Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Цивільне та сімейне право\" для студентів icon

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
НазваМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
Сторінка1/7
Дата05.06.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до виконання курсових робіт з дисципліни

Цивільне та сімейне право” для студентів

спеціальності 5. 060 101 “Правознавство”

усіх форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2007


Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Цивільне та сімейне право” /Укладач Ю.В. Бордюк.– Суми: Видавництво СумДУ, 2007.- 49 с.


Кафедра права


3

Виконання курсової роботи з ”Цивільного та сімейного права України” є обов’язковою складовою частиною навчального процесу в Сумському державному університеті. Це творча форма самостійної роботи студентів, яка сприяє ґрунтовному засвоєнню знань з окремих тем курсу “Цивільне та сімейне право України», закріпленню вивченого матеріалу, формуванню і подальшому розвитку навичок самостійної роботи з літературними джерелами, законодавством, матеріалами практики, теоретичного та практичного мислення. Підготовка курсової роботи потребує від студентів ретельного аналізу, узагальнення та систематизації відповідного наукового матеріалу, порівняння різних точок зору, визначення власної позиції та її обґрунтування. Курсова робота з “Цивільного та сімейного права України” повинна бути актуальною, тема, що розглядається, повинна містити соціально корисну інформацію, аналіз і обґрунтування теоретичних висновків, питання, що розглядаються, мають бути тісно пов’язаними з практикою.

^

Вибір теми курсової роботиТему курсової роботи з “Цивільного та сімейного права України” для студентів денної форми навчання дає безпосередньо викладач, студенти заочної форми навчання вибирають тему курсової роботи відповідно до номера, під яким є прізвище студента в списку групи.

^

Етапи виконання курсової роботи
Роботу над вибраною темою потрібно починати із з’ясування її суті, ознайомитися з питаннями плану даної теми, методичними рекомендаціями і рекомендованою літературою. У процесі вивчення літератури доцільно робити необхідні виписки, систематизувати матеріал у послідовності, відображеній у плані курсової роботи.
^
4

Вимоги до змісту і оформлення курсової роботиТема курсової роботи вважається розкритою, якщо в ній послідовно та ґрунтовно, з використанням рекомендованої літератури, законодавства, матеріалів практики висвітлено всі питання теми. Перед висвітленням змісту курсової роботи повинен бути вступ до теми, в якому слід підкреслити, в чому саме виражаються актуальність теми, її практичне значення, має бути літературний огляд, проблематика, зазначена мета написання роботи.

Курсова робота повинна бути написана грамотно, розбірливо. В тексті не допускається закреслювати слів і речень. Текст роботи повинен відповідати її плану. Обсяг курсової роботи повинен бути 30-40 сторінок. Всі сторінки тексту мають бути пронумерованими. На титульному аркуші курсової роботи потрібно зазначити таке: Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет; нижче – курсова робота з “Цивільного та сімейного права України”; тема (назва теми);прізвище, ім’я та по батькові автора роботи; курс, група. У кінці роботи необхідно навести короткий зміст та навести перелік використаної літератури і законодавчих актів з урахуванням новітніх видань, поставити дату виконання роботи та особистий підпис.

Після виконання даних рекомендацій студенти направляють рукопис курсової роботи до університету для рецензування викладачем і вирішення питання про допуск її до захисту. Якщо робота отримала негативну рецензію, студент повинен виконати курсову роботу повторно, з урахуванням тих зауважень, що були сформульовані в рецензії. Курсова робота надається для рецензування не пізніше одного місяця до початку екзаменаційної сесії, під час якої планується її захист.

^

Захист курсової роботиЧас і місце захисту курсової роботи визначає деканат гуманітарного факультету Сум ДУ для студентів денної форми навчання, деканат заочного факультету - для студентів заочної форми навчання. Захист проводить викладач кафедри права

5

Сумського державного університету, який знайомиться з письмовою рецензією на роботу, зі змістом роботи, якістю її виконання, а також з мірою самостійності та творчого ставлення до теми, дає оцінку роботи в цілому. Під час захисту студенти відповідають на зауваження рецензента, використовуючи додатково власні матеріали з теми роботи. Викладач ставить оцінку в залікову книжку студента і у відомості. Після захисту курсова робота студенту не повертається.

Тематика курсової роботи наводиться нижче.


Тема 1 Договір купівлі-продажу. Загальна характеристика, зміст, різновиди договору купівлі-продажу

План


1 Загальна характеристика договору купівлі-продажу. Джерела регулювання. Сфера застосування.

2 Укладання договору купівлі-продажу.

3 Істотні умови договору:

а) предмет договору;

б) ціна;

в) інші умови договору.

4 Сторони договору. Право продажу товарів.

5 Форма договору купівлі-продажу.

6 Права та обов’язки сторін за договором.

7 Відповідальність сторін за договором купівлі-продажу.

8 Загальна характеристика різновидів договору купівлі-продажу.

^

Методичні рекомендації до теми 1При розгляді першого питання слід зазначити визначення договору купівлі-продажу, характеристику договору(оплатний, двосторонній або консенсуальний). Купівля-продаж є родовим поняттям щодо деяких договорів, суть яких полягає в тому, що одна сторона зобов’язується передати у власність другої яке-небудь майно, а остання - зобов’язується прийняти це майно і оплатити за нього визначену грошову суму. Особливістю нового ЦК щодо регулювання купівлі-продажу є те, що в ньому викладено норми про окремі види договору купівлі-продажу передують загальні положення про купівлю-продаж, що також

6

поширюється і на різновиди купівлі-продажу. Отже, перше питання передбачає характеристику джерел регулювання договору (ЦК, Закон України “Про захист прав споживачів”, “Про нотаріат”, “Про власність” тощо), а також сферу його застосування, особисте користування, підприємницька діяльність тощо.

Друге питання вбачає відповідь на порядок укладення договору в різних сферах господарської діяльності чи-то для особистих потреб.

У третьому питанні треба виходити з того, що зміст договору складають ті умови, з приводу яких сторони досягають угоди. Істотними умовами, зокрема, є предмет і ціна, отже необхідно дати характеристику предмета договору, яким можуть бути індивідуально-визначені речі, речі визначені родовими ознаками, окремі речі, їх сукупність, рухоме, нерухоме майно і звичайно, порядок встановлення, визначення ціни договору.

Розкриття четвертого питання має бути присвячено правовому положенню сторін договору: покупця і продавця. Також слід підкреслити особливості продажу товару в кредит з урахуванням положень Правил торгівлі у розстрочку, затверджені постановою КМУ від 1 липня 1998р. №997.

П’яте питання передбачає характеристику форми договору і випадків, за наявності яких застосовується та чи інша форма (усно, проста письмова, нотаріально посвідчена, шляхом вчинення конклюдентних дій).

Зміст договору становлять права та обов’язки сторін. При цьому відповідному обов'язку продавця кореспондує відповідне право покупця і навпаки. Відповідь на шосте питання повинна містити змістовну характеристику прав та обов’язків сторін, з урахуванням положень чинного законодавства, а у сьомому питанні має бути розкритий порядок відповідальності сторін за невиконання своїх обов’язків.

До окремих видів договору купівлі-продажу належать: роздрібна купівля-продаж, поставка, контрактація, міна (бартер), постачання енергетичних й інших ресурсів через приєднану мережу. Відповідь на восьме питання вбачає загальну правову характеристику вищезазначених договорів та сферу їх застосування.
^

7

Список нормативних актів та літератури


1. Цивільний кодекс України // ВВР.–2003. - №40-44. - С.325.

2. Господарський кодекс України // ВВР. –2003.- №18-22.- С.144

3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України /За ред. проф. В. М. Коссака. - Київ, 2004.

4. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991р. // ВВР. -1991.-№30. - С.379.

5. Закон України від 7 лютого 1991р. “Про власність”// ВВР. -1991.-№20.- Ст. 249.

6. Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна, затв. Постановою КМУ від 22 грудня 1997// Урядовий кур'єр, 22 грудня 1997.

7. Цивільне право України / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2004

8. Борисова В. І., Спасибо - Фатєєва І. В. Цивільне право України. - К.: Юрінком Інтер, 2004.

9. Харитонов Є. О., Саніахметова Н. О. Цивільне право України.-К.: Видавництво “Істина”, 2003.

10. Цивільне право України: Навчальний посібник / За ред. Р. О. Стеоранчука. - К.: Наукова думка, Презедент, 2004.

11. Цивільне право України. Академічний курс / За ред. Я. М. Шевченко - К.: Видавничий дім, 2004.

12. Цивільний кодекс України. Постатейний науково-практичний коментар / За ред. проф. Н. С. Кузнєцової. - Київ.: Юстиніан, 2005.

13. Збірник договорів / Упорядник В. Г. Дончик. – Харків: Консум, 2005.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Цивільне та сімейне право\" для студентів iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни " Цивільне та сімейне право" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Цивільне та сімейне право” /Укладач Ю. В. Бордюк.– Суми: Видавництво...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Цивільне та сімейне право\" для студентів iconПоложення про порядок написання курсових робіт з навчальних дисциплін «Цивільне право україни» та «сімейне право україни»
«Цивільне право україни» та «сімейне право україни» студентами Правничого коледжу Львівського національного університету імені Івана...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Цивільне та сімейне право\" для студентів iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «фінансове право» для студентів спеціальності
УМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Фінансове право» для студентів спеціальності 060101...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Цивільне та сімейне право\" для студентів iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для слухачів цпо та студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт із дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” / укладачі : П. М. Рубанов,...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Цивільне та сімейне право\" для студентів iconН. В. Гарбуз методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Метали І зварювання в будівництві» (для студентів 3 курсу денної...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Цивільне та сімейне право\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Цивільне та сімейне право\" для студентів iconМетодичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета " Цивільний процес" для студентів
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з предмета “Цивільний процес” /Укладач А. М. Куліш.– Суми: Видавництво СумДУ, 2007....
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Цивільне та сімейне право\" для студентів iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «геінформаційні системи та технології» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Геоінформаційні системи та технології» / Уклад. Є. М. Крижановський,...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Цивільне та сімейне право\" для студентів iconМетодичні вказівки до виконання та оформлення курсових робіт з дисципліни «моніторинг довкілля» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля» / Уклад. В. Б. Мокін, М. П. Боцула, Г. В. Горячев,...
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни \" Цивільне та сімейне право\" для студентів iconМетодичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Фінанси» для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи