Г. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг icon

Г. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг
Скачати 57.21 Kb.
НазваГ. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг
Дата26.12.2012
Розмір57.21 Kb.
ТипДокументи

Г. М. Шовкопляс


ВЗАЄМОДІЯ МІЖ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА САМОРЕГУЛЮЮЧИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Наслідки виникнення фінансової кризи в Україні засвідчили той факт, що рівень державного регулювання на ринку фінансових послуг виявився недостатньо ефективним та надійним. Незважаючи на тривалий період часу, який пройшов з того моменту, питання щодо створення та розбудови системного та якісного регулювання з боку держави за фінансовим сектором України залишається і досі актуальним та проблематичним.

Основними регуляторами на ринку фінансових послуг є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та Національний банк України (далі – НБУ). Тобто, як ми бачимо, для України характерна децентралізована система державного регулювання. Функції регулятора банківської системи покладаються на НБУ, а регулювання небанківських фінансових установ здійснюється такими регуляторами, як НКЦПФР та Нацкомфінпослуг.

Сучасне державне регулювання ринку фінансових послуг забезпечується шляхом реалізації Нацкомфінпослуг наступних функцій відповідно до Закону “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12 липня 2001р. №2664 (далі – Закон №2664) [1] та Положення “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг”, затверджене Указом Президента України від 23 листопада 2011 р. [2], а саме: 1) розробляє і затверджує нормативно-правові акти; 2)здійснює реєстрацію та веде Державний реєстр фінансових установ; 3) видає фінансовим установам відповідні дозволи, а також ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг; 4) установлює обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання правил надання фінансових послуг та інші показники і вимоги; 5) проводить самостійно чи разом з іншими державними органами перевірку діяльності учасників ринків фінансових послуг; 6) застосовує заходи впливу та накладає адміністративні стягнення у разі порушення законодавства про фінансові послуги; 7) здійснює пруденційний нагляд та інспектування (за небанківськими фінансовими установами).

Що стосується іншого державного органу, який здійснює регулювання на ринку цінних паперів, а саме НКЦПФР. Чіткий перелік її функцій передбачається лише нормами Положення “Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку” затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 р. [3]. Відповідно до цього положення НКЦПФР: 1) контролює відповідно до законодавства системи ціноутворення на ринку цінних паперів; 2) встановлює ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку; 3) у встановленому нею порядку видає, переоформлює, зупиняє дію або анулює ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів та видає дублікати і копії таких ліцензій; 4) веде державний реєстр фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів підпункт; 5) встановлює правила та стандарти здійснення учасниками депозитарної системи України операцій на ринку цінних паперів та контролює їхнє дотримання; 6) веде єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування, здійснює реєстрацію цих інститутів, їхніх регламентів та змін до них; 7) здійснює у порядку, передбаченому законодавством, державне регулювання та нагляд за діяльністю компаній з управління активами; 8)здійснює реєстрацію випуску цінних паперів та проспектів емісії цінних паперів; 9) проводить перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності професійних учасників ринку цінних паперів; 10) виносить в разі порушення законодавства про цінні папери попередження, зупиняє на строк до одного року розміщення та обіг цінних паперів того чи іншого емітента, дію виданих НКЦПФР ліцензій, анулює дію таких ліцензій; 11) накладає на осіб, винних у порушенні вимог законодавства про цінні папери, адміністративні стягнення, а також штрафні та інші санкції аж до анулювання ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Третім органом, який безпосередньо здійснює регулювання на ринку фінансових послуг (за банківськими фінансовими установами), є НБУ. До основних регулюючих функцій НБУ за банками є: 1) встановлення для банків правил проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна; 2) здійснення банківського регулювання та нагляду у формі: 2.1. Адміністративне регулювання: а) реєстрація банків і ліцензування їхньої діяльності; б) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків; в) застосування санкцій адміністративного чи фінансового характеру; г) нагляд за діяльністю банків; 2.2. Індикативне регулювання: а) встановлення обов'язкових економічних нормативів; б) визначення норм обов'язкових резервів для банків; в) здійснює погодження статутів банків і змін до них, ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законом випадках, веде державний реєстр банків; 3) видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю, у тому числі шляхом здійснення планових і позапланових перевірок за діяльністю банків; 4) застосовування мір відповідальності до банків, юридичних за порушення правил валютного регулювання і валютного контролю; 5) встановлення звітності банків перед НБУ щодо фінансової і статистичної роботи банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості.

Проаналізувавши норми діючого законодавства, ми бачимо, що повноваження щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг розподіляються між такими трьома органами, як НБУ (за банками), НКЦПФР та Нацкомфінпослуг (за небанківськими фінансовими установами).

Необхідно зазначити, що регулювання на ринку фінансових послуг здійснюється не лише перерахованими вище органами державної влади, а також таким об'єднанням, як саморегулююча організація (далі – СРО). Закони України передбачають декілька визначень СРО. Так, відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону № 2664 СРО – неприбуткове об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг, якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг. Згідно з абз. 5 ч. 2 ст. 2 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 р. № 3480 (далі – Закон № 3480) [4] СРО – неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що проводять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених НКЦПФР. В п. 2 р.2 Положення “Про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень об'єднанню страховиків” від 21 вересня 2008 р. [5] СРО – об'єднання, якому за рішенням Нацкомфінпослуг делеговано окремі повноваження та інформація про яке внесена до реєстру СРО фінансових установ. Відповідно до ч. 1 ст. 49 Закону №3480 НКЦПФР може делегувати СРО такі повноваження: а) проведення перевірок провадження відповідного виду професійної діяльності, дотримання вимог законодавства про цінні папери, правил, стандартів професійної поведінки; б) подання їй обов'язкового для розгляду клопотання про припинення (зупинення) дії ліцензії на провадження професійним учасником фондового ринку певного виду діяльності; в) сертифікація фахівців фондового ринку; г) видача ліцензій особам, які здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку.

Отже, саморегулюючі організації є тим засобом, за допомогою якого державне регулювання ринку фінансових послуг забезпечується саме зсередини. І лише співпраця саморегулюючих організацій з органами державної влади забезпечить якісне провадження діяльності на ринку фінансових послуг учасниками цього ринку.

Література

1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 1. – Ст.1.

2. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: Положення від 23.11.2011 № 1067/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – Ст. 3417.

3. Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку: Положення від 23.11.2011 р. № 1063/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 94. – Ст. 3415.

4. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст. 268.

  1. Про делегування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України окремих повноважень об'єднанню страховиків: Положення від 21.09. 2008р. № 1000 // Офіційний вісник України. – 2008. – №85. – Ст. 2856.Шовкопляс Ганна Миколаївна – к. ю. н., асистентка кафедри господарського права Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

Схожі:

Г. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг iconВакуленко І. А. аспірант кафедри управління Сумського державного університету Лукґянихіна О. А
Взаємодія можлива між органами влади, науково-дослідними організаціями та окремими підприємствами. Особливості (можливості та проблеми)...
Г. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг iconПерелік питань на іспит із спецкурсу «Правове регулювання трудових спорів в Україні»
Взаємодія Національної служби посередництва І примирення з органами державної виконавчої влади
Г. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг iconІнформація про участь для участі в роботі круглого столу необхідно до 2 листопада 2012 року подати до оргкомітету заявку учасника
Взаємодія органів дпс україни з іншими органами державної влади щодо попередження та боротьби з ухиленням від оподаткування
Г. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг iconПитань, що виносяться на залік для студентів з дисципліни "Вирішення трудових спорів за законодавством України"
Взаємодія Національної служби посередництва І примирення з органами державної виконавчої влади
Г. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг iconПитань, що виносяться на іспит для студентів з дисципліни "Вирішення трудових спорів за законодавством України"
Взаємодія Національної служби посередництва І примирення з органами державної виконавчої влади
Г. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг iconМіністерство освіти І науки україни тернопільський національний економічний університет
Університету, що здійснює функцію організації та координації наукової та науково-технічної діяльності тнеу, його взаємодії з органами...
Г. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг iconВступ мета І завдання дисципліни Мета дисципліни
Мета дисципліни – формування системи знань у галузі організації та функціонування ринку фінансових послуг та методології аналізу...
Г. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг icon2. Завдання нді ірд: виконання функцій науково-дослідної частини тнеу до її реформування
Університету, що здійснює функцію організації та координації наукової та науково-технічної діяльності тнеу, його взаємодії з органами...
Г. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг iconІнформаційний лист міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг державний вищий навчальний заклад
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Г. М. Шовкопляс взаємодія між органами державної влади та саморегулюючими організаціями щодо здійснення державного регулювання на ринку фінансових послуг iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи