Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників icon

Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників
Скачати 327.26 Kb.
НазваПоложення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників
Дата13.10.2012
Розмір327.26 Kb.
ТипПоложення


КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІРміж адміністрацією та первинною
профспілковою організацією працівників

Національного лісотехнічного університету України


на 2012—2015 роки


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Національний лісотехнічний університет УкраїниЗареєстровано

департаментом економічної політики

Львівської міської ради

Реєстровий номер

106 від 09.04.2012 року


^
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІРміж адміністрацією та первинною профспілковою організацією працівників
Національного лісотехнічного університету України

на 2012—2015 роки


Схвалений конференцією

трудового колективу НЛТУ України

07 березня 2012 року


^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Колективний договір – двосторонній договір між адміністрацією Національного лісотехнічного університету України та первинною профспілковою організацією працівників, яка представляє інтереси трудового колективу працівників університету. Колективний договір є нормативним документом НЛТУ України, яким визначаються взаємні зобов’язання адміністрації й колективу університету з питань економічного та соціального розвитку, встановлюються локальні нормативні положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов і охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників.

Колективний договір укладений на підставі чинних Законів України: “Про колективні договори і угоди ”, “Кодекс Законів про працю України ”, “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, “Про оплату праці ”, “Про охорону праці ”, “Про відпустки ”; Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2010-2012 роки, Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки та Статуту НЛТУ України.

Адміністрація забезпечує своєчасне виконання зобов’язань за Колективним договором, інформує профком про хід виконання Колективного договору та окремих його пунктів.

Профспілковий комітет сприяє виконанню Колективного договору, здійснює поточний контроль за своєчасним виконанням заходів, передбачених Колективним договором, виконує свої зобов’язання та домагається усунення виявлених недоліків. Разом з адміністрацією звітує трудовому колективу про виконання Колективного договору.

Трудовий колектив університету зобов’язується дотримуватись трудової дисципліни, вимог посадових інструкцій, правил внутрішнього розпорядку. Заслуховує звіти адміністрації та профспілкового комітету про виконання Колективного договору. У разі потреби профспілковий комітет або трудовий колектив ставлять питання про притягнення до відповідальності осіб, які не виконують зобов’язань Колективного договору відповідно до вимог Закону України «Про колективні договори і угоди» (ст.17-20).

Колективний договір має додатки:

 1. комплексні заходи з охорони праці;

 2. угода між адміністрацією НЛТУ України та первинною профспілковою організацією студентів.

 3. кошторис доходів і видатків;

 4. діючі тарифні ставки і посадові оклади;

 5. перелік доплат і надбавок до тарифних ставок, посадових окладів та порядок встановлення їх розмірів;

 6. розміри доплат за умови праці і додаткові відпустки для професій і посад з важкими та шкідливими умовами праці;

 7. перелік професій і посад, яким видаються спецмиючі засоби, молоко і кисломолочні продукти;

 8. перелік професій і посад, яким видається спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту;

 9. розміри одноразової допомоги у випадку виробничих травм з вини роботодавця;

 10. періодичність медичних оглядів працівників.


Звіт про виконання Колективного договору за півріччя заслуховується на спільному засіданні ректорату та профкому не пізніше листопада, а за рік – на конференції трудового колективу університету - не пізніше квітня.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання сторонами і діє до дня прийняття нового Колективного договору. Норми колективного договору діють постійно, якщо термін виконання не встановлено.

Зміни та доповнення до Колективного договору, в період між конференціями, вносяться в обов’язковому порядку у зв’язку із змінами чинного законодавства, Генеральної, Галузевої та Регіональної угод або спільною ухвалою ректорату та профкому й затверджуються на черговій конференції трудового колективу НЛТУ України.

Жодна зі сторін не може протягом терміну дії Колективного договору в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють його норми, положення, зобов’язання або припиняють їх виконання.

Текст Колективного договору доводиться до відома працівників НЛТУ України шляхом публікації в газеті “Освіта лісівнича” та відділом кадрів під час приймання на роботу нових працівників з обов’язковою відміткою в журналі ввідного інструктажу.

Дія Колективного договору поширюється на всіх працівників університету.

Колективний договір підлягає повідомній реєстрації в порядку, встановленому Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225.


^ 2. ВИРОБНИЧІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


Адміністрація зобов’язується:

2.1. Погоджувати з профкомом нормативні документи, розроблені університетом для регулювання соціально-економічних та трудових відносин.

Відповідальні: перший проректор М. Адамовський,

проректори Г. Криницький, О. Качковський, головний бухгалтер А. Бурда.


2.2. Інформувати трудовий колектив про виконання бюджету університету, розшифровуючи статті витрат, розподіл і використання коштів між структурними підрозділами.

Відповідальні: ректор Ю. Туниця, головний бухгалтер А. Бурда


2.3. Витрачати фінанси відповідно до кошторису, погодженого на спільному засіданні ректорату та профкому.

Відповідальні: ректор Ю. Туниця, головний бухгалтер А. Бурда


2.4. Погоджувати з профкомом питання передачі в оренду споруд, приміщень, обладнання.

Відповідальні: проректор з АГР О. Качковський,

головний бухгалтер А. Бурда


2.6. Забезпечувати готовність приміщень університету до навчального процесу, з врахуванням пріоритетності робіт (додаток № 1) та реального фінансування університету.

Відповідальний: проректор з АГР О. Качковський.


2.7. Визначити режим робочого часу науково-педагогічних працівників у межах 36-годинного робочого тижня з урахуванням виконання навчальної, організаційної, методичної, наукової робіт, передбачених індивідуальним планом роботи.

Відповідальні: перший проректор М. Адамовський,

начальник відділу кадрів І. Лех.


2.8. Визначити на 2011-2015 навчальні роки обсяг навчального навантаження науково-педагогічних працівників:

мінімальний - 600 годин, максимальний - 900 годин.

Відповідальні: перший проректор М. Адамовський,

головний бухгалтер А. Бурда.

2.9. Повідомляти письмово профспілковий комітет про зміни у виробничому, науковому чи навчальному процесах, які ведуть до погіршення умов або оплати праці співробітників не пізніше як за місяць до планованих змін.

Відповідальні: перший проректор М. Адамовський, проректори

Г. Криницький, О. Качковський, головний бухгалтер А. Бурда.


2.10. Дозволити керівникам підрозділів з метою збереження колективів, особливо молодих спеціалістів, в умовах недостатнього фінансування переводити працівників за їх заявою на роботу за скороченим графіком робочого часу від 0,25 до 0,75 посадового окладу з оплатою за фактично відпрацьований час.

Відповідальні: проректори, керівники структурних підрозділів.


^ Профком зобов’язується:

2.11. Контролювати виконання та сприяти здійсненню соціальних програм університету.

Відповідальні: голова профкому працівників А. Бойко,

голови профбюро


Сторони зобов’язуються:

2.12. Не рідше двох разів на рік проводити зустріч ректора з колективом університету для обговорення виробничих та соціальних питань.

Відповідальні – ректор університету Ю. Туниця.,

голова профкому працівників А. Бойко


2.13. Знайомити працівників університету через оголошення, повідомлення та газету “Освіта лісівнича ” з новими нормативними документами, які регулюють трудові відносини.

Відповідальні: нач. відділу кадрів І. Лех, начальник юридичного відділу

Л. Цюпка, голова профкому працівників А.Бойко


^ 3. ОПЛАТА ПРАЦІ


Адміністрація зобов’язується:

3.1. Вживати всі доступні заходи щодо своєчасної виплати заробітної плати, стипендії та інших виплат працівникам, докторантам, аспірантам і студентам, передбачених КзпПУ, ЗУ “Про оплату праці ” іншими законами, нормативними актами та цим колективним договором. Виплату заробітної плати проводити щомісячно: аванс до 16-го, зарплата до 30-го числа, стипендію до 20-го.

Відповідальні: ректор університету Ю. Туниця,

головний бухгалтер А. Бурда, проректори.


3.2. Встановлювати в межах фонду оплати праці і виплачувати доплати працівникам за суміщення професій, посад та збільшення обсягів виконуваних робіт.

Забезпечувати оплату праці за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, які відсутні через хворобу чи перебувають у відпустці по догляду за дитиною, використовуючи 100% тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

Відповідальні: перший проректор М. Адамовський, проректори

Г.Криницький, О. Качковський, головний бухгалтер А. Бурда


3.3. Встановлювати в межах фонду оплати праці диференційовані розміри зарплати: робітникам залежно від кваліфікаційного розряду:

І-ІІ кваліфікаційний розряд – ІІ тарифний розряд;

ІІІ-ІV кваліфікаційний розряд – ІІІ тарифний розряд;

V кваліфікаційний розряд – ІV тарифний розряд;

VІ кваліфікаційний розряд – V тарифний розряд;

надбавки до тарифних ставок водіям автомобілів за класність:

І класу – 25 %; ІІ класу – 10 %.

Відповідальні: проректор з АГР О. Качковський,

головний бухгалтер А. Бурда


3.4. Встановлювати, за рахунок економії фонду заробітної плати, надбавки за високі досягнення в праці та виконання особливо важливої роботи (на певний період), за складність, напруженість та високу якість роботи до 100 % посадового окладу, за поданням керівників структурних підрозділів.

Відповідальні: головний бухгалтер А. Бурда, проректори,

керівники структурних підрозділів


3.5. Вишукувати можливості для грошової винагороди авторів і фінансування видання підручників, навчальних посібників, монографій рекомендованих до видання Вченою радою університету.

Відповідальні: проректор О. Тушницький, головний бухгалтер А. Бурда


3.6. Ректор має право, в межах фонду оплати праці, встановлювати доплату в розмірі до 20% посадового окладу завідувачам кафедрами, керівникам структурних підрозділів, які працюють в університеті на постійній основі, за поданням загальних зборів структурних підрозділів.

Відповідальні: ректор Ю. Туниця, головний бухгалтер А. Бурда,

голова профкому працівників А. Бойко.


3.7. Ректор має право, в межах фонду оплати праці, надавати матеріальну допомогу в розмірі не більше одного посадового окладу на рік на вирішення соціально-побутових питань

Відповідальні: ректор Ю. Туниця, головний бухгалтер А. Бурда,

голова профкому працівників А. Бойко.


3.8. Надавати матеріальну допомогу на оздоровлення всім працівникам університету під час надання відпустки за умови економії фонду оплати праці

Відповідальні: ректор Ю. Туниця, головний бухгалтер А. Бурда,
^

голова профкому працівників А. Бойко.3.9. Надавати кожному працівникові роздрукування нарахувань заробітної плати та утримань з неї кожного місяця під час виплати зарплати.

Відповідальні: головний бухгалтер А. Бурда,

начальник ІОЦ С. Краєвський


3.10. Встановлювати надбавки у розмірі до 40% тарифної ставки за кожну годину роботи у нічний час з 22.00 до 6.00.

Відповідальні: керівники служб, проректор О. Качковський,

головний бухгалтер А. Бурда

Профком зобов’язується:

3.11. Здійснювати контроль за своєчасною виплатою заробітної плати. У разі затримання виплати заробітної плати понад 7 календарних днів інформувати Міністерство освіти і науки України, а за порушення термінів виплати зарплати понад 15 календарних днів ініціювати подання працівниками позовів до суду про повернення заборгованої заробітної плати з компенсацією за її затримку та надавати їм правову допомогу в цьому питанні.

Відповідальний: голова профкому працівників А. Бойко


3.12. Здійснювати контроль за своєчасним перерахуванням заробітної плати у зв’язку зі зміною посадових окладів і тарифних ставок.

Відповідальні: начальник відділу кадрів І. Лех, головний бухгалтер

А. Бурда, голова профкому працівників А. Бойко


^ 4. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ


Адміністрація зобов’язується:

4.1. Домагатися безумовного забезпечення гарантій, передбачених чинним законодавством, науково-педагогічним, науковим та іншим працівникам університету.

Відповідальні: ректор університету Ю. Туниця, проректори,

головний бухгалтер А. Бурда.


4.2. Забезпечити умови для підвищення кваліфікації (не рідше одного разу на 5 років) кожному працівникові професорсько-викладацького складу до досягнення пенсійного віку. На період підвищення кваліфікації педагогічне навантаження не планувати.

Відповідальний: перший проректор М. Адамовський


4.3. Науково-педагогічні працівники мають право один раз на п’ять років (за поданням кафедри або науково-дослідної лабораторії) отримати творчу відпустку або пройти стажування терміном до шести місяців із збереженням заробітної плати для підвищення науково-педагогічної кваліфікації або написання монографій, підручників тощо.

Відповідальні: перший проректор М.Адамовський, проректор з наукової

роботи Г.Криницький, головний бухгалтер А. Бурда


4.4. Надавати працівникам, попередженим про звільнення в зв’язку з реорганізацією підрозділу, скороченням чисельності або штату працівників, час для пошуку нової роботи (1 день на тиждень) із збереженням заробітної плати протягом двох місяців.

Відповідальні: перший проректор М. Адамовський,

проректори Г.Криницький, О. Качковський.


4.5. Здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи тільки після закінчення навчального року.

Відповідальні: перший проректор М. Адамовський,


4.6.Надавати за рахунок позабюджетних коштів, оплачувану відпустку працівникам університету за сімейними обставинами:

- особистого шлюбу або шлюбу дітей - 3 дні;

- смерті рідних (батьки, чоловік, дружина, діти, брат, сестра) – 3 дні.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів,

головний бухгалтер А. Бурда


4.7. Дозволити жінкам, які мають дітей віком до 12 років або дітей-інвалідів незалежно від віку, працювати за індивідуальним графіком із скороченням робочого дня на одну годину з оплатою за фактично відпрацьований час.

Відповідальні: перший проректор М.Адамовський,

проректор з наукової роботи Г.Криницький,

керівники структурних підрозділів


4.8. Жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15-и років чи дитину-інваліда, надавати щорічно, за їх заявою, додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів, у зручний для них час (ЗУ “Про відпустки”, ст. 10,19,23).

Відповідальні: начальник відділу кадрів І.Лех, голова профкому А.Бойко


4.9. Дозволити одному із батьків, які мають дітей віком до 15-и років чи дитину-інваліда, користуватись додатковою відпусткою (без збереження заробітної плати) до 14 календарних днів у зручний для них час.

Відповідальні: начальник відділу кадрів І.Лех, голова профкому А.Бойко


4.10. Надавати одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків чергову відпустку у зручний для них час.

Відповідальні: начальник відділу кадрів І.Лех, голова профкому А.Бойко


4.11. За бажанням працівника та у випадку виробничої потреби, з урахуванням фінансової спроможності Університету, виплачувати грошову компенсацію за частину щорічної невикористаної відпустки, якщо тривалість наданої працівникові відпустки не менше 24 календарні дні.

Відповідальні: головний бухгалтер А. Бурда, начальник відділу кадрів

І.Лех, голова профкому працівників А.Бойко


4.12. Надавати додаткову оплачувану відпустку за ненормований робочий день, складні та шкідливі умови праці згідно з додатком 6 Колективного договору.

Відповідальні: заступник начальника відділу кадрів Петрилко Г.П.


^ Профком зобов’язується:

4.13. Слідкувати за дотриманням Законів України та норм Колективного договору.

Відповідальний: голова профкому працівників А. Бойко


Сторони зобов’язуються:

4.14. Надавати одноразову допомогу в розмірі посадового окладу співробітникам, які досягли віку: 55 років жінки, 60 років чоловіки і працювали в університеті не менше п’яти років.

Відповідальні: ректор університету Ю. Туниця, начальник ВК І. Лех,

головний бухгалтер А. Бурда, голова профкому працівників А. Бойко


4.15. Надавати одноразову допомогу в розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів сім’ям померлих працівників університету.

Відповідальні: ректор університету Ю. Туниця,

головний бухгалтер А. Бурда, голова профкому працівників А. Бойко


4.16. Надавати допомогу на поховання співробітників університету та членів їх сімей. За заявами керівників структурних підрозділів, погодженими з адміністрацією та профкомом, виготовляти чи купляти труну та надавати транспортні послуги.

Відповідальні: проректор з АГР О. Качковський,

головний бухгалтер А. Бурда, керівники структурних підрозділів,

голова профкому працівників А. Бойко


4.17. Дозволити співробітникам, за відсутності фінансування та за погодженням із керівництвом університету, отримувати неоплачувану відпустку, працювати неповний робочий день або скорочений робочий тиждень, з оплатою за фактично відпрацьований час.

Відповідальні: перший проректор М. Адамовський,

проректори Г. Криницький, О. Качковський,

голова профкому працівників А. Бойко


4.18. Дозволити дружині або чоловікові, які мають дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, за погодженням із керівництвом університету, користуватись відпусткою без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів протягом року в зручний для них час.

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, начальник відділу

кадрів І. Лех, голова профкому працівників А. Бойко.


^ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ


Адміністрація зобов’язується:

5.1. Забезпечувати виділення коштів на проведення профілактичних заходів з охорони праці в обсязі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону праці».

Відповідальні: ректор Ю. Туниця, головний бухгалтер А. Бурда


5.2. Домогтися повного виконання вимог щодо організації роботи з охорони праці відповідно до Закону України ”Про охорону праці”, наказу МОН України № 563 від 1.08.2001р., відшкодування шкоди заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків.

Відповідальні: проректор О. Тушницький, проректор О. Качковський,

начальник відділу охорони праці і техніки безпеки С. Якимів.


5.3. Виконувати у встановлені терміни комплексні заходи з охорони праці (додаток № 1 Колективного договору).

Відповідальний: проректор з АГР О. Качковський


5.4. Забезпечити працівників університету, які працюють в шкідливих умовах, спецодягом та засобами індивідуального захисту, передбаченими діючими нормами (додаток № 8 Колективного договору).

Відповідальні: начальник ВМТП О. Нефедова, начальник відділу ОПіТБ

С. Якимів, керівники структурних підрозділів.


5.5. Забезпечити, з метою попередження професійних захворювань, спецхарчуванням (молоко, кефір, сік) працівників університету, які зайняті на роботах з шкідливими умовами, за фактично відпрацьовані дні в шкідливих умовах (додаток № 7 Колективного договору).

Відповідальні: головний бухгалтер А. Бурда, директор СКХ Л. Підгурська,

керівники структурних підрозділів.


5.6. Проводити періодичні медичні огляди працівників (додаток № 10)

Відповідальні: начальник відділу кадрів І. Лех, головний бухгалтер

А. Бурда, начальник відділу ОПіТБ С. Якимів,

керівники структурних підрозділів.


5.7. Надавати додаткову оплачувану відпустку за важкі та шкідливі умови праці згідно з додатком № 6 Колективного договору.

Відповідальні: заступник начальника відділу кадрів Петрилко Г.П.

Профком зобов’язується:

5.8. Вести дієвий контроль за виконанням вимог Закону України “Про охорону праці ” та усуненням незадовільних умов праці на робочих місцях.

Відповідальні: начальник відділу охорони праці та техніки безпеки С. Якимів; голова комісії громадського контролю та охорони праці М. Гром.


5.9. Вести контроль за дотриманням чинного законодавства в частині надання пільг у зв’язку зі шкідливими умовами праці.

Відповідальний – голова профкому працівників А. Бойко


Сторони зобов’язуються:

5.10. Виплачувати одноразову допомогу згідно ст.11 Закону про охорону праці України у випадку виробничих травм з вини роботодавця у розмірах передбачених додатком № 9 до Колективного договору.

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено факт невиконання потерпілим вимог нормативних актів з охорони праці, то розмір одноразової допомоги може бути зменшений за спільним рішенням адміністрації та профкому, але не більше як на п’ятдесят відсотків.

Відповідальні: ректор університету Ю. Туниця, головний бухгалтер

А. Бурда, начальник відділу ОПіТБ С. Якимів,

голова профкому працівників А. Бойко


^ 6. ОЗДОРОВЛЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ


Адміністрація зобов’язується:

6.1. Забезпечити збереження та функціонування медпункту, санаторію-профілакторію, о/с табору “Лісотехнік”, спорткомплексу університету.

Відповідальні: зав. медпунктом, гол. лікар санаторію-профілакторію,

директор о/с табору “Лісотехнік”, зав. каф. фізвиховання


^ Профком зобов’язується:

6.2. Вести облік заяв співробітників університету на санаторно-курортне лікування та готувати пропозиції комісії соціального страхування щодо надання путівок.

Відповідальні: комісія соціального страхування профкому,

голова профкому працівників А. Бойко


6.3 Здійснювати, за рішенням профкому, часткову оплату вартості лікувальних путівок працівникам університету, їх неповнолітнім дітям за рахунок коштів профспілки.

Відповідальний: голова профкому працівників А. Бойко


^ Сторони зобов’язуються:

6.4. Видавати наявні лікувальні путівки співробітникам університету відповідно до висновків лікарської комісії та враховуючи означені законодавством пільги для ветеранів війни, репресованих, ліквідаторів ЧАЕС, ветеранів праці.

Відповідальний: голова комісії соціального страхування А. Бойко


6.5. Надавати путівки для відпочинку співробітників та членів їх сімей на екологічних стаціонарах університету за ціною не більше кошторисної вартості.

Відповідальні: голова профкому працівників А. Бойко, проректор з АГР

О. Качковський, головний бухгалтер А. Бурда.


6.6. Покращувати умови проживання, праці та відпочинку, своєчасно готувати оздоровчо-спортивний табір “Лісотехнік”, лісоекологічні бази та стаціонари до польових практик і оздоровчого сезону.

Термін – до початку практик за навчальними планами

Відповідальні: проректор з АГР О. Качковський, начальник о/с табору

«Лісотехнік», коменданти екологічних стаціонарів,

голови профкомів


 1. ^ УМОВИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА


Ректорат і профкоми працівників та студентів Національного лісотехнічного університету України домовились, що основою їх узгоджених дій є питання двостороннього співробітництва з метою здійснення комплексу заходів щодо розвитку університету та забезпечення соціально-економічних і правових гарантій працівників і студентів.


^ Адміністрація зобов’язується:

1. Визнавати права профспілки, які передбачені чинним законодавством України, сприяти роботі профспілкової організації, забезпечувати профкоми приміщеннями, засобами зв’язку і оргтехнікою.


2. Проводити перерахування на рахунки профкомів профспілкових членських внесків із суми заробітної плати та стипендії, за наявності згоди членів профспілки.


3. Надавати право профспілковим активістам відвідувати засідання відповідних профспілкових органів у робочий час із збереженням заробітної плати.


4. Створити, спільно з профкомом, узгоджувальну комісію, яка розробляє, сприяє виконанню, підводить підсумки Колективного договору та у двотижневий термін розглядає спірні питання.


5. Прийняти на себе матеріально-технічне забезпечення примирної комісії та трудового арбітражу в разі виникнення в університеті колективного трудового спору.


^ Профком співробітників зобов’язується:


6. Сприяти діяльності колективу університету, утримуватись від протистояння з адміністрацією за умови виконання положень Колективного договору та чинного трудового законодавства.


7. Захищати правові, соціальні та професійні інтереси членів профспілки на основі чинного законодавства та цього договору.


8. Здійснювати громадський контроль за створенням безпечних та здорових умов праці.


9. Брати участь у розслідуваннях нещасних випадків на виробництві.


10. Надавати безкоштовну консультативну та практичну допомогу працівникам з питань соціального та правового захисту.


 1. Не знімати з профспілкового обліку звільнених за скороченням штатів працівників до їх працевлаштування.


Профком студентів зобов’язується:


 1. Представляти і захищати права та інтереси студентів у взаємовідносинах з адміністрацією університету.
 1. Проводити ефективний громадський контроль за умовами проживання студентів у гуртожитках і харчування у закладах громадського харчування, що знаходяться на балансі університету.

Додаток 1
^

Комплексні заходи з охорони праці на 2012 рік


№ з/пНазва заходів

Вартість робіт,

тис. грн.

Ефек-тив-ність заходів

Термін вико-нання

Відповідальні за

виконання

1

2

3

4

5

6Завершення ремонту даху бібліотеки

185,0
Березень-квітень

Качковський О.П.Атестація робочих місць кафедри хімії за умовами праці

1,5
IV кв.

Петрилко H.A.Навчання працівників по професії столяр деревообробної майстерні

1,2
Протягом року

Петрилко H.A.Ремонт даху (водовідведення) та балкону навчального корпусу №5

5,0
ІІІ кв.

Карпа М.І.Перенесення циклону для збирання тирси на 10 м від корпусу № 8

20,0
III кв.

Качковський О.П.Ремонт теплиці ботсаду

5,0
Протягом року

Карпа М.І. Мудрик В.Є.Обладнати душову для жінок в приміщенні ботсаду

2,0
І півріччя

Гаврих В.М. Мудрик В.Є.Ремонт сходів і облаштування козирка при вході в корпус № 8

5,0
III кв.

Карпа М.І.Влаштування шатрового даху корпусу № 6

295,0
II

півріччя

Качковський О.П.Ремонт підпірної стінки біля корпусу № 7

5,0
II

квартал

Карпа М.І.Закупівля нових вогнегасників ( 20 шт.) та перезарядження наявних

6,0
Протягом року

Якимів С.С.Встановити бойлер для підігріву води у душовій спортзалу

5,0
Протягом року


Роботи з енергозахисту їдальні "Верховина" і навчального корпусу № 1

70,0
І півріччя

Гаврих В.М. ЛужецькийЗабезпечення, згідно норм, спецодягом співробітників університету

10,0
Протягом року

Якимів С.С.Завершення реконструкції паливних в корпусах № 3 і № 5

15,0
III кв.

Карпа М.І. Мудрик В.Є.Заміна водопроводу до навчального корпусу № 6

20,0
Протягом року

Гаврих В.М. Мудрик В.Є.Відновити охоронну сигналізацію оповіщення гуртожитку № 3

8,0
Протягом року

Гаврих В.М. Лужецький Я.М.
Додаток 2

УГОДА

між профспілковою організацією студентів та адміністрацією

Національного лісотехнічного університету України на 2012-2015 р.


^ Адміністрація зобов’язується:

 1. Дотримуватися чинного законодавства щодо соціально-економічного захисту студентів з числа: дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, напівсиріт, інвалідів, з малозабезпечених та багатодітних сімей, сімейних студентів.

 2. Надавати матеріальну допомогу студентам, аспірантам та докторантам, в тому числі на оздоровлення в ОСТ «Лісотехнік» за поданням профкому студентів.

 3. Фінансувати заходи, пов’язані з покращенням лікувальної та матеріальної бази санаторію-профілакторію та оздоровчо-спортивного табору „Лісотехнік”.

 4. Завершити до кінця 2012 року ремонт студентського кафе «Лісова пісня» та створити на його базі студентський клуб.

 5. Преміювати (не менше одного разу на семестр) членів студентських рад та профбюро факультетів(інституту) за громадську роботу.

 6. Проводити компенсацію вартості проживання для студентів-інвалідів у гуртожитках університету, шляхом надання їм матеріальної допомоги у розмірі вартості проживання за рік.

 7. Встановлювати однаковий розмір оплати за проживання у гуртожитках для студентів, які навчаються на державній та контрактній формі навчання.

 8. Надавати побутові послуги мешканцям гуртожитків без обмежень.

 9. Завершити капітальний ремонт гуртожитку №4.

 10. Проводити заміну м’якого та твердого інвентарю в гуртожитках.

 11. Забезпечувати роботу мережі Інтернет у гуртожитках.

 12. Погоджувати з профкомом студентів:

- накази на відрахування, поновлення, переведення, виселення та поселення у гуртожитки студентів денної форми навчання, призначення стипендій, премій, матеріальних допомоги;

- норми та положення, щодо навчального навантаження та тривалості навчального процесу ;

- встановлення вартості навчання та проживання у гуртожитках;

 1. Фінансувати культурно-масові заходи для студентів.

 2. Проводити безготівкове відрахування членських внесків студентів та перераховувати їх на розрахунковий рахунок профкому студентів.

Профком студентів бере на себе зобов’язання:

 1. Спільно з адміністрацією проводити контроль за виконанням студентами правил внутрішнього розпорядку та не допускати зривів навчального процесу.

 2. Організовувати, проводити та частково фінансувати культурно-масову, спортивну, виховну роботу та оздоровлення студентів.

 3. Надавати матеріальну допомогу соціально-незахищеним категоріям студентів з числа: дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, напівсиріт, інвалідів, з малозабезпечених та багатодітних сімей, сімейних студентів та аспірантам.

 4. Надавати подарунки до дня св. Миколая для дітей студентів, аспірантів та докторантів.

 5. Допомагати студентським радам факультетів та інституту в організації роботи студентського самоврядування, побуту студентів.


 6. Проводити відбір студентів на оздоровлення у санаторій-профілакторій, студентський оздоровчо-спортивний табір „Лісотехнік”.

Додаток 4


Чинні ставки заробітної плати та посадові оклади працівників НЛТУ України встановлені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 67 від 8 лютого 2012 р. (Копія наказу додається)

Додаток 5


Доплати і надбавки до тарифних ставок та посадових окладів встановлюються за збільшення обсягу виконуваних робіт, суміщення професій, розширення зони обслуговування та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників в межах економії фонду заробітної плати. Доплати і надбавки призначаються за поданням керівників структурних підрозділів рішенням ректорату та за погодженням голови профкому.

Додаток 6

^ РОЗМІРИ ДОПЛАТ ЗА УМОВИ ПРАЦІ, ДОДАТКОВІ ОПЛАЧУВАНІ ВІДПУСТКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙ І ПОСАД З НЕНОРМОВАНИМ РОБОЧИМ ДНЕМ, ВАЖКИМИ І ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ

1.Перелік посад, яким надаються додаткові оплачувані відпустки за виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу, складність і самостійність у роботі (ст..8 ЗУ «Про відпустки», п.2):

1. Проректор з АГР - 7 календарних днів

2. Головний інженер - 7 – “ –

3. Головний механік - 7 – “ –

4. Головний енергетик - 7 – “ –

5. Головний бухгалтер - 7 – “ –

6. Заступник головного бухгалтера - 7 – “ –

7. Начальник ОЦ - 7 – “ –

8. Начальник відділу кадрів - 7 – “ –

9. Начальник НДС - 7 – “ –

10. Провідний спеціаліст, СНС - 7 – “ –

11. Провідний спеціаліст, МНС - 7 – “ –

12. Завідувач аспірантурою - 7 – “ –

13. Директор студмістечка - 7 – “ –

2. Перелік професій і посад, яким надаються додаткові відпустки за особливий характер роботи (ст. 8 ЗУ «Про відпустки», п.1):

1. Прибиральник службових приміщень, зайнятий прибиранням

загальних убиралень та санвузлів - 2 календарні дні;

2. Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом та обслуговуванням

будинкової каналізації, водопроводу - 4 календарні дні;

3. Оператор копіювальних та розмножувальних

машин - 4 календарні дні;

4. Завідувач лабораторією кафедри хімії - 8 календарні дні;

5. Старший лаборант, лаборант кафедри хімії, які проводять аналізи із застосуванням газоподібних та легколетких токсичних речовин: ангідриди органічних кислот, галоідозаміщені кетони та ефіри, фосфор та його сполуки, сірководень, кислоти, окиси азоту і хлорофори, діхлоретон та інші хлоровані вуглеводні, бензол, толуол - 4 календарні дні;

6. Завідувач лабораторією кафедри фізики - 11 календ. днів;

7.Начальник відділу охорони праці й техніки безпеки, інженер з охорони праці, інженер з протипожежної профілактики - 4 календарні дні;

5. Члени добровільної пожежної дружини - 3 календарні дні;


 1. Перелік професій і посад, яким надаються додаткові оплачувані відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці:

1.Муляр - 4 календарні дні;

2.Електрогазозварник ручного зварювання,

зайнятий на роботі у приміщеннях - 7 календарних днів;

3.Кухар, що працює біля плити - 4 календарні дні;

4.Машиніст (кочегар) котельні та опалювач, зайнятий на роботах у

житлових та адміністративних будинках з центральним опаленням при роботі на вугільному та інших видах твердого палива, а також на рідкому та газоподібному паливі - 4 календарні дні;

5.Тракторист-машиніст - 4 календарні дні;

6.Слюсар з ремонту автомобілів, зайнятий ремонтом двигунів і

паливної апаратури, що працюють на етиловому бензині, паливної апаратури дизельних двигунів - 7 календарні днів;

7.Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом парових котлів та

чергуванням у котельнях (за умови роботи котелень на твердому, мінеральному, рідкому паливі та газі) - 4 календарні дні;

8. Столяр деревообробної майстерні - 4 календарні дні.


4. Перелік професій і посад, яким встановлюється доплата до

посадового окладу за несприятливі умови праці :

1. Електрогазозварювальник 12 %

2. Маляр 8 %

3. Муляр 8 %

4. Столяр навчально-виробничої столярної майстерні 8 %

5. Слюсар-сантехнік 8 %

6. Покрівельник 8 %

7. Кухар студентського комбінату харчування 8 %

8. Пекар студентського комбінату харчування 8 %

9. Мийник посуду студентського комбінату харчування 8 %

10. Завідувач виробництвом-технолог СКХ 8 %

11. Завідувач лабораторією кафедри дизайну 8 %

12. Майстер виробничого навчання кафедри ТМтаВД 8 %

13. Завідувач навчально-виробничої столярної майстерні 8 %

14. Інженер навчально-виробничої столярної майстерні 8 %

15. Друкар відділу копіювально-множильної техніки 8 %

16. Керівник відділу копіювально-множильної техніки 8 %

17. Старший лаборант кафедри хімії 8 %

18. Лаборант кафедри хімії 8 %


Додаток 7.


^ ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД, ЯКИМ ВИДАЮТЬСЯ

СПЕЦМИЮЧІ ЗАСОБИ, МОЛОКО І КИСЛОМОЛОЧНІ ПРОДУКТИ.


1. Перелік професій і посад працівників, яким видаються спецмиючі засоби:

1) прибиральники навчальних корпусів і гуртожитків;

2) прибиральники і мийники посуду їдальні;

3) водії гаражу;

4) автослюсарі гаражу;

5) працівники служби головного механіка;

6) завідувачі лабораторій спеціальних і загальнотехнічних кафедр.


 1. Перелік професій і посад, яким видається молоко або кисломолочні

продукти:

1) газоелектрозварювальник.

Додаток 8


^ ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД, ЯКИМ ВИДАЮТЬСЯ

СПЕЦОДЯГ ТА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ


1. Завідувачі лабораторій кафедр: екології, ландшафтної архітектури, лісівництва, ТМ та ВД, ТД і ЗД, ХТПД, дизайну, ОТ і МТП, фізики, хімії, АВП і ЕТ, ЛПВ та ЛД, ЛМ і Г, прикладної механіки, д/о обладнання та інструментів, ТМ та ІГ.

2. Старші лаборанти кафедр: лісової таксації та лісовпорядкування,

екології, ландшафтної архітектури, ТМ та ВД, фізики, хімії, ЛМ і Г, ТМ та ІГ; лаборант кафедри хімії.

3. Навчальні майстри та майстри виробничого навчання кафедр :

лісових культур і селекції, ХТПД, ТД і ЗД, дизайну, ЛМ і Г, ТМ та ІГ, ЛПВ та ЛД.

4. Інженери кафедр : ХТПД, ТМ та ВД

5. Працівники ботсаду: інженер, старший майстер, майстер, тракторист,

прибиральники території.

6. Бібліотекар, завідувач архіву, завідувач копіювально-розмножувального відділу, друкар, палітурник.

7. Працівники відділу ТЗН: інженер, технік.

8. Інженер-електронік інформаційно-обчислювального центру.

9
. Працівники АГЧ: прибиральники гуртожитків та навчальних корпусів, столяри гуртожитків та навчальних корпусів, двірники, завідувач складом, газоелектрозварювальники, слюсарі-сантехніки, слюсарі механо-складальних робіт, слюсарі по ремонту котельного обладнання, оператори котельні, технік АТС, електромонтер АТС, електрики, завідувач столярною майстернею, інженер столярної майстерні, столяри столярної майстерні, завідувач господарством, маляр, штукатур, муляр, робітник комплексного прибирання території, покрівельник, підсобні робітники.

Додаток 9


^ РОЗМІРИ ОДНОРАЗОВОЇ ДОПОМОГИ У ВИПАДКУ

ВИРОБНИЧИХ ТРАВМ З ВИНИ РОБОТОДАВЦЯ


Встановити на 2012-2015 роки такі розміри одноразової допомоги:

 • у розмірі одного середньомісячного заробітку за кожен відсоток втрати працездатності, встановленої МСЕК;

 • у розмірі 10, 20, 30% середньомісячного заробітку у випадку інвалідності третьої, другої та першої груп відповідно;

 • у
  розмірі восьми річних заробітків працівника на його сім’ю та трьох річних заробітків на кожного утриманця померлого та його дитину, яка народилася після смерті працівника;

Додаток 10.


^ ПЕРІОДИЧНІСТЬ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ


№ з/п

Назва професії

Періодичність огляду

1

Електромонтери

1 раз на 2 роки

2

Електрогазозварювальники

1 раз на 2 роки

3

Оператор котельні

1 раз на 2 роки

4

Ліфтер

1 раз на 2 роки

4

Водій автомобіля

1 раз на рік

5

Тракторист

1 раз на рік

6

Вартовий відомчої охорони

Первинний медогляд

Схожі:

Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників iconДвнз «криворізький національний університет» на 2013 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників iconДвнз «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників iconДержавного вищого навчального закладу «криворізький національний університет» на 2012 2016 роки колективний договір прийнятий на конференції трудового колективу
Розділ VІІ. Соціальні пільги та гарантії, соціальне страхування, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування,...
Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників iconНазва модуля: Основи охорони праці Код модуля
Знати: основні законодавчі акти з охорони праці, основні положення з організації охорони праці на виробництві, основи фізіології,...
Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників iconІнструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників iconІнструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників iconІнструкція з охорони праці №96 при роботі з персональним комп’ютером
Днаоп 00 15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", днаоп 00 12-99 "Типове положення про навчання з питань охорони...
Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників iconЛекція 1 вступна лекція з курсу „охорона праці Питання: 1 Значення питань охорони праці в суспільстві. 2 Нормування І контроль у галузі охорони праці
Гост 12 005-88 ссбт. „Общие санитарно – гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”
Положення щодо організації, нормування та оплати праці, режиму роботи, умов І охорони праці, житлово-побутового, культурного та медичного обслуговування працівників iconП л а н роботи комісії з питань умов І охорони праці профспілкового комітету
Засідання комісії з у та оп з питання обговорення проекту заходів до кд на 2012 рік та заходів до всесвітнього тижня з умов та охорони...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи