1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання icon

1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання
Скачати 181.85 Kb.
Назва1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання
Дата05.06.2013
Розмір181.85 Kb.
ТипДокументи


ЗМІСТ1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання 4

2 Підбір літератури та збір вихідних даних 5

3 Структура курсової роботи 6

4 Порядок викладення матеріалу і оформлення курсової роботи 8

5 Порядок рецензування та захисту курсової роботи 9

6 Основні теми курсових робіт (рекомендовані) 9

ДОТАТОК А 11

ДОДАТОК Б 12

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

Основна література 15

Науково-методична література Видавництва СумДУ 15

Додаткова література 15

Список літератури.................................................................................................15


^ 1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання


Важливою формою поглиблення і розширення знань майбутніх спеціалістів є навчально-дослідна курсова робота. Згідно з навчальним планом курсова робота з операційного менеджменту виконується слухачами спеціальності "Менеджмент організацій".

Курсова робота з дисципліни "Операційний менеджмент " є самостійним закінченим рішенням наукового або прикладного організаційно-економічного завдання.

Тематика і зміст курсової роботи визначається основними задачами вивчення дисципліни та відповідає темі дипломної роботи.

Тематика курсових робіт може бути згрупована так:

1) теми, які пов'язані з питаннями, що стосуються виробничої сфери або сфери послуг;

2) теми комплексного характеру, які окреслені рамками окремого підприємства;

3) теми, які висвітлюють окремі операції операційної системи.

У процесі курсового проектування студент повинен показати знання у сфері:

1) методики проведення організаційно-економічного аналізу операційної системи на підприємстві;

2) методики та техніки проектних розрахунків окремих елементів операційної системи (визначення прогнозованого попиту, необхідної кількості персоналу, рівня запасів, пропускної можливості робочих місць та ін.);

3) методики та техніки економічних розрахунків, що пов’язані з оцінкою продуктивності операційної системи в цілому або окремих її елементів.

Курсова робота виконується на основі теоретичних знань та практичних навичок, що були одержані в процесі вивчення курсу "Операційний менеджмент ". Курсова робота може виконуватись як частина кваліфікаційної роботи бакалавра з менеджменту та дипломної роботи спеціаліста.

Курсова робота повинна сприяти не тільки більш повному засвоєнню та закріпленню теоретичних знань, а й набуттю студентами практичних навичок управління окремими операціями в операційній системі.

У процесі виконання курсової роботи студент вчиться користуватися спеціальною та навчальною літературою за обраною темою, періодичними виданнями, матеріалами, зібраними на підприємствах та в установах, виконувати організаційно-економічні розрахунки та обґрунтовувати запропоновані заходи, набуває навичок дослідної роботи, а також викладення її результатів.

Обсяг курсової роботи складає 25-30 сторінок рукописного тексту (20-25 друкованого) на стандартних аркушах білого паперу формату А4, не враховуючи списку літератури та додатків.

При виконанні курсової роботи студент повинен:

1 Вибрати тему та погодити її з викладачем.

2 Підібрати необхідну для проведення досліджень та розкриття теми наукову літературу, ознайомитися з питаннями теми, звернувши особливу увагу на спірні моменти або невирішені питання, та спробувати дати їм критичну оцінку.

3 Зібрати матеріал, необхідний для проведення дослідження, або підібрати ілюстративний матеріал, використовуючи для цього офіційні публікації та звітність підприємств або організацій.

4 Виконати дослідження та оформити його у вигляді курсової роботи за встановленими вимогами.

Студент розробляє план курсової роботи, який відображає основні напрямки дослідження, та погоджує його з викладачем. У ході роботи цей план може уточнюватись. Окремі розділи плану повинні бути логічно взаємопов'язані.

Після закінчення курсової роботи її необхідно подати на кафедру та захистити.


^ 2 Підбір літератури та збір вихідних даних


Підбір наукової літератури за темою є важливою складовою частиною курсової роботи і проводиться самостійно.

Студент повинен ознайомитися з основними теоретичними роботами (монографіями, статтями в наукових збірниках тощо) за досліджуваною темою. Рекомендується попередньо проконсультуватися з викладачем.

Під час підбору літератури за темою рекомендується використовувати каталоги обласної наукової бібліотеки ім. Н.К. Крупської, наукової бібліотеки університету, бібліотеки за місцем проживання.

Рекомендується використовувати статті і конкретні дані, які публікуються у журналах: "Научно-техническия информация (НТИ). Серия 2: "Информационные процессы и системы", "Системные исследования и информационные технологии", "Економіка України", "Економіст", "Актуальні проблеми економіки", "Персонал", "Проблеми теорії та практики управління", "Менеджмент в Росії та за кордоном", "Маркетинг в Україні", "Логістика", "Проблеми науки", "Бізнес-Інформ", "Бізнес", "Галицькі контракти", "Вопросы экономики" та інших. Необхідно стежити за матеріалами про соціально-економічний розвиток країни, опублікованими на сторінках центральних і обласних газет.

Особливе значення має використання даних конкретного підприємства або організації. Підібраний матеріал необхідно використовувати не тільки для ілюстрації теоретичних положень теми, які розглядаються, а й як вихідну базу творчого вивчення досліджуваного явища та процесу, визначення узагальнюючих характеристик або пошуку закономірностей у розвитку.


^ 3 Структура курсової роботи


Курсова робота складається із таких елементів:

- титульного аркуша (додаток А);

- змісту ;

- вступу (2 сторінки);

- першого розділу (більше 40 % загального обсягу роботи);

- другого розділу (більше 40 % загального обсягу роботи);

- третього розділу (близько 20 % загального обсягу роботи);

- висновків (2 сторінки);

- списку використаних джерел;

- додатків (у разі необхідності).


^ Зміст основних частин курсової роботи:


Вступ( близько 2 сторінок)

У вступі коротко викладають:

- оцінку сучасного стану проблеми;

 • мету роботи;

 • задачі, поставлені відповідно до мети;

 • предмет та об’єкт аналізу курсової роботи;

 • стислу характеристику розділів курсової роботи;

 • коротку характеристику джерел, аналітичний огляд літератури, в якій досліджуються різні аспекти обраної теми.

^ У першому розділі (не менше 10 сторінок машинописного тексту) потрібно викласти основні теоретичні й методичні положення теми, проблемні питання, уточнити їх та поглибити з урахуванням сучасних тенденцій розвитку предмета аналізу. Автору слід показати:

 • глибокі знання сучасного рівня економічних досліджень;

 • особливості планування згідно з обраною темою елементів операційної системи;

 • класифікаційні категорії процесів та елементів за обраною темою;

 • понятійний апарат стосовно процесів та елементів операційного менеджменту.

^ Другий розділ ( не менше 10 сторінок машинописного тексту) повинен містити в собі економічний аналіз однієї, декількох або всіх операцій за визначеними в першому розділі класифікаційними категоріями та понятійним апаратом стосовно до конкретної сфери операційного менеджменту (виробництво, сфера послуг). При цьому можуть використовуватися сучасні статистичні, графічні, табличні та економіко-математичні методи аналізу із застосуванням ЕОМ.

^ У третьому розділі (не менше 5 сторінок машинописного тексту) даються конкретні економічно та соціально обґрунтовані пропозиції щодо аналізу окремих підсистем операційної системи досліджуваного об'єкта, яким слід обрати окреме підприємство. Таким підприємством може бути місце проходження виробничої практики, місце роботи слухача заочного відділення або вільно обране підприємство.

При цьому для визначених у другому розділі операцій (операції) необхідно розрахувати та проаналізувати продуктивність операційної системи, для чого слід визначити відношення готової продукції (послуг) до вхідних компонентів у разі можливості їх визначення для обраного підприємства:

Інформаційна база для проведення практичного розрахунку повинна містити такі вхідні дані стосовно до обраного підприємства:

 • номенклатура (асортимент) виробів (послуг) (вибрати не менше трьох);

 • обсяг випуску виробів (надання послуг) згідно з прогнозованим попитом на визначений період по місяцях;

 • трудомісткість одиниці виробу (послуги);

 • витрати на матеріали на одиницю виробу (послуги), грн;

 • витрати на оплату праці, грн, на одиницю виробу (послуги);

 • витрати, пов’язані з найманням, звільненням робітників та використанням субпідряду або надстрокової роботи;

 • вартість дефіциту;

 • витрати на зберігання запасів;

 • кількість одиниць обладнання, що забезпечують виробництво продукції (надання послуг) згідно з визначеною номенклатурою (асортиментом).

^ У висновка ( близько 2 сторінок) стисло формулюються головні теоретичні та практичні висновки, рекомендації щодо ступеня вирішення поставлених у роботі завдань. Дається аналіз проведеного розрахунку показника продуктивності та на підставі проведених розрахунків надаються рекомендації щодо управління окремими операціями в операційній системі, а також формування операційної функції залежності вхідних компонентів (випуск товарів та надання послуг) від вхідних (трудових, матеріальних та капітальних ресурсів).

^ Список використаних джерел повинен містити не менше 30 літературних джерел, на 80 % із яких у тексті роботи повинні бути посилання!


4 Порядок викладення матеріалу і оформлення курсової роботи


Курсова робота виконується на окремих стандартних аркушах білого паперу, які повинні бути зброшуровані. Писати слід тільки з одного боку аркуша, залишаючи справа поля для зауважень та запитань рецензента. Починати треба з титульної сторінки, оформленої відповідно до додатка А. Зміст роботи повинен вміщувати назву її частин і додатків із зазначенням номерів сторінок. Розміщують його на другій сторінці роботи після титульної сторінки.

Курсова робота повинна бути акуратно оформлена, надрукована або написана чітким почерком, без виправлень, сторінки потрібно пронумерувати, роботу підписати із зазначенням дати її виконання.

Назву кожного розділу слід писати більшим шрифтом, ніж основний текст. Новий розділ слід починати з нової сторінки.

Цитати з офіційних документів та наукової літератури обов'язково брати в лапки, а в кінці, після цитати, робити посилання на першоджерела. Посилання потрібно робити в квадратних дужках із зазначенням номера першоджерела згідно зі списком використаних джерел та зазначенням відповідної сторінки (сторінок). Наприклад, [5, с. 15] – п’яте джерело, сторінка п’ятнадцять; [6, с. 5; 12, с.1] – шосте джерело, сторінка п'ять та дванадцяте джерело, сторінка один.

Надто багато цитат у курсовій роботі наводити не слід, хоча цитування - цілком допустимий засіб аргументації. Поряд із прямим цитуванням можна, у разі необхідності, висловлювати чужі думки своїми словами, але в цьому випадку потрібно робити посилання на першоджерело.

Графіки і таблиці слід виконувати, суворо дотримуючись відповідних вимог. Нумерують графіки, таблиці та всі інші ілюстрації (схеми, зображувальні діаграми тощо) арабськими цифрами, наскрізною нумерацією в рамках окремого розділу роботи. Всі ілюстрації іменують рисунками. Наприклад, "Рис. 1.1" (перший рисунок першого розділу), "Рис. 2.3" (третій рисунок другого розділу) і т.д. Зразки оформлення рисунків та таблиць наведені в додатку Б. Якщо таблиця запозичена або розрахована за даними літературного джерела, необхідно обов'язково зробити посилання на першоджерело (за відповідними правилами).

Формули розрахунків у тексті виділяють, записуючи їх більшим шрифтом і окремим рядком, даючи докладне пояснення кожному символу (якщо він трапляється вперше). Кожна формула повинна послідовно нумеруватися арабськими цифрами в дужках на правому полі, на рівні нижнього рядка формули, до якого цей номер належить. Нумерація формул проводиться в рамках окремих розділів. Наприклад, (3.1) – перша формула третього розділу. При повторному зверненні до формули новий номер не присвоюється, а робиться посилання на номер, який був присвоєний їй раніше.

Висвітлювати матеріал курсової роботи слід чітко, застосовуючи наукову термінологію, одного виду терміни, символи і умовні скорочення.

Після висновків, починаючи з нової сторінки, необхідно розмістити список використаних джерел, який складають згідно з прийнятими в бібліографії вимогами. Приклад бібліографічного опису окремих джерел наведено в додатку Б. При цьому іншомовні видання наводять в кінці загального переліку літератури.


^ 5 Порядок рецензування та захисту курсової роботи


Курсова робота подається на кафедру за затвердженим графіком. Протягом 12 днів вона перевіряється та рецензується викладачем кафедри. Перевірена робота повертається студенту для підготовки до захисту.

При підготовці до захисту студент повинен уважно ознайомитися з усіма зауваженнями і продумати відповіді на них. Якщо в роботі допущені арифметичні помилки і методичні неточності, потрібно зробити додаткові розрахунки і дати пояснення в кінці роботи після підпису викладача. Роботи, які не відповідають вимогам за змістом або оформленням, до захисту не допускаються і повертаються студентам на доопрацювання або перероблення. Захист складається з усного повідомлення про результати виконання роботи і відповідей на запитання викладача. Підтримується відкритий захист курсової роботи. Після захисту курсової роботи виставляється підсумкова оцінка, яку проставляють в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.


^ 6 Основні теми курсових робіт (рекомендовані)


Тематика курсових робіт з дисципліни «Операційний менеджмент»


1 Особливості процесу ухвалення рішень на операційному рівні.

2 Роль і місце операційного менеджменту в організаційній структурі підприємства.

3 Дослідження операцій як елемент розвитку операційного менеджменту.

4 Операційна стратегія і конкурентоспроможність.

5 Особливості формування операційної стратегії в операційній системі.

6 Особливості операційної стратегії у виробництві.

7 Операційна стратегія у сфері обслуговування.

8 Управління ресурсами як елемент операційного менеджменту.

9 Економічний аналіз ресурсів операційної системи.

10 Аналіз ефективності роботи операційної системи.

11 Поопераційне проектування і виробництво глобального продукту.

12 Операційна класифікація послуг.

13 Проектування сервісних організацій.

14 Управління витратами як елемент операційного менеджменту.

15 Вимоги до якості і витрати на забезпечення якості.

16 Особливості інструментарію відділу контролю якості.

17 Стратегічне планування потужностей.

18 Управління виробничими потужностями на підприємствах.

19 Аналіз концепцій планування потужностей.

20 Особливості планування завантаження потужностей на підприємствах різного типу.

21 Використання дерева рішень для оцінки альтернативних варіантів зміни потужності.

22 Планування пропускної спроможності сервісного підприємства.

23 Критерії розміщення виробничих об'єктів.

24 Особливості розміщення устаткування і планування приміщень для виробничих підприємств.

25 Особливості розміщення приміщень сервісних підприємств.

26 Управління закупівлями в умовах мінімізації витрат підприємства.

27 Операційна диференціація в ієрархічному процесі планування.

28 Особливості функції прогнозування при управлінні попитом.

29 Особливості агрегатного планування у сервісних організаціях.

30 Управління витратами при створенні товарно-матеріальних запасів.

31 Календарне планування роботи персоналу у сфері послуг.

32 Управління трудовими ресурсами як елемент операційного 33 менеджменту.

33 Управління інформаційними ресурсами в операційній системі.


^ ДОТАТОК А

(обов'язковий)

Зразок титульного аркуша курсової роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Інститут заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання


Кафедра управління


^ КУРСОВА РОБОТА


з дисципліни "Операційний менеджмент "

на тему "ХХХХХХХ"


Студента групи______________

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Викладач____________________

____________________________

(науковий ступінь, вчене звання)

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


СУМИ СумДУ 2007

^ ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ВИМОГИ


щодо оформлення основних елементів роботи

1Правила оформлення рисунків

Симетрично до тексту під рисунком розміщується слово "Рисунок" та його порядковий номер, потім у тому самому рядку наводиться назва рисунка, наприклад, "Рисунок 1.5" (п’ятий рисунок першого розділу).
Рисунок 1.5 – Дивізіональна організація

^

2 Правила оформлення таблиць

Вирівняйте по правому полю сторінки слово "Таблиця" та її порядковий номер, нижче симетрично до тексту наводиться назва таблиці. У прикладі, що наводиться нижче, зверніть увагу на правильне перенесення частини таблиці на наступну сторінку (якщо таблиця завелика і не вміщується на одну сторінку).

Таблиця 2.4


^ Енерговикористання на різних етапах розвитку людства


Етап еволюції


Нові джерела енергії

Річне енерговикористання, кДж/рік

1

2

3

Первісна людина

Енергія продуктів харчування

4,6*1010 – 8,8*1010

Античний період

Енергія ґрунтів та тяглова сила тварин

8,7*1011-2,5*1015

^ Продовження таблиці 2.4

1

2

3

Феодалізм

Енергія води та вітру

6,31015

Кінець ХХ сторіччя

Енергія ядерного палива

2,7*1019- 3,3*1020


^ 3 Правила подання назв розділів і підрозділів роботи

Заголовки структурних частин роботи друкують малими літерами (крім першої великої) симетрично до тексту. Крапку в кінці не ставлять. Відстань між заголовком та наступним текстом - один інтервал. Наприклад:

Розділ 1 Дослідження економічних проблем провадження маркетингової політики на підприємстві у сучасних умовах

^ 1.1 Маркетинг як економічна функція підприємства

4 Правила оформлення літературних джерел

Список використаних джерел слід формувати на основі одного з таких способів: 1) у порядку появи посилань у тексті; 2) в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків (найбільш зручний у користуванні і рекомендований при написанні курсової роботи), наприклад:


Список використаних джерел

 1. Балацкий О.Ф. Экономика чистого воздуха. – К.: Наукова думка, 1979.

 2. Балацкий О.Ф., Вакуляк П.Г., Вольфсон В.Я. Экология и экономика: Справочник. - К.: Политиздат Украины, 1986.

 3. Владимиров А.М. Охрана окружающей среды. - Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат, 1991.

 4. Веклич О.А. Удосконалення економічних інструментів екологічного управління в Україні // Економіка України. - 1998. - № 9. - С. 65-74.

 5. Водний кодекс України // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища: У 3 т. - Чернівці: Зелена Буковина, 1996. - Т.1 - 340 с.

 6. Временные рекомендации по установлению влияния загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость населения при определении экологического ущерба: Методика. - М.: АМН СССР, ИОКГ им. Сысина, 1990.-30 с.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю" від 20.02.1995 року № 114 // Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища: У 3 т. - Чернівці: Зелена Буковина, 1996. - Т.1. -340 с.

5 Правила оформлення додатків

Додатки оформляють як продовження роботи на наступних її сторінках після списку використаних джерел. Додатки розміщують у порядку появи посилань на них у тексті роботи. Додатки оформляють на окремих сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Угорі сторінки малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток" і велика літера, що позначає додаток. Додаток слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Є, І, Ї, З, Й, Ь, Г', О, Ч, наприклад, "Додаток А", "Додаток Б" і т.д. Один додаток позначається як додаток А. Додаток повинен мати заголовок, надрукований під словом "Додаток" симетрично відносно сторінки.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література

 1. Чейз Р.Б., Эквилайн Н.Д., Якобс Р.Ф. Производственный и операционный менеджмент/ Пер. с англ. - М.: Издательский дом „Вильямс”, 2001. - 704с.

 2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента/ Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 702с.


Науково-методична література Видавництва СумДУ

 1. Оперативное планирование и регулирование производства: Конспект лекций / Л.Я.Колдин. – Сумы: СумГУ.

 2. Методические указания для практических занятий и самостоятельного изучения дисциплины «Оперативное планирование и регулирование производства» / Л.Я.Колдин. – Сумы: СумГУ, 1996. – Ч.1.


Додаткова література

 1. Азоева В.П. Управление организацией: Учебник. – М.: Инфра-М, 1998. – 669 с.

 2. Бабанский А.В. Система непрерывного улучшения продуктов и процессов. - М.: Экоперспектива, 1999. - 237 с.

 3. Басовский А.Е., Протасьев В.В. Управление качеством: Учебник. -
  М.: Инфра - М, 2000. - 212 с.

 4. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний)
  менеджмент: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 532 с.

 5. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: -
  КНЕУ, 2000. - 322 с.

 6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. - М.: Гардарики, 2002. - 528 с.

 7. Воробьев Л.А. Основы управления производством. - Минск:
  НПЖ "Финансы, учет, аудит", 1998. - 195 с.

 8. Гончаров В.В. Менеджмент в рамках основных фаз управленческого цикла. - М.: МНИИПУ, 1998. - 96 с.

 9. Гончаров В.В. Специфика управления важнейшими ресурсами. -
  М: МНИИПУ, 1998. - 176 с.

 10. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник / За ред. В. Яцури. - Львів: Бак, 2001. - 624 с.

 11. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навчальний посібник/ Грещак М.Г. та ін. - К.: КНЕУ, 2001. - 228 с.

 12. Гэлловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика. – СПб.:Питер, 2000. - 320 с.

 13. Деордица Ю.С., Нефедов Ю.М. Исследование операций в планировании и управлений. - К.: Вища школа, 1991. - 270 с.

 14. Завадський Й.С. Менеджмент. – К.: УФИМБ, 1997. -Том 1.-543 с.

 15. Ильенкова С.Д. Производственный менеджмент: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000. - 583 с.

 16. Ильенкова С.Д. Управление качеством: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 2000.-199 с.

 17. Иозайтис В.С., Львов Ю.А. Экономико-математическое моделирование производственних систем. - М.: Высш. шк., 1991. -192 с.

 18. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: в деловых играх, хозяиственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1998. - 367 с.

 19. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

 20. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент: Учебник. - СПб.: Специальная литература, 1998. - 365 с.

 21. Колесников С. Управление ресурсами предприятия //Логистика. -1999.-№ 2.-С. 34-40.

 22. Котляров С.А. Управление затратами: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2001.-160с.

 23. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учебн. пособие. - К.: МАУП, 2000. -144 с.

 24. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. - М.: ПРИОР, 1998. - 384 с.

 25. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник. - К. : КНЕУ, 2000. - 528 с.

 26. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент. - Львів: ІВЦ "ІНТЕЛЕКТ+", 1999.

 27. Радионов А.Р., Радионов Р.А. Управление производственными запасами //Менеджмент в России и за рубежом. -№1.-1999. - С. 49-54.

 28. Соснін О.С., Казарцев В. В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. - К: Вид-во європ. ун- ту, 2002. - 147 с.

 29. Страхова О.А. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения. – СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 144 с.

 30. Сухарський В.С. Менеджмент: теорія, методологія, практика: Монографія. - Тернопіль: Астон, 2002. - 416 с.

 31. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 447 с.

 32. Яременко О. Операционный менеджмент - Xарьков: Фолио, 2002. - 231с.Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ТА ЗАВДАННЯ

для виконання курсової роботи

з дисципліни

ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”

для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

заочної форми навчання


Укладачі: канд. екон. наук Павленко Олена Олексіївна,

асистент Теліженко Ірина Олександрівна

^ Відповідальний за випуск д-р екон. наук, проф. О.М.Теліженко


Редактор Н.В. Лисогуб


План , поз.

Формат 60х84 1/16

Папір офс. Друк. офс.

Підп. до друку

Тираж 150 пр.

Ум. друк. арк.

Обл.-вид.арк.
Собівартість вид.

Зам. №Вид-во СумДУ. при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК№2365 від 08.12.2005 р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.Схожі:

1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
«Фінанси і кредит». Вони містять орієнтовний перелік тем та планів курсових робіт, загальні положення щодо структури і змісту, вимоги...
1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання iconМіністерство освіти І науки України
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи,...
1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання iconІнформація для студентів ІІ курсу Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Загальні вимоги до дипломних та курсових робіт Вимоги до курсової роботи Курсова робота
Курсова робота Курсова робота це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі отримання...
1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання iconМета курсової роботи
Написання курсової роботи – важлива форма самостійної роботи студента з опанування курсу кримінального права, сприяє поглибленню...
1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання iconРегламент оцінювання курсової роботи
Програмою дисципліни передбачено виконання курсової роботи для студентів денної форми навчання у 1-му семестрі
1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання iconКритерії оцінювання якості виконання курсової роботи
У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати...
1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання iconДо виконання курсової роботи з дисципліни «маркетинг»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи