Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с icon

Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с
Скачати 420.71 Kb.
НазваРуководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с
Дата02.10.2012
Розмір420.71 Kb.
ТипРуководство

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності “Загальна практика — сімейна медицина”


  1. Абрамченко В.В. Активное ведение родов. Руководство для врачей. - Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. - 666 с.

  2. Айламазян Е.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. - Нижний Новгород, 1997. - 281 с.

  3. Актуальні питання інтенсивної кардіології та реанімації / За ред. В.З.Нетяженка.

- Клінічна фармакологія, фізіологія, біохімія. – 1999. - № 1. - 236 с.

4. Акунц К.Б. Атлас по акушерству. - М.: МИА, 1998. – 214 с.

  1. Алгоритми невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря: Навчально-методичний посібник / За ред. С.В.Білецького, Т.М.Христич, С.І.Іващука, Л.П.Сидорчук. – Чернівці: Склавія, 2004. – 328 с.

6. Алперт Дж., Френсис Г. Лечение инфаркта миокарда. - М.: Практика, 1995.-255 с.

7. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. - К.: Здоров'я, 1998. - Т. 1. - 710 с.

8. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. – К.: Здоров’я, 2002. – Т.2. – 989 с.

9. Андрейчин М. А. (ред.). Діагностика, терапія і профілактика інфекційних хвороб в

умовах поліклініки. - Л.: Вид-во “Медична газета України”, 1996. - 352 с.

10. Антоненко Л. М., Жарінов О.Н., Іванів Ю.А. Сучасна діагностика та лікування

гострого інфаркту міокарда. - Л., 1995. - 103 с.

11. Артеріальна гіпертонія: сучасні діагностичні та лікувальні підходи /

В.О. Бобров і співавт. - Л., 1998. - 94 с.

12. Асаулюк И.К., Бойчак М.П. Пневмонии: практическое руководство. – Киев: Варта, 2000. – 487 с.

13. Ахмедов Х.К., Блакитная Л. А., Бондарев Л.С., Вовк А.Д. ВИЧ-инфекция:

диагностика, лечение, зпидемиология, профілактика. Руководство для врачей. - Донецк, 1998.-201 с.

14. Безкровна хірургія. Сучасна концепція гемотрансфузійної терапії. - Львів: Мета,

2000. - 150 с.

15. Безруков Л.О. та інші. Посібник для самопідготовки та контролю знань з педіатрії. – Чернівці, 1994. - 317 с.

16. Безруков Л.А. и соавт. Реанимация и оказание неотложной помощи при некоторых критических состояниях у детей. – Черновцы, 1999 – 56 с.

17. Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лопахин В.К. Клиническая фармакология и

фармакотерапия. Руководство для врачей.- М.: Универсум Паблишинг, 1997.- 380 с.

18. Беш Л.В. Бронхіальна астма у підлітків. - Л.: Атлас, 1998. - 176 с.

19. Бобров В.А., Жарінов О.Н. Шлуночкові аритмії. - Л.: Кальбарія, 1995. - 124 с.

20. Бобров В.А., Жарінов О.Н., Ягенський А.В. Фібриляція передсердь: сучасна

класифікація, принципи ведення хворих. Методичні рекомендації. - К.: Четверта

хвиля, 2001. - 32 с.

21. Богатирьова Р.В.. Венцківський Б.М., Дашкевич В.Е. Ведення вагітності та пологів при різних гестозах, їх прогнозування, діагностика, лікування і профілактика. - К., 1999. - 42 с.

22. Болезни нервной системы. Рук-во для врачей / Под ред. Н.Н. Яхно, Д.Р. Штульмана, П.В.Мельничука.- М.: Медицина, 1995.- Т.1.- 654 с.

23. Бондаренко В.А., Лупильцев В.М. Острый аппендицит. - К.: Здоров'я, 1993. – 136 с.

24. Боровский Е.В., Данилевский Н.Ф. Атлас заболеваний слизистой оболочки полости рта. - М.: Медицина, 1991. - 420 с.

25. Браславец А.Я., Федорович А.С. Неотложная неврология в алгоритмах и таблицах: Учебное пособие для студентов и врачей-интернов. – Харьков, 2000. – 67 с.

26. Браунвальд Е. Внутренние болезни. В 5-ти томах / Пер с англ. - М.: Медицина,

1997.

27. Василюк М.Д. і інші. Ускладнені виразки шлунка та 12-палої кишки.

- Ів.-Франківськ, 1998. - 93 с.

  1. Васюк В.Л., Шубравский А.А., Сплавский О.И. Методика клинического обследования больного. – Черновцы: Місто, 2006. – 136 с.

29. Вдовиченко В.І. Клінічна гастроентерологія.- Львів: Вільна Україна,1997.–196 с.

30. Виленський Б.С. Неотложные состояния в невропатологии: Руководство для врачей. - Л.: Медицина, 1986. - 304 с.

31. Виничук С.М. Судинні захворювання головного та спинного мозку.- Київ, 1996.

-114 с.

32. Витрук С.К. Пособие по функциональньгм методам исследования сердечно-

сосудистой системы. - К.: Здоров'я, 1990. - 223 с.

33. Вихляева Е.М. Руководство по зндокринной гинекологии. - М.: МИА, 1998. – 765 с.

34. Вітенко І.С., Чабан О.С., Бусль О.О. Сімейна медицина: психологічні аспекти

діагностики, профілактики і лікування хворих. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. -186 с.

35. Внутрішні хвороби / За ред. проф. І.М.Ґанджі, проф. В.М.Коваленка. –

Киев: Здоров’я, 2002. – 999 с.

36. Возіанов О.Ф., Люлько О.В. Урологія: підручник. - К.: Вища школа, 1993.-632 с.

37. Волков В.Т., Стремис А.К. Бронхиальная астма. - Томск: Сибирский университет, 1996. - 586 с.

38. Выявление, консервативнеє лечение и диспансеризация детей с вывихом бедра и дисплазией тазобедреного сустава (метод. рекомендации) / Ганько И.И., Шевченко С.Д., Гнатов В. И. и др. - К., 1991. - 13 с.

39. Ганджа И.М., Сахарчук В. М.. Свирид Л.М. Системные болезни соединительной

ткани. - К.: Вища школа, 1988. - 270 с.

40. Гасилин В. С., Сидоренко В. В. Стенокардия. - М.: Медицина,1993. - 238 с.

41. Гастроентерологія / Під ред. А.П. Пелещука. -К.: Здоров'я, 1995.- 620 с.

42. Герасун Б. Вірусний гепатит В. - Л., 1993. - 74 с.

43. Гиткина Л. С. Нефрология в терапевтической практике. - Минск, 1994.- 480 с.

44. Гломерулонефрит / Под ред. А. И. Дядыка. - К.: Здоров'я, 1991. - 252 с.

45. Глушко Л.В., Волошинський О.В., Тітов І.І. Алгоритми надання невідкладної

допомоги у критичних станах. – Вінниця, 2004. – 199 с.

46. Гогин Е. Е. Болезни перикарда. - М.: Медицина, 1979. - 246 с.

47. Григорьев П.Я., Яковенко А.В. Клиническая гастроентерология. – М.:

Медицинское информ. агентство, 2001. – 693 с.

48. Грицай Н.М., Литвиненко Н.В., Фисун Ю.О. Неврологічні захворювання у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для сімейних лікарів, лікарів-інтернів, студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівня акредитації. – Полтава, 2002. – 200 с.

49. Грицюк А.Й., Иванов Е.П. Руководство по гематологии. - Минск, Беларусь, 1991. -250 с.

50. Дегтярева И.И. Заболевания органов пищеварения. - К., 2000. - 321 с.

51. Денисюк В.И., Серова В.В. Болезни сердца и сосудов, резистентные к лечению.

Практическое руководство для врачей. – Винница: Логос, 1998. - 200 с.

52. Детские болезни в вопросах и ответах Под ред Шеффер и др. – СПб.: Питер Пресс, 1996. – 320 с.

53. Диагностика и лечение внутренних болезней / Под общ. ред. Ф.И.Комарова. В 3-х томах. - М.: Медицина, 1996.

54. Дитячі хвороби / За ред. проф. В. М. Сідельнікова, проф. В.В.Бережного. -

К..:Здоров'я, 1999. – 734 с.

55. Дощицын В.Л. Лечение аритмий сердца. - М.: Медицина, 1993. - 317 с.

56. Дранник Г. Н. Клиническая иммунология и аллергология. - Одесса: Астро

Принт, 1999. – 604 с.

  1. Дуба И.В., Дуба В. И. Клиническое акушерство. - Минск: Вышейшая школа, 1997.- 604 с.

58. ДубицкийА.Е., Семенов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. - К.: Здоров'я,

1993. – 464 с.

59. Ефімов А.С., Сергієнко О. О. Діабетичні макроангіопатії. - К.: Вид-во Укр. ін-ту

ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка, 1994. – 128 с.

60. Еренков В.А. Клиническое исследование ребенка. – К.:Здоровье,1984.-336 с.

61. Журавель В.И. Основы менеджмента в системе здравохранения.- К.,1994.–336 с.

62. Заболотний Д. І., Мітін Ю.В., Драгомирецький В.Д., Базаров В.Г., Безшапочний

С.Б. Отоларингологія: Підручник для студентів вищих навчальних медичних

закладів III і IV рівнів акредитації. - К.: Здоров'я, 1999. - 368 с.

63. Закон Верховної Ради України "Основи законодавства України про охорону

здоров'я" від 19 листопада 1992 року.

64. Закон Верховної Ради України "Про забезпечення санітарного та епідемічного

благополуччя населення " від 24 лютого 1994 року.

65. Замотаев И.П. Клиническая фармакология антибиотиков и тактика их

применения. II издание дополненное. - М.: Медицина, 1991. - 215 с.

66. Зверькова Ф.А. Болезни кожи у детей. - СПб., 1994. - 221 с.

67. Змушко Е.И. и др. Клиническая иммунология. Руководство для врачей. – СПб-Москва-Харьков-Минск, 2001. – 574 с.

68. Игнатова М.С., Вельтищев Ю.Е. Детская нефрология. – М.:Медицина, 1989. – 456 с.

69. Избранные вопросы рсвматологии в клинике внутренних болезней. В 2-х то­мах /

Под ред. В.В.Коваленко. Н.Н.Шубы. - К.: Б.и., 1994.

70. Интенсивная терапия: Пер. с англ. // Гл. ред. А.И. Мартынов. - М.: Медицина,

1998. - 639 с.

71. Интенсивная терапия в педиатрии: Учебно-методическое пособие. Под ред.

Пешего Н.Н. - Полтава, 1995. – 239 с.

72. История менеджмента: Учебное пособие/ Под ред. Д.В. Валового. – М.:

ИНФРА, 1997. - 256 с.

73. Ільницький І.Г., Мельник В.М., М'ясников В.Г. Фтизіатрія. - К., 1996. – 250 с.

74. Кардиология в таблицах и схемах / Под ред. М.Фрида, С.Грайис: Пер. с англ. -

М.: Практика, 1996. - 736 с.

75. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. - М.: 1996.- 654 с.

76. Карлов В.А. Эпилепсия. – М.: Медицина, 1990.- 327 с.

77. Кира Е.Ф., Пономаренко Г.Н.. Скворцов В.Г., Цвелев Ю.В. Практический

справочник акушера-гинеколога. - СПб.: Стройлеспечать, 1997. – 312 с.

78. Кіцера О.. Борисов О.. Бариляк Ю., Кривобок Б. Пропедевтика отоларинголо­гії.

- Л., 1993. – 180 с.

79. Кіцера О., Рудий Р.. Левицька О. і ін. Ліки в оториноларингології. - Л.: Медицина світу, 1999. – 408 с.

80. Кіцера 0.0. і співавт. Клінічна оториноларингологія. Підручник.- Л.,1998.– 256 с.

81. Клиническая иммунология. Руководство для врачей / Под ред. Е.И. Соколова. - М.: Медицина, 1998. - 272 с.

82. Клиническая фармакология / Под ред. проф. В. Т. Кукеса. - М.: изд. ММА, 1991.

– 444 с.

83. Клиническая фармакология и фармакотерапия в ревматологии / Под ред. В. Н.

Коваленко, П.А.Ангелуцы, А.П.Викторова. - К.: Б. и., 1995. – 504 с.

84. Клиническая зндокринология: Руководство для врачей / Под ред. Н.Т.Старковой. - М.: Медицина, 1991. – 512 с.

85. Клинические аспекты иммунофармакологии /В.И. Кресюк, Ю.И. Бажоро, С.С.

Быбалова. - Одесса, 1993. - 208 с.

86. Клініка Віллса. "Діагностика і лікування очних хвороб". Дугласс Каллом,

Бенджамін Чанг. - Медицина світу, Львів, 1999. - 246 с.

87. Кнышов Г.В., Бендет Я.А. Приобретенные пороки сердца. - К.: Здоров'я, 1997.

– 279 с.

88. Коваленко В.Н., Несукай Е.Г. Некоронарогенные болезни сердца. Практическое руководство / Под ред. проф. В.Н.Коваленко. – Киев: Морион, 2001. – 479 с.

89. Ковальчук Л.Я. і співавт. Шпитальна хірургія. -Тернопіль, 1999. - 392 с.

90. Кожные и венерические болезни: Руководство для врачей, в 2-х томах, ІІ-е изд.,

перераб. и доп., т. 1,2 / Под ред. Ю.К.Скрипника, В.Н Мордовцева. - М.: Медицина, 1999. - 800 с.

  1. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьв С.О. та ін. Невідкладні стани. – Чернівці, 2005. – 134 с.

92. Корзюк Л.С., Ландышев ЮС. Адо В.А. Клиническая пульмонология. Уч. пособие. – Благовещенск, МЗ РСФСР, 1991. - 118 с.

93. Костюченко А.Л. Угрожающие жизни состояния в практике врача первого

контакта: Справочник. – СПб: Специальная литература, 1999. – 256 с.

94. Кохан І. Імунологія. - К.: УКСП "Кобза", 1994. - 944 с.

95. Кравченко В. Г. Шкірні та венеричні захворювання. - К.: Здоров'я, 1995. - 304 с.

96. Краснов В.В. «Новые» инфекционные болезни у детей. – Н.Новгород:

НГМА,1999. - 72 с.

97. Крижанівський В. О. Діагностика та лікування інфаркту міокарда. - Київ:

Фенікс, 2000. - 451 с.

98. Крылов А. А., Земляков А. Г., Михайлович В. А.. Иванов А. И. Неотложная

гастроэнтерология: руководство для врачей. - СПб.: Питер Паблишинг, 1997. –

512 с.

99. Кузьмина К.А.. Лечение пчелиным медом и ядом. - К., 1992. - 96 с.

100. Кулачковский Ю.В., Савула М.М. Дифференциальная диагностика туберкулеза

легких. - К., 1983. – 135 с.

101. Кушаковский М.С. Аритмии сердца. - СПб.: Гиппократ, 1992. - 544 с.

102. Кушаковский М.С. Гипертоническая болезнь и вторичные артериальные

гипертензии. - М.: Медицина, 1996. - 217 с.

103. Кушаковский М.С., Журавлева Н.Б. Аритмии й блокади сердца: атлас

электрокардиограмм. - Л.: Медицина, 1983. - 340 с.

104. Лайко А.А. Дитяча отоларингологія. Підручник для лікарів-інтернів, курсантів

післядипломної освіти. - К.: Здоров'я, 1998. - 462 с.

105. Липшульц Л., Клайіман И. Урология для врачей общей практики: Пер. с англ. –

СПб., М., Харьков, Минск, 1997. - 210 с.

106. Лікування туберкульозу / Ю. Г. Фещенко, І.Г.Ільницький, В. М. Мельник,

В.Г.М'ясников. - К., 1996. - 120 с.

107. Лобзин Ю.В., Казанцев А.П. (ред.). Руководство по инфекционным болезням. –

СПб.: ТИТ “Комета”, 1996. - 720 с.

108. Лопатнік Н.О. Урологія. - М., 1998.

109. Лукьянова Е.М. Рахит у детей.-К.: Здоровье,1990. - 190 с.

110. Ляшук П.М. Клінічна ендокринологія: Навчальний посібник. – Чернівці: Мед.

інститут, 1996. – 100 с.

111. Мадьяр И. Дифференциальная диагностика заболеваний внутренних органов.

Издательство АН Венгрии. - Будапешт, 1987. - Т. 1-2. - 1154 с.

112. Мазурин А.В. и др. Общий уход за детьми: Учеб.пособие для студ.мед.вузов.

- М.: Медицина,1998. – 296 с.

113. Мазурин А.В. Учебное пособие по питанию здорового ребенка. - М.: Медицина,

1990. – 208 с.

114. Майданник В.Г. Диагностика и лечение заболеваний почек у детей. К.:

Супрамед, 1993.- 136 с.

115. Майданник В.Р. Педиатрия. Учебник для студентов. - К.: АСК, 1999. - 825 с.

116. Мак Нелли П.Р. Секреты гастроэнтерологии. Пер. с англ. - М., СПб.: Невский

диалект, 1998. – 1023 с.

117. Маколкин В.И. Приобретенные пороки сердца. - М.: Медицина, 1986. - 254 с.

118. Маколкин В. И., Овчаренко С.И. Внутренние болезни.- М.: Медицина,1994.

– 410 с.

119. Мала Л.Т., Волков В.І., Коваль С.М. Невідкладна допомога в кардіології. - Київ:

Здоров'я, 1999. – 320 с.

120. Малая Л. Т., Латогуз И. К. Ритмы сердца. - Харьков: Основа, 1993. - 655 с.

121. Мандел В.Д. Аритмии сердца: механизмы, диагностика, лечение. - М.:

Медицина, 1996. - Т. 1-3. - 1140 с.

122. Марк А. Грабер, Меттью Л. Лантерньер. Довідник сімейного лікаря. Четверте

видання. Наукові редактори: доктор Ігор Галярник (США), доктор Людмила

Порохняк-Гановська (Україна). Міжнародна організація „Жіноча громада”. –

Київ, 2003. - 730 с.

123. Маркова И. В., Шабалов Н.П. Клиническая фармакология новорожденных. –

СПб.:Сотис, 1993. – 430 с.

124. Масляк В. М. і інші. Практична проктологія. - Л., 1993. – 386 с.

125. Матеріали Української Кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска.

Термінологія, нові класифікації, стандарти діагностики і лікування хвороб

органів кровообігу. – Київ, 2002. – С. 33-46.

126. Машковский М.Д. Лекарствснные средства: в 2-х томах, 14-е изд., перераб.,

исп. и доп. - М.: Новая волна, 2000.

127. Медицина дитинства / За ред. П.С. Мощича. - К.: Здоров'я, 1994. - Т. 2. - 760 с.

128. Мерта Дж. Справочник врача общей практики. - М., 1998. - 1230 с.

129. Методичні рекомендації по реанімації та наданню невідкладної допомоги при

деяких критичних станах у дітей (для студентів медичного факультету).

– Чернівці,1999.-30 с.

130. Минеджян Г. 3. Сборник по народной медицине и нетрадиционным способам

лечения. - М.: Серда-Пресс, 1999. - 510 с.

131. Михайленко О.Т., Степанківська Г.К. Гінекологія.-Київ: Здоров’я.-1999.-450 с.

132. Михайлов И.Б. Настольная книга врача по клинической фармакологии:

руководство для врачей. - СПб.: Фолиант, 2001. – 735 с.

133. Михайлов И.Б., Маркова И.В. Лекарственные средства в педиатрии. – СПб.:

Питер, 2002. – 320 с.

134. Михельсон А.А. и соавт. Коматозные состояния у детей.-М.:Медицина,1998.

135. Мишарев О.С. Интенсивная терапия и реанимация тяжелобольных детей:

Учебное пособие. – Мн.: Выс. шк., 1995. – 201 с.

136. Мостюк Л.І.. Маріевський В.Ф., Прокопів О. В. Дифтерія.- Л.: Світ,1996.– 205 с.

137. Мощич П.С., Жарикова З.Н., Левченко Л.Н.. Борисенко М.И. Диспансерное

наблюдение здоровых детей в условиях поликлиники. -К.: Вища школа, 1989. –

140 с.

138. Мулька О. Довідник сімейного лікаря. Мед. газета України. - Л., 1997. -181с.

139. Мурашко В.В.,Струтынский А.В. Электрокардиография.- М: Медпреса,1998.-

320 с.

140. Наказ МОЗ України № 117 від ЗО червня 1994 року "Про порядок виписування

рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з

аптек".

141. Наказ МОЗ України № 208 від 20.09.1993 року "Тимчасові кваліфікаційні

характеристики фахівців з лікарських спеціальностей".

142. Настольная книга семейного врача: Неотложная помощь. Болезни и их лечение.

Лекарственные препараты – Х.: “Орбита” – “Каравелла”, 2001.– 656 с.

143.Настольная книга семейного врача: Справочник. Фитотерапия, Народная

Медицина. Питание и здоровье / Под ред. Литовченко К.А.– Харьков: Орбита,

2003.- 608 с.

144. Наумова В.И., Папаян А.В. Почечная недостаточность у детей. - СПб.:

Медицина, 1991. - 288 с.

145. Невідкладні стани / За ред. д.м.н. Регеди М.С. – Львів. – 2001. – 588 с.

146. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології / Степанківська Г.К.,

Венцківський Б.М., Тимошенко Л.В. та ін.; За ред. Г.К.Степанківської,

Б.М.Венцківського. - К.: Здоров’я, 2000. - 672 с.

147. Невідкладні стани в кардіології / Переклад з англ. за ред. Едварда К. Чанга. - К.,

1997. – 415 с.

148. Невідкладні стани в клінічній практиці та їх лікування / Ред. Є.Х. Заремба. - Л.,

1998. – 34 с.

149. Немедикаментозные методы лечения в клинике внутренних болезней / Под ред.

Серебриной Л.А. - К., Здоровье, 1993. - 240 с.

150. Неонатологія: навчальний посібник для практичних занять зі студентами

медичних навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації / Безруков Л.О.,

Волосовець О.П., Шунько Є.Є. та ін. – Чернівці, 1999.- 235 с.

151. Неонатология / Пер. с англ. под ред. Т.Л. Гамеллы, М.Д. Канигам. - М.:

Медицина, 1995. - 640 с.

152. Неотложные состояния в акушерско-гигекологической клинике. Методические

рекомендации. Под редакцией К.В.Воронина.-Днепропетровск,1991. - 117 с.

153. Неотложные состояния в педиатрии / За ред. В.М. Сидельникова. – 2-ге вид.,

перероб. та доп. – Київ: Здоров’я, 1994. – 608 с.

154. Неотложные состояния и экстренная медицинская помощь: Справочник / Под.

ред. Е.И.Чазова. - М.: Медицина, 1990. - 640 с.

155.Неотложные состояния у детей: Справочник / Ю.Е.Вельтищев, Ю.М.Кобринский. – М.: Медицина, 1994. – 272 с.

156. Неотложная терапия на этапе ПМП / Под ред. В.М.Мавродия. - Одесса:

Фотосинтетика, 1999. - 57 с.

157. Неотложная урология и нефрология / Под ред. А. В.Люлько. - Київ: Здоров'я,

1996.- 288 с.

158. Нервові хвороби. Пер. з рос. /За ред. О.А. Яроша.– Київ: Вища школа,1993.

- 487 с.

159. Нетяженко В.З. Застосування тимчасової і постійної електростимуляції при

порушеннях ритму та провідності серця. - К.: Здоров'я, 1995. - 44 с.

160. Нефрология: руководство для врачей. В 2-х т. / Под ред. И.Е. Тареевой. - М.:

Медицина, 1995. - Т. 2. - 582 с.

161. Общепрактическая и семейная медицина. / Под ред. Михаля М. Кохена.

Переклад: "Беларусь", 1997.

162. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Практ. рук-во в 3-х

томах. - Т. 1. - Витебск, 1998. - 535 с.

163. Окороков А.Н. Диагностика и лечение болезней внутренних органов. Практ.

руководство в 3-х т. - Т. 2. – Витебск: Белмедкнига, 1998. - 576 с.

164. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Практ. рук-во в 3-х

томах. Лечение органов дыхания. - Т. 1. – Минск: Вышейшая школа. –

Витебск: Белмедкнига, 1997. - 533 с.

165. Окорокок А.Н. Лечение болезней внутренних органов: в 3-х томах.-Т. 3, кн. 2:

Лечение болезней системы крови. -Мн, Выш. шк., Витебск, 1997. - 465 с.

166.Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов. Практическое

руководство в 3-х томах. – Минск: Вышейшая школа, 1997. - Т. 2. - 596 с.

167. Онкологія / Б. Т. Білинський, Ю.М. Стернюк, Я.В. Шпарник та ін. - Л.:

Медицина світу, 1998. - 272 с.

168. Організація первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної

медицини в Україні: сучасний стан та нормативно-правові документи, що

регламентують роботу сімейних лікарів. Довідник-посібник для лікарів

загальної практики – сімейної медицини / О.І.Висоцька, Ю. В. Вороненко,

Н.Г.Гойда та ін.- К.: Софія - А, 2001.-112 с.

169. Орлов В.Н. Руководство по электрокардиографии.- М.: Медицина,2000. – 526 с.

170. Основи діагностики, профілактики та лікування ендокринних захворювань.

Навчальний посібник / Під ред. проф. Томашевського Я.І. - Л.: Наукове

товариство ім. Шевченка, 1999. -215 с.

171. Остапчук В.С. Фитотерапия заболеваний почек и мочевыводящих путей. -К.:

Укр. сов. энцикл., 1991. - 30 с.

172. Остеопороз / Корж А.А., Дедух Н.В., Шевченко С.Д. Диагностика и

консервативное лечение заболеваний и повреждений опорно-двигательной

системы. Кн. 1. - Харків, 1995. - 49 с.

173. Очні хвороби (підручник для студентів медичних вузів) / Г.Д. Жабоедов. - К.:

Здоров'я, 1999. – 588 с.

174. Пайков В.Л. и др. Гастроэнтерология детского возраста в схемах и таблицах:

справочное руководство.- СПб.: Спец. Лит-ра.1998.-534 с.

175. Паньків В.І. Цукровий діабет у практиці терапевта. - К., 1994. - 160 с.

176. Паул Н., Дворкин М. Педиатрия. Руководство для врачей и студентов. Пер. с

англ..- М.: 1996. – 630 с.

177. Педиатрия. Под ред. Дж. Грефе. Пер. с англ. - М.: Практика, 1997. - 466 с.

178. Педиатрия. Руководство для врачей и студентов / Пер. с англ. Под ред. Н.Н.

Володина- М.: ГЭОТАР, 1996. - 833 с.

179. Педіатрія. С.К. Ткаченко, Р.І. Пацюрко, Ю.С. Коржинсъкий та інші. - К.:

Здоров'я, 1999. - 520 с.

180. Пелещук А.П. и др. Фунциональные заболевания пищеварительной систе­мы. –

К.: Здоров'я, 1995. - 200 с.

181. Передерий В. Г. и соавт. Клиническая оценка биохимических исследований при

заболеваниях внутренних органов. - К.: Здоров'я, 1993. - 192 с.

182. Перельман М.И. и др. Туберкульоз: Учебник. - М.: Медицина, 1990. -220 с.

183. Пиманов С.И. Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь. – М.: Мед. книга,

2000. – 377 с.

184. Покровский В. И. (ред.). Инфекционные болезни. Руководство для врачей. - М.,

1996. - 528 с.

185. Поліклінічна справа і сімейний лікар / За ред. Є.Я.Склярова, І.О.Мартинюка,

Б.Б.Лемішка. – Київ: Здоров’я, 2003. – 627 с.

186. Поляченко О.М., Сердюк А. М., Приходський О.О. Соціальна медицина, органі­

зація та економіка охорони здоров'я. - Тернопіль, Київ, Вінниця, 1997. - 328 с.

187.Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной системы. Рук-во для

врачей. - М.: Медицина, 1989.- 485 с.

188. Посібник для практичних занять з анестезіології та реаніматології / Під ред.

Усенко Л.В. - К.: Здоров'я, 1993. - 316 с.

189. Посібник з внутрішніх та інфекційних хвороб / За ред. О.О. Абрагамовича. - Л.,

1999. - 463 с.

190. Практикум з психології / І.С. Вітенко, І.Й.Влох, О.К.Напреенко та ін. - Київ-

Львів: Еліот, 2001. - 144 с.

191. Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики / Под ред.

Денисова И. – М.: Гэотар, Медицина, 2001. – 720 с.

192. Практическое руководство по нефрологии / Под ред. проф. А.С.Чижа.

- Минск: Вышэйшая школа, 2001. – 639 с.

193. Практична колопроктологія / В. М. Масляк, М.П. Павловський, Ю.С.

Лозинський, І.М. Варивода. - Л.: Світ, 1993. - 144 с.

194. Приходько В.С. Неревматичекие кардиты у детей.-К.:Здоровье,1990. - 196 с.

195. Пропедевтика детских болезней:Учебник для студентов мед.вузов /

А.А.Баранов, Е.В. Андрющенко, Л.К.Баженова и др.-М.:Медицина,1998.-336 с.

196. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги в разі невідкладних станів /

В.Ф.Москаленко, Г.Г.Рощін, Л.М.Анкін та ін. – Київ: Фарм-Арт, 2001. - 111 с.

197. Профилактика сахарного диабета: Доклад Исследов. группы ВООЗ. - М.:

Медицина, 1995. – 136 с.

198. Пыцкий В.И., Адрианова Н.В., Артомасова А.В. Аллергические заболевания, -

М.: Медицина, 1991. – 360 с.

199. Рачинский В.Г.,Таточенко А. Руководство по пульмонологии детского

возоаста.- М.: Медицина,1990.-356 с.

200. Ревматические болезни. Руководство для врачей / Под ред. В.А. Насоновой. –

М.: Медицина, 1997. - 520 с.

201. Ревматологія. Навчальний посібник / І.М. Гаиджа, В.М. Коваленко, Г.І.

Лисенко та ін. - К.: Здоров'я, 1996. - 304 с.

202. Регеда М.С. Невідкладна допомога в пульмонології. – Львів, 2000. – 161 с.

203. Рис Дж. Диагностика болезней дыхания. Пер. с англ. - М.: Медицина, 1992.

204. Робертон Р.К. Практическое руководство по неонатологии / Пер. с англ. - М.:

Медицина, 1998. - 514 с.

205. Ромоданов А.П., Мосийчук М.М., ЦимбалюкВ.І. Нейрохірургія. - К.: Спалах,

1998. - 253 с.

206. Ротар В.І. Серцево-легенево-церебральна реанімація: Навчально-методичний

посібник. – Чернівці: БДМА, 2000. – 80 с.

207. Рудень В. В. Страхова медицина і медичне страхування: Навч. посібник. - Л.:

Обласна книжкова друкарня, 1999. - 304 с.

208. Руководство для врачей и студентов. Терапия / Пер. с англ. и ред. акад. А.Г.

Чучалина. - М.: ГЭОТАР, 1997. - 720 с.

209. Руководство по ВМС для программы планирования семьи / Под ред. Поел

Макинтош. –Jupcego Согрогаtion (второе издание). Ваltimora, 1993. - 120 с.

210. Руководство по клинической лабораторной диагностике. В 3-х т./ Под ред. М.А.

Базарновой, А.И. Воробьевой. - К.: Вища школа, 1991. - 786 с.

211. Руководство по неонатологии / Под ред. Г.В. Яцик. - М., 1998. - 340 с.

212. Руководство по педиатрии (Неотложная помощь и интенсивная терапия) / Под

ред. М. Роджерса, М. Хелфаера. – СПб: Питер, 1999. – 1120 с.

213. Руководство по урологии. В 3-х т. / Под ред. Н.А. Лопаткина. - М.: Медицина,

1998. - 520 с.

214. Руксин В.В. Неотложная кардиология. - СПб: Невский диалект, 1997. - 471 с.

215. Савуля М.М. та ін. Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври.

- Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 222 с.

216. Савула М.М., Ладний О.Я. Туберкульоз. - Тернопіль, 1999. - 322 с.

217. Самосюк И.З., Лысенюк В.П. Акупунктура. Энциклопедия. - К.: Аст-Пресс,

1994. - 541 с.

218. Сафар П., Бичер Н. Дж. Сердечно-легочная и церебральная реанимация. Пер. с

англ. - М.: Медицина, 1997. - 256 с.

219. Сахарный диабет / О.И. Бриндак, В.П.. Черных, В. Ф. Черных и др. - Харьков,

1994.-128 с.

220. Свищенко Е.П., Коваленко В.Н. Артериальная гипертензия. Практическое

руководство. - К.: МОРІОН. - 527 с.

221. Семенков А.Л., Горбулин А.Е. Плевриты. - К.: Здоров'я,1993. –180 с.

222. Семкина И. Системные васкулиты. - М.: Медицина, 1991. - 203 с.

223. Сергіенко О.О., Макар Р.Д. Практична ендокринологія.- К., Львів,1997. – 272 с.

224. Сигидин Я.А., Гусева Н.Г., Иванова М.М. Диффузные болезни соединительной

ткани. - М.: Медицина, 1994. - 644 с.

225. Сидоренко Е.Н. Клиническая аллергология. - К.: Здоров'я, 1991. - 258 с.

226. Сімейна медицина. 36 тестів комп'ютерного контролю знань лікарів-інтернів зі

спеціальності “Сімейна медицина” / Є.Х.Заремба, М Р. Гжегоцький, Р.І. Орач

та ін. - Львів: Обласна книжкова друкарня, 2000. - 305 с.

227. Сімейна медицина / За ред. проф. В. Б. Гощинського, проф. Є. М. Стародуба. –

Тернопіль: ТДМУ, 2005.- С. 15-292.

228. Сімейна медицина / За ред. проф. В.Г.Передерія, проф. Є.Х.Заремби. Київ:

Здоров’я, 2005. – С. 18-292; 757-791.

229.Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина І / Гол. ред.

Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

230.Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина ІІ / Гол. ред.

Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

231.Справочник семейного доктора / Н.Зрячкин, А.Суворов, Е.Потапова и др. – М.:

ЭКСМО, 2005. – 1040 с.

232. Сіренко Ю.М. Артеріальна гіпертензія, 2002 (Посібник для лікарів). Видання

друге, доповнене. – Київ: Морион, 2002. – С. 78-86.

233. Сміян І.С. Педіатрія: цикл лекцій. – Тернопіль: Укрмедкнига. 1999. – 712 с.

234. Синдромная диагностика в педиатрии: Справ очник / Под ред А.А.Баранова.-

М.: Медицина,1997.-316 с.

235. Скорая и неотложная медицинская помощь / Под ред. проф. И.С.

Зозули, проф. И.С.Чекмана. – Киев: Здоров’я, 2002. – 728 с.

236. Скочій П.Г. Нервові хвороби (спеціальна частина). - Львів, 1995. - 606 с.

237. Сметник В.П., Тумилович Л.Г. Неоперативная гинекология. – М., 1997. –591 с.

238. Спадкові захворювання і природжені вади розвитку в перинатологічній

практиці: Навч. Посібник / В.М.Запорожан, А.М.Сердюк, Ю.І.Бажора та ін.-

К.:Здоров’я,1997.-356с.

239. Справочник врача общей практики. Н.П. Бочков, В.А. Насонов и др. / Под ред.

Н.Р. Палеева, - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002 в 2 т., т.1 – с.320-355.

240. Справочник по гематологии / Под ред. А.Ф. Романовой. - К.: Здоровье,1997.-

324 с.

241. Справочник по клинической эндокринологии / Под. ред. Е.А. Холодовой. –

Минск: Беларусь, 1998. - 510 с.

242. Справочник по лечению детских болезней / Под ред. М.В.Чичко. – 2-е изд. –

Мн.: Беларусь, 1999. – 703 с.

243. Справочник по стоматологии. - М.: Медицина, 1993. - 254 с.

244. Справочник практического врача. Скорая помощь.- М.: Советский спорт,1999.

- 640 с.

245. Справочник семейного врача. Педиатрия. / Под ред. Г.П. Матвейкова, С.И.

Тена. - Минск: Беларусь, 1997. - 768 с.

246. Спригинс, Дэвид и др. Неотложная терапия: Практ. рук. /Д. Спрингинс Генбере;

проф. Петриков С. – М.: Гэотар, Медицина, 2000. – 334 с.

247. Степанковская Г.К., Венцковский Б.М. Неотложное акушерство. - Київ:

Здоров'я, 1994. - 379 с.

248. Студеникин М.Н., Ладодо К.С. Питание детей раннего возраста. - Л.:

Медицина, 1993. - 240 с.

249. Суколин Г.И. Клиническая дерматология. - Спб.: Гарт-Курсив, 1995. - 384 с.

250. Сумин С.А. Неотложные состояния. 3-е издание. – М.: МИА, 2002. – 655 с.

251. Сучасна антимікробна терапія в клініці внутрішніх хвороб / За ред. проф. В.З.

Нетяженка. - К.: Щоквартальний науково-практичний журнал Асоціації

лікарів-інтерністів, вип. 2, 1999. - 247 с.

252. Сучасна технологія комплексного лікування бронхіальної астми у дітей

(методичні рекомендаці) / Ласиця О.І., Беш Л.В. - К., 1998. – 19 с.

253. Сушко Е. П., Новікова В.І. Неонатологія. Учебное пособие. – Минск: Высшая

школа, 1998 .- 357 с.

254. Сыркин АЛ. Инфаркт миокарда. - М.: Медицина, 1991. - 186 с.

255. Тейлор Джордж Дж. Основи кардіологічної практики: системний виклад для

терапевтів та лікарів родинної медицини (Переклад з англ.). - Тернопіль: Лілея,

1999. – 252 с.

256. Темник І., Ковалів Ю. Латентний дефіцит заліза і залізодефіцитна анемія. - Л.,

1998.-112с.

257. Терапия: руководство для врачей и студентов / Пер. с англ. под ред. А.Г.

Чучалина. - М.: ГЭОТАР Медицина, 1997. - 1024 с.

258. Тітов М.Б., Герасун Б.А.. Шевченко Л. Ю. Інфекційні хвороби: Підручник. - К.:

Вища школа, 1995. - 567 с.

259. Томашевский Я.І. та ін. Цукровий діабет. Діагностика, профілактика,

харчування, фітотерапія - Л., Ужгород, 1996. - 128 с.

260. Травматологія / Олекса А.П. - Л., 1996. - 406 с.

261. Трапезников Н.И., Майн А.А. Онкология. - М.: Медицина, 1992. - 432 с.

262. Трещинский А.И. Токсикоз беременных. - К., 1995. - 96 с.

263. Узгоджені рекомендації з лікування хронічної серцевої недостатності //

Український кардіологічний журнал. - 2001. - № 1, додатковий випуск. - 32 с.

264. Урология / Под ред. Н.А.Лопаткина. - М.: Медицина, 1992. - 496 с.

265. Усенко Л.В., Белый И.С., Березицкий Я.С. и др. Рецептурный справочник

анестезиолога-реаниматолога и хирурга - К.: Здоров'я, 1995. - 254 с.

266. Усов И.П.Здоровый ребенок: Справочник педиатра.-Минск.:Беларусь,1994.

- 448 с.

267. Усов И.Н., Чичков М.В., Астахова Л.Н. Практические навыки педиатра. - Мн.:

Выш. шк., 1990. - 400 с.

268. Фармакологический справочник / Под ред. Л.Ланса, Ч.Лейси, М.Голдмана: Пер.

с англ. - М.: Практика, 2000. - 728 с.

269. Фармакотерапия. В двух томах. – Харьков: Прапор, Изд-во НФАУ, 2000.

– 670 с.

270. Ферсмольд Ханс. Основні положення неонатології. - К., 1999. - 600 с.

271. Фещенко Ю.И. Бронхиальная астма. Диагностика и лечение. - К.: Здоров'я,

1997. -262 с.

272. Фещенко ЮІ. Негоспітальна пневмонія: антибактеріальна терапія // Укр.

пульмонол. журн. – 2003. - №2. – С. 18-31.

273. Фещенко Ю.І.. Мельник В.М. Туберкульоз легень в період епідемії: епі­деміоло-

гічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти.

- К.: Логос, 1998. - 284 с.

274. Фомина И.Г. Неотложная терапия в кардиологии.–Москва: Медицина,1997.–

256 с.

275. Хвороби органів травлення: діагностика і лікування / П.Я.Григорьев,

Є.М.Стародуб, Е.П.Яковенко та ін. –Тернопіль: Укрмедкнига,2000.– 448 с.

276. Хірургічні хвороби у практиці сімейного лікаря: Навчально-методичний

посібник / Під ред. С.І. Іващука, О.І. Іващука. – Чернівці, 2005.- 352 с.

277. Хирургия (руководство для врачей) / Под ред. Ю. М. Лопухина,

В.С. Савельева. - М., 1997. - 679 с.

278. Цыбулькин Э.К. Неотложная педиатрия в алгоритмах. – СПб: Питер Ком, 1998.

– 224 с.

279. Цыбулькин Э.К. Угрожающие состояния у детей. Экстренная врачебная

помощь: Справочник. – Изд. Второе, перераб. и доп.– СПб.: Специальная

литература, 1999.–216 с.

280. Чазов Е.И. Болезни органов кровообращения. - М.: Медицина, 1997. - 831 с.

281. Чанг Е. Невідкладні стани в кардіології / Переклад з англ. - К., 1997. - 415 с.

282. Чепкий А.П., УсенкоЛ.В. Геріатрична анестезіологія та реаніматологія. - Київ:

Здоров'я; 1994.-254 с.

283. Чепой В.М. Диагностика и лечение болезней суставов.- М.: Медицина,1990.-

304 с.

284. Чернецький В.К., Куліков Д.В., Дищук І.П., Паляниця В.М. та ін. Неврологічна

експрес-діагностика, організація та принципи поетапного лікування і

реабілітації при невідкладних станах в неврології та нейрохірургії в містах і

сільській місцевості: Методичні вказівки для студентів, лікарів-інтернів та

невропатологів. - Чернівці, 1993.- 62 с.

285. Чиркин А. А., Окороков А.Н., Гончарик И.И. Диагностический справочник

терапевта. - Минск, Беларусь, 1992. - 383 с.

286. Чучалин А.Г. Иммунология. Развивающиеся направления аллергологии. – М.:

Медицина, 1987. – 184с.

287. Чучалин А.Г., Цой А.Н., Архипов В.В. Фармакотерапия бронхиальной астмы

с точки зрения медицины, основанной на доказательствах // Тер. архив.- 2003.

Т.75, №3. – С. 73-77.

288. Шабалов Н.П. Детские болезни: Учебник. 5-е изд. В двух томах.- СПб.: Питер,

2002. - Т.І. – 823 с. – Т.2. – 736 с.

289. Шабалов Н.П. Неонатологія. - М.: Медицина, 1995. - 430 с.

290. Шайрс Д., Хеинен Б., Райс Д. Семейная медицина. Практическое руководство /

Перевод с англ. - М.: Мир, 1992. - 986 с.

291. Шевага В.М. Курс вибраних лекцій. - Л., 1996-1999. - 202 с.

292. Шерлок Ш.. Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей. Практическое

Руководство / Пер. с англ., под ред. 3. Апросиной. - М., 1999. - 864 с.

293. Шехтман М. М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беремен­ных. –

М., 1999. - 816 с.

294. Штайнигер У., Мюлендаль К.Э. Неотложные состояния у детей: Пер. с нем. –

Мн.: Выш. шк.,1996. – 512 с.

295. Шувалова Е. П. и соавт. Инфекционные болезни: Учебник. - М.: Медицина,

1995. - 656 с.

296. Шулутко Б.И. Болезни печени и почек. - СПб.: Ренкор, 1995. - 480 с.

297. Шулутко Б.И. Внутренние болезни: лекции для студентов и врачей. В 2-х то­

мах. – Спб: Гиппократ, 1994. - 986 с.

298. Щитовидная железа: Фундаментальные аспекты / Под ред. А.И. Кубарко,

Минский мед. ин-т. - Минск, 1998. - 356 с.

299. Эндокринология / Под ред. Н. Лавина: Пер. с англ.-М.: Практика, 1999.– 1128 с.

300. Энциклопедия семейного врача. Книга 1 / Серия «Медицина для Вас». – Киев:

Здоровье; Ростов н/Д.: Феникс, 2000.- 543 с.

301. Энциклопедия семейного врача. Книга 2 / Серия «Медицина для Вас». - Киев:

Здоровье; Ростов н/Д.: Феникс, 2000.- С. 517-537.

302. Эпилепсия у взрослых / Под ред. Болдырева В. В. - М.: Медицина, 1984.-236 с.

303. Яковлева О. А. Клиническая фармакология и дифференциальное лечение

бронхообструктивного синдрома. Учебное пособие. - Винница, 1993. - 192 с.

304. Янушкевичус З.И., Бредикис Ю.Ю. Нарушения ритма и проводимости сердца.

- М.: Медицина, 1984. - 286 с.

305. Янченко Е.Н., Греймер М.С. Туберкулез у детей и подростков. - Л.: Медицина,

1987. - 288 с.

306. Ященко Б.П. Дифференциальная диагностика заболеваний органов дыхания у

лиц пожилого и старческого возраста – К.: Здоров’я, 1979 – 216с.


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини “___” _____2007 р.(протокол № )

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні організаційно-методичної комісії з післядипломної освіти “___”____________ 2007 року (протокол № )

Голова організаційно-методичної комісії

з післядипломної освіти

д.мед.н., професор О.С.Полянська

Схожі:

Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с iconРуководство для врачей питер Санкт-Петербург Москва • Харьков • Минск 2000 А. Н. Родионов
...
Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с iconСправочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург: бхв-санкт-Петербург, 2004. 288 с. Кільк прим.: 1 уз
С/С++ в задачах и примерах: Примеры и исходные тексты программ с комментариями. Справочник по стандартным функциям языка С. Санкт-Петербург:...
Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с iconРуководство для врачей/П. Ар-жанцев, В. А. Виссарионов, Б. Н. Давыдов и др.; Под ред. А. И. Неробеева, Н. А. Плотникова. М.: Медицина, 1997. 288 с. I5Вn 5-225-01065-2
Охватывает всю верхнюю губу и концевой отдел носа. При этом предусматриваются две основные цели
Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с iconРуководство для врачей Москва Издательство Университета дружбы народов 1991 ббк 56. 12 Утверждено
П 82 Рефлексотерапия болезней нервной системы: Краткое руководство для врачей.— М.: Изд-во удн, 1991.— 154 с, ил
Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с iconУчебное пособие Издатели серии В. Г. Зусман, А. А. Фролов
«Свое и Чужое в европейской культурной традиции: литература, язык, музыка», Нижний Новгород: деком, 2000 (серия публикаций Австрийской...
Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с icon«профессиональное лингвообразование»
Нижний Новгород, Россия
Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с iconРуководство для врачей москва «медицина» 1997 ббк 54. 5 К. 28 Удк 616-036. 882-08: 615. 816 03
Данное руководство. Авторы располагают более чем 20-летним опытом исследований и практической работы, основанным на применении ивл...
Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с iconРуководство для врачей: в 3-х т.,Т. 1, под общей редакцией Ф. И. Комарова Г. М.: Медицина, 1997
Внутренние болезни под ред проф. Г. И. Бурчинского. – Киев, „Вища школа”, 1987. – 576 с
Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с iconМисюк Н. С., Гурленя А. М., Дронин М. С. Неотложная помощь в невропатологии Минск: «Вышэйшая школа» 1990 г. 272 с. Часть первая неврологические синдромы головная боль механизмы возникновения
Мисюк Н. С., Гурленя А. М., Дронин М. С. Неотложная помощь в невропатологии Минск: «Вышэйшая школа» 1990 г. 272 с
Руководство для врачей. Санкт-Петербург: Специальная литература,1996. 666 с. Айламазян Е. К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Нижний Новгород, 1997. 281 с iconПротокол проведение и оценивание итогового модульного контроля по|с| внутренней медицины (модуль №4)
Контроль умения диагностировать и оказывать помощь при неотложных|неотложных| состояниях|стане| (45 баллов|бала|)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи