Вищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад icon

Вищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад
НазваВищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад
Сторінка1/3
Дата10.10.2014
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ
ЮРИДИЧНА КЛІНІКА
П О Л О Ж Е Н Н Я


Київ — 2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ЮРИДИЧНУ КЛІНІКУ ВНЗ

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛННЯ»

Рекомендоавно до друку Вченою радою ВНЗ

«Національна академія управління»

(протокол № 1 від 31 січня 2013 року)

УКЛАДАЧІ:

Нікітін Юрій Вікторович - доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ВНЗ «Національна академія управління»

Зубець Григорій Іванович - в.о.доцента кафедри кримінального права та процесу ВНЗ «Національна академія управління», заслужений юрист України, директор «Юридичної клініки»


Ректор ВНЗ Національна академія управління,

доктор економічних наук, професор,

активний громадський діяч, публіцист

Сергій Аркадійович Єрохін
Юридична клініка ВНЗ «Національна академія управління» - структурний підрозділ Академії. Студенти старших курсів напряму «Право» протягом навчального року надають безкоштовну юридичну допомогу малозабезпеченим верствам населення. Така діяльність сприяє не тільки закріпленню набутих знань, а і отриманню безцінного практичного досвіду.

ЗМІСТ
1. Передмова 5

2. Положення про «Юридичну клініку» ВНЗ «Національна академія управління» 7

3. Етичні принципи, правила діяльності співробітників центру правової допомоги «Юридичної клініки» в академії 15

4. Пам’ятка студента-клініциста з інтерв’ювання відвідувачів Центру правової допомоги «Юридичної клініки» ВНЗ «Національна академія управління» 23

5. Зразки документації центру правової допомоги «Юридичної клініки» ВНЗ «Національна академія управління» 25

6. Звіти центру правової допомоги «Юридична клініка» ВНЗ «Національна академія управління» 31

7. Зразок Сертифікату про проходження професійного стажування в «Юридичній клініці» 34

8. Всеукраїнські заходи, в яких центр правової допомоги «Юридична клініка» ВНЗ «Національна академія управління» взяв участь 35

9. ЗМІ, в яких періодично розміщується інформація про «Юридичну клініку» ВНЗ «Національна академія управління» 41

П Е Р Е Д М О В А
На сьогодні питання практичної фахової підготовки вітчизняних правників є однією із проблем, що знаходить своє місце у сфері юридичної освіти. Спеціалістів такого класу, які зможуть і будуть мати бажання якісно надавати правову допомогу громадянам, які потребують такої допомоги та захищати їх права та свободи готує Національна академія управління. Першочерговою метою Академії є забезпечення для студентів можливісті отримати повну вищу освіту та працювати на благо України. Навчання в Академії організовано так, що студенти мають можливість отримати знання та навички, що дає їм спроможність бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Ідеї юридичної клінічної освіти виникли ще на початку XX ст. як відповідь на потреби в набутті навиків практичної роботи студентами-правниками. З цього часу практично-орієнтовані відділення юридичних факультетів поширюється у всьому світі.

У сучасній юридичній освіті визначення положення, статусу та діяльності юридичних клінік стало причиною багатьох дискусій та являється предметом досліджень українських та зарубіжних науковців та практиків. Деякі науковці, які займаються дослідженням юридичної клінічної освіти, притримуються думки, що фундаментом для створення юридичних клінік є діяльність вищих навчальних закладів.

Так, у 2010 році долучаючись до загальної практики та з нагоди 15 річниці заснування юридичного факультету ВНЗ «Національна академія управління», як структурний підрозділ цього факультету було створено центр правової допомоги «Юридична клініка». Метою якого є підготовка фахівців за напрямком «Право», і створений як база для практичного навчання (практичної підготовки) та продовження проведення навчальної практики студентів старших курсів.

Студенти, які працюють в «Юридичній клініці» Національної академії управління, надають реальну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення, а як показує практика, не тільки їм, а й всім громадянам, які звертаються за нею.

Важливе значення ця форма навчання має звичайно ж для студентів. Адже саме вона сприяє в набутті досвіду практичної роботи, складанні процесуальних документів; розумінні засад застосування норм національного законодавства; розвитку власних організаторських навиків, формуванні механізму самоорганізації студента; розвитку і посиленні студентського самоврядування; розвитку навиків спілкування із клієнтами, правоохоронними та судовими органами, органами державної влади та місцевого самоврядування і правозахисними організаціями; розвитку навиків діловодства і комп’ютерної обробки документації.

Свої переваги «Юридична клініка» має і для викладачів, адже надає можливість науково-педагогічним працівникам провадити практичну юридичну діяльність, постійно підвищувати свій професіоналізм, використовувати цікаві та практично орієнтовані методики викладання правових дисциплін, а також робити наголос на розвитку міждисциплінарних зв’язків, які виникають при розгляді кожної конкретної справи.

Для ВНЗ юридичні клініки є справою престижу та іміджу, адже ефективна юридична клініка є надійним зв’язковим елементом відносин вищих навчальних закладів із суспільством та державою.
^ Зубець Григорій Іванович

в.о.доцента кафедри кримінального права та процесу

ВНЗ «Національна академія управління»,

заслужений юрист України,

директор «Юридичної клініки»
^ Демяненко Тимофій Олександрович

заступник директора «Юридичної клініки»,

магістрант ВНЗ «Національна академія управління»

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Вченою Радою

ВНЗ «Національна академія управління»

Протокол № 1

від 31 січня 2013 р.

Ректор академії

доктор екон.наук, професор С.А.Єрохін

П О Л О Ж Е Н Н Я
^ ПРО ЮРИДИЧНУ КЛІНІКУ

ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ»
Це положення розроблене з метою забезпечення належного функціонування «Юридичної клініки» ВНЗ «Національна академія управління», створеної 14 жовтня 2010 року з нагоди 15 річниці заснування юридичного факультету, як його структурний підрозділ, для надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, у відповідності до Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 592 від 3 серпня 2006 року.

^ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Юридична клініка є структурним підрозділом юридичного факультету ВНЗ «Національна академія управління», що здійснює підготовку фахівців за напрямом "Право", і створюється як база для практичного навчання (практичної підготовки) та продовження проведення навчальної практики студентів старших курсів, бакалаврата та магістратури.

За наявності договорів про співпрацю між Академією та іншими вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців у галузі знань «Право», або шляхом обміну відповідними листами, «Юридична клініка» може також використовуватися для практичного навчання та проведення практики студентів інших вищих навчальних закладів.

1.2 У своїй діяльності юридична клініка керується законодавством України, Статутом ВНЗ «Національна академія управління», та цим Положенням.

1.3 Юридична клініка не є юридичною особою.

1.4 Юридична клініка для досягнення своїх цілей користується майном ВНЗ «Національна академія управління».

    1. Юридична клініка знаходиться за адресою: 03151, Київ, вул. Вінницька, 10.


^ I I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ
2.1 Метою Юридичної клініки є:

2.1.1 підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичної спеціальності;

2.1.2 забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;

2.1.3 формування правової культури громадян;

2.1.4 підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

2.1.5 розширення співробітництва юридичного факультету ВНЗ «Національна академія управління», із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, адвокатурою, державної влади і місцевого самоврядування, тощо;

2.1.6 впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг;

2.1.7 виховання нового покоління юристів, пов’язанє з формуванням у студентів розуміння соціально-орієнтованого змісту юридичної професії та усвідомлення ними правозахисної ролі правника у сучасному суспільстві.

2.2 Основні завдання Юридичної клініки:

2.2.1 надання студентам, які беруть участь в діяльності Юридичної клініки (студентам-клініцистам), можливості набути навичок практичної діяльності за фахом;

2.2.2 створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практики;

2.2.3 надання громадянам соціально-вразливих верств населення суспільства безоплатних юридичних консультацій;

2.2.4 проведення заходів з правової освіти населення;

2.2.5 забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

2.2.6 створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволять оперативно реагувати на практичні потреби громадян;

2.2.7 сприяння вирішенню соціальних проблем в м. Києві та Київській області шляхом надання правової допомоги на безоплатній основі.

2.3 Відповідно до мети та завдань Юридичної клініки факультету ВНЗ «Національна академія управління», для її повного та ефективного функціонування керівництво юридичної клініки, факультету та академії організовує й забезпечує:

2.3.1 проведення спецкурсу з "Основ юридичної клінічної практики", де охоплюються засади та функції діяльності юридичних клінік, а також акцентується увага на основних аспектах юридичної практики;

2.3.2 проведення теоретичних та практичних занять за результатами діяльності юридичної клініки;

2.3.3 проведення правоосвітніх, правороз'яснювальних та інших навчально-практичних заходів;

2.3.4 надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини та організацій з усіх галузей права відповідно до чинного законодавства України;

2.3.5 проведення роботи з документами правового характеру і базами даних;

2.3.6 підготовку і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;

2.3.7 співпрацю з працівниками державних і недержавних органів та організацій;

2.3.8 проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з актуальних правових питань;

2.3.9 проведення роботи з систематизації й аналізу судової практики України, рішень Європейського Суду з прав людини, вирішення юридичних питань у правоохоронних органах, органах державної влади і місцевого самоврядування; 

2.3.10 співробітництво з юридичними клініками інших вищих навчальних закладів України та країн світу.
^ I I I. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

3.1 Діяльність студентів-консультантів та співробітників Юридичної клініки базується на принципах:

3.1.1 поваги до права, справедливості, людської гідності;

3.1.2 спрямованості на захист прав і свобод людини;

3.1.3 гуманізму;

3.1.4 верховенства права та законності ;

3.1.5 pro bono ( з латині – «для суспільного блага»);

3.1.6 безоплатності надання правової допомоги;

3.1.7 об’єктивності;

3.1.8 конфіденційності;

3.1.9 компетентності та добросовісності.
^ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ
4.1 Загальне керівництво юридичною клінікою, яка є окремим структурним підрозділом юридичного факультету Академії, що здійснює підготовку фахівців за напрямом "Право", здійснює декан факультету.

4.2 Співробітниками Юридичної клініки, які беруть участь в її діяльності на постійній основі, є директор Юридичної клініки, заступники директора, секретарі та студенти-клініцисти.

4.3 Керівник юридичної клініки – директор - призначається на посаду рішенням ректора ВНЗ «Національна академія управління», за поданням декана юридичного факультету.

4.4 До повноважень директора Юридичної клініки та його заступників входить:

4.4.1 організація поточної роботи Юридичної клініки;

4.4.2 проведення навчальних занять зі студентами, які беруть участь в діяльності Юридичної клініки, надання їм методичної та теоретичної підтримки;

4.4.3 здійснення контролю за діяльністю студентів-клініцистів;

4.4.4 інші права та обов’язки, передбачені законодавством України, Статутом ВНЗ «Національна академія управління» та цим Положенням.

Директор Юридичної клініки та його заступники мають право давати студентам-клініцистам та секретарям Юридичної клініки особисті доручення, повʹязані з діяльністю Юридичної клініки, видавати розпорядження та затверджувати інші внутрішні акти з організації роботи Юридичної клініки, вимагати їх своєчасного виконання та дотримання.

4.5 Секретарі Юридичної клініки організовують діловодство в Юридичній клініці та здійснюють інші функції з організації поточної роботи Юридичної клініки, передбачені цим Положенням.

4.6 Структуру та чисельність співробітників юридичної клініки визначає декан та погоджує з ректором ВНЗ «Національна академія управління».

4.7 Юридична клініка працює у співпраці з навчальним відділом.

4.8 Консультантами юридичної клініки є студенти 3-5 курсів, денної форми навчання, які володіють необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками й здатні самостійно надавати правову допомогу при підтримці директора Юридичної клініки та його заступників. Порядок і строк їх участі у роботі юридичної клініки, кількість студентів-клініцистів визначається цим Положенням.

4.9 Слухачами Юридичної клініки є студенти 2-5 курсів денної форми навчання, які прийняті до Юридичної клініки та проходять початковий курс практичної підготовки. Статус слухача Юридичної клініки присвоюється студенту, який виявив бажання брати участь в діяльності Юридичної клініки, подав відповідну заяву та допущений директором юридичної клініки до початкового курсу практичної підготовки.

4.10 Професорсько-викладацький склад та завідувачі кафедр надають необхідну методичну та теоретичну підтримку студентам-клініцистам:

4.10.1 вирішують питання про прийнятність справи; 

4.10.2 направлення до студента;

4.10.3 виступають у ролі куратора за кожним зверненням;

4.10.4 забезпечують теоретичну підготовку, яка є складовою програми клінічної освіти студента;

4.10.5 здійснюють контроль за діяльністю студентів на відповідність правової допомоги вимогам законодавства і професійної етики.

4.11 Вимоги до організації роботи юридичної клініки:

4.11.1 ВНЗ «Національна академія управління» створює та забезпечує належні умови для функціонування юридичної клініки;

4.11.2 інформація про роботу юридичної клініки та Положення про юридичну клініку академії оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, журналах «Юридична наука», «Актуальні проблеми економіки», «Я студент», а також розміщуються у приміщенні, у якому розташована юридична клініка, у місцях, зручних для вільного огляду громадян;

4.11.3 юридична клініка повинна надати клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи обґрунтовану відмову у такому прийнятті;

4.11.4 юридична допомога, як правило, надається безпосередньо при розгляді звернення. З причин неможливості вирішення питання відразу під час приймання та у разі потреби додаткового вивчення порушеного питання працівниками юридичної клініки може встановлюватись інший строк і порядок розгляду звернення громадянина;

4.11.5 клієнту повинна бути забезпечена можливість подати керівнику юридичної клініки свій відгук про якість наданої йому правової допомоги.

4.12 Реєстрація обліку приймання громадян студентами здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації та відповідного технічного обладнання - комп'ютерної реєстрації.

4.13 За результатами тривалої та успішної діяльності в Юридичній клініці ректор та (або) декан юридичного факультету ВНЗ «Національна академія управління» разом з директором Юридичної клініки або уповноважена ними особа вручає консультанту Юридичної клініки сертифікат про проходження професійного стажування.
^ V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ АДАКЕМІЇ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ
5.1 Студент-клініцист та слухач Юридичної клініки мають право:

5.1.1 одержувати знання та практичні навики для застосування на практиці і використання у майбутній професії;

5.1.2 одержувати матеріали юридичних справ та інформацію про справи, які веде юридична клініка, брати участь в їхньому обговоренні; бути присутніми при розгляді справ, котрими займаються інші студенти;

5.1.3 користуватися матеріально-технічною базою, бібліотекою академії та юридичною базою юридичної клініки;

5.1.4 проходити на базі юридичної клініки навчальну та виробничу практики в межах навчального плану;

5.1.5 брати участь у вирішенні організаційних питань діяльності юридичної клініки та надавати пропозиції декану і керівнику юридичної клініки щодо вдосконалення її роботи;

5.1.6 звертатися до директора Юридичної клініки, його заступників чи інших співробітників Юридичної клініки, а також викладачів Академії з усіх питань, пов’язаних з їхньою діяльністю в Юридичній клініці.

Студент-клініцист та слухач Юридичної клініки можуть мати інші права, передбачені цим Положенням.

5. 2 Студент-консультант та слухач Юридичної клініки зобов'язані:

5.2.1 відвідувати теоретичні заняття, семінари, тренінги, брати участь в інших заходах, що проводяться в межах роботи юридичної клініки;

5.2.2 утримувати робоче місце у належному стані;

5.2.3 постійно поглиблювати свої фахові знання та вдосконалювати професійну майстерність;

5.2.4 вести справи з дотриманням етичних норм та збереженням конфіденційності;

5.2.5 дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;

5.2.6 точно, вчасно і якісно виконувати рішення та вказівки керівництва юридичної клініки, прийняті у межах його компетенції;

5.2.7 чергувати в юридичній клініці за встановленим графіком, брати участь у консультуванні громадян;

5.2.8 згідно з дорученням керівництва юридичної клініки та відповідно до вимог чинного законодавства брати участь у веденні справ клієнтів клініки у відповідних органах та установах;

5.2.9 у своїй діяльності керуватися принципами роботи і завданнями юридичної клініки та дотримуватись вимог цього Положення;

5.2.10 дотримуватися правил користування матеріально-технічною базою;

5.2.11 виконувати вимоги правил техніки безпеки, пожежної безпеки та санітарних норм, тощо;

5.2.12 надавати письмовий звіт за підсумками циклу проведеної роботи.

5.3 Неухильне дотримання та слідування етичним нормам та правилам Юридичної клініки є обов’язковими для студентів-клініцистів та усіх співробітників Юридичної клініки.

5.4 За невиконання обов’язків, передбачених п. 5.2 цього Положення, клініцисти та слухачі юридичної клініки можуть бути попереджені про недопустимість вчинення таких дій в майбутньому або відраховані зі складу студентів-кілініцистів.

Про прийняте рішення щодо відрахування консультанта чи слухача Юридичної клініки зі складу студентів клініцистів директор Юридичної клініки, його заступники невідкладно повідомляють декана юридичного факультету ВНЗ «Національна академія управління».

5.5 Участь студентів у діяльності Юридичної клініки припиняється також за їх власним бажанням шляхом подання відповідної заяви директору Юридичної клініки.
^ VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ
6.1 ВНЗ «Національна академія управління» надає для Юридичної клініки приміщення, умови якого дозволяють розташувати засоби та матеріальні ресурси, необхідні для організації навчального процесу, здійснення приймання відвідувачів з метою надання правової допомоги.

6.2 Для матеріального та технічного забезпечення діяльності Юридичної клініки в складі юридичного факультету надаються комп'ютери, які дозволяють працювати з правовою базою даних, мережею Інтернет, засоби телефонного зв'язку, меблі, канцелярське приладдя тощо.
^ VII. ФІНАНСУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ
7.1 Фінансування Юридичної клініки здійснюється:

- за рахунок коштів ВНЗ «Національна академія управління»;

- за рахунок грантів міжнародних та українських організацій;

- за рахунок благодійних внесків громадян і організацій;

- за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
  1   2   3

Схожі:

Вищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад iconПравила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» здійснюється відповідно до ліцензії...
Вищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад iconПоложення про державний вищий навчальний заклад
У постанові та Положенні слова "заклад освіти" в усіх відмінках І числі замінено словами "навчальний
Вищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни вищий навчальний заклад укоопспілки «полтавський університет економіки І торгівлі» інформаційний лист
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки І торгівлі» призначено базовим навчальним закладом з проведення...
Вищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад iconПриймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад...
Вищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад iconПриймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад...
Вищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад icon1. Загальні положення Апеляційна комісія Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Апеляційна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Академія), що утворюється...
Вищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад icon1. Загальні положення Апеляційна комісія Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Апеляційна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Академія), що утворюється...
Вищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад iconДодаток 8 до Правил прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» I
Академія) І – ІV рівнів акредитації та їх розгляду Академією (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу...
Вищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Вищий навчальний заклад національна академія управління юридич на клініка положення київ — 2013 міністерство освіти І науки укра іни вищий навчальний заклад iconМiнiстерство освiти І науки україни державний вищий навчальний заклад «донецький національний технiчний унiверситет» державний вищий навчальний заклад
Державне управлiння охорони навколишнього природного середовища в донецькiй областi
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи