Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу icon

Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу
Скачати 356.2 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу
Дата05.06.2013
Розмір356.2 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ

“ПРАВОВІ ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”


ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

6.060100 ТА 5.060101

“ПРАВОЗНАВСТВО” УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Правові основи підприємницької діяльності” для студентів спеціальності 5.060101 “Правознавство” усіх форм навчання / Укладач Горевий В.І. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 36 с.


Кафедра права


Вступ


Визначаючи місце і роль семінару як однієї з форм навчального процесу у вищій школі, важливо встановити характер, способи зв’язку між семінаром і лекцією, семінаром і самостійною роботою студентів.

Форма семінару визначається змістом теми, наявністю відповідних літературних джерел, рівнем підготовки студентів і покликана сприяти якнайповнішому розкриттю змісту і структури обговорюваних на ньому тем.

Мета проведення семінарських занять – сприяти якнайглибшому засвоєнню студентами основних теоретичних положень курсу, сформувати вміння застосовувати їх у практичній діяльності.

При підготовці до семінарського заняття студенти мають вивчити конспект теми, ознайомитись з відповідними нормативно-правовими актами, рекомендованими літературними джерелами, занотувати необхідний матеріал.

Під час семінарських занять студенти можуть доповнювати один одного, аргументовано заперечувати судження опонента, мати власну думку і вміти доводити її. Це створює дискусійну ситуацію на семінарі, що сприяє глибокому засвоєнню матеріалу.

Проведення практичних занять проводиться з метою:

- реалізувати зміст освіти відповідно до освітньо-професійної програми підготовки правознавців;

- сприяти формуванню освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної для опанування наукових знань;

- навчати студентів застосовувати на практиці здобуті теоретичні правничі знання та навички самостійної роботи, що сприятиме безперервному поглибленню й оновленню правничих знань.

Після проведення практичних занять студенти повинні вміти:

- орієнтуватися в системі чинного законодавства України;

- застосовувати на практиці норми правових актів;

- логічно (послідовно, з виділенням головного, доказово)

викладати правничий матеріал із застосуванням джерел господарського законодавства;

- вміти складати різні юридичні документи (господарські договори, акти, претензії, позовні заяви).


^

План семінарських, практичних занять

Номер

заняття

Номер

теми

Найменування та зміст семінарських, практичних занять

Обсяг

годин

Літера-

тура

Примітки

1

1-2

Робота з нормативними

матеріалами

2

1,2,3,4,5

Закони, підручники, методичні рекомендації

2

1-3

Семінар (див. план)

2

1,2,3,4,5

Закони, підручники, методичні рекомендації

3

3

Складання статуту товариства з обмеженою відповідальністю, виробничого кооперативу

4

1,3,4,5

Роздатковий

матеріал4

4

Робота з нормативними матеріалами

2

1,2,3,4,5

Закони, підручники

5

5

Складання договору оренди, лізингу

2

2,3,4,5

Підручники, методичні рекомендації

6

6

Складання кредитного договору, договору застави

2

1, 12

Роздатковий

матеріал,

комп’ютер

7

1-6

Виконання тестів чи письмова робота (модуль 1)

2

2-5, 7, 11-13

Роздатковий

матеріал

(модуль 1)

8

1-6

Самостійна письмова робота

2

2-7,

11-13

Дивись варіанти

9

7-8

Семінар (див. план)

4

2,4,15

Закони, підручники

10

9

Складання зовнішньоекономічного договору

2

3,4,1415

Роздатковий

матеріал,

комп’ютер

11

7-10

Семінар (див. модуль 2)

Виконання тестів

2

1-10,11-16

Модуль 2


^

Всього за семестр


26

План практичних занять


Заняття 1 ( 2 години)


1 Робота з нормативним матеріалом.

2 Ознайомлення із структурою Господарського кодексу України.

Особливу увагу приділити главі 1 “Загальні положення ГКУ”, главі 4 “Господарська комерційна діяльність (підприємництво)”, розділу ІІ “Суб’єкти господарювання”.


^ План семінарських занять

Заняття 2 (2 години)


1 Як ви розумієте господарську діяльність?

2 Сфера господарських відносин.

3 Конституційні основи правопорядку у сфері господарювання.

4 Нормативно-правове регулювання господарської діяльності.

5 Підприємництво як вид господарської діяльності.

6 Свобода підприємницької діяльності.

7 Принципи підприємницької діяльності.

8 Організаційні форми підприємництва.

9 Право найму працівників.

10 Державна підтримка підприємництва.

11 Відповідальність суб’єктів підприємництва.

12 Припинення підприємницької діяльності.


Відповідаючи на перше питання, необхідно пояснити, що розуміється під господарською діяльністю суб’єктів господарювання, тобто яка діяльність у сфері суспільного виробництва вважається підприємницькою та її напрямки.

Відповідаючи на друге питання, слід розкрити поняття господарсько-виробничих, організаційно-господарських та внутрішньогосподарських відносин, які становлять сферу підприємницьких відносин.

Відповідь на третє питання доцільно розпочати з визначення конституційних засад економічної політики держави, конституційних прав громадян, таких, як право власності українського народу на землю, її надра та інші природні ресурси, що здійснюється від імені народу органами державної влади і органами місцевого самоврядування. Право громадян користуватися природними об’єктами; інші права і свободи, закріплені Конституцією України.

У четвертому питанні слід проаналізувати законодавство України, яке регулює відносини у сфері підприємництва. (закони, укази Президента, постанови Кабінету Міністрів, нормативно-правові акти інших органів державної влади).

При відповіді на п’яте питання необхідно дати визначення підприємницької діяльності як самостійної, ініціативної, систематичної на власний ризик господарської діяльності.

У шостому питанні необхідно пояснити, хто згідно з чинним законодавством може займатися підприємницькою діяльністю і кому заборонено займатися підприємництвом.

У сьомому питанні слід визначити, що здійснення підприємницької діяльності гарантується на певних принципах, які необхідно розкрити. Слід проаналізувати принципи, визначені в ст. 44 ГКУ.

У восьмому питанні необхідно пояснити, що суб’єктами підприємництва вважаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію, мають відокремлене майно тощо. Слід ретельно проаналізувати ст. 45 – 55 ГКУ.

Розкриваючи дев’яте питання, слід вивчити ст. 46 ГКУ, а також ст. 21 КЗпП “Трудовий договір”.

При розгляді десятого питання доцільно зазначити, що для створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку підприємництва органи влади на умовах і в порядку, передбачених законом, надають підприємцям земельні ділянки, передають державне майно, необхідне для здійснення підприємницької діяльності. Слід проаналізувати ст. 48 ГКУ.

Розкриваючи одинадцяте питання, слід звернути увагу на те, що підприємці зобов’язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об’єднань,


інших суб’єктів господарювання, установ, організацій, права органів місцевого самоврядування і держави.

Відповідаючи на дванадцяте питання, потрібно зупинитись на розкритті таких способів припинення підприємницької діяльності: з власної ініціативи підприємця; у разі закінчення строку ліцензії; у разі припинення існування підприємця; на підставі рішення суду у випадках, передбачених чинним законодавством. Пояснити порядок ліквідації підприємства.

Готуючись до семінару, слід користуватися джерелами 1-5, які зазначені в плані семінарських, практичних занять (див. заняття 1, 2 ).


^ План практичних занять

Заняття 3 (4 години)


Складання статуту товариства з обмеженою відповідальністю, виробничого кооперативу.


Актуалізація опорних знань

1 Які ви знаєте установчі документи суб’єкта господарювання?

2 Що являє собою статут як один із установчих документів?

3 Які відомості повинен містити статут?

4 Яким чином здійснюється державна реєстрація суб’єкта підприємництва?

5 Що являє собою товариство з обмеженою відповідальністю?

6 Вищий орган управління ТОВ.

7 Виконавчий орган ТОВ.

8 Виробничий кооператив як різновид колективних підприємств.

9 Хто може бути засновником виробничого кооперативу?

10Як формується майно кооперативу?

11Управління кооперативом.


Завдання


Варіант І Скласти статут ТОВ.

Варіант ІІ Скласти статут виробничого кооперативу.


Самостійна практична робота студентів під контролем і за допомогою викладача.

Під час виконання практичного завдання студенти використовують Господарський кодекс України, зразки статутів.


^ План практичних занять

Заняття 4 (2 години)


Робота з нормативними матеріалом. Продовження ознайомлення із структурою Господарського кодексу України.

Особливу увагу потрібно приділити розділу IV “Господарські зобов’язання”, главам 19,20 ГКУ.


^ План практичних занять

Заняття 5 (2 години)


Складання договорів поставки, оренди.


Актуалізація опорних знань

1 Поняття і зміст договірної роботи.

2 Етапи договірно-правової роботи.

3 Порядок укладання договору, зміни, розірвання договору.

4 Суттєві умови договорів поставки, оренди.

5 Відповідальність за невиконання зобов’язань.


Завдання


Варіант І Скласти договір поставки.

Варіант ІІ Скласти договір оренди майна.


Самостійна практична робота студентів під контролем і за допомогою викладача.

Під час виконання практичного завдання студенти використовують Господарський кодекс України, зразки договорів.


^ План практичних занять

Заняття 6 (2 години)

Складання кредитного договору, договору застави


Актуалізація опорних знань

1 Що ви розумієте під кредитом?

2 Що ви розумієте під кредитно-фінансовою діяльністю?

3 Що є основним у кредитних правовідносинах?

4 Зміст кредитного договору.

5 Зміст договору застави.


Завдання


Варіант І Скласти кредитний договір.

Варіант ІІ Скласти договір застави.


Самостійна практична робота студентів під контролем і за допомогою викладача.

Під час виконання практичного завдання студенти використовують Господарський кодекс України, зразки договорів.


^ План практичних занять

Заняття 7 (2 години)

Виконання тестів. Тести додаються


План практичних занять

Заняття 8 (2 години)

Самостійна письмова робота для проведення модульного контролю знань студентів. Модуль 1


Питання для проведення модульного контролю знань студентів з дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності”


1 Як ви розумієте підприємницьку діяльність?

2 Основні принципи підприємницької діяльності.

3 Основні види підприємницької діяльності.

4 Законодавство про підприємництво.

5 Утворення суб’єкта підприємництва.

6 Державна реєстрація підприємницької діяльності.

7 Статут.

8 Установчий договір.

9 Ліцензування певних видів підприємництва.

10 Патентування деяких видів підприємництва.

11 Поняття суб’єкта підприємництва.

12 Дати загальну характеристику підприємства.

13 Дати характеристику державним підприємствам.

14 Акціонерне товариство.

15 Товариства з обмеженою відповідальністю.

16 Підприємство колективної власності.

17 Приватні підприємства.

18 Громадяни як суб’єкти ПД.

19 Майно суб’єктів ПД.

20 Використання природних ресурсів у сфері ПД.

21 Інтелектуальна власність.

22 Цінні папери.

23 Як ви розумієте оренду майна?

24 Оренда землі.

25 Договір лізингу.

26 Як ви розумієте кредитування суб’єктів ПД?

27 Кредитний договір.

28 Договір застави.

29 Способи забезпечення кредитних зобов’язань.

30 Як ви розумієте інвестиційну діяльність?


^ План семінарських занять

Заняття 9 (2 години)


1 Як ви розумієте антимонопольно-конкурентне регулювання?

2 Правові засади обмеження конкуренції.

3 Правові засади обмеження монополізму в економіці.

4 Правові засади природних монополій.

5 Як ви розумієте зловживання монопольним становищем на ринку?

6 Як ви розумієте неправомірні угоди між суб’єктами підприємництва?

7 Як ви розумієте недобросовісну конкуренцію?

8 Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.


Розкриваючи перше питання, слід звернути увагу на те, що держава підтримує конкуренцію як змагання між суб’єктами підприємництва, що забезпечує завдяки їх власним досягненням здобуття ними певних економічних переваг, внаслідок чого споживачі та суб’єкти підприємництва отримують можливість вибору необхідного товару.

Слід також взяти до уваги, що органам державної влади і органам місцевого самоврядування, що регулюють відносини у сфері підприємництва, забороняється приймати акти або вчиняти дії, що визначають привілейоване становище суб’єктів підприємництва або ставлять у нерівне положення окремі категорії суб’єктів господарювання чи іншим способом порушують правила конкуренції.

Відповідаючи на друге питання, слід звернути увагу на те, що рішення або дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування , які спрямовані на обмеження конкуренції чи можуть мати наслідки такі обмеження, визнаються лише у випадках, передбачених ст. 26 ГКУ.

При розгляді третього питання доцільно зазначити, що монопольним визнається домінуюче становище суб’єктів підприємництва, яке дає йому можливість самостійно або разом з іншими суб’єктами обмежувати конкуренцію на ринку первинного товару (робіт, послуг).

Органам державної влади та органам місцевого самоврядування забороняється приймати акти або вчиняти дії, спрямовані на економічне посилення існуючих суб’єктів підприємництва – монополістів та утворення без достатніх підстав нових монопольних утворень, а також приймати рішення про виключно централізований розподіл товарів.

При обговоренні четвертого питання слід зазначити, що стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва ( у зв’язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю продукції в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб’єктами підприємництва, не можуть бути замінені у споживанні іншими, у зв’язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на такі товари, ніж попит на інші товари (послуги), - вважається природною монополією.

Суб’єктами природної монополії можуть бути суб’єкти підприємництва, які виробляють (реалізують) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії.

При відповіді на п’яте питання слід зазначити , що саме є зловживанням монопольним становищем.

Для конкретного визначення випадків монопольного становища слід ознайомитись зі ст. 29 ГКУ.

Розкриваючи шосте питання, слід звернути увагу на те, що неправомірними угодами між суб’єктами підприємництва визначаються угоди або погоджені дії, спрямовані на:

- встановлення (підтримання) монопольних цін (товарів), знижок, надбавок, націнок:

- розподіл ринків за територіальним принципом, обсягом реалізації чи закупівлі товарів, їх асортиментом або за колом споживачів;

- усунення з ринку або обмеження доступу до нього продавців, покупців, інших суб’єктів підприємництва.

При розгляді сьомого питання необхідно зазначити що недобросовісною конкуренцією визнаються будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним звичаям у підприємницькій діяльності.

Розкриваючи восьме питання, слід звернути увагу на те, що вчинення дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність суб’єкта підприємництва відповідно до господарського кодексу або адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність винних осіб у випадках, передбачених законом.

Студентам при підготовці до семінару, слід використовувати джерела, зазначені в п 2.2 практичних занять, пункт 9.


^ План практичних занять

Заняття 10 (2 години)


Актуалізація опорних знань

1 Поняття і види зовнішньоекономічної діяльності.

2 Види зовнішньоекономічної діяльності.

3 Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій.

4 Зовнішньоекономічні договори (контракти), їх суттєві умови.


Завдання


Скласти зовнішньоекономічний договір.

Самостійна практична робота студентів під контролем і за допомогою викладача.

Під час виконанні практичного завдання студенти використовують Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, зразки договорів.


^ План практичних занять

Заняття 11 (2 години)


Самостійна письмова робота для проведення модульного контролю знань студентів. Модуль 2

Питання для проведення модульного контролю знань студентів з дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності”


1 Державне регулювання інвестицій.

2 Іноземні інвестиції.

3 Як ви розумієте монополізм?

4 Засоби державного регулювання підприємницької діяльності.

5 Підприємницька діяльність та підприємницькі відносини.

6 Санкції за порушення антимонопольного законодавства.

7 Як ви розумієте зовнішньоекономічну діяльність?

8 Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

9 Зовнішньоекономічні договори.

10 Як ви розумієте банкрутство?

11 Як ви розумієте санацію?

12 Що ви розумієте під захистом прав суб’єктів підприємництва?

13 Претензійна робота на підприємстві.

14 Позовна робота на підприємстві.

15 Вирішення господарських спорів в господарському суді.

16 Які види порушень антимонопольного законодавства передбачено законодавством?

17 Як визначається монопольне становище підприємця на ринку?

18 Які зловживання монопольним становищем на ринку є найхарактернішими в Україні?

19 Які види інвестицій передбачено законодавством?

20 Суб’єкти інвестиційної діяльності.

21 Об’єкти інвестиційної діяльності.

22 Назвіть права суб’єктів інвестиційної діяльності.


23 Дайте загальну характеристику Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

24 Дайте загальну характеристику Закону України “Про господарські товариства”.

25 Дайте загальну характеристику Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.

26 Дайте загальну характеристику Закону України “Про власність в Україні”.

27 Дайте загальну характеристику Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

28 Дайте загальну характеристику Закону України “Про оренду державного і комунального майна”.

29 Дайте загальну характеристику Закону України “Про лізинг”.

30 Дайте загальну характеристику Закону України “Про заставу”.


^ 3 Навчально-методичні матеріали


Порядко-

вий

номер

Назва (повне бібліографічне описання)

Кіль-

кість

примір

ників

Вид
^ Основна література1


2


3

Саніахметова Н.О. Підприємницьке

право. – К.: АСК, 2001.

Правове забезпечення

діяльності підприємств В.І.Горевий, В.М.Завальний. – Суми: СНАУ, 2004

Мусияка.В.Л. Правовые основы предпринимательской деятельности. - АО «Бизнес информ». Харьков, 1995

2


15


2


підручник


методичні

рекомендації


підручник


^ Додаткова література4

5

6


7

8


9


10


11

12


13

14


15


16

17


18

Конституція України

Господарський кодекс України.

Закон України від 16.01.2003 р.

Про ліцензування певних видів

господарської діяльності. Закон України від 01.06.2000 р.

Про власність. Закон України від 07.02.1991 р.

Про відновлення платоспроможності

боржника або визнання його банкрутом.

Закон України від 30.06.1996 р.

Про патентування деяких видів підприємницької діяльності. Закон України

від 23.03.1996 р.

Про банки і банківську діяльність. Закон України від 20.03.1991 р.

Про заставу. Закон України від 02.10.1992 р.

Про оренду державного і комунального

майна. Закон України від 14.03.1995 р.

Про лізинг. Закон України від 16.12.1997 р.

Закон України “Про зовнішньоекономічну

діяльність" від 16.04.1991, ВВР № 29 – 91

Про інвестиційну діяльність. Закон

України від 18.09.1991 р.

Цивільний кодекс України.

Саниахметова Н. Конституционное право

на предпринимательскую

деятельность // Юридический вестник. – 1996. - № 1. – с. 73-74

Селіванов В. Підприємництво в Україні:

проблеми становлення та перспективи розвитку // Право України. - 1995. - № 7.

– С. 16-22


10

4

4


4


4


4


4


4

4


4

4


4

4

2


2

Закон

Кодекс

Закон


Закон


Закон


Закон


Закон


Закон

Закон


Закон

Закон


Закон

Кодекс

наукова

стаття


наукова

стаття
^ Тести

для проведення практичних занять та контролю знань студентів


1 Господарське право - це:

а - частина права, яка регулює господарські відносини;

б- галузь права, яка регулює господарські відносини;

в - інститут права, який регулює господарські відносини;

г - норма права, яка регулює господарські відносини.


2 Який із методів не належить до методів господарського права:

а - автономних рішень;

б - владних приписів;

в – підпорядкованості;

г – рекомендацій.


3 Підприємництво - це:

а - діяльність з виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг;

б - посередницька діяльність з метою отримання прибутків;

в - діяльність з виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг з метою отримання прибутку;

г - діяльність з виробництва товарів, виконання робіт та заняття торгівлею з метою отримання прибутку.


4 Не є суб’єктом господарського права:


а - Міністерство економіки України;

б - районна державна адміністрація;

в – підприємство;

г – установа.


5 Кому з названих осіб не заборонено займатися підприємницькою діяльністю:

а - директору акціонерного товариства;

б - директору державного підприємства;

в - державному службовцю;

г - народному депутату.


6 Яким видом підприємницької діяльності не може займатися приватне підприємство:

а - видобутком нафти;

б - ремонтом мисливської зброї;

в - проведенням психіатричної експертизи;

г - проведенням бухгалтерської експертизи.


7 Ліцензія - це:

а - документ, який дає право на пільги при оподаткуванні;

б - документ, який дає право на заняття підприємницькою діяльністю;

в - документ, який дає право на заняття окремим видом підприємницької діяльності;

г - діяльності, яка зазначена в документі.


8 Державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності здійснюють:

а - Державна податкова адміністрація;

б - міська рада;

в - обласна рада;

г - управління юстиції.


9 Які документи не потрібні для реєстрації юридичної особи:

а - реєстраційна картка;

б – паспорт;

в - документ, який підтверджує сплату коштів за реєстрацію;

г - рішення власника або установчий договір.


10 Які документи не потрібні для реєстрації фізичної особи - підприємця:

а - реєстраційна картка;

б – паспорт;

в – фотокартка;

г - рішення власника або установчий договір.


11 Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства видається в термін:

а - 5 робочих днів;

б - 5 тижнів;

в – 10 робочих днів;

г - 1 місяця.


12 Ліцензія видається на:

а - 3 роки;

б - до 3 років;

в - не менше 3 років;

г - термін встановлює Міністерство.


13 Не належить до підприємства:

а - акціонерне товариство;

б - приватне підприємство;

в - командитне товариство;

г - об’єднання підприємств.


14 Мале підприємництво, в якому:

а - середньорічна чисельність до 50 працівників;

б - середньорічна чисельність до 50 працівників і прибуток до

500 000 євро за рік;

в - середньорічна чисельність до 50 працівників і прибуток понад 500 000 гривень за рік;

г - середньорічна чисельність до 100 працівників і прибуток до

1 000 000 гривень за рік.


15 Не належить до господарських товариств:

а - товариство з обмеженою відповідальністю;

б - страхове товариство;

в - повне товариство;

г - акціонерне товариство


16 Не є органом керівництва акціонерним товариством:

а - дирекція акціонерного товариства;

б - загальні збори;

в - спостережна рада;

г - ревізійна комісія.


17 Не є органом керівництва товариства з обмеженою відповідальністю:

а - дирекція ТОВ;

б - загальні збори ТОВ;

в - ревізійна комісія;

г - директор ТОВ.


18 Статутний фонд акціонерного товариства поділений:

а - на долі;

б - на частки;

в - на гривні;

г - на акції.


19 Розмір статутного фонду акціонерного товариства повинен бути не меншим:

а - 100 мінімальних заробітних плат;

б - 625 мінімальних заробітних плат;

в - 1250 мінімальних заробітних плат;


г - 1500 мінімальних заробітних плат.


20 Розмір статутного фонду товариства з обмеженою відповідальністю повинен бути не меншим:

а - 100 мінімальних заробітних плат;

б - 625 мінімальних заробітних плат;

в - 1250 мінімальних заробітних плат;

г - 1500 мінімальних заробітних плат.


21 До договірних господарських об’єднань відносять:

а - концерн, корпорацію;

б - концерн, консорціум;

в - корпорацію, асоціацію;

г - концерн, асоціацію.


22 До статутних господарських об’єднань відносять:

а - концерн, корпорацію;

б - концерн, консорціум;

в - корпорацію, асоціацію;

г - концерн, асоціацію.


23 Загальні збори акціонерного товариства вважаються повноважними, коли на них присутні:

а - 60% акціонерів;

б - 50% акціонерів;

в - акціонери, які володіють 60% акцій;

г - акціонери, які володіють не менше 60% акцій.


24 До прав акціонерів належить:

а - отримання заробітної плати;

б - реєстрація акціонерного товариства;

в - взяття участі в управлінні справами товариства;

г - розподіл випущеної продукції.


25 Право власності - це:

а - право володіти, користуватися та розпоряджатися майном;

б - право купувати, спадкувати та дарувати майно;

в - право робити з майном все що завгодно;

г - право володіти та розпоряджатися майном.


26 Право володіння - це:

а - фактичне утримання майна;

б - фактичне розпорядження майном;

в - юридичне утримання майна;

в - право продавати майно.


27 Види власності згідно із Законом України "Про власність" від

7.02.91р.:

а - індивідуальна, колективна, державна;

б - індивідуальна, колективна, приватна;

в – приватна, колективна, комунальна;

г - приватна, колективна, державна.


28 Суб’єктами приватної власності можуть бути:

а - громадяни України, особи без громадянства;

б - народ України;

в - громадяни України, особи без громадянства та іноземні громадяни;

г - суб’єкти господарського права.


29 У власності громадян України не можуть бути:

а - засоби виробництва;

б - військова зброя;

в - мисливська зброя;

г – валюта.


30 Земля не може надаватися у власність для:

а - присадибного будівництва;

б - гаражного будівництва;

в – продажу;


г - заняття фермерським господарством.


31 До ознак підприємницької діяльності не належать:

а - самостійність;

б - оперативність;

в - легальність;

г – систематичність.


32 Підприємницька діяльність великих підприємницьких структур із значними обсягами випуску та реалізації товарів та кількістю працюючих:

а - малий бізнес;

б - приватний бізнес;

в - великий бізнес;

г - державний бізнес.


33 Підприємство - це:

а - податкова організація;

б - народна організація;

в - самостійна молодіжна організація;

г - самостійна господарська організація.


34 Підприємство - є:

а - юридичною особою;

б – фізичною особою;

в - цивільною особою;

г - відповіді а і б.


35 Установчий документ не містить даних про:

а - покриття витрат;

б - стосунки з податковою адміністрацією;

в - розподіл прибутків;

г - порядок випуску акцій.


36 Складний господарський договір - це:

а - договір на надання послуг;

б - договір двох і більше сторін;

в - договір, який регулюється як держзамовлення або держконтракт;

г - договір, який включає істотні умови декількох видів договорів.


37 Класифікація господарського договору за регулюючими функціями:

а - двосторонні і багатосторонні;

б - прості і складні;

в - формальні, реальні і консенсуальні;

г - основні і попередні, генеральні і поточні.


38 Господарський договір - це:

а - угода між фізичними особами, спрямована на виникнення, зміну або припинення особистих немайнових відносин;

б - угода між фізичними та юридичними особами з метою отримання прибутку;

в - документ, в якому зазначаються основні права та обов'язки сторін;

г - угода між суб'єктами господарювання, спрямована на виникнення, зміну або припинення правовідносин щодо

здійснення ними господарської діяльності з метою отримання прибутку.


39 Страхування угоди як спосіб забезпечення зобов'язання:

а - це основний спосіб забезпечення зобов'язання;

б - спосіб забезпечення зобов'язань, при якому гривня ставиться в залежність від стійкої валюти;

в - спосіб використовується при купівлі-продажу товарів в кредит;

г - страхувач за договором страхування угоди зобов'язується при настанні страхового випадку сплатити страхувальникові


страхову суму, отримавши за це страховий платіж.


40 Консенсуальний договір - це:

а - договір, для якого необхідна реальна передача речі;

б - договір, умови якого розроблені наперед;

в - договір, який повинен бути укладений у чітко встановленій формі;

г - договір, який вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди з усіх істотних умов.


41 За способом оферти договори бувають:

а - прості і складні;

б - формальні і спеціальні;

в - альтернативні і конкретні;

г - договори приєднання і договори, умови яких розробляються в момент укладення.


42 За способом виникнення господарські договори поділяються на:

а - прості і складні;

б - двосторонні і багатосторонні;

в - договори на виготовлення робіт, надання послуг і реалізації продукції;

г - формальні, реальні і консенсуальні.


43 Додаткові способи забезпечення зобов'язань:

а - порука і акредитив;

б - застава, гарантія, валютне застереження;

в - завдаток, акредитив, порука;

г - акредитив, страхування угод, валютне застереження, резервування права власності.


44 Резервування права власності як спосіб забезпечення зобов'язань - це:

а – спосіб, при якому покупець стає власником товару до


повного розрахунку за нього;

б - спосіб забезпечення зобов'язань, який використовується при купівлі товарів оптом;


в - придбаний товар залишається у володінні продавця, поки покупець не розрахується за нього;

г - придбаний товар залишається у власності продавця, поки покупець не внесе за нього останній платіж при купівлі-продажу товарів у кредит.


45 Договори приєднання - це:

а - договір, що укладається на продукцію і товар, що буде виготовлений в майбутньому;

б - договір, що укладається на товар, що уже виготовлений і підготовлений до реалізації;

в - договір, що опосередковує ті види підприємницької діяльності, які передбачені статутними документами суб'єктів;

г - договір, умови якого визначені наперед.


46 Способи забезпечення виконання зобов'язань - це:

а - способи забезпечення інтересів кредитора;

б - заходи дисциплінарного впливу на боржника кредитором

в - заходи державного впливу, що застосовуються до кредитора і боржника з метою забезпечення належного виконання ними взаємних зобов'язань;

г - додатковий захід майнового впливу на боржника, що змушує його до виконання свого зобов'язання і задовольняє інтереси кредитора у випадку невиконання або неналежного виконання боржником взятих на себе за договором зобов'язань.


47 Форма господарських договорів:

а - одно-, дво- і багатосторонні;

б - формальна, реальна і консенсуальна;

в - проста і складна;

г - письмова: повна і скорочена.


48 Венчурний бізнес:

а - бізнес, що передбачає отримання прибутку від об'єктів нерухомості;

б - діяльність суб'єктів, пов'язана з кредитуванням інноваційних проектів у галузі сільського господарства та їх впровадження;

в - діяльність суб'єктів, пов'язана з незаконним розповсюдженням комп'ютерного програмного забезпечення;

г - діяльність групи осіб на чолі з винахідником, спрямована на розроблення проблемних тем у сфері інновацій, і отримання доходу від продажу права використання результатів цих розробок.


49 Акредитив як спосіб забезпечення зобов'язань - це:

а – документ, в якому відображені принципи виконання господарських договорів;

б - відповідальність за порушення договору у вигляді штрафу;

в - відповідальність за неналежне виконання зобов'язань;

г - форма безготівкових розрахунків, при якій банк, що відкриває акредитив, зобов'язується за дорученням платника здійснити платіж отримувачеві коштів.


50 Ознаки господарського договору:

а - має загальнодержавну мету;

б - є загальнообов'язковим для українських і іноземних суб'єктів;

в - необмежене коло суб'єктів: укладається між фізичними і юридичними особами;

г - оплатний; обмежене коло суб'єктів; економічна і правова мета.


51 Договори на передачу майна у власність:

а - договори, які укладаються виходячи з господарських намірів сторін;

б - договори, зміст яких визначається в момент укладення

договору;

в - договори, які укладаються лише між юридичними особами


щодо купівлі-продажу нерухомості;

г - договори купівлі-продажу і поставки.


52 Нематеріальне виробництво - це:

а - виробництво товарів харчування;

б - виробництво електротоварів;

в - виробництво, в результаті якого створюються товари, послуги або робота;

г – виробництво, в результаті якого утворюється особливий товар - інтелектуальна власність.


53 Порука і гарантія як способи забезпечення виконання зобов'язань:

а - це форма безготівкового розрахунку за виконані зобов'язання;

б - спосіб, коли гривня ставиться в залежність від іншої стійкої валюти;

в - передача майна, яка забезпечує виконання зобов'язання боржника кредитору;

г - коли третя особа зобов'язується виконати перед кредитором за боржника зобов'язання в разі їх невиконання останнім.


54 Основні способи забезпечення зобов'язань:

а – акредитив;

б – договір;

в - резервування права власності;

г - застава, гарантія, завдаток.


55 Скорочена письмова форма господарського договору:

а - укладення договору у вигляді одного письмового документа;

б - угода, підписана обома сторонами і засвідчена печаткою;

в - укладення договору шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, які належним чином засвідчені і передбачають всі істотні умови договору;

г - угода між суб'єктами господарюваення, спрямована на зміну


або доповнення майнових відносин.


56 Контролююча компанія, що створюється для володіння акціями інших компаній, - це:

а - акціонерна компанія;

б - траст - компанія;

в - холдінгова компанія;

г – корпорація.


57 Господарське товариство, статутний фонд якого розділено на визначені засновницькими документами долі, в межах яких і відповідають засновники, а при їх недостатності додатково своїм майном в однаковій долі у внесках:

а - повне товариство;

б - товариство з додатковою відповідальністю;

в - товариство з обмеженою відповідальністю;

г - командитне товариство.


58 Господарське товариство, що має розділений на долі статутний фонд, розмір якого визначається засновницькими документами, - це:

а - повне товариство;

б - товариство з додатковою відповідальністю;

в - товариство з обмеженою відповідальністю;

г - командитне товариство.


59 Господарське товариство в якому на ряду з засновниками, є учасники, відповідальність яких обмежується лише внеском в товариство, - це:

а - повне товариство;

б - товариство з додатковою відповідальністю;

в - товариство з обмеженою відповідальністю;

г - командитне товариство.


60 Господарське товариство, всі учасники якого займаються


загальною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язанням всім своїм майном, - це:

а - повне товариство;

б - товариство з додатковою відповідальністю;

в - товариство з обмеженою відповідальністю;

г - командитне товариство.


61 Податки на товари і послуги, які встановлюються у вигляді надбавок до цін або тарифів, - це:

а - податок на прибуток;

б - податок на додану вартість;

в - пільгові податки;

г - непрямі податки.


62 Податок на кінцевих споживачів товарів та послуг – це:

а - податок на прибуток;

б - податок на додану вартість;

в - пільгові податки;

г - непрямі податки.


63 Податок на суму одержаних прибутків юридичних осіб - це:

а - податок на прибуток;

б - податок на додану вартість;

в - пільгові податки;

г - непрямі податки.


64 До статутних господарських об'єднань належать:

а - концерн, корпорація;

б - концерн, консорціум;

в - корпорація, асоціація;

г - концерн, асоціація.


65 Види власності згідно із Законом України "Про власність" від 7.02.91р.:

а - індивідуальна, колективна, державна;

б - індивідуальна, колективна, приватна;

в - приватна, колективна, комунальна;

г - приватна, колективна, державна.


66 В кредитному договорі обумовлюються:

а - ціль, застава;

б - сума; відсотки за кредит;

в – строк;

г - все вищезгадане..


67 Лізингові операції банків - це:

а - надання кредитів на короткий строк;

б - надання кредитів під гарантію боргових зобов’язань;

в - надання основних фондів в оренду або посередництво між орендувачем та орендоодержувачем;

г - надання довгострокових кредитів.


68 Трастові операції банків - це:

а - розпорядження спадщиною клієнта;

б - керування майном за довіреністю або у зв’язку з опікою;

в - агентські послуги;

г - все вищезгадане.


69 Договір застави нотаріально засвідчується, якщо предметом застави є:

а - цінні папери;

б – нерухомість;

в - майнові права;

г – обладнання.


70 Платіжні доручення приймаються банком до виконання протягом:

а - 10 календарних днів;

б - 15 календарних днів;

в - 20 календарних днів;

г - одного місяця.


71 Договори на передачу майна у власність:

а - договори, які укладаються виходячи з господарських намірів сторін;

б - договори, зміст яких визначається в момент укладення договору;

в - договори, які укладаються лише між юридичними особами щодо купівлі-продажу нерухомості;

г - договори купівлі-продажу і поставки.


72 Статутний фонд акціонерного товариства поділений:

а - на долі;

б - на частки;

в - на гривні;

г - на акції.


73 Зобов'язання підприємств, організацій здійснювати платежі у точно визначені строки і в повному обсязі - це:

а - платіжне доручення;

б - платіжне повідомлення;

в - платіжна дисципліна;

г - платіжні пільги.


74 Додаткові способи забезпечення зобов'язань:

а - порука і акредитив;

б - застава, гарантія, валютне застереження;

в - завдаток, акредитив, порука;

г - акредитив, страхування угод, валютне застереження, резервування права власності.


75 Розрахунковий документ, за яким платник подає доручення обслуговуючому його банку про перерахування певної суми із свого рахунку на рахунок постачальника, - це:

а - платіжне доручення;

б - платіжне повідомлення;

в - платіжна дисципліна;

г - платіжні пільги.


76 Документ, яким фінансовий орган повідомляє платника податків про суму та строки внесення ним відповідних платежів, - це:

а - платіжне доручення;

б - платіжне повідомлення;

в - платіжна дисципліна;

г - платіжні пільги.


77 Державну реєстрацію суб'єктів торговельної діяльності здійснюють:

а - податкові органи;

б - сільські та селищні ради;

в - відділ управління торгівлі виконкомів місцевих рад;

г - районні державні адміністрації та міські ради.


78 Які документи необхідно подавати для державної реєстрації фізичної особи - суб'єкта:

а - свідоцтво про державну реєстрацію;

б - реєстраційну картку;

в - копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків.

г – фотокартки.


79 Державну реєстрацію суб'єкта торговельної діяльності здійснюють протягом:

а - 5 робочих днів;

б - 10 робочих днів;

в - 5 днів;

г - одного місяця.


80 “Державне свідоцтво, яке засвідчує право суб'єкта підприємницької діяльності чи його структурного підрозділу займатися певними видами підприємницької діяльності" - це:

а - торговий патент;

б - ліцензія;

в - свідоцтво про державну реєстрацію;

г - паспорт торгового об'єкта.


81 Для заняття якими видами підприємницької діяльності не потрібно отримувати торговий патент:


а - вантажні перевезення товарів;

б - діяльність у сфері грального бізнесу;

в - діяльність з надання побутових послуг;

г - діяльність у сфері торгівлі іноземною валютою.


82 Торговий патент видають:

а - податкові органи;

б - управління торгівлі виконкомів рад;

в - дирекції ринків;

г - районні державні адміністрації або міські ради.


83 Вартість торгового патенту встановлюють:

а - органи місцевого самоврядування;

б - податкові органи;

в - управління торгівлі виконкомів рад;

г - управління торгівлі виконкомів рад.


84 "Офіційний документ дозвільного характеру, який дає право на заняття певними видами господарської діяльності, які відповідно до законодавства підлягає обмеженню" - це:

а - ліцензія;

б - торговий патент;

в - ринковий збір;

г - свідоцтво про державну реєстрацію.


85 Який вид торгівлі не підлягає ліцензуванню:

а - транспортними засобами;

б - алкогольними напоями та тютюновими виробами;

в - лікарськими засобами;


г - пестицидами та агрохімікатами.


86 Торговий патент на торгівлю алкогольними напоями видається на термін:

а - 1 рік;

б - не менше 3 років;

в - не менше 2 років;

г - 5 років.


87 Діяльність з продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх власного кінцевого споживання" - це:

а - роздрібна торгівля;

б - оптова торгівля;

в - торговельно-виробнича діяльність;

г - торгівля на ярмарках.


88 Магазин загальноміського призначення торговою площею більше 1500 квадратних метрів з асортиментом більше 5000 найменувань непродовольчих товарів" - це:

а - універмаг;

б - універсам;

в - супермаркет;

г - торговий центр.


89 Діяльність з придбання та відповідного перетворення товару для подальшої його реалізації підприємствами роздрібної торгівлі або іншим суб'єктом підприємницької діяльності" - це:

а - оптова торгівля;

б - оптова база;

в - торговельно-виробнича діяльність;

г - громадське харчування.


90 Торговельно-виробнича діяльність - це:

а - діяльність у сфері громадського харчування;


б - діяльність у сфері надання послуг;

в - діяльність у сфері вироблення продукції;

г - продаж товарів на замовлення.


91 Господарські договори за змістом істотних умов поділяються на:

а - прості та складні;

б - повні та неповні;

в - зі змінами та доповнені;

г - їх не поділяють.


92 Господарські договори за регулятивними функціями поділяють на:

а - попередні і основні;

б - загальні та скороченні договори;

в - генеральні та поточні;

г - всі відповіді правильні.


93 Підприємство є основною організаційною ланкою:

а - приватного господарства;

б - народного господарства;

в - сільського господарства;

г - галузевого господарства.


94 Статут підприємства визначає:

а - цілі і предмет діяльності підприємства;

б - діяльність іноземних підприємств;

в - порядок проведення святкових заходів;

г - взаємовідносини підприємства і держави.


95 Підприємство починає діяльність:

а - від першого січня нового року;

б - від дня отримання ліцензії;

в - від дня державної реєстрації;

г - від дня обрання президента на новий термін.


96 Привілей, який повністю або частково звільняє від виконання загальноприйнятих обов'язків, - це:

а - опціон;

б – пільга;

в - маржа;

г – субсидія.


97 Особа, яка видала переказний вексель, - це:

а - трасант;

б - юридична особа;

в - трасат;

г – резидент.


98 Підприємство - це:

а - податкова організація;

б - народна організація;

в - самостійна молодіжна організація;

г - самостійна господарська організація.


Навчальне видання


Методичні вказівки та завдання

до проведення семінарських, практичних занять

з дисципліни “Правові основи підприємницької діяльності”

для студентів спеціальності 5.060101 “Правознавство”

усіх форм навчання


Укладач Володимир Іванович ГоревийРедактор Н.В. ЛисогубВідповідальний за випуск Куліш Анатолій МиколайовичПідп. до друку поз.

Формат 60х84/16 Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл. –вид. Арк.

Тираж 100 пр. Собівартість вид.


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р. –Корсакова, 2


Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з курсу: “Податкове право України” для студентів I курсу спеціальності...
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Виконавче провадження”
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу iconМіністерство освіти І науки україни херсонський економічно-правовий інститут кафедра загальноюридичних дисциплін методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Банківське право»”/ Укл. Башинський А. А. – Херсон:...
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу iconМетодичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу "кримінальний процес" для студентів спеціальності
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Кримінальний процес” для студентів спеціальності 060101...
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу iconМетодичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу „ Судові та правоохоронні органи України для студентів спеціальностей 060101 та
Методичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу “Судові та правоохоронні органи України” /...
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу iconМетодичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу
Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу «Житлове право» / Укладач М. М. Рєзнік. – Суми: Видавництво Сум ду,...
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу iconМетодичні вказівки до проведення семінарських занять
Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу: “Банківське право” для студентів спеціальності 050101 “Правознавство”...
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу iconМетодичні вказівки до проведення семінарських занять
Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу «Мікроекономіка» / Укладачі: Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін, Н. М. Костюченко....
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу iconМетодичні вказівки та завдання до проведення практичних та семінарських занять з курсу "цивільний процес україни" для студентів спеціальності 060101
До проведення практичних та семінарських занять з курсу “цивільний процес україни”
Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» для студентів спеціальності 030402
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять з дисципліни «Податкове право» / укладач К. Д. Янішевська. – Суми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи