Методичні вказівки до виконання домашнього завдання \"Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини\" icon

Методичні вказівки до виконання домашнього завдання "Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини"
Скачати 170.62 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання домашнього завдання "Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини"
Дата06.06.2013
Розмір170.62 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини”

з курсу “Холодильні машини”

для студентів спеціальності 6.090520

“Холодильні машини та установки”

денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини”

з курсу “Холодильні машини”

для студентів спеціальності 6.090520

“Холодильні машини та установки”

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач Ю.М. Вертепов


Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

Декан інженерного факультету О.Г. Гусак


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини”

з курсу “Холодильні машини” для студентів

спеціальності 6.090520 “Холодильні машини та установки”

денної форми навчання


Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

Редактор Н.М. Мажуга

Комп’ютерне верстання О.В. Казбан


Підп. до друку 16.11. 2007, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.Друк офс.

Ум. друк. арк. 0,70. Обл.-вид.арк. 0,49.

Тираж 40 пр. Собівартість вид. 1 грн. 07 к.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.

Методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні машини”/ Укладач Ю.М. Вертепов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 12 с.


^ КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ


ЗМІСТ

С.

Вступ………………………………………………………………….4

1 Вихідні дані для виконання домашнього завдання……………...4

2 Зміст і порядок виконання індивідуальної роботи………………6

3 Методичні рекомендації до виконання розділів

індивідуальної роботи……………………………………………..7

Список рекомендованої літератури………………………………..11


3

ВСТУП

Дані методичні вказівки призначені для надання допомоги студентам під час виконання домашнього завдання з курсу “Холодильні машини”.

У них містяться матеріали, необхідні для побудови циклу пароежекторної холодильної машини і розрахунку розмірів ежектора, а також завдання, їх зміст і порядок виконання. Завдання складені за стоваріантною системою, в якій вихідні дані беруть з останньої і передостанньої цифр шифру залікової книжки студента.

Під час виконання домашнього завдання необхідно виконувати такі рекомендації:

 1. Чітко формулювати мету розрахунку і вихідні дані.

2 Розв’язання супроводжувати коротким пояснювальним текстом, в якому зазначати назви визначуваних величин з посиланням на джерело інформації.

3 Усі обчислення виконувати в одиницях системи СІ.

4 Усі ескізи, таблиці і список літератури виконуються з дотриманням вимог до оформлення текстової документації.


^ 1 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ


Визначити параметри водяної пароежекторної холодильної машини і знайти конструктивні розміри її ежектора за такими даними:

Холодопродуктивність Q, кВт табл.1.1

Температури кипіння:

у випарнику t ,C 7

у парогенераторі tр, С табл.1.2

Температури:

конденсації t , oC табл. 1.1

навколишнього середовища і води на

вході в конденсатор toc=tw, C табл.1.1

Ступінь сухості пари х на виході:


4

парогенератора 1

випарника 0,95

Нагрівання води:

у випарнику twи , С 3 - 5

у конденсаторі tw , C 3 - 4

Швидкість пари:

у підвідному паропроводі wp, м/с 35 - 40

на виході з дифузора w4, м/с 70 - 90

Ступінь розширювання дифузора 2 - 3

Кут розкриття робочого сопла с, град. 8 - 20

Кут розкриття дифузора , град. 6 - 8

Питома теплота згорання природного газу q, кДж/кг 4,4104.

Тиск у кінці розширення робочої пари і тиск на виході з камери змішування ежектора р3 дорівнюють тиску у випарнику ро ,а тиск після стиснення у дифузорі дорівнює тиску у конденсаторі р..

Довжина конічної частини камери змішування дорівнює її діаметру.


Таблиця 1.1

Остання

цифра шифру

Холодопродуктивність

Q , кВт

Температура

конденсації

tk,С

Температура

навколишнього середовища tc,С

0

300

35

30

1

350

34

29

2

400

33

29

3

450

32

27

4

500

31

26

5

550

30

26

6

600

29

24

7

650

28

22

8

700

27

22

9

750

26

215

Таблиця 1.2

Перед-

остання

цифра шифру

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Температура

tp,С

150

152

155

157

160

162

165

167

170

172
 1. ^ ЗМІСТ І ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ
  ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Індивідуальна робота повинна вміщувати такі розділи:

1 Розрахунок і побудова циклу пароежекторної холодильної машини в діаграмі і-S водяної пари.

2 Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини:

- питомої масової холодопродуктивності;

- масових і об’ємних витрат робочої і холодної пари;

- теплоти, яка підводиться у парогенераторі, і масової витрати природного газу, який спалюється для її отримання;

- теплоти, яка відводиться у конденсаторі, і витрати охолоджуючої води, яка подається у конденсатор;

- витрати води, яка циркулює через випарник;

- холодильного, термічного і теплового коефіцієнтів незворотного циклу;

- холодильного, термічного і теплового коефіцієнтів зворотного теоретичного циклу;

- дійсного теплового коефіцієнта циклу;

- коефіцієнта зворотності циклу.

3 Розрахунок основних розмірів ежектора пароежекторної холодильної машини:

- розрахунок основних розмірів робочого сопла;

- розрахунок основних розмірів камери змішування і дифузора;

- ескізна прорисовка ежектора у зборі за вибраним масштабом.


6

^ 3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗДІЛІВ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ


Схема і дійсний цикл роботи водяної пароежекторної холодильної машини в діаграмі і-S водяної пари наведені на рис. 3.1Рисунок 3.1


Цикл пароежекторної холодильної машини включає такі процеси:

1-2 – політропне розширення робочої пари у робочому соплі ежектора від рр до ро (2S – стан у кінці адіабатного розширення);

9-10 – адіабатне стиснення холодної пари у дифузорі ежектора від ро до рк ;

2-3 і 10-3 – одночасне змішування робочої і холодної пари у камері змішування;

3-4 – політропне стиснення суміші робочої і холодної пари у дифузорі ежектора від ро до рк;

4-5 – охолодження і конденсація суміші робочої і холодної пари у конденсаторі КД;

5-6 – адіабатне стиснення частини сконденсованої води у насосі Н від рк до рр:

6-7 і 7-1 нагрівання і кипіння стисненої води у парогенераторі Г;


7

5-8 – дроселювання другої частини сконденсованої води у регулюючому вентилі РВ від рк до ро;

8-9 – кипіння у випарнику І.

Розрахунок і побудова циклу водяної пароежекторної холодильної машини в розділі 1 необхідно виконувати в такому порядку:

 1. Знаходиться точка 1 за табл. 3.1 чи у діаграмі і-S на перетинанні ізотерми tp з суміжною кривою пари.

 2. Із точки 1 проводиться ізоентропа до перетинання з ізотермою to (ізобарою ро) в точці 2S і з ізотермою tк (ізобарою рк) у точці 11.

 3. Знаходиться точка 9 за табл.3.1 або на перетинанні ізотерми to (ізобари ро) з суміжною кривою пари.

 4. Знаходиться точка 7 за табл. 3.1 на перетинанні ізотерми tp (ізобари рр) з суміжною кривою рідини.

 5. Знаходиться точка 10 на перетинанні ізоентропи, проведеної з точки 9, з ізобарою рк, яка визначається за температурою tк.

 6. Знаходиться точка 5 за табл. 3.1 на пересіканні ізобари рк (ізотерми tк) з примежованою кривою рідини.

 7. Точки 5 і 6 на діаграмі збігаються, оскільки вода в рідкій фазі майже не стискається та її ентальпія в насосі практично не змінюється.

 8. Знаходиться точка 8 на перетинанні ізоентальпи, проведеної із точки 5, з ізобарою ро (ізотермою to).

 9. Визначається теоретична кратність циркуляції αт по [1], рис.1.51, с.87 залежно від відношення .

10 Задається дійсна кратність циркуляції у межах
= (1,05, …, 1,1) Т .

11 Визначається коефіцієнт ежекції ежектора за формулою
п= 1/.

12 Розраховується теоретична швидкість робочої пари, м/с, на виході із робочого сопла

.


8

13 Визначається дійсна швидкість пари, м/с, на виході із робочого сопла

1 = 1  1s,

де 1=0,92 - 0,96 – коефіцієнт, який ураховує втрати кінетичної енергії пари в соплі на тертя.

14 Знаходиться ентальпія пари, кДж/кг, в кінці політропного розширення у робочому соплі:

.

 1. Знаходиться точка 2 на перетинанні ізоентальпи і2 з ізобарою ро в області вологої пари.

 2. Визначається зміна ентальпії робочої пари, кДж/кг, у камері змішування ежектора:

,

де 23  0,9 – коефіценти, які враховують втрати на переміщення і тертя пари у камері змішування ежектора.

 1. Розраховується ентальпія пари, кДж/кг, на виході із камери змішування ежектора

.

 1. Знаходиться точка 3 на перетинанні ізоентальпи і3 з ізобарою ро в області вологої пари.

 2. Визначається швидкість пари, м/с, на виході із камери змішування ежектора:

.

 1. Розраховується ентальпія пари, кДж/кг, на виході із дифузора ежектора

.

 1. Знаходиться точка 4 на перетинанні ізоентальпи і4 з ізобарою рк в області перегрітої пари.

Термодинамічні властивості води і водяної пари в стані насичення, взяті із [2], наведені у табл. 3.1.

Під час виконання розділу 2 основним методичним посібником є [1], де наведені необхідні розрахункові формули. Величину теплоємності води залежно від її температури можна знаходити за [2] або за іншими довідниками.

9

Таблиця 3.1

t, oC

Р, МПа

, м3/кг

, кДж/кг

, кДж/кг

7

0,001

129

-

2513,9

25

0,00317

-

104,77

-

27

0,00356

-

113,13

-

28

0,00378

-

117,31

-

29

0,004

-

121,48

-

30

0,00424

-

125,66

-

31

0,00449

-

129,64

-

32

0,00475

-

134,02

-

33

0,00503

-

138,2

-

34

0,00532

-

142,38

-

35

0,00562

-

146,56

-

150

0,476

0,3926

-

2746,3

152

0,502

0,3734

-

2748,7

155

0,543

0,3466

-

2752,1

157

0,572

0,3299

-

2754,4

160

0,618

0,3068

-

2757,7

162

0,65

0,2925

-

2759,8

165

0,7

0,2725

-

2763

167

0,736

0,26

-

2765

170

0,792

0,2426

-

2768

172

0,831

0,2318

-

2770Параметри пари у вузлових точках циклу пароежекторної холодильної машини зводяться у табл. 3.2

У розділі 3 необхідно після розрахунку основних розмірів ежектора подати принципову будову ежектора пароежекторної холодильної машини у вигляді ескіза з відображенням його основних елементів. Залежності для розрахунку основних розмірів робочого сопла, камери змішування і дифузора ежектора та їх конструкція наведені в [3].


10

Таблиця 3.2

Номер

точок

циклу

Р, МПа

Т, К

і, кДж/кг

, м3/кг

1

2

2S

3

4

5, 6

7

8

9

10

11СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Тепловые конструктивные расчеты холодильных машин /Под ред. И.А. Сакуна . – Л.: Машиностроение, 1987.– 422с.

2. Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 80с.

3. Холодильные машины /Под ред. И.А. Сакуна. – Л.: Машиностроение, 1985.– 506с.


11

Схожі:

Методичні вказівки до виконання домашнього завдання \"Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини\" iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні машини”
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання “Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини” з курсу “Холодильні...
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання \"Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини\" iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Тема 1 – Розрахунок параметрів циклу Чистякова-Плотнікова для тепловикористовуючої холодильної машини
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання \"Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини\" iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”
Тема 1 – Розрахунок параметрів циклу Чистякова-Плотнікова для тепловикористовуючої холодильної машини
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання \"Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни «Інформаційна підтримка життєвого циклу технічних...
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання \"Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини\" iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни Основи програмування та алгоритмічні мови / укладачі:...
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання \"Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини\" iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз)
Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ідз) з дисципліни "Фінанси підприємств" / Укладачі: канд екон...
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання \"Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини\" iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з курсу «Охорона праці»/ укладач В. В. Фалько. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання \"Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини\" iconМетодичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів»...
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання \"Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини\" iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( од з )
Задача 1 Розрахунок інвестиційного прибутку від розміщення тимчасово вільних засобів страховий
Методичні вказівки до виконання домашнього завдання \"Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини\" iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (одз )
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання ( одз ) з дисципліни “Управління проектами”...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи