В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол icon

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
НазваВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Сторінка8/8
>В.о. проректора з навчальної роботи<> <>професор Ю.Т. Ахтемійчу
Дата10.10.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8
^

Критерії оцінки вмінь та володіння лікарями-інтернами практичними навичкамиА. Робота з хворим

Оцінка “відмінно” ставиться лікарю-інтерну, який глибоко і досконало оволодів методикою опитування та фізичного обстеження хворого, відмінно володіє прийомами визначення симптомів захворювань внутрішніх органів (засвоєних згідно програми), вільно володіє діагностичними та лікувальними маніпуляціями, вміє скласти план лікування, знає об’єм і правильно інтерпретує дані додаткових (лабораторних, інструментальних, променевих) методів дослідження, вміє самостійно записувати і детально розшифровувати ЕКГ, ефективно проводити серцево-легеневу реанімацію.

Оцінка “добре” ставиться лікарю-інтерну, який глибоко оволодів методикою обстеження хворого, але допускає незначні помилки в порядку обстеження та інтерпретації результатів лабораторних та інструментальних методів обстеження, а також при проведенні діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

Оцінка “задовільно” ставиться лікарю-інтерну, який оволодів методикою обстеження хворих, але допускає суттєві порушення в порядку та методиці проведення фізичного та додаткових методів обстеження хворого, в інтерпретації результатів лабораторних та інструментальних методів дослідження, помиляється при виконанні окремих діагностичних та лікувальних маніпуляцій.

Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю-інтерну, який не засвоїв практичних навичок або неповністю опанував навички категорії А.


Б. Запис та інтерпретація ЕКГ.

Оцінка “відмінно” ставиться лікарю-інтерну, який вміє бездоганно записувати ЕКГ і безпомилково, послідовно, логічно розшифровує 3-5 електрокардіограм з різними видами патології, правильно і в повній мірі формулює ЕКГ-висновок.

Оцінка “добре” ставиться лікарю-інтерну, який методично правильно записав ЕКГ, розшифрував 3-5 ЕКГ, однак допустив окремі несуттєві помилки при інтерпретації 1-2 ЕКГ.

Оцінка “задовільно” ставиться лікарю-інтерну, який допустив помилки при реєстрації ЕКГ, дав в основному правильну оцінку ЕКГ, але зробив суттєві помилки при інтерпретації 3-4 ЕКГ.

Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю-інтерну, який не вміє самостійно записувати ЕКГ, допустив суттєві помилки у відповідях під час запису ЕКГ та при інтерпретації 4-5 ЕКГ.


В. Серцево-легенева реанімація.

Оцінка “відмінно” ставиться лікарю-інтерну, який досконало володіє методами діагностики клінічної смерті та термінальних станів, в повному обсязі володіє практичними навичками відновлення прохідності дихальних шляхів, штучного дихання та непрямого (закритого) масажу серця, безпомилково оцінює адекватність реанімаційних заходів на догоспітальному етапі, бездоганно володіє тактикою подальшої допомоги на госпітальному етапі.

Оцінка “добре” ставиться лікарю-інтерну, який добре володіє методами діагностики клінічної смерті та термінальних станів, володіє основними навичками по відновленню прохідності дихальних шляхів, штучного дихання та непрямого масажу серця, вірно оцінює ефективність реанімаційних заходів, безпомилково і послідовно визначає тактику допомоги на госпітальному етапі, але допускає окремі неточності у відповідях.

Оцінка “задовільно” ставиться лікарю-інтерну, який в достатній мірі володіє діагностичними критеріями клінічної смерті та термінальних станів, володіє практичними навичками по серцево-легеневій реанімації не в повному об’ємі, допускає помилки, які суттєво не впливають на повноцінність ресусцітації, орієнтується в тактиці допомоги на госпітальному етапі.

Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю-інтерну, який не засвоїв практичних навичок по діагностиці термінальних станів і серцево-легеневій реанімації, або допустив суттєві помилки, які призводять до неефективності ресусцітації.


^ Критерії оцінки теоретичних знань лікарів-інтернів та їх загальнопрактичної підготовки


Кожному лікарю-інтерну під час іспиту пропонується 150 тестових запитань (клінічних задач) із комп’ютерної атестаційної програми, підготовленої БДМА та НМУ і затвердженої МОЗ України.

Для відповіді на кожне запитання (клінічну ситуаційну задачу) дається час до 1 хвилини.

За 95-100% правильних відповідей - оцінка “відмінно”.

За ^ 85-94% правильних відповідей - оцінка “добре”.

За 75-84% правильних відповідей - оцінка “задовільно”.

За 74% і нижче правильних відповідей - оцінка “незадовільно”.

Оцінка “відмінно” ставиться лікарю-інтерну, який глибоко і досконало засвоїв теоретичний матеріал, може визначити етіологію, патогенез, клінічні особливості і варіанти захворювання, вільно проводить обгрунтування діагнозу, здійснює диференційну діагностику, може скласти детальний план лікування та реабілітації конкретного хворого (рішення клінічної ситуаційної задачі), надати невідкладну допомогу при захворюваннях внутрішніх органів, має глибокі знання з фармакодинаміки, фармакокінетики, знає протипокази, побічні дії ліків та їх диференційоване застосування, знає дози ліків в обсязі, що передбачений програмою, вміє виписувати рецепти та правильно оформити лист лікарських призначень конкретному хворому, вміє вирішити питання медико-соціальної експертизи (на всіх попередніх етапах державної атестації лікар-інтерн повинен мати всі або абсолютну більшість відмінних оцінок).

Оцінка “добре” ставиться лікарю-інтерну, який добре засвоїв теоретичний матеріал з усіх розділів терапії, має добру практичну підготовку, достатньо володіє знаннями з фармакодинаміки, фармакокінетики, побічної дії ліків, вміє їх застосовувати, знає дози ліків в обсязі, що передбачений програмою, але допускає неточності, вміє виписати рецепт на задану лікарську форму та оформити лист призначень конкретному хворому, допускає окремі неточності у відповідях та при вирішенні клінічної ситуаційної задачі.

Оцінка “задовільно” ставиться лікарю-інтерну, який має знання з основних питань терапії, задовільну практичну підготовку, але не засвоїв деталі, який знає механізм дії та побічні дії основних груп ліків, які передбачені програмою. Вміє правильно виписати рецепт та оформити лист лікарських призначень, допускає окремі суттєві помилки у відповідях та при вирішенні клінічної задачі.

Оцінка “незадовільно” ставиться лікарю-інтерну, який не знає значної частини матеріалу, допускає суттєві помилки при відповідях, не знає механізмів дії та побічних дій ліків, не вміє виписати рецепт на задану лікарську форму, допускає значні помилки при оформленні листа лікарських призначень, при вирішенні клінічної задачі, або не засвоїв практичних навичок.


Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 р. (протокол № 27)

^ Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ПМК з сімейної медицини 22 квітня 2009 р. (протокол № 4)

^ Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ОМК з післядипломної освіти 20 травня 2009 р. (протокол № 4)

^ Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н, професор В.М. Пашковський


Рекомендована література

 1. Алгоритми невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря /За ред. проф. С.В.Білецького, проф. Т.М.Христич, доц. С.І.Іващука, доц. Л.П.Сидорчук. – Чернівці: БДМА, 2004. – 325 с.

 2. Амосова Е.Н. Клиническая кардиология. В 2-х т. - К.:Здоров'я, «Книга Плюс»,1998. – 710 с.

 3. Андрущенко Е.В., Красовская Е.А. Клиническая фармакология в терапевтической практике. – Киев: Выща школа, 1992.- 368 с.

 4. Андрущенко Е.В., Красовская Е.А. Пособие по самоконтролю подготовки по внутренним болезням. – Киев: Здоров'я, 1992. – 234 с.

 5. Аритмии сердца: диагностика и лечение. Мешков А.П. - Н.Новгород: Изд.НГМА,1998. –134 с.

 6. Аронов Д.М. Лечение и профилактика атеросклероза. - М.: Триада-Х, 2000. - 412 с.

 7. Болезни органов дыхания: Руководство для врачей: В 4-х т. / Под ред. Палеева Н.Р. - М.: Медицина, 1990.

 8. Бронхиальная астма / Под ред. акад. РАМН А.Г.Чучалина; в 2-х т. - Агар, 1997.

 9. Бужієвська Т.І. Основи медичної генетики. Навчальний посібник.- Київ: Здоров’я, 2001. – 336 с.

 10. Буткевич О.М., Виноградова Т.Р. Инфекционный эндокардит. - М.: Старко, 1997. - 96с.

 11. Васюк В.Л., Шубравский А.А., Сплавский О.И. Методика клинического обследования больного. – Черновцы: Місто, 2006. – 136 с.

 12. Виноградов А.В. Дифференциальный диагноз внутренних болезней. Справочное руководство для врачей. - М.: 000 Мединформагенство, 1999.- 606 с.

 13. Вольный И.Ф., Постернак Г.И., Пешков Ю.В., Ткачева М.Ю. Экстренная медицинская помощь на догоспитальном этапе. – Луганск, 2006. – 223 с.

 14. Воронков Л.Г., Коваленко В.М., Рябенко Д.В. Хроническая сердечная недостаточность: механизмы, стандарты диагностики и лечения. - К.: Морион, 1999. -128 с.

 15. Гаврисюк В.К., Ячник А.И. Хроническое легочное сердце. - К, 1997. - 96 с.

 16. Ганджа І.М., Коваленко В.М., Лисенко Г.І., Свінцицький А.С. Ревматологія.- К.:3доров'я, 1996. - 304 с.

 17. Ганджа І.М., Лисенко Г.І. Некоронарогенні захворювання серцевого м'яза. - К.: Здоров'я, 1993. - 128 с.

 18. Глезер М.Г., Глезер Г.А. Справочник по фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний. - М.: Авиценна, 1996. - 564 с.

 19. Глушко Л.В., Волошинський О.В., Тітов І.І. Алгоритми надання невідкладної допомоги у критичних станах. – Вінниця, 2004. – 199 с.

 20. Григорьев П.Я. Диагностика и лечение хроничесих болезней органов пищеварения. - М.:Медицина, 1997. - 370 с.

 21. Гриппи Майкл А. Патофизиология лёгких. - СПб.: Невский диалект, 2000.- 336 с.

 22. Деденко И.К., Стариков А.В. Стрелко В.В. Эффективные методы лечения лучевых повреждений. - К.: Нора-Принт, 1996. – 412 с.

 23. Дзяк Г.В., Дрыновец Й.,Васильева Л.И.,Ханюков А.А Недостаточность кровообращения. - Днепропетровск, 1999. – 270 с.

 24. Дядык А.И. Волчаночный гломерулонефрит. - Донецк, 1995. - 196 с.

 25. Довідник сімейного лікаря / Під ред. Марк Д. Грабер, Метью Л. Лантерньер. - Київ, 2003. – С. 73-142.

 26. Елисеев О.М., Шехтман М.М. Беременность. Диагностика и лечение болезней сердца, сосудов и почек. - Ростов н/Д.: Изд-во Феникс, 1997. - 40 с.

 27. Енциклопедія сімейного лікаря / Під ред. А.С.Єфімова. В 2-х кн. - К.: Здоров'я, 1995.

 28. Зотуров М. Симптомы внутренних болезней. Серия «Цветные медицинские атласы» №1. Пер. с англ. - М.Mosby-Wolfe-Практика , 1997. - 439 с.

 29. Ивашкин В.Т., Трухманов А.С. Болезни пищевода. Патологическая физиология, клиника, діагностика, лечение. - М.: Триада-Х, 2000. – 184 с.

 30. Камышников В.С. О чем говорят медицинские анализы /Справочное пособие. – Минск: Беларуская навука, 1998. – 200 с.

 31. Кардиология в таблицах и схемах /Под ред. М.Фрида, С.Грайнс. Пер. с англ. - Москва,1996. – 736 с.

 32. Кнышев Р.В., Бендет Я.А. Приобретенные пороки сердца. - Киев, 1997. - 272 с.

 33. Коновчук В.М., Ротар В.І., Акентьв С.О. та ін. Невідкладні стани. – Чернівці, 2005. – 134 с.

 34. Крижанівський В.О. Діагностика та лікування інфаркту міокарда. – К.: Фенікс, 2000.- 450 с.

 35. Лечение и профилактика бронхиальной астмы: практическое руководство для организаторов здравоохранения и медицинских работников.- Подготовлено на основе публикации'"Лечение и профилактика бронхиальной астмы" и доклада "Глобальная стратегия по лечению и профилактике бронхиальной астмы" рабочей группой ВОЗ и Национального института сердца, легких и крови (США).- Киев: "Морион" лтд.,1998. - 48 с.

 36. Лифшиц В.М., Сидельникова В.И. Биохимические анализы в клинике: Справочник. - М:МИА, 1998. - 303 с.

 37. Логінов А.С., Парфенов А.И. Болезни кишечника: Руководство для врачей.- Москва: Медицина, 2000. - 632 с.

 38. Макарович А.Э. Заболевание органов дыхания: Учебное пособие.- Мн.: Выш.школа, 2000. - 363 с.

 39. Матеріали наукових праць 2 з'їзду фтізіатрів і пульмонологів. - Київ 20-23 жовтня 1998 р.

 40. Машковский М.Д. Лекарственные средства.- М., 2000.

 41. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. Руководство. - М: Медпресс, 1998. - 64 с.

 42. Мешков А.А. Аритмии сердца: диагностика и лечение.- Н. Новгород: Медкнига, 1998. – 111 с.

 43. Мурашко В.В., Струтынский А.В. Электрокардиография. Учебное пособие. - М.: МЕДпрес.,1999. - 312 с.

 44. Насонова В.А., Астапенко Н.Г. Клиническая ревматология. - М., 1997.

 45. Настольная книга семейного врача: справочник. Неотложная помощь. Болезни и их лечение. Лекарственные препараты / Под ред. Литовченко К.А., Уманской О.Н. – Харьков: Орбита-Каравелла, 2004.- 656 с.

 46. Настольная книга семейного врача: Справочник. Фитотерапия, Народная Медицина. Питание и здоровье / Под ред. Литовченко К.А.– Харьков: Орбита, 2003.- 608 с.

 47. Нефрологія /За ред. Л.А.Пиріга. - К.: Здоров'я, 1995. – 280 с.

 48. Общая врачебная практика / Под ред. С.А.Симбирцева, Н.Н.Гурина. - Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургской МАПО и «ЛИГА», 1996.- тт. 1-2.

 49. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практич. руководство. В 3-х т. - М.Н.: Виш. шк., Белмедкнига, 1998.

 50. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Руководство для врачей. В 3-х томах.- М.Н.: Виш. шк.+, Белмедкнига, 2000.

 51. Основи функціональної діагностики внутрішніх хвороб /Під ред. Сахарчука І. – Київ: Здоров’я, 2000. – 336 с.

 52. Поздняков Ю.М., Красницкий В.Б. Практическая кардиология: Справоч. пособие. М.: Сторка, 1996. – 450 с.

 53. Поліклінічна справа і сімейний лікар /За ред. Є.Я. Склярова, І. О. Мартинюка, Б. Б. Лемішко та ін. – К.: Здоров’я, 2003. - С. 76-208; 243-335.

 54. Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики /Под ред. Денисова И. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.- 334 с.

 55. Профілактика в первинних структурах охорони здоров'я. Посібник для поліпшення якості роботи.-Київ, 1999. – 165 с.

 56. Пыцкий В.И., Адрианова Н.В., Артомасова А.В. Аллергические заболевания. - Москва: Триада-Х,1999. - 270 с.

 57. Ревматические болезни. Руководство для врачей. /Под ред. В.А.Насоновой, Н.В.Бунчика. - М.: Медицина, 1996. - 520 с.

 58. Ревматические болезни: критерии диагностики и программы лечения /Под ред. Коваленко В.Н.. -К.: КомПолиС,1999. - 123 с.

 59. Рекомендації Українського товариства кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії /Посібник до Національної програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. - Київ, 1999. - 51 с.

 60. Рудень В.В. Домашній стаціонар терапевтичного профілю.- Львів.: Світ, 1995.- 200 с.

 61. Руководство по гастроэнтерологии в 3-х томах. /Под общ. ред. Ф.И.Комарова, А.Л.Гребенева. - М.: Медицина, 1995. - Т.1. Болезни пищевода и .желудка. - 1995. – 672 с. - Т.2. Болезни печени и билиарной системы. -1995. – 528 с.

 62. Руководство по профилактической деятельности врача общей практики (семейного врача) /Под ред. А.В.Шаврова, В.Г.Маймулова. - С-Пб.: Изд-во С-Пб гос. мед. акад. им. И.И.Мечникова,1997. - 298 с.

 63. Рябов С.И. Функциональная нефрология. - СПб.:Лань,1997. - 304 с.

 64. Самосюк И.3. и соавт. Нетрадиционные методы диагностики в терапии. - К.: Здоров'я, 1994.-238 с.

 65. Свищенко Е.П., Коваленко В.Н. Артериальная гипертензия. Практическлое руководство /Под ред. проф. В.Н.Коваленко. – Киев: Морион, 2001. – 527 с.

 66. Свищенко Е.П., Коваленко В.Н. Гипертоническая болезнь. Вторичные гипертензии /Под ред. проф. В.Н.Коваленко. – Киев: Либідь, 2002. – 503 с.

 67. Семейная медицина /Под ред. А.Ф.Краснова, Р.А.Галкина, Б.Л.Мовшович. – Самара: Самарский Дом печати, 1994. - тт.1-2.

 68. Сімейна медицина / За ред. проф. В. Б. Гощинського, проф. Є. М. Стародуба. – Тернопіль: ТДМУ, 2005.- С. 15-292.

 69. Сімейна медицина /За ред. проф. В.Г.Передерія, проф. Є.Х.Заремби. Київ: Здоров’я, 2005. – С. 18-292; 757-791.

 70. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина І / Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 71. Сімейна медицина: Збірник нормативних документів. Частина ІІ /Гол. ред. Заболотько В.М. – К.: МВЦ “Медінформ”, 2005. – 440 с.

 72. Справочник семейного доктора /Н.Зрячкин, А.Суворов, Е.Потапова и др. – М.: ЭКСМО, 2005. – 1040 с.

 73. Сыркин А.А. Инфакт миокарда. М.: 000 Мед. информ. агенство, 1998. - 398 с.

 74. Фармакотерапия неотложных состояний. Справочник / Пер. с англ. под ред. д.м.н., проф. М.К.Кеврн, к.м.н., доц. Ю.В.Алексеенко. - М.: Мед.лит., 1999. – 368 с.

 75. Хворостінка В.М. Факультетська терапія: Підручник.- Харків: Факт, 2000. – 888 с.

 76. Хегглин Р. Дифференциальная диагностика внутренних болезней / Пер. с нем. - М.: Медицина, 1997. – 794 с.

 77. Христич Т.Н. Хроническое легочное серце. - Черновцы: БДМА, 1999.- 93 с.

 78. Христич Т.М. Хронічний бронхіт, варіанти та геріатричні особливості перебігу, диференційована фармакотерапія. – Чернівці, 2001. – 225 с.

 79. Циммерман Франклин. Клиническая электрокардиография.- М.: Бином, 2000. – 448 с.

 80. Шпектор А.В., Васильева Е.Ю. Кардиология: ключи к диагнозу. М: Видар, 1998. - 336 с.

 81. Энциклопедия семейного врача. Книга 1 /Серия «Медицина для Вас». – Киев: Здоровье; Ростов н/Д.: Феникс, 2000.- 543 с.

 82. Энциклопедия семейного врача. Книга 2 /Серия «Медицина для Вас». - Киев: Здоровье; Ростов н/Д.: Феникс, 2000.- С. 517-537.Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 16 квітня 2009 р. (протокол № 27)

Завідувач кафедри сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ПМК з сімейної медицини 22 квітня 2009 р. (протокол № 4)

Голова ПМК з сімейної медицини

д.мед.н., професор С.В. Білецький


Схвалено на засіданні ОМК з післядипломної освіти 20 травня 2009 р. (протокол № 4)

Голова ОМК з післядипломної освіти

д.мед.н, професор В.М. Пашковський
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Схвалено на засіданні кафедри сімейної медицини 01 квітня 2009 року (протокол №25)
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено в о. проректора з навчальної роботи, Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету
Ю. Т. Ахтемійчук “ ” 2009 р. “ ” 2009 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. "Схвалено" Вченою радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Дитячі хвороби, урологія, проктологія, онкологія, травматологія І ортопедія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я, нервові...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р. " схвалено" Вченою Радою Буковинського державного медичного університету " " 2009 р протокол
Профілактична робота І контроль за станом здоров’я І розвитком дітей, харчування здорових та хворих дітей, медична генетика, фізіологія...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук 2009 р. «Схвалено» Вченою Радою Буковинського державного медичного університету 2009 р протокол
Дитячі хвороби, хірургічні хвороби, акушерство І гінекологія, планування сім’ї та репродуктивне здоров’я населення України, урологія,...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського професор державного медичного університету Ю. Т. Ахтемійчук " " 2009 р протокол
...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconВ. о проректора з навчальної роботи Вченою Радою Буковинського Професор Ю. Т. Ахтемійчук державного медичного університету " " 2009 р. " " 2009 р протокол
Тривалість навчання: переривчасте очне навчання тричі по 2 місяці з двохмісячною індивідуальною роботою на своєму робочому місці...
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2007 р. “ ” 2007 р протокол №
В. о проректора з навчальної роботи професор Ю. Т. Ахтемійчук \" \" 2009 р. \"Схвалено\" Вченою радою Буковинського державного медичного університету \" \" 2009 р протокол iconЗатверджую схвалено проректор з навчальної роботи, Вченою радою Буковинського професор державного медичного університету
М. Ю. Коломоєць “ ” 2008 р. “ ” 2008 р протокол №
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи