До Примірний Договір № icon

До Примірний Договір №
Скачати 95.38 Kb.
НазваДо Примірний Договір №
Дата01.05.2013
Розмір95.38 Kb.
ТипДокументи
1. /10. Додаток 8 - Акт здач_-прийм. роб_т.doc
2. /11. Додаток 9 - Акт приймання-передач_ роб_т.doc
3. /12. Додаток 10 - Зв_т про викон.плану НДКР.doc
4. /3. Додаток 1- Заявка на вик.НДР.doc
5. /4. Додаток 2 - Заявка на вик. ДКР.doc
6. /5. Додаток 3 - Структура шифра роб_т НДКР.doc
7. /6.Додаток 4 - Договор НДР.doc
8. /7. Додаток 5 - Протокол узгодж.ц_н_.rtf
9. /8. Додаток 6 -ТЗ НДР.doc
Технічне завдання на науково-дослідну (або дослідно-конструкторську) роботу по темі (назва нддкр )
Протокол узгодження договірної ціни на виконання науково-дослідної ( або дослідно-конструкторської) роботи
До Примірний Договір №
На виконання дослідно-конструкторських робіт (дкр)
Найменування роботи Головний Виконавець
На виконання науково-дослідних робіт (ндр)
Звіт про виконання Галузевого плану нддкр уз на 20 рік по Головному управлінню (Управлінню) на
Ми, що нижче підписалися, від особи Виконавця
Виконавець: замовник


Додаток 4

до_____________

Примірний ДОГОВІР № __________________________

на виконання науково-дослідної (дослідно-конструкторської) роботи


м. Київ «____»________20__р.


__________________________________________________, в подальшому іменується Виконавець, в особі ______________________________, який діє на підставі _______________________, з однієї сторони, та Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця), в подальшому іменується Замовник, в особі _________________________________________, який діє на підставі __________________________________, з іншої сторони, в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись Главою 62 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про таке.


1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконати науково-дослідну (дослідно-конструкторську) роботу за темою: «_________________» (далі – робота).

1.2. Вимоги до роботи визначені у Технічному завданні від «_____»_____________р. (Додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Зміст і строки виконання основних етапів роботи та роботи в цілому визначаються календарним планом Технічного завдання.

1.4. Строк здачі роботи за Договором «____»___________ р.

1.5. Приймання і оцінка результатів роботи здійснюється відповідно до Технічного завдання.

1.6. Результати роботи будуть використовуватися Замовником __________________________________________________________________.


2 ЦІНА ДОГОВОРУ I ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна договору визначається відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 1), який є невід’ємною частиною Договору.

2.2. Вартість робіт за договором складає _____ грн (__________ грн,___коп.), крім того ПДВ _______ грн (__________грн, __________ коп.). Всього ___________грн (__________грн,___коп.).

2.3. Форма оплати – поетапно, згідно з календарним планом. Оплата виконаних робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 30 банківських днів з моменту підписання акту здачі-приймання виконаних робіт.

2.4. Усі розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником через Головне управління розвитку і технічної політики Укрзалізниці з подальшою передачею витрат за виконані роботи шляхом виписки повідомлень (авізо)________________________________.


Продовження додатку 4


2.5. У випадку призупинення Замовником виконання робіт, розпочатих Виконавцем, Замовник оплачує Виконавцю фактичні витрати за виконаний обсяг робіт.

3 ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Перелік документації, що підлягає оформленню і видачі Виконавцем Замовнику на окремих етапах виконання та після закінчення виконання роботи в цілому, визначено Технічним завданням.

3.2. Передача оформленої документації Виконавцем здійснюється у порядку встановленому Договором, як за окремими етапами, так і по роботі в цілому.

3.3. Після завершення робіт Виконавець надає Замовнику акт здачі-приймання виконаних робіт з додатком до нього комплекту наукової, технічної та іншої звітної документації, передбаченої Технічним завданням, а також підписаний _____________________ акт приймання-передачі ______________та податкову накладну виписану на ім’я _________________ результатів робіт за даним Договором.

3.4. Замовник протягом 20 робочих днів з дня отримання акту здачі-приймання виконаних робіт і звітних документів, вказаних в п. 3.3. цього Договору, зобов’язаний надіслати Виконавцю підписаний акт здачі-приймання виконаних робіт або мотивовану відмову від приймання робіт.

3.5. У випадку мотивованої відмови Замовника від приймання виконаних робіт Сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та термінів їх виконання.

3.6. Якщо у ході виконання робіт з’ясовується неминучість отримання негативного результату або недоцільність подальшого виконання робіт, Виконавець зобов’язаний призупинити її, довівши це до відома Замовника у 5-денний термін після її призупинення. У цьому випадку Сторони зобов’язані у 10-денний термін розглянути питання про доцільність і напрями продовження робіт. Відповідне рішення оформлюється протоколом Сторін.


4 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов'язаний:

4.1.1. Передати Виконавцю необхідні для виконання робіт матеріали та документи, визначені в ТЗ.

4.1.2. Виконану роботу в цілому або поетапно прийняти через Головне управління (управління) – ініціатора роботи___________________________ в порядку, визначеному розділом 3 цього Договору та наказом Укрзалізниці від __________ № ___-Ц.

4.1.3. Здійснювати контроль виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

4.1.4. Своєчасно здійснювати оплату виконаних робіт.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Виконавцем взятих на себе зобов'язань, повідомивши його про це у 7-денний термін.

Продовження додатку 4


4.2.2. Зменшувати обсяг закупівлі робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до цього Договору згідно з вимогами чинного законодавства.

4.2.3. Повернути акт здачі-приймання виконаних робіт Виконавцю без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, що передаються Замовнику відповідно до вимог Технічного завдання.

4.2.4. У випадку дострокового виконання роботи Виконавцем здійснювати оплату робіт.

4.3. Виконавець зобов'язаний:

4.3.1. Виконати та передати результати робіт відповідно до умов та у строки встановлені цим Договором.

4.3.2. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам цього Договору.

4.3.3. Додержувати вимоги, пов'язані з охороною прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

4.3.4. Утримуватися від публікації без згоди Замовника результатів робіт, одержаних при виконанні робіт.

4.3.5. Вживати заходів для захисту одержаних результатів робіт, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це Замовника.

4.3.6. Інформувати Замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу у 7-денний термін.

4.3.7. Своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у роботі у термін визначений цим Договором.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за виконану роботу.

4.4.2. На дострокове виконання робіт за погодженням з Замовником.


5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому Договору Виконавець і Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. За невиконання робіт у строки, передбачені цим Договором, Виконавець сплачує пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діє у період, за який сплачується пеня, від вартості робіт, з яких допущено прострочення, за кожний день прострочення.

5.3. Робота, яка знаходиться в незавершеному виробництві і припинена з вини Замовника, оплачується Виконавцю по фактично проведеним витратам за виконаний обсяг робіт.

5.4. З початку фінансування Виконавець не має права оголосити або зупинити виконання робіт по етапу або робіт в цілому без згоди Замовника. За односторонню відмову від виконання своїх обов’язків Виконавець сплачує штраф у розмірі 20% від ціни Договору.

Продовження додатку 4


5.5. За порушення термінів усунення недоліків, Виконавець виплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діє у період, за який сплачується пеня, від вартості неякісно виконаних робіт, за кожний день прострочення, але не більше 50% договірної ціни. Виплата пені не звільняє від виконання договірних обов’язків.

5.6. За несвоєчасну оплату виконаних робіт Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі облікової ставки НБУ за кожен день прострочення, що діяла на період, за який нараховується пеня, від вартості простроченого зобов’язання.


6 ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, підлягають розгляду в порядку передбаченому чинним законодавством України.


7 ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН

7.1. Замовник має право заявити рекламацію на передані йому результати роботи протягом одного року після їх здачі.

7.2. Виконавець гарантує якість виконаних робіт та несе відповідальність протягом гарантійного строку тільки за усунення недоліків, що є предметом даного Договору, за власний рахунок.

7.3. Термін усунення недоліків у роботі складає 10 днів з моменту повідомлення Замовником про недоліки у роботі.


8 ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), які роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин.

8.2. Сторони у п’ятиденний термін повинні повідомити один одного про початок та закінчення вказаних обставин. Достатнім підтвердженням дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим органом.


9 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює зобов’язання Сторін Договору.


10 ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТИ РОБІТ

10.1. Результати роботи є власністю Замовника. Право використання результатів робіт належить ________________.

Продовження додатку 4


10.2. Право використання роботи належить Виконавцю для забезпечення власних потреб, без права передачі третій стороні. Передача третій стороні можлива лише за письмовою згодою Замовника.

10.3. У разі створення під час виконання робіт по даному Договору об'єктів права інтелектуальної власності, що підлягають правовій охороні, Виконавець зобов'язаний у місячний термін письмово проінформувати Замовника та вжити заходи щодо захисту, одержаних результатів. Замовник в двохмісячний термін з дня отримання повідомлення, визначає порядок отримання правової охорони, створених об'єктів права інтелектуальної власності, про що інформує Виконавця.

10.4. Виключні майнові права інтелектуальної власності на створені в результаті виконання роботи за цим Договором об'єкти права інтелектуальної власності належать Замовнику.

10.5. Виконавець гарантує Замовнику при виконанні робіт за цим Договором не порушувати виключні права третіх осіб на об'єкти права інтелектуальної власності. У разі виникнення питань, пов'язаних із заохоченням авторів, об'єкти права інтелектуальної власності яких використані Виконавцем в процесі виконання роботи за цим Договором, Виконавець вирішує їх самостійно.

10.6. Використання Виконавцем об'єктів права інтелектуальної власності як своїх, так і третіх осіб, за цим Договором можливо лише з письмового дозволу Замовника.

10.7. Виконавець гарантує Замовнику, що працівники Виконавця та співвиконавці за цим Договором, не будуть претендувати на отримання майнових прав на створену в результаті виконання роботу об'єкти права інтелектуальної власності.

10.8. Не визначені в Договорі питання, які пов'язані з передачею та використанням об'єктів права інтелектуальної власності, виявленням порушень прав інтелектуальної власності, вирішуються Замовником та Виконавцем шляхом переговорів з подальшим оформленням окремого договору або додаткової угоди до діючого Договору.

10.9. Права інтелектуальної власності на наукові статті, та інші видання, що публікуються з використанням матеріалів за цим Договором, належать Виконавцю. Про сповіщення таких прав, в статтях та інших виданнях, будуть проставлені відповідні знаки охорони авторських прав. Виконавець зобов’язаний отримати згоду для таких публікацій чи виступів з доповідями у Замовника та не розголошувати у вказаних статтях та інших виданнях, інформацію, що може дати третім особам привід для подачі заявок на отримання патентів.


Продовження додатку 4


11 ІНШІ УМОВИ

11.1 ВИКОНАВЕЦЬ передає -___________________________ створені відповідно до умов Договору результати робіт, а _____________- ________________________________________ зобов’язаний прийняти створені результати робіт на підставі акту приймання-передачі виконаних робіт у продовж 7 робочих днів або надати Виконавцю мотивовану відмову від приймання робіт.

ВИКОНАВЕЦЬ виписує податкову накладну на ім’я _____________.

11.2. Усі зміни і доповнення до даного Договору складаються у письмовій формі і вважаються дійсними після їх підписання Сторонами.

11.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.4. Початок виконання робіт по Договору визначається календарним планом, який є невід’ємною частиною Технічного завдання до даного Договору (Додаток №2).

11.5. Сторони домовились, що умови цього договору застосовуються до відносин, що фактично тривали між сторонами до підписання цього договору (ст. 631 ЦКУ).

11.6. ВИКОНАВЕЦЬ має право здійснювати перерозподіл видатків відповідно до статей кошторису в межах загальної вартості робіт по договору.

11.7. Виконавець є платником податку на загальній системі оподаткування.

11.8. Даний Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.


12 СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


12.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками Сторін і діє до «___»____________ р.

12.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.


13 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ВИКОНАВЦЯ: ЗАМОВНИКА:

Державна адміністрація залізничного

транспорту України «Укрзалізниця»

03680, м.Київ,

вул.Тверська,5 р/р 260050004994

в АБ «Експрес-банк» м.Києва

МФО 322959, ЄДРПОУ 00034045

Св.пл.ПДВ-№100313695

ІПН 000340426559

Продовження додатку 4


До даного Договору додаються:


Додаток 1 Протокол узгодження договірної ціни.

Додаток 2 Технічне завдання.

Додаток 3 Кошторис.


Усі додатки є невід'ємною частиною цього Договору


ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК


____________ ______________ ____________ ______________

Підпис Прізвище Підпис Прізвище


“___” _______________ 20__ р. “___” ______________20__ р.

М. П. М. П.


Схожі:

До Примірний Договір № iconПримірний договір (денна форма навчання)

До Примірний Договір № iconПримірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання)
Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, що направляє на навчання
До Примірний Договір № iconПримірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання)
Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, що направляє на навчання
До Примірний Договір № iconРішення про утворення, установчий договір, статут B. Трудовий договір C. Договір купівлі-продажу D. Договір міни E. Колективний договір 4
Хворому на ішемічну хворобу серця для профілактики тромбоутворення був призначений препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів....
До Примірний Договір № iconПрограма фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст, магістр з навчальної дисципліни «Цивільне право України особлива частина»
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
До Примірний Договір № iconДодаток 1 Кредитний договір
«Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Кредитний договір (надалі іменується «Договір») про таке
До Примірний Договір № iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між (далі автором) І одеським національним університетом...
До Примірний Договір № iconАвторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між Вами (далі автором) І тернопільським державним технічним...
До Примірний Договір № iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
До Примірний Договір № iconПоложення про Інституційний репозитарій Дондту авторський договір про передачу невиключних прав на використання твору
Цей авторський договір (далі Договір) є договором приєднання, укладений між автором твору І донбаським державним технічним університетом...
До Примірний Договір № iconТема. Договір позики. Кредитний договір
Загальна характеристика договору позики. Сфера застосування та джерела правового регулювання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи