ


2.1. МОЦІТ здійснює свою роботу за напрямками „Автоматизація і інформатизація науково-педагогічної та управлінської діяльності університету і гармонізація їх у відповідності до міжнародних стандартів”.

2.2. Основними завданнями МОЦІТ є:

2.2.1. Загальне керівництво роботами з формування та реалізації єдиної політики в галузі автоматизації та інформатизації науково-педагогічної та управлінської діяльності університету та його підрозділів.

2.2.2. Розробка та впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій в науково-педагогічну та управлінську діяльність університету.

2.2.3. Супроводження навчального процесу з дисциплін „Основи інформатики та обчислювальної техніки”, „Комп’ютерна техніка та програмування” та „Інформаційні системи та технології”.

2.2.4. Проведення науково-дослідних робіт (НДР) за напрямками діяльності центру за рахунок держбюджетного фінансування та позабюджетних коштів.

2.2.5. Створення і супроводження інтегрованого автоматизованого комплексу управління університетського рівня.

2.2.6. Розробка та впровадження спеціалізованого та прикладного програмного забезпечення з метою підвищення ефективності праці науково-педагогічного та управлінського персоналу НТУ.

2.2.7. Забезпечення безперебійної роботи програмно-технічних засобів, в тому числі сервера баз даних АСУ ВНЗ та комунікаційного Інтернет-сервера.

2.2.8. Забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних мереж різного рівня, в тому числі підключення до всесвітньої мережі Інтернет.
^

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МОЦІТ


3.1. Розробка, впровадження та розвиток інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури університету, розробка пропозицій щодо впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в науково-педагогічну та управлінську діяльність університету.

3.2. Розробка та впровадження спеціалізованого програмного забезпечення для навчального процесу та рекомендації щодо його використання з урахуванням сучасних світових стандартів.

3.3. Проведення наукових досліджень у сфері телекомунікаційних та інформаційних технологій, дослідження стану та перспектив розвитку сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій.

3.4. Організація взаємодії локальних комп’ютерних мереж навчальних та адміністративних підрозділів університету з глобальною інформаційною мережею Internet, інтеграція їх в єдину загальноуніверситетську мережу та контроль за її роботою.

3.5. Розробка рекомендацій на впровадження та супроводження ліцензійних програмно-технічних засобів для роботи комп’ютерних систем та телекомунікаційних засобів зв’язку, координація діяльності користувачів інформаційно-пошукової мережі університету та супровід спеціалізованих програмних засобів.

3.6. Створення та супроводження спеціалізованого інформаційно-пошукового Інтернет-сайту університету, який працює в локальній комп’ютерній мережі університету, з виходом на глобальну інформаційну мережу Інтернет; координація функціонування інших WEB-серверів університету.

3.7. Розробка та супроводження автоматизованої системи управління (АСУ) науково-педагогічної та управлінської діяльності університету.

3.8. Розвиток та впровадження інноваційних проектів в рамках діяльності центру під егідою університету.

3.9. Розширення взаємовідносин з зовнішніми організаціями та іншими навчальним закладами в напрямку використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій.
^

4. ПРАВА МОЦІТ


4.1. МОЦІТ має право:

4.1.1. Одержувати від структурних підрозділів НТУ, а також від підприємств, установ та організацій в порядку, що визначається чинним законодавством, інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на МОЦІТ завдань.

4.1.2. Залучати у встановленому порядку спеціалістів з підрозділів НТУ та зовнішніх організацій (за погодженням з їх керівництвом) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.1.3. Проводити в установленому порядку НДР, семінари та наради з питань, що належать до його компетенції;

   1. Утворювати у встановленому порядку експертні та робочі групи для науково-технічного супроводу виконання НДР, залучати фахівців НТУ та зовнішніх організацій до роботи в цих групах, а також для надання консультацій, проведення аналізу стану та складання перспективних планів.

4.2. МОЦІТ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з ректоратом, науково-дослідним інститутом, деканатами, кафедрами та іншими структурними підрозділами університету.

4.3. МОЦІТ в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів ректора видає розпорядження, організовує і контролює їх реалізацію.

У випадках, обумовлених наказами ректора, розпорядження МОЦІТ є обов’язковими до виконання в структурних підрозділах НТУ.
^

5. КЕРІВНИЦТВО МОЦІТ


5.1. МОЦІТ очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє ректор університету.

5.2. МОЦІТ підпорядковується ректору НТУ, а в питаннях науково-методичної діяльності – першому проректору.

5.3. Начальник МОЦІТ персонально відповідає перед Вченою радою та ректоратом за виконання покладених на МОЦІТ завдань і здійснення своїх функцій.

5.4. Начальник має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади наказом ректора університету. Обов’язки заступника визначає начальник центру.

5.5. Начальник МОЦІТ визначає ступінь відповідальності заступника та керівників секторів центру. Заступник начальника виконує за дорученням начальника окремі його функції та заступає начальника в разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

Начальник МОЦІТ:

 • здійснює керівництво центром, організовує та координує його роботу, контролює виконання трудового законодавства, статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку НТУ;

 • представляє МОЦІТ у взаємовідносинах зі структурними підрозділами НТУ та підприємствами, установами і організаціями;

 • за власною ініціативою чи за дорученням ректорату або Вченої ради готує та подає на розгляд питання, що належать до компетенції центру;

 • розробляє і подає у встановленому порядку на розгляд ректорату або Вченої ради проекти розпоряджень та інших документів з питань, що належать до компетенції центру;

 • в установленому порядку подає на розгляд ректору пропозиції щодо прийняття на роботу, звільнення та переміщення працівників центру;

 • у встановлені терміни звітує перед Вченою радою або ректоратом про роботу очолюваного ним центру організовує роботу зібрань співробітників центру та головує на них;

 • у встановленому порядку представляє працівників, які особливо виявили себе в роботі, до морального та матеріального заохочення, надає пропозиції для накладення дисциплінарного стягнення за порушення трудової дисципліни;

 • здійснює розподіл навантаження та функціональних обов’язків між працівниками центру, затверджує індивідуальні плани роботи, контролює своєчасність і якість їх виконання. Забезпечує вдосконалення і підвищення кваліфікації особового складу центру;

 • бере участь у засіданнях всіх підрозділів НТУ, в яких обговорюються і вирішуються питання розвитку та впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій, вимагає від структурних підрозділів та служб ВНЗ забезпечення умов, необхідних для успішного вирішення завдань, що стоять перед центром;

 • створює необхідні умови для поліпшення діяльності центру, підвищення відповідальності кожного співробітника центру за доручену роботу, здійснює контроль за удосконаленням якості їх роботи;

 • здійснює безпосередньо керівництво і несе відповідальність за створення належних умов праці при проведенні навчального процесу, НДР та інших робіт, наявність відповідно обладнаних і прийнятих до експлуатації приміщень та устаткування, безпечного стану робочих місць, які відповідають вимогам охорони праці, протипожежної безпеки та виробничої санітарії.

 • бере участь у розробці колективного договору, угоди з охорони праці, перегляді один раз на три роки інструкцій з охорони праці під час виконання конкретних робіт, погоджує їх зі службою охорони праці і подає на затвердження керівнику університету. Проводить з кожним працюючим на центрі первинний інструктаж з охорони праці, повторний і позаплановий інструктажі на робочому місці, перевіряє знання співробітників з цих питань, допускає їх до роботи.

5.5. Кваліфікаційні вимоги – вища інженерно-технічна освіта, стаж роботи в галузі інформаційно-комп’ютерних систем не менше п’яти років.

Повинен знати закони, інші нормативні акти, що визначають державну політику в галузі освіти та науки, напрям діяльності, профіль і спеціалізацію, постанови, розпорядження, накази та інші матеріали керівних органів, які стосуються діяльності НТУ, сучасні досягнення науки і техніки в Україні та за рубежем з профілю діяльності центру, дослідження і розробки по суміжних проблемах, здійснюваних іншими ВНЗ, діючі системи оплати праці та форми матеріального і морального стимулювання, порядок укладання та виконання господарських договорів, економіку організації праці, виробництва й управління, основи законодавства України, правила і норми безпеки, гігієни праці, охорони навколишнього середовища і протипожежного захисту.

6. Відповідальність


Начальник МОЦІТ, його працівники в залежності від посадових інструкцій і в цілому центр несе відповідальність за:

6.1. Забезпечення якісного супроводження навчального процесу та науково-методичних розробок, забезпечення надійної роботи технічних засобів та програмного забезпечення.

6.2. Проведення організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці, ефективності і якості педагогічної, науково-дослідної та управлінської діяльності співробітників університету, за рахунок впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

6.3. Створення здорових, безпечних умов праці, безумовного виконання трудового розпорядку дня і вимог виробничої дисципліни.

6.4. Додержання етики, моралі, поважання честі й гідності співробітників та студентів НТУ.

6.5. Відволікання працівників центру від виконання прямих професійних обов’язків.


Начальник Міжнародного освітянського
центру інформаційних технологій,
к.т.н., доцент В.П.Лясковський


Погоджено:


Перший проректор, професор М.О. Білякович

Начальник відділу кадрів Н.І. Васянова


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи