Закон України „Про наукову І науково-технічну діяльність\" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура\" icon

Закон України „Про наукову І науково-технічну діяльність" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура"
Скачати 154.64 Kb.
НазваЗакон України „Про наукову І науково-технічну діяльність" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура"
Дата09.11.2012
Розмір154.64 Kb.
ТипЗакон


Порівняльна таблиця

чинного законодавства України в галузі підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів та проекту Закону України „Про підготовку та атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації”


№№

Редакція чинного законодавства

Пропозиції

Редакція проекту Закону

1

Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” (в редакції №284-XIV від 01.12.91 із всіма змінами внесеними за законами до 09.02.06) ст.19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура”.

Закон України „Про вищу освіту” (зі змінами, внесеними законами до 04.11.05) ст. 58. „Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації є аспірантура і докторантура”.

Пропонується вважати основною формою підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації докторантуру, а також визнається інститут здобувацтва.

Розділ ІІІ. Вступ. „Основними формами підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні є докторантура. У той же час кожен громадянин з відповідною освітою, реалізуючи своє право на свободу наукової творчості, має можливість як здобувач наукового ступеню без навчання в докторантурі підготувати докторську дисертацію, а також подати її або комплекс наукових праць, визначений нормативним документом ВАК України для наукового ступеня атестованого доктора наук, до спеціалізованої ради відповідного профілю і набути наукові ступені доктора наук та атестованого доктора наук”.

2

Закон України „Про вищу освіту”, ст. 58, п. 4 „Підготовка кандидатів і докторів наук здійснюється вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації, науково-дослідними установами та їх відокремленими підрозділами”; ст. 24 „... вищий навчальний заклад IV рівня акредитації – вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра”.

Пропонується надати право підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації виключно науковим установам та ВУЗам IV рівня акредитації, які постійно виконують науково-дослідні роботи та мають відповідний науковий потенціал.

Ст. 2 „– надання права підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації виключно акредитованим ВАК України науковим установам і вищим навчальним закладам IV рівня акредитації, які постійно проводять дослідження за тематикою, зареєстрованою у відповідності зі ст. 11 Закону України „Про науково-технічну інформацію” (ВВР № 3, 1993) та мають розвинуті наукові напрями досліджень у відповідних галузях знань”.

3

Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність”, ст. 20. „Вчені мають право на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук та присвоєння вчених звань старшого наукового співробітника, доцента і професора. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань є державним визнанням рівня кваліфікації вченого. Атестати доцента і професора видаються Міністерством освіти і науки України, а дипломи кандидата і доктора наук та атестат старшого наукового співробітника – ВАК України”.

По суті теж саме сформульоване у Законі України „Про вищу освіту” в ст. 59.

Пропонується визнати науковими ступенями вищої кваліфікації ступені доктора наук та атестованого доктора, а вченими званнями – асоційованого професора і професора, змінюються організаційні структури, які видають відповідні документи.

Ст. 1 „Науковими ступенями вищої кваліфікації в Україні є ступені доктора наук та атестованого доктора наук... Вченими званнями в Україні офіційно визнаються звання асоційованого професора та професора.

Розділ IV, вступ. „Документами, що засвідчують присудження наукового ступеня доктора наук та присвоєння вченого звання асоційованого професора є диплом доктора наук та атестат асоційованого професора, виданий науковою установою чи вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, в якому відбувався захист докторської дисертації або присвоєння вченого звання...

Науковий ступінь атестованого доктора наук та звання професора присуджуються спеціалізованими вченими радами та вченими радами наукових закладів та затверджуються (не затверджуються) ВАК України після проходження процедури державної атестації. Диплом атестованого доктора наук та атестат професора видаються ВАК України”.

4

Закон України „Про вищу освіт”, ст. 59, п.1. „Наукові ступені присуджують спеціалізовані вчені ради на підставі прилюдного захисту дисертації”.

Пропонується присудження ступеня атестованого доктора наук проводити на підставі розгляду на спеціалізованій вченій раді не дисертації, а комплексу наукових публікацій, відповідним чином визначеним нормативним документом ВАК України.

Ст. 4 „Комплекс наукових публікацій, визначений відповідним нормативним документом ВАК України, який у сукупності розкриває важливу наукову або науково-прикладну проблему, подається як кваліфікаційна наукова праця на здобуття ступеню атестованого доктора наук”.5

Закон України „Про вищу освіту”, ст. 60. „Спеціалізовані вчені ради утворюються за рішенням ВАК України у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації, у інших установах, які проводять наукові, науково-технічні дослідження, а також мають високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації”.

Пропонується створити спецради в наукових організаціях і вищих навчальних закладах IV рівня акредитації, які постійно проводять дослідження та мають розвинуті наукові напрями досліджень у відповідних галузях знань.

Ст. 2 „Надання права підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації виключно акредитованим ВАК України науковим установам і вищим навчальним закладам IV рівня акредитації, які постійно проводять дослідження за тематикою, зареєстрованою у відповідності зі ст. 11Закону України „Про науково-технічну інформацію” (ВВР №3, 1993) та мають розвинуті наукові напрями досліджень у відповідних галузях знань”.

Ст.. 12 „Спеціалізовані вчені ради із визначеним статусом (присудження ступеню доктора наук та атестованого доктора наук) та науковим профілем створюються за рішенням ВАК України в наукових установах та вищих навчальних закладах IV рівня акредитації різного підпорядкування та всіх форм власності”.

6

Розділ про державну політику щодо підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в чинному законодавстві відсутній

Пропозиції щодо державної політики в сфері підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації

Ст. 2 „Держава визнає наукову громадськість головним осередком у підготовці та проведенні атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Основними вимогами державної політики є наступні:

 • державне регулювання системи підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів за рахунок бюджетних коштів;

 • надання права підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації виключно акредитованим Вищою атестаційною комісією (ВАК) України науковим установам і вищим навчальним закладам IV рівня акредитації, які постійно проводять дослідження за тематикою, зареєстрованою у відповідності зі Ст. 11 Закону України “Про науково-технічну інформацію” (ВВР № 3, 1993) та мають розвинуті наукові напрями досліджень у відповідних галузях знань;

 • надання автономії науковим установам та вищим навчальним закладам у визначенні кількості здобувачів наукових ступенів доктора наук, що навчаються на контрактних умовах;

 • перехід до європейських принципів підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з врахуванням національних особливостей і здобутків.

Основними принципами атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні є:

 • забезпечення громадянам рівних прав і рівних можливостей претендувати на присудження їм наукового ступеню та присвоєння вченого звання;

 • об’єктивність та обґрунтованість експертизи кваліфікаційних наукових праць;

 • персональна відповідальність наукових керівників, консультантів, опонентів та експертів, які беруть участь у процесі підготовки та атестації;

 • колегіальність, прозорість і гласність у прийнятті рішень.

7

В сконцентрованому вигляді повноваження різних органів виконавчої влади щодо підготовки та атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в чинному законодавстві відсутні

Сформульовані нові повноваження МОН України, Президії НАНУ, президій державних галузевих академій

Ст. 4 „МОН України, НАН України та державні галузеві академії приймають участь у формуванні та реалізації державної політики щодо підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів в Україні, а саме:

 • розробляють і подають до ВАК України пропозиції щодо основних нормативно-правових документів;

 • погоджують розроблені ВАК України кваліфікаційні вимоги щодо присвоєння наукових ступенів та присудження вчених звань;

 • приймають участь у формуванні Президії ВАК України та її експертних рад шляхом делегування до складу авторитетних вчених.

МОН України:

 • розглядає і підтримує (не підтримує) пропозиції вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації різного підпорядкування і форм власності щодо створення в них докторантури, спеціалізованих вчених рад для присудження наукових ступенів та організації присвоєння вчених звань;

 • організує формування та виконання в вищих навчальних закладах державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

 • організує роботу з систематичного підвищення кваліфікації і розширення наукового світогляду наукових і науково-педагогічних працівників, що працюють у вищих навчальних закладах всіх форм власності;

 • контролює належний науковий рівень виконаних науково-дослідних та науково-технічних робіт у вищих навчальних закладах всіх форм власності.

Президія НАН України та президії державних галузевих академій:

 • розглядають і підтримують (не підтримують) пропозиції наукових установ НАН України, галузевих академій, міністерств і відомств та відповідних недержавних наукових установ різних форм власності щодо створення в них докторантури, спеціалізованих вчених рад для присудження наукових ступенів та організації присвоєння вчених звань;

 • організовують формування та виконання в науково-дослідних установах НАН України, галузевих академій та міністерств і відомств державного замовлення на підготовку кадрів вищої кваліфікації.

8

Закон України „Про вищу освіту”. Ст. 19 „Вища атестаційна комісія України:

 • формує мережу спеціалізованих вчених рад та контролює їх діяльність;

 • формує нормативні та методичні засади діяльності спеціалізованих вчених рад;

 • розробляє і затверджує вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувачів наукових ступенів, вчених звань...;

 • формує мережу експертних рад;

 • проводить експертизу дисертацій для здобуття наукових ступенів та атестаційних справ для присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника;

 • затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів і рішення вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, а також скасовує їх у разі невиконання державних вимог при атестації...;

 • вирішує в установленому порядку питання переатестації…, позбавлення наукових ступенів і вченого звання старшого наукового працівника, оформлення й видачі дипломів і атестатів;

 • присвоює вчене звання старшого наукового співробітника;

 • здійснює інші повноваження”.

Сформульовані нові загальні положення і повноваження ВАК України

Розділ V. Ст. 8Основним завданням ВАК України є загальна організація процесу підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, розробка відповідних нормативних документів, акредитація наукових установ і вищих навчальних закладів IV рівня акредитації на предмет створення в них докторантур і спеціалізованих вчених рад, контроль за діяльністю спеціалізованих вчених рад, затвердження рішень щодо присудження вченого ступеню атестованого доктора наук і присвоєння звання професора.

^ Президія ВАК України є вищим керівним органом ВАК України. Члени Президії ВАК України обираються із числа членів експертних рад ВАК України на їх загальних зборах таємним голосуванням. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь дві третини загальної кількості членів експертних рад.

До керівництва ВАК України належать голова, заступники голови і головний вчений секретар. Претенденти на ці посади пропонуються Президією Національної академії наук, президіями державних галузевих академій та Колегією МОН України. Із запропонованих осіб Президія ВАК обирає більшістю голосів претендентів на кожну посаду. Вибори керівництва ВАК України проводяться на альтернативній основі таємним голосуванням на засіданні Президії ВАК і вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь 2/3 членів Президії. Обраний голова ВАК України затверджується на посаду указом Президента України. Голова, заступники голови і головний вчений секретар ВАК України призначаються терміном на чотири роки і не можуть обіймати своїх посад більше ніж два терміни поспіль, вони ж очолюють Президію ВАК України. Голова ВАК України звітує раз на рік перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України.

Ст. 9 „ВАК України:

 • розробляє, погоджує з МОН України, НАН України і вносить на затвердження Кабінету Міністрів України Положення про ВАК України, Перелік наукових галузей та спеціальностей, за якими відбувається підготовка та атестація наукових кадрів вищої кваліфікації, Положення про докторантуру і здобувачів наукових ступенів, Порядок присудження наукових ступенів і Порядок присвоєння вчених звань;

 • затверджує (або скасовує) рішення президій державних академій наук, Колегії МОН України про створення докторантури при наукових установах і вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації різного підпорядкування всіх форм власності;

 • формує мережу спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук та атестованого доктора наук у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації і наукових установах, затверджує персональний склад зазначених спеціалізованих рад і перелік спеціальностей, за якими ці ради можуть присуджувати наукові ступені;

 • розглядає звіти і проводить періодичну атестацію спеціалізованих вчених рад, припиняє або обмежує в установленому порядку їх діяльність;

 • затверджує (не затверджує) рішення про присудження наукового ступеня атестованого доктора наук та професора. Видає в установленому порядку дипломи про науковий ступінь атестованого доктора наук та атестати професора;

 • вирішує в установленому порядку питання нострифікації (визнання) в Україні документів, що засвідчують присудження наукових ступенів і вчених звань, виданих відповідними органами інших держав;

 • аналізує стан розвитку мережі докторантури, спеціалізованих вчених рад та рівень забезпеченості держави науковими і науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації;

 • створює банки даних щодо наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

 • забезпечує видання інформаційних матеріалів з питань атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України для наступного внесення до Верховної Ради України.

Нормативні документи ВАК України, прийняті в межах її повноважень і зареєстровані в установленому порядку, доводяться до відома всім міністерствам і відомствам, науковим організаціям і вищим навчальним закладам всіх форм власності, в яких функціонують докторантури, створені спеціалізовані вчені ради для присудження наукових ступенів доктора наук та атестованого доктора наук та діють вчені ради, що приймають рішення про присвоєння вчених звань асоційованого професора і професора.

Діяльність ВАК України регламентуються Положенням про ВАК України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

9

В „Положенні про ВАК України” сформульовані повноваження експертних рад щодо атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, які відображають існуючу зараз ідеологію атестації наукових кадрів вищої кваліфікації

В зв’язку зі зміною ідеології атестації наукових кадрів вищої кваліфікації сформульовані нові загальні положення та повноваження експертної ради.

Ст. 10 „Експертні ради ВАК України є дорадчими органами Президії ВАК України. Експертна рада керується в своїй діяльності Законом України “Про наукову і науково-технічну експертизу” й забезпечує професіоналізм, неупередженість та об’єктивність експертизи при атестації здобувачів наукового ступеню атестованого доктора наук та вченого звання професора. Експертні ради формуються керівництвом ВАК України із числа провідних учених певної галузі наук за пропозиціями наукових установ та вищих навчальних закладів ІІІ - ІV ступеню акредитації. Голови експертних рад обираються членами цих рад шляхом таємного голосування і затверджуються Президією ВАК України. До складу експертної ради входять тільки атестовані доктори наук. Чисельність експертної ради визначається Президією ВАК України. Голова експертної ради не може бути одночасно головою спеціалізованої вченої ради. Термін дії експертної ради становить два роки, після цього настає процедура ротації, внаслідок якої склад експертної ради оновлюється не менше ніж на третину. Загальний період неперервної роботи експерта в складі ради та голови ради не повинен бути тривалішим двох термінів.

Ст. 11 „На експертну раду покладаються функції:

 • перевірка атестаційних справ та за наявності спірних питань експертиза наукового рівня комплексу праць, поданих на здобуття наукового ступеню атестованого доктора наук або наукового доробку і науково-педагогічної діяльності при присвоєнні наукового звання професора;

 • отримання від спеціалізованих вчених рад в разі необхідності додаткових матеріалів стосовно експертизи дисертацій, монографій, інших наукових праць та атестаційних справ;

 • періодичне заслуховування керівників спеціалізованих вчених рад, офіційних опонентів, наукових керівників і наукових консультантів, а також представників провідних установ; обговорення з представниками міністерств і відомств проблем атестації наукових і науково-педагогічних кадрів;

 • контроль за діяльністю спеціалізованих вчених рад та експертна оцінка відповідності спеціалізованих вчених рад встановленим вимогам до атестаційного процесу;

 • залучення до своєї роботи необхідних фахівців із числа атестованих докторів наук;

 • підготовка проектів атестаційних висновків;

 • аналіз тематики, важливості та значущості для науки і господарства України наукових праць, поданих на здобуття наукового ступеню атестованого доктора наук, їх впливу на науково-технічний та суспільний прогрес держави;

 • розгляд за дорученням керівництва ВАК України індивідуальних заяв і пропозицій, пов’язаних з атестацією.

Експертна рада звітує стосовно власної роботи перед Президією ВАК України. ЇЇ звіт публікується у Бюлетені та Інтернет-сайті ВАК України. Експерти не мають права розголошувати інформацію, пов’язану з розглядом атестаційних справ. Діяльність експертної ради регламентується Положенням про експертну раду, затвердженим Президією ВАК України.”

10

З Закону України „Про вищу освіту” діюча класифікація наукових ступенів: кандидат наук та доктор наук, а вчених ступенів: старший науковий співробітник, доцент, професор.

Встановлено відповідність діючої класифікації та запропонованої

Ст. 14 „Дипломи докторів та кандидатів наук, а також атестати професора, доцента, старшого наукового співробітника, видані атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за результатами захистів дисертацій або рішень вчених рад до 1 вересня 1992 року, а також України до введення в дію цього Закону, визнаються дійсними і прирівнюються до відповідних ступенів та звань, названих в даному Законі.

Після введення в дію Закону, видані раніше дипломи кандидатів наук прирівнюються до дипломів докторів наук, дипломи докторів наук прирівнюються до дипломів атестованих докторів наук, атестати доцентів та старших наукових працівників прирівнюються до атестатів асоційованих професорів, атестати професорів залишаються дійсними.

Переатестація наукових і науково-педагогічних працівників, які мають наукові ступені і вчені звання, присуджені їм в інших країнах, провадиться ВАК України за їх клопотанням, з поданням документів відповідно до переліку, що визначає ВАК України.
^

Нострифікація (визнання) дипломів та атестатів, виданих в інших країнах, проводиться ВАК України згідно з міжнародними угодами та конвенціями.


Власники документів про наукові ступені та вчені звання, виданих органами атестації інших країн, набувають прав, що передбачені для власників відповідних документів, виданих в Україні, лише після проходження переатестації і нострифікації за процедурою, встановленою ВАК України.

Ст. 17. „Громадяни інших країн, що навчалися в докторантурі або підготували наукові праці на основі досліджень, виконаних в наукових установах України та інших країн, можуть виступати здобувачами наукових ступенів і вчених звань в Україні. За їх бажанням їм можуть видаватися відповідні документи встановленого зразка англійською мовою, причому науковий ступінь доктора наук відповідає англійському philosophy doctor, а науковий ступінь атестованого доктора наук – doctor habilitation, вчене звання асоційованого професора – associate professor, вчене звання професора – professor.

Дублікати дипломів про присвоєння наукового ступеня та атестатів про присудження вченого звання англійською мовою можуть видаватися також громадянам України за їх бажанням для здійснення наукової та науково-педагогічної діяльності в Україні та за кордоном.Схожі:

Закон України „Про наукову І науково-технічну діяльність\" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура\" iconЗатверджено науково-технічною радою зну протокол №5 від 20 січня 2011 р. Голова науково-технічної ради
Аспірантура І докторантура є формами підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів вищої кваліфікації
Закон України „Про наукову І науково-технічну діяльність\" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура\" iconПро затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою км n 960 ( 960-2000-п ) від 14.
Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів І є обов'язковим для всіх вищих навчальних...
Закон України „Про наукову І науково-технічну діяльність\" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура\" iconЗакон україни від 20 листопада 2003 р. №1316-iv м. Київ Про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність» Верховна Рада України постановляє
Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №2–3, ст. 20; 2000 р., №28, ст. 223; 2002 р., №12–13, ст. 92, №30, ст. 205; 2003 р., №10–11,...
Закон України „Про наукову І науково-технічну діяльність\" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура\" iconЗакон україни про інноваційну діяльність ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2002, n 36, ст. 266 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

Закон України „Про наукову І науково-технічну діяльність\" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура\" iconПро затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами км від 14. 06. 2000 від 27. 08. 2004 ) Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів (додається)
Закон України „Про наукову І науково-технічну діяльність\" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура\" iconЗакон україни про фінансовий лізинг ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1998, n 16, ст. 68 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом n 394-xiv ( 394-14 ) від 14. 01. 99, Ввр, 1999, n 9-10, ст. 67 ) ( в редакції Закону
Нажаль, Ви не можете працювати з сайтом нормально, тому що в Вашому броузерi вiдключений Javascript!
Закон України „Про наукову І науково-технічну діяльність\" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура\" iconЗакон україни про наукову І науково-технічну діяльність

Закон України „Про наукову І науково-технічну діяльність\" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура\" iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів у двнз „Криворізький національний університет
Аспірантура та докторантура двнз „Криворізький національний університет” (далі – Університет) є структурним підрозділом університету,...
Закон України „Про наукову І науково-технічну діяльність\" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура\" iconПро затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 р.
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність": Закон України від 3 грудня 2009 р. №1748-vi / Україна....
Закон України „Про наукову І науково-технічну діяльність\" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура\" iconНаука України Поточний інформаційний список
Про внесення зміни до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність": Закон України від 3 грудня 2009 року №1748-vi /...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи