Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8) icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8)
НазваНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8)
Сторінка1/32
Дата04.06.2013
Розмір3.82 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


СІгова В.І., АЛЕКСЄЄВ О.М.


ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Суми

Видавництво СумДУ

2008


УДК 004.738.5(075.8)

С47

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 1.4/18-Г-1901 від 17.07.08)


Рецензенти:

д-р техн. наук, професор А.М.Павлюченко

(Сумський національний аграрний університет);

д-р екон.наук, професор С.М.Козьменко

(Українська академія банківської справи

Національного банку України);

д-р техн. наук, професор Л.Д.Пляцук

(НПК СП «Технополіс»);

д-р фіз.-мат. наук, професор О.І.Олємской

(Інститут прикладної фізики НАН України)

^ Сігова В.І., Алексєєв О.М.

С47 Основи комп’ютерного матеріалознавства:

Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

- 207 с.


ISBN 978-966-657-221-2

У навчальному посібнику викладені методи і засоби математичного моделювання, використовувані при дослідженні матеріалів і процесів хіміко-термічної обробки. Описаний комп'ютерний інструментарій, що рекомендується для розроблення математичних моделей. Викладення теоретичного матеріалу супроводжується великою кількістю прикладів, що спрощує вивчення матеріалу посібника.

Посібник дозволяє виконувати самостійно обов’язкові домашні завдання, контрольні і курсові роботи з використанням комп’ютерного інструментарію.

Посібник може бути корисним для спеціалістів, магістрів та аспірантів металознавчих спеціальностей.


УДК 004.738.5(075.8)

© В.І.Сігова, О. М. Алексєєв, 2008


ISBN 978-966-657-221-2 © Вид-во СумДУ, 2008

Зміст
С

Вступ…………………………………………………………..

5

1 Комп’ютерний інструментарій………………….................

6

1.1 Виконання табличних розрахунків у середовищі

Microsoft Excel…….……………………………..………..


6

1.2 Програмування у середовищі MathCAD……………….

26

2 Оптимізація оснащення термічного цеху методом

лінійного програмування……………………………..


40

3 Планування робіт щодо виготовленню кокілю для

лиття кольорових металів із застосуванням мережених

графіків…..………………………………………………….61

4 Парний регресійний аналіз результатів експериментів

при визначенні здатності деталей до крихкого

руйнування………………………………………………..…82

5 Планування експериментів при розробленні складу

високоміцного твердого сплаву для обробки

деталей, що дають зливну стружку……………………….96

6 Оцінка анормальності результатів вимірювань при

контролі глибини дифузійного хромованого шару

сталі 4х5мф1с…………………………………………….....123

7 Застосування генетичних алгоритмів при вивченні

проходження дифузійних процесів………………………


131

8 Інтерполяція і екстраполяція таблиць при

призначенні режиму нагріву сталевих виробів у

полум'яних печах і соляних ваннах…………………….....147

9 Оптимізація засобів технологічного оснащення

термічних цехів методом параметричного

програмування………………………………………………153

10 Оптимізація технологічного оснащення термічних

цехів методом цілочислового програмування………….


164

11 Визначення оцінок і довірчих границь для параметрів

нормального розподілу при вимірюванні твердості

сталі.........................................................................................173

12 Розрахунок параметрів дослідного розподілу і

оцінка достовірності впливу термічної обробки на

твердість хромованого шару………………………………179

13 Визначення закону розподілу випадкової величини

при вимірюванні твердості сталі..………………................


194

14 Курсове проектування…………………………………….

203

Список літератури……………………………………………

206ВСТУП


Комп'ютерні технології відкривають широкі можливості високоефективної організації проведення і забезпечення резуль­тативності навчального процесу.

Зараз неможливо уявити підготовку фахівців без вико­ристання комп'ютерної техніки і програмування. Традиційна лекція замінюється комп'ютерною; моделювання технологічних процесів також комп'ютеризоване; з участю комп'ютерного інструмен­тарію проектуються наукові дослідження і обробляються їх ре­зультати. -

Роль викладача в активізації процесу передачі знань має найважливіше значення.

Розвиток творчого потенціалу студентів може тільки твор­чий підхід до навчального процесу високоефективною роботою викладача.

Сучасні комп'ютеризовані інформаційно-технічні системи привели до виникнення якісно нових умов праці і викладача, і студента, при яких від людини потрібна мобілізація всіх інтеле­ктуальних можливостей для успішного виконання тих функцій, які вимагає навчальний план спеціальності.

Системи інноваційних технологій забезпечують в першу чергу організацію самостійної роботи за рахунок використання ком­п'ютерних технологій.

Авторам даного видання хотілося об'єднати «ідеологічну» і «технологічну» сторони використання обчислювальної техніки у навчальному процесі матеріалознавців, а також показати перс­пективи її використання при проектуванні технологічних проце­сів, термічної та хіміко-термічної обробки і дослідження їх результатів, розрахунку облад­нання, розробки планувань термічних ділянок і дільниць.

Методичні розробки, подані у даному посібнику, виконані з участю магістрів спеціальності «Прикладне матеріалознавство» Сумського державного університету і можуть бути використані при підготовці курсових і дипломних проектів, науково-дослідних робіт магістрів і аспірантів спеціальності.

Розділи 2,9,10 виконані з участю магістра Волкова О.А.; 6,11, 12,13 - магістра Горнухової І.В., 4, 5 - Зленко О.В.; 3,8 -Сороченко В.Ю.; 7 - Пляхтура О.О.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 548/549(075. 8) П 92
Кожен з основних розділів посібника містить тести для контролю знань. У додатку наведені завдання І розрахункові формули, необхідні...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми двнз "уабс нбу" 2013 удк 658. 114. 45(075. 8)
Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 793+538. 975 П 84
У навчальному посібнику розглянуті технологічні основи одержання металевих, алмазоподібних і споріднених з ними плівок, їх особливості...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34
Текст кожної роботи містить короткий теоретичний вступ, опис апаратури І методики досліджень результатів експериментів. У кінці кожної...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73
Особливу увагу приділено питанням розроблення прогресивних технологій, економіки виробництва, оформлення текстової та графічної частин...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів «Видавництво «Центр учбової літератури»
Текст] : навчальний посібник / [І. І. Д’яконова, М. І. Макаренко, Ф. О. Журавка та ін.]; за ред
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8) iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ Видавництво "Істина" 2008 ббк 67. 7я7(4укр) Ю20
Ю20 Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. — Вид четверте, пєрероб. і допов. — К.: Істина, 2006....
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8) iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи