Методичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань icon

Методичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань
НазваМетодичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань
Сторінка1/3
Дата06.06.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет


РОБОЧА ПРОГРАМА та МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних і обов’язкових домашніх завдань
та самостійної роботи з курсу


«Екологічний Маркетинг»


для студентів спеціальності 7.050108 «Маркетинг»

заочної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007

Навчальне видання


РОБОЧА ПРОГРАМА та МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних і обов’язкових домашніх завдань
та самостійної роботи з курсу


«Екологічний маркетинг»


для студентів спеціальності 7.050108 «Маркетинг»

заочної форми навчання


Укладачі: С.М. Ілляшенко,

О.В. Прокопенко


Відповідальний за випуск проф., д-р екон. наук С.М.Ілляшенко

Редактор П.М. Єфіменко

Комп’ютерне верстання О.В. Прокопенко


Підп. до друку 24.09.2007, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 150 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних і обов’язкових домашніх завдань та самостійної роботи з курсу “Екологічний маркетинг” / Укладачі: С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 92 с.


Кафедра маркетингу


Друкується в рамках гранта Президента України за фінансової підтримки
Державного фонду фундаментальних досліджень України

Зміст


С.

Вступ ……………………………………………………………………………..

4

1 Зміст дисципліни ................................................................…….......................

6

2 Схеми …………………………………………………………………………..

13

3 Тести …………………………………………………………………………...

34

4 Практичні завдання …………………………………………………………...

38

5 Обов'язкове домашнє завдання ….…………………………..……..………...

51

5.1 Загальні положення та вимоги ..………………………..……...………...

51

5.2 Теми теоретичної частини ОДЗ та методичні вказівки до її написання

54

5.3 Практичні завдання та вказівки до їх виконання ..……………………..

55

6 Кросворди ……………………………………………………………………...

72

7 Питання для самостійної роботи студентів ……………………....................

81

8 Контрольні питання …………………………………………………...............

82

Список рекомендованої літератури ………………....…….…………………...

84

Додаток А …………………………..………………....…….…………………...

90

Додаток Б …………………………..………………....…….…………………...

91

Вступ


Загальною метою викладання дисципліни “Екологічний маркетинг” є надання знань про основні положення, принципи, методи й особливості здійснення екологічного маркетингу.

Основними завданнями дисципліни є:

  • вивчення теоретичних основ екологічного маркетингу;

  • вивчення новітніх інструментів формування і реалізації комплексу екологічного маркетингу на різних рівнях;

  • набуття практичних навичок застосування маркетингових методів і прийомів на ринку екологічних товарів.

Предметом курсу є процеси і методи здійснення екологічного маркетингу.

Внаслідок вивчення дисципліни студентами повинні бути одержані знання про існуючі інструменти, методи, принципи екологічного маркетингу, методи мотивування розвитку ринку екологічних товарів на різних рівнях, а також практичні навички щодо їх застосування в конкретних цілях.

Ці та інші завдання вирішуються у ході вивчення теоретичного матеріалу дисципліни та виконання практичних завдань і самостійного вивчення дисципліни.

Згідно з навчальним планом студенти виконують також обов’язкове домашнє завдання, яке має на меті:

  • прищепити студентам навички самостійної роботи з досліджень у сфері екологічного маркетингу та роботи зі спеціальною літературою;

  • систематизувати, розширити, поглибити та закріпити отримані студентами теоретичні знання, навчити застосовувати їх під час організації маркетингу екологічних товарів на підприємствах і організаціях різних галузей;

  • розвинути вміння самостійно, глибоко та критично аналізувати систему екологічного маркетингу, що застосовується на підприємствах;

  • освоїти методику збирання та використання в реальних умовах первинної інформації, узагальнення та аналізу отриманих матеріалів.

Результати, отримані студентами в процесі виконання обов’язкового домашнього завдання з екологічного маркетингу, можуть бути використані у подальшому під час виконання дипломної та подальших наукових робіт.

Дані методичні вказівки містять матеріал, який дозволяє розвинути практичні навички застосування екологічного маркетингу в діяльності підприємств в умовах ринку, а також краще засвоїти теоретичний матеріал дисципліни та підготуватися до заліку – схеми, тести, практичні та обов’язкове домашнє завдання з методичними рекомендаціями щодо їх розв’язання та прикладами розв’язання, кросворди, питання для самостійної роботи студентів, а також контрольні питання, що виносяться на залік.

Застосування даних методичних вказівок у навчальному процесі повинно полегшити та прискорити процес навчання, збільшити глибину засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних навичок використання засвоєного матеріалу. Автори сподіваються, що різноманітність завдань перетворить навчальний процес на цікаве, захоплююче і водночас дуже корисне для майбутніх фахівців з маркетингу проводження часу.

Методичні вказівки розроблено авторами в рамках гранта Президента України GP/F13/0108 "Формування механізму управління інноваційним підприємництвом екологічного спрямування".


^ 1 Зміст дисципліни


Розділ 1 Виникнення та сутність екологічного маркетингу


Тема 1 Концепція екологічного маркетингу в контексті сталого розвитку

Масштабність забруднення довкілля в світі та Україні, його вплив на здоров'я населення України. Кроки на шляху розв’язання екологічних проблем. Суперечливість економічного розвитку. Виникнення і сутність ідеології сталого розвитку. Типи екологічних проблем. Найпоширеніші концепції розвитку суб’єктів господарювання та їх зміна у часі. Сутність концепції екологічного маркетингу, її відповідність сучасним концепціям ведення бізнесу (концепціям соціально-етичного маркетингу та маркетингу відносин), а також ідеології сталого розвитку.


Тема 2^ Роль громадських рухів у формуванні екологічного маркетинг

Консьюмеристський та інвайронменталістський громадські рухи як витоки екологічного маркетингу. Сутність консьюмеризму, основні права споживачів, дотримання яких він захищає. Сутність інвайронменталізму. Виник­нення та сутність руху "зелених" консьюмеристів. Екологічний маркетинг як реакція товаровиробників на нові вимоги ринку. Місце проблеми забруднення довкілля серед найбільш актуальних проблем людства у 21-му сторіччі. Роль впровадження екологічного маркетингу у вирішенні екологічних проблем і підвищенні екологічної безпеки. Рівні екологічної безпеки. Залежність рівня екологічної безпеки від частки екологічних товарів у загальному обсязі виробництва та споживання. Екологічні кризи, відомі у розвитку людства, роль екологічного маркетингу у розв’язанні сучасної екологічної кризи.


Тема 3^ Сутність і види екологічного маркетинг

Сутність екологічного маркетингу з погляду підприємства, що орієнтується на виробництво, і просування на ринку екологічних товарів. Загальна мета екологічного маркетингу. Основна мета екологічного маркетингу на рівні суб’єкта господарювання, а також на регіональному та державному рівнях. Завдання та функції екологічного маркетингу. Аспекти становлення і розвитку екологічного маркетингу. Комерційний і некомерційний типи екологічного маркетингу. Види екологічного маркетингу, що виділяються Одеською школою економіки природокористування, мета кожного з них; система екологічного маркетингу, яку вони утворюють. Об’єкти екологічного маркетингу. Фактори впливу на формування комплексу екологічного маркетингу, необхідність їх відслідкування та врахування. Необхідність аналізу внутрішніх сильних і слабких сторін товаровиробника з погляду екологічного маркетингу, їх конкретизація. Напрямки досягнення конкурентного успіху на ринку при застосуванні екологічного маркетингу, опис кожного з них.


^ Розділ 2 Тенденції розвитку екологічного маркетингу


Тема 4 Стан і тенденції розвитку екологічних потреб

Екологічні потреби і екологічні товари як основні категорії екологічного маркетингу. Екологічні потреби споживачів (і суспільства у ці­лому). Стадії еволюції екологічних потреб. Відмінності кожного з типів екологічних потреб за мотивами їх виникнення та змістом екологічних товарів, які їх задовольняють, залежно від того, чи є вони загальнодержавними (суспільними), товаровиробників чи споживачів. Зміст товарів, які відповідають кожному з типів екологічних потреб, виділених за стадіями еволюції.


Тема 5 ^ Фактори розвитку екологічних потреб, методи їх виявлення

Характеристика кожного типу факторів розвитку екологічних потреб, зокрема, виділених залежно від рівня виникнення та впливу (макроекономічних і мікроекономічних), залежно від природи виникнення та впливу (соціальних, політичних, адміністративних, а також економічних прямого і опосередкованого впливу), залежно від характеру та тривалості впливу (довгострокових і короткострокових), залежно від географічного регіону виникнення та впливу (міжнародних, загальнонаціональних і регіональних), залежно від сфери виникнення та впливу (виробничих, комерційних і споживацьких), залежно від джерела виникнення та впливу (антропогенних і техногенних). Методи маркетингових досліджень, що застосовуються для виявлення існуючих та нових екологічних потреб.


Тема 6^ Типи товарів за рівнем екологічност

Форму­ван­ня та розвиток ринку екологічних товарів з метою вирішення протиріч між економічним розвитком і необхідністю збереження і подальшого поліпшення якості довкіл­ля як головна задача екологічного маркетингу. Результати використання екологічних товарів. Основні складові витрат-випуску на етапах існування товару. Поняття екологічних товарів. Поділ товарів за ступенем екодеструктивного впливу на довкілля на неекологічні (екологічно небезпечні та екологічно прийнятні) та екологічні (екологічно нейтральні та екологічно спрямовані), визначення кожного з цих типів. Класифікація екодеструктивного впливу на довкілля за видами впливу, етапами існування товарів, реципієнтами. Методичний підхід до оцінки рівня екологічності товарів, можливості його модифікації.


^ Розділ 3 Типи споживачів в екологічному маркетингу


Тема 7 Типи споживачів за екологічністю поведінки

Необхідність знання типів споживачів за екологічністю поведінки. Поділ людей на таких, що звертають і не звертають увагу на екологічність, а також не довіряють даним про екологічність. Поділ людей, що звертають увагу на екологічність, на істинно, помірно зелених і близьких до зелених, особливості поведінки кожного з цих типів. Корисність, отримувана різними типами споживачів від екологічності, та готовність сплачувати цінові надбавки за екологічність товарів при нормальній ціновій надбавці. Функції корисності екологічності кожного типу споживачів, що звертають увагу на екологічність. Межа усвідомлення цінової надбавки. Різновиди поведінки споживачів екологічних товарів на ринку.


Тема 8^ Готовність споживачів до сплати цінової надбавки за екологічність продукції різного тип

Необхідність знань щодо готовності споживачів до сплати цінової надбавки за екологічність товарів. Ставлення населення м. Сум до екологічних проблем. Готовність сплачувати цінову надбавку за екотовари різного типу, виробництво яких не заподіює шкоди довкіллю, використання яких не заподіює шкоди здоров`ю людини, використання яких не заподіює шкоди довкіллю, утилізація яких не заподіює шкоди довкіллю.


Тема 9 ^ Аналіз мотивації споживання екологічних товарів

Сутність прямого та непрямого впливу споживчого вибору на довкілля. Необхідні умови здійснення екологічно орієнтованого споживчого вибору. Поняття та складові мотивації. Сучасні тенденції зміни мотивації екологічно орієнтованого споживання. Поняття та важливі напрямки аналізу мотивів здійснення екологічно орієнтованого споживчого вибору, послідовність діагностики екологічної свідомості споживачів, етапи еволюції ставлення населення планети до природи, класифікація споживачів за силою мотиву екологічно орієнтованого споживання та за силою мотиву споживання нових товарів, основні типи мотивів екологічно орієнтованого споживання (раціональні, емоційні та моральні). Поняття потреб, приклад віднесення потреб екологічно орієнтованого споживання до типів потреб за ієрархічною моделлю Маслоу, основні групи потреб, що задовольняються при споживанні екотоварів, що відрізняються напрямом і швидкістю впливу на організм людини. Класифікація екологічних інтересів за масштабністю, можливості зміни і формування потреб та інтересів. Сутність стимулів споживання екологічної продукції на рівні ринку, окремої організаційної культури та державному рівні. Сутність чотирьох груп факторів, які слід враховувати при стимулювання екоатрибутивного споживання: ціни, якості, зручності, наявності товарів. Сутність методів стимулювання екологічно орієнтованого споживання на рівнях споживача, виробника та на державному рівні. Сутність двох типів ситуативних факторів мотивації.


Тема 10 ^ Екоатрибутивність споживчого вибору та його типи за мотивацією

Поняття атрибуту товару. Базові та додаткові функції товарів. Поняття надактуальних складових мотивації. Принципова схема виділення екоатрибутів товарів. Поняття екоатрибутивного споживчого вибору. Мотиваційно прості та мотиваційно складні товари. Фактори впливу на кількість екоатрибутивних споживчих виборів. Залежність споживчого вибору від мотиваційного спрямування потреби. Раціональний та ірраціональний споживчий вибір. Формальні підходи до виявлення найкращого товару з погляду раціонального споживача. Залежність показника корисності від показника якості товару. Раціональний та емоційний споживчий вибір, фактори впливу на раціональність споживчого вибору. Типи екоатрибутивного споживчого вибору. Відмінності та подібності морального та емоційного споживчого вибору. Мотиви споживання екологічно безпечної продукції. Основні типи мотивації залежно від витрат споживання і переваг екологічних товарів. Типи моральних мотивів, їх сутність. Мотивований і немотивований споживчий вибір. Формальні підходи до виявлення найкращого товару при здійсненні споживачем емоційного вибору, а також раціонального вибору, при якому корисність комунікована. Класифікація типів споживчого вибору за мотиваційним спрямуванням.


^ Розділ 4 Особливості застосування екологічного маркетингу вітчизняними підприємствами


Тема 11 Напрямки розвитку ринку екологічних товарів у світі й Україні

Обсяги та тенденції зростання ринку екологічних товарів у світі та окремих регіонах. Переваги екологічно спрямованого розвитку для конкретного підприємства. Напрямки розвитку екологічного підприємництва. Найперспективніші напрямки розвитку світового ринку екологічних товарів, їх приклади. Доцільність формування ринку екологічних товарів в Україні. Напрямки формування та розвитку екологічного підприємництва в Україні. Перспективні напрямки зростання попиту на екологічну продукцію в Україні. Новинки на ринку екотоварів.


Тема 12 ^ Особливості просування екологічних товарів на ринку

Блок-схема алгоритму формування екоатрибутивної споживчої поведінки. Основні переваги екологічних товарів перед їх аналогами. Різнобічність розуміння терміна "екологічний товар". Критерії, за якими товари відносять до екологічної продукції. Необхідність інформування про відмінності екотовару від аналогів. Поняття та сутнісна характеристика торгової марки (товарного знака). Відмінності підходів щодо просування на ринку екологічних товарів. Основні типи екологічних легенд, їх сутність.


Тема 13 ^ Екологічне маркування

Необхідність вивчення знаків екологічного маркування. Види оцінки рівня екологічності товарів і їх маркування. Поняття екологічного маркування. Екологічне маркування як фактор конкурентної боротьби, ефективність його застосування. Програма екологічного маркування в Україні, зміст інформаційно-просвітницьких заходів, які проводяться в її рамках. Основні групи знаків екологічного маркування. Їх вигляд і країни застосування. Залежність ефективності застосування знаків екологічного маркування від структури ринку споживачів за мотивацією екологічно спрямованої поведінки.

^ Розділ 5 Обґрунтування напрямків розвитку ринку екологічних товарів


Тема 14 Оцінка відповідності екологічного товару різноспрямованим інтересам суб’єктів ринку, узгодження інтересів

Етапи обґрунтування вибору оптимального варіанта формування ринку екологічних товарів. Етапи та блок-схема алгоритму обґрунтування вибору варіанта формування ринку екологічних товарів. Необхідність узгодження інтересів суб’єктів ринку при формуванні ринку екологічних товарів. Екологічні товари різного ступеня відповідності інтересам суб’єктів ринку. Області відповідності екологічного товару інтересам суб’єктів ринку та формальні підходи до визначення доцільності управління формуванням ринку товарів кожної з цих областей. Послідовність оцінки відповідності екотовару інтересам кожного з суб’єктів ринку та формальні підходи до її виконання. Формальний підхід до знаходження інтегральної оцінки відповідності екологічного товару інтересам усіх суб’єктів ринку. Ідентифікація областей ризику та ухвалення рішень щодо прийнятності виробництва екопродукції, таблиця та схеми ухвалення рішень щодо відбору прийнятних варіантів. Суб’єкти оцінки відповідності товару інтересам суб’єктів ринку. Графічне подання результатів оцінки: сутність, формальні підходи, інтерпретація отриманих результатів.


Тема 15 ^ Оцінка ризику взаємодії з суб’єктами ринку екологічних товарів

Необхідність оцінки ризику просування на ринку екологічних товарів. Аналіз застосовності існуючих методів кількісного аналізу ризиків для оцінки ризику виробника екологічних товарів. Взаємозалежність показників ризику та надійності взаємодії виробника екологічних товарів з суб’єктами ринку. Методичний підхід до оцінки надійності взаємодії виробника екологічних товарів з кожним із суб’єктів ринку. Формальні підходи до визначення інтегральної оцінки надійності конкретних суб’єктів ринку та сукупної оцінки надійності взаємодії з ринком в цілому. Наочне подання результатів оцінки надійності взаємодії з суб’єктами ринку екологічних товарів: доцільність виконання та формальні підходи. Схема ідентифікації області ризику взаємодії товаровиробника з суб’єктами ринку екологічних товарів. Порядок ухвалення рішення щодо доцільності просування на ринку екологічного товару залежно від результатів оцінки ризику. Можливості модифікації методичного підходу до оцінки ризику виробника екологічних товарів.


Тема 16 ^ Оптимізація витрат на просування екологічних товарів різного рівня мотивації споживання

Необхідність оптимізації витрат на просування екологічних товарів. Методологічні підходи до кількісної оцінки ринку потенційних покупців: їх сутність та галузі застосування. Групи споживачів за ставленням до екологічних товарів. Групи споживачів екологічних товарів, виділені за станом купівельної готовності. Залежність витрат, спрямованих на приваблення максимальної кількості споживачів, від стану їх купівельної готовності. Відмінність структури купівельної готовності та розміру витрат на приваблення споживачів з різною купівельною готовністю для різних екологічних товарів. Критерій вибору найбільш прийнятного з альтернативних варіантів просування на ринку екологічних товарів.


^ Розділ 6 Роль держави у розвитку екологічного маркетингу


Тема 17 Теоретичні засади економічного регулювання екологічності діяльності підприємств

Роль і можливості держави у створенні принципової можливості формування ринку екологічних товарів підприємствами. Матриця можливостей розвитку економіки. Інструменти реалізації примусових економічних методів мотивування екологізації виробництва, стан примусової групи економічних інструментів. Інструменти реалізації заохочувальних економічних методів мотивування екологізації виробництва, їх стан. Схема перерозподілу коштів на користь виробників екологічних товарів. Основні джерела надходжень коштів від виробників неекологічних товарів, найважливіші елементи економіко-правового механізму регулювання природокористування та природоохоронної діяльності в Україні. Схема перерозподілу зборів і платежів, стягнутих із забруднювачів навколишнього природного середовища та ресурсокористувачів, обсяги такого перерозподілу в Україні та Сумській обл., їх порівняння з обсягами, необхідними для забезпечення нейтралізації антропогенного впливу на довкілля. Мета застосування примусових і заохочувальних економічних інструментів. Аналіз системи податків, яка існує в Україні, з точки зору сприяння екологізації економічного розвитку. Схема вкладання коштів суб’єктами підприємницької діяльності у різні типи виробництва залежно від їх ефективності, її зміни при змінах системи оподаткування. Виробничі можливості країни при різних обсягах виробництва екологічних товарів. Управління формуванням ринку екологічних товарів на міждержавному рівні: організації, що його здійснюють, участь України в їх роботі.


Тема 18 ^ Визначення доцільності застосування методів мотивування екологізації діяльності підприємств

Фактори впливу на ефективність застосування економічних інструментів мотивації екологізації виробництва. Переорієнтування виробництва на екологічні товари при збільшенні частини екологічно спрямованих податків. Залежність економічних результатів діяльності підприємств від ставок екологічних платежів і зборів .Формальні умови зниження екодеструктивного впливу чи сплати зборів, платежів і штрафів при посиленні екологічно спрямованого податкового тиску. Схема зміни надходжень від екологічних зборів та платежів при збільшенні екологічно спрямованого податкового тиску, визначення оптимального рівня екологічно спрямованого податкового тиску. Можливі варіанти зміни ефективності виробництва при застосуванні економічних інструментів мотивації його екологізації. Операційні витрати управління формуванням ринку екологічних товарів на державному рівні та рівні підприємства. Формальні умови визначення достатнього ефекту від переорієнтування підприємств на виробництво екологічних товарів. Складові економічного ефекту, отриманого від переорієнтування на виробництво екологічних товарів на рівні підприємства. Показники, що характеризують результати та витрати, пов’язані з переходами між рівнями екологічної безпеки у короткостроковому періоді.


Тема 19 ^ Оптимізація методів економічного мотивування екологізації виробництва

Необхідність оптимізації методів економічного мотивування екологізації виробництва. Критерій вибору економічного інструменту мотивації розвитку ринку екологічних товарів, формула такого критерію при застосуванні звільнення екотовару від ПДВ. Зміна рівноважного обсягу ринку екологічного товару при звільненні останнього від ПДВ. Зміна рівноважного обсягу ринку екологічних товарів при застосуванні субсидування їх цін. Визначення доцільності субсидування цін екологічних товарів залежно від типів останніх. Особливості субсидування цін товарів на етапах їх просування на ринку. Ефекти субсидування виробників екологічних товарів. Формальні підходи до визначення зміни роздрібної ціни при субсидуванні екологічного товару на прикладі його просування через дворівневий канал збуту (із залученням оптового та роздрібного торговців) за умови його продажу кінцевому споживачу і виробнику. Формальні підходи до визначення розмірів недоотримання надходжень до Державного бюджету ПДВ при субсидуванні цін екологічних товарів, призначених для кінцевого споживання. Особливості впровадження субсидування цін екологічних товарів в Україні. Доцільність надання екологічних товарів в оренду.

2 Схеми


1 Додати назви концепцій розвитку суб’єктів господарювання, яких бракує на рис. 2.1, та вставити пропущені слова в назвах.Рисунок 1.1 – Зміна найпоширеніших концепцій розвитку суб’єктів господарювання у часі


2 На рис. 2.2 підписати рівні екологічної безпеки по вертикальній осі, точкою на кривій позначити сучасний стан екологічної безпеки України.Рисунок 2.2 – Залежність рівня екологічної безпеки країни від частки екологічних товарів у загальному обсязі виробництва та споживання


3 На рис. 2.3 стрілками позначити функціональні відношення між видами екологічного маркетингу.


4 Вставити назви напрямків розвитку екологічного маркетингу, яких бракує в табл. 2.1, та пояснення до напрямків.


5 На рис. 2.4 додати пропущені назви стадій екологічних потреб.


6 У стовпчику 1 табл. 2.2 дописати назви типів екологічних потреб, яким відповідають товари, подані в стовпчику 2 цієї таблиці.


7 В табл. 2.3 дописати назви груп результатів використання екотоварів і економічний зміст складових ефекту там, де вони пропущені чи недописані.Рисунок 2.3 – Система екологічного маркетингу


Таблиця 2.1 – Напрямки розвитку екологічного маркетингу


Витрати

споживання

Екологічні переваги товару

індивідуальні

суспільно значущі

Нижче, ніж у аналогічних звичайних товарів

^ Вихідна позиція екологічного маркетингу:

Þ

захисні конкурентні переваги ß 1

:
2

Вище, ніж у аналогічних звичайних товарів

^ Усунення конкурентних бар’єрів:

3

:

державне стимулювання еко­ло­гізації через податки, екологічні платежі і штрафи тощо 4
Рисунок 2.4 – Стадії еволюції екологічних потреб


7 У табл. 2.3 дописати назви груп результатів використання екотоварів і економічний зміст складових ефекту там, де вони пропущені чи недописані.


8 Додати етапи існування товару та основні складові витрат-випуску на етапах, яких бракує на рис. 2.5.


Таблиця 2.2 – Зміст товарів, що відповідають типам екологічних потреб, виділених за стадіями еволюції


Тип екологічних потреб

Зміст товару

1

2

1 …


1.1 Засоби для запобігання екодеструктивному впливу (очисне устаткування, технології із захисту ґрунтів та ін.).

1.2 Засоби для ліквідації наслідків порушення середовища (засоби для дезактивації ґрунтів, технології з рекультивування земель та ін.).

1.3 Засоби для захисту людини, технологічних і природних систем від шкідливого впливу екодеструкцій (фільтрація води перед вживанням, кондиціонери повітря, захисні покриття й ін.).

1.4 Засоби для підвищення імунітету людини або стійкості екосистем до негативного впливу екодеструктивних факторів

2 …

2.1 Екологічно досконалі елементи технологічних систем.

2.2 Роботи і послуги, що сприяють екологічному удосконаленню технологічних систем (НДР, ДКР, консалтингові послуги, роботи з модернізації, ін.)

3 …

3.1 Товари (включаючи інформаційний сервіс), що дозволяють замінити "брудні" вироби і процеси на "чисті".

3.2 Товари, що сприяють економії матеріальних і енергетичних ресурсів.

3.3 Технології, що забезпечують зниження ресурсоємності товарів.

3.4 Засоби, що сприяють рециркуляції відходів

4 …


4.1 Освіта й інформаційний сервіс (екологічне навчання, консалтинг, ін.).

4.2 Засоби для підтримки біорізноманіття і стійкості екосистем.

4.3 Засоби, що сприяють збільшенню інформаційного контакту людини з природними системами (створення національних парків, зелених зон, экотуризм, ін.).

4.4 Засоби, що сприяють духовному і фізичному розвитку людини


Таблиця 2.3 – Результати використання екологічних товарів


^ Результати використання екотоварів

Економічний зміст складової ефекту

1

2

1 Зниження енергомісткості

1.1 Зменшення експлуатаційних витрат на споживання енергії.

1.2 Зменшення капітальних витрат на об’єкти енергетичного комплексу.

1.3 Покращання валютного балансу за рахунок зменшення імпорту енергоносіїв.

1.4 Додаткові економічні вигоди за рахунок …


Продовження табл. 2.3

1

2

2 Зниження …

2.1 Зменшення витрат на матеріальні ресурси.

2.2 Зменшення капітальних витрат на отримання та переробку матеріальних ресурсів.

2.3 …

2.4 …

3 Заміна енергоносіїв або структури матеріальних ресурсів

3.1 Зниження поточних витрат за рахунок …

3.2 Зменшення економічного збитку за рахунок …

3.3 Зменшення економічного збитку за рахунок …

4 …

4.1 …

4.2 Зменшення витрат за рахунок економії первинних енерго-матеріальних ресурсів

5 Зміна … у порівнянні з аналогами

5.1 Зменшення економічних збитків за рахунок ...

5.2 Зменшення економічних збитків за рахунок …

6 Заміна екологічно небезпечних видів продукції на …

6.1 Зменшення економічного збитку за рахунок …

6.2 Зменшення збитків на попередження негативного впливу екологічно небезпечних факторів


9 Проставити градацію на шкалі оцінок сили впливу на реципієнта, поданій на рис. 2.6.
Рисунок 2.6 – Шкала оцінок, які характеризують силу впливу на реципієнта


10 Додати в порожні клітинки табл. 2.4 групи товарів, виділені за рівнем екологічності, а також граничні інтегральні оцінки екологічності товарів, які розмежовують рівні екологічності.


11 На рис. 2.7 визначити, яким із типів споживачів за мотивацією екологічної поведінки відповідають функції корисності, позначені пронумерованими кривими. Підписати біля кривих назви типів споживачів, функції корисності яких вони ілюструють.


12 За загальним виглядом кривих, поданих у стовпчику 2 табл. 2.5, визначити типи товарів, виділені за екологічними перевагами, готовність до сплати цінової надбавки за які вони ілюструють. Записати визначені типи товарів у стовпчик 1 табл. 2.5.


14 У табл. 2.6 заповнити колонку "Тип мотивації".Рисунок 2.5 – Основні складові витрат-випуску на етапах існування товару


13 Розкласти мотивацію споживання на складові за запропонованою на рис. 2.8 схемою.


15 У табл. 2.7 дописати окремі групи потреб аналогічно тим, що подані в цій таблиці.


Таблиця 2.4 – Віднесення товарів до груп, виділених за рівнем їх екологічності, залежно від рівня екологічності


Група товарів

Рівень екологічності… ≤ Е ≤ +175-35 < Е < …… < Е ≤ -35

Екологічно … товари

-175 ≤ Е ≤ …
Рисунок 2.7 – Функції корисності екологічності (Uе, ум. од.) при нормальній ціновій надбавці (Нн, грн) різних типів споживачів


Таблиця 2.5 – Готовність споживачів до сплати цінової надбавки за різні типи екологічного товару


Тип екологічного товару

Крива, що ілюструє готовність споживачів до сплати цінової надбавки за екологічність

1

2

Продовження табл. 2.5

1

2
  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань iconМетодичні вказівки до виконання обов’язкових домашніх завдань
Методичні вказівки до виконання обов’язкових домашніх завдань з дисципліни "Основи збору, обробки та передавання інформації " для...
Методичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань iconМетодичні вказівки до виконання курсових проектів та домашніх завдань з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання курсових проектів та домашніх завдань з курсу “Електропостачання промислових підприємств” для студентів...
Методичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу “Кримінальне право” (Загальна частина) / укладач
Методичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Гідро-і пневмопривід автоматичних ліній і комплексів» / укладач...
Методичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Організація та управління на підприємствах жкг» (для студентів денної...
Методичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань та контрольних робіт з курсу
Методичні вказівки до виконання практичних завдань і контрольних робіт з курсу “Комп’ютерні інформаційні технології у маркетингу”...
Методичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань iconМетодичні вказівки до виконання практичних завдань, самостійної роботи та одз
Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних завдань, самостійної роботи та одз з курсу “Брендинг” / укладачі: С....
Методичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань iconСліпухіна Ірина Андріївна
Механіка. Методичні вказівки до виконання домашніх завдань для студентів іідс, фел, фсу, акф
Методичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання практичних І обов’язкових домашніх завдань iconХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи