Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук icon

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Скачати 73.45 Kb.
НазваПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Дата13.10.2012
Розмір73.45 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ


про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з

природничих, технічних і гуманітарних наук


1. Загальні засади


    1. Всеукраїнський конкурc студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (далі – Конкурс) проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

    2. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти зарубіжних країн, у тому числі іноземних громадян, які навчаються у вищих навчальних закладах України.

    3. Конкурс оголошується кожний навчальний рік відповідним наказом Міністерства освіти і науки України або спільною постановою засновників конкурсу. Наказом затверджуються голови галузевих конкурсних комісій, перелік галузей наук та базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу.

    4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів ( не більше 3 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове і прикладне значення або впроваджені у виробництво, застосовані у навчальному процесі.

На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

    1. Наукові роботи виконуються державною мовою1.


2. Керівництво Конкурсом


2.1 Загальне керівництво Конкурсом здійснює Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується Міністерством освіти і науки України.

2.2 Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Науково-методичний центр вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

2.3 Для організації та проведення Конкурсу в вищих навчальних закладах за наказом ректора відповідного закладу створюється галузева конкурсна комісія. У базовому вищому навчальному закладі створюється галузева конкурсна комісія.

2.4 До складу галузевих конкурсних комісій входять провідні науково-педагогічні працівники відповідного вищого навчального закладу, представники інших навчальних закладів, наукових установ, підприємств тощо. Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор вищого навчального закладу.

Для проведення підготовчої і організаційно-технічної роботи до складу комісії можуть включатися один-два співробітники вищого навчального закладу, представника громадських організацій, спонсорів тощо.

2.5 У складі галузевої конкурсної комісії можуть бути створені секції з окремих спеціальностей під керівництвом заступників голови галузевої конкурсної комісії з числа провідних вчених, завідуючих кафедрами, докторів або кандидатів наук.

2.6 Галузева конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування. У разі потреби, залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій з наступним поданням комісії рецензій.

На підставі рецензій галузева конкурсна комісія визначає претендентів у переможці Конкурсу і запрошує їх до участі у підсумковій конференції для захисту робіт.

2.7 Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу може представляти роботи студентів-переможців на конкурси, що проводить НАН України, інші установи та організації.


3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсними комісіями


3.1 Конкурс проводиться у два тури.

Перший тур у вищих навчальних закладах України у жовтні-лютому, другий тур у базових навчальних закладах у березні-травні поточного навчального року.

3.2 Протягом першого туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, в якому вони навчаються.

3.3 Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більше трьох кращих наукових робіт з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) Конкурсу та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у термін, визначений відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

3.4 До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додаються:

- анотація наукової роботи (додаток 1);

- відгук наукового керівника про ступінь самостійності виконаної роботи (у довільній формі);

- рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

3.5 Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним „девізом”.

3.6 В окремому запечатаному пакеті під тим самим „девізом” подаються відомості про автора (авторів) та наукового керівника роботи (додаток 2).

3.7 На Конкурс подаються перші екземпляри наукових робіт, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом №14, через півтора інтервали до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Обмеження щодо обсягу робіт можуть змінюватись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов’язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

До наукової роботи можуть додаватися акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора.

Представлення макетів і натуральних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені дипломи, курсові, магістерські роботи, якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

3.8 У базовому вищому навчальному закладі другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:

1 етап - заочний (рецензування робіт);

2 етап – очний у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці).

3.9 Галузева конкурсна комісія у місячний термін організує розгляд та рецензування робіт (рецензія за формою згідно з додатком 3).

3.10 Кожна наукова робота студентів базового вищого навчального закладу обов’язково повинна мати зовнішню рецензію.

3.11 Визначення кращих робіт здійснюється на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи. Галузева конкурсна комісія базового вищого навчального закладу на своїх засіданнях голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос її голови є вирішальним.

Автори кращих робіт запрошуються галузевою конкурсною комісією на підсумкову науково-практичну конференцію, де мають змогу зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати своєї роботи. Остаточне рішення про переможців конкурсу приймається галузевою конкурсною комісією і оформлюється відповідним протоколом (додаток 4).

Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції (без зазначення поважних причин), його робота не може бути нагороджена.

3.13 Протоколи всіх галузевих конкурсних комісій затверджуються Всеукраїнським оргкомітетом, і на їх підставі видається наказ Міністерства освіти і науки України про результати Конкурсу.

Галузева конкурсна комісія для заохочення здібних студентів може присуджувати свої спеціальні дипломи.

3.14 Галузева конкурсна комісія до 10 червня поточного року надсилає до Науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України звіт про підсумки проведення другого туру Конкурсу, до якого обов’язково додаються такі документи:

- склад галузевої конкурсної комісії, затверджений наказом ректора;

- протокол підсумкового засідання галузевої конкурсної комісії, підписаний всіма членами, які брали участь у засіданні (додаток 4, оригінал та на дискеті);

- узагальнення підсумків Конкурсу згідно з переліком питань (додаток 5);

- звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції (додаток 6).

3.15 Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.


4. Відзначення переможців Конкурсу


4.1 Переможці Всеукраїнського конкурсу нагороджуються дипломами переможця та заохочувальними дипломами, за підписом голів галузевих конкурсних комісій та завіряються печатками базових вищих навчальних закладів.

Науковий керівник, студентами якого виконано не менше п’яти наукових робіт, відзначених дипломами переможця, нагороджується знаком Міністерства освіти і науки України „Відмінник освіти” відповідно до встановленого порядку нагородження, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2003 року №47.

4.2 Переможці конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, грошовими преміями конкурсних комісій, благодійних фондів, спонсорів, тощо.

4.3 Дипломи вручаються переможцям на підсумкових науково-практичних конференціях.

Голови галузевих конкурсних комісій подають до Науково-методичного центру вищої освіти акт про вручення нагород переможцям Конкурсу
(додаток 7).

4.4 Переможці Конкурсу мають право на:

- звільнення від захисту дипломної (магістерської, курсової) роботи, якщо її тема відповідає темі наукової конкурсної роботи;

- переваги при вступі до аспірантури, продовження освіти, стажування у провідних наукових та освітніх центрах України та за кордоном;

- переваги при розподілі на роботу.

4.5 У разі втрати, диплом не поновлюється.


5. Фінансування конкурсу


5.1 Витрати на проведення першого туру Конкурсу, а також витрати на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів здійснюються вищими навчальними закладами, що беруть участь у другому турі Конкурсу.

5.2 Матеріально-технічне забезпечення другого туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюється базовими вищими навчальними закладами.

5.3 Витрати на виготовлення дипломів для переможців Конкурсу, заохочення науково-педагогічних працівників, організаторів Конкурсу, виготовлення інформаційно-методичних матеріалів здійснюють Міністерство освіти та науки України, міністерства та інші органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.

1 Конкурсні комісії, зі згоди Всеукраїнського оргкомітету, можуть дозволити написання робіт іншими мовами.

Схожі:

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
move to 0-17361792
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаказ №666 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 20010/2011 навчальному році
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаказ №666 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук Вимоги до наукових робіт
На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем у галузі природничих,...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаказ № м. Миколаїв з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах наказую: Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
Провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаказ №679 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2009/2010 навчальному році
Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 року, №1016, та відповідно до наказу Міністерства освіти І науки України від 01 жовтня...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Роботи повинні бути оформлені згідно вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних...
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаціональний університет кораблебудування
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconНаціональний університет кораблебудування
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconПро підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (далі – Конкурс)
Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук iconРішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився)
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи