Г. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник icon

Г. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник
НазваГ. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник
Сторінка1/7
Дата06.06.2013
Розмір0.9 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил",

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для ПРАКТИЧНИХ занять, самостійної роботи, виконання обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи З ДИСЦИПЛІНИ „Внутрішній економічний механізм підприємства” для студентів денної, заочної та вечірньої форм навчання, а також слухачів ФПФ

Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

та бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам

Укладачі: Є.В. Мішенін,

Н.В. Мішеніна,

Є.В. Коваленко,

Г.А. Мішеніна,


Відповідальний за випуск Л.Г. Мельник


Декан факультету

економіки та менеджменту О.І. Карпіщенко


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Навчальне видання


Методичні вказівки


для практичних занять, самостійної роботи, виконання обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм підприємства” для студентів денної, заочної та вечірньої форм навчання, а також слухачів ФПФ


Укладачі: Є.В. Мішенін,

Н.В. Мішеніна,

Є.В. Коваленко,

Г.А. Мішеніна

Редактор Н.В. Лисогуб

Відповідальний за випуск Л.Г. Мельник


Комп’ютерне верстання Є.В. Коваленка, Г.А. Мішеніної


Підп. до друку, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 200 прим.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК №3062 від 17.12.2007р.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки
для практичних занять, самостійної роботи, виконання обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм підприємства” для студентів денної, заочної та вечірньої форм навчання, а також слухачів ФПФ


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Методичні для практичних занять, самостійної роботи, виконання обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм підприємства”

/Укладачі: Є.В.Мішенін, Н.В.Мішеніна, Є.В. Коваленко, Г.А.Мішеніна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 75с.


Кафедра економіки


Зміст


1

Мета і завдання дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємств»

5

2

Тематика та зміст практичних занять

6
Тема 1 Вступ до дисципліни

6
Тема 2 Філософія функціонування господарського механізму

7
Тема 3 Політекономічні аспекти функціонування господарського механізму

9
Тема 4 Структура та зміст складових господарського механізму

11
Тема 5 Структура, умови та форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства

12
Тема 6 Еволюція розвитку господарського механізму

13
Тема 7 Методи управління

15
Тема 8 Механізм ціноутворення

16
Тема 9 Механізм планування на підприємстві

21
Тема 10 Планування витрат

26
Тема 11 Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування

32
Тема 12 Механізм контролю та стимулювання діяльності на підприємстві

36
Тема 13 Механізм економічної відповідальності

42

3

Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання (курсової роботи)

48
3.1 Мета та завдання обов’язкового домашнього завдання (курсової роботи)

48
3.2 Організація виконання обов’язкового домашнього завдання (курсової роботи)

49
3.3 Тематика обов’язкових домашніх завдань (курсових робіт)

50
3.4 Структура і зміст обов’язкового домашнього завдання (курсової роботи)

54
3.5 Загальні методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання (курсової роботи)

56
3.6 Нормативні вимоги до оформлення і захисту обов’язкового домашнього завдання (курсової роботи)

56
Додаток А

62
Додаток Б

65
Додаток В

67
Додаток Г

69
Додаток Д

70
Додаток Є

71
Список рекомендованої літератури

73

^ 1 Мета і завдання дисципліни

«Внутрішній економічний механізм підприємств»


Потреба в розгляді господарського механізму виникає з об’єктивної необхідності цілісного сприйняття процесів та явищ, що мають місце в економіці підприємства. Дисципліна „Внутрішній економічний механізм підприємства ” вивчає такі економічні відносини всередині підприємства, які формуються згідно з його виробничою та організаційною структурою.

В узагальненій формі, господарський механізм є ні чим іншим, як керуючою та регулюючою підсистемою економічної системи в цілому. Економічний (організаційно-економічний), або господарський механізм підприємства можна подати як сукупність способів, форм, методів, кількісних та якісних показників, за допомогою яких використовуються закони виробничих, економічних, соціальних та політичних відносин на різних ієрархічних рівнях управління.

Мета вивчення дисципліни – оволодіти знаннями про структуру, принципи побудови та закономірності функціонування економічного механізму підприємства (підрозділів).

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати структуру та форми внутрішнього економічного механізму; способи формування цін; методи планування, контролю, оцінювання діяльності підрозділів, а також матеріального (економічного) стимулювання їх колективів; вміти обґрунтувати форми внутрішнього економічного управління; обчислювати планові показники діяльності підрозділів, оцінювати рівень їх виконання; опрацьовувати системи стимулювання ефективної діяльності та розвитку.


^ 2 Тематика та зміст практичних занять


ТЕМА 1 Вступ до дисципліни


Питання для обговорення


Предмет та задачі дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства». Значення вивчення дисципліни в системі підготовки економістів. Специфіка вивчення господарського механізму. Зв’язок з іншими дисциплінами.


^ Перелік контрольних питань до теми


 1. У чому полягає термінологічне взаєморозуміння термінів – синонімів “господарський механізм”, “організаційно-економічний” та “економічний механізм”?

 2. Особливості пізнання та вивчення господарського механізму управління економікою.

 3. Особливості пізнання та вивчення економічного механізму функціонування підприємств.

 4. Особливості пізнання та вивчення внутрішнього економічного механізму підприємства (ВЕМП).

 5. Підприємство як складна виробнича система з горизонтальними та вертикальними зв’язками

 6. Перелічіть основні складові наукового аналізу економічної категорії “господарський механізм”.

 7. Основні існуючі погляди на сутність та зміст господарського механізму.

 8. Предмет та мета вивчення дисципліни ВЕМП.

 9. Задачі вивчення дисципліни ВЕМП.

 10. Значення вивчення дисципліни ВЕМП.

 11. Загальна схема функціонування господарського механізму підприємства.

 12. Охарактеризуйте поняття “механізм”.

 13. Два основних методологічних підходи до наукового аналізу господарського механізму.

 14. Поняття економічного механізму явищ та процесів в економічному житті.

 15. Зв’язок дисципліни ВЕМП з іншими дисциплінами.


Теми доповідей


 1. Концептуальні напрямки трансформації виробничої структури великих підприємств.

 2. Сучасні зміни структури підприємства під впливом ринкової кон’юнктури та рівня кооперування.


Список рекомендованої літератури


 1. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. - К.: КНЕУ, 2001.-228с.

 2. Москаленко В.П., Шипунова О.В. Развитие финансово-экономического механизма на предприятии: Курс лекций . – Сумы : ИПП «Мрия-1» ЛТД, 2003.-106 с.

 3. Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйствования. - М.: Изд-во МГУ, 1990. – 382с.

 4. Райзберг Б.А., Фатхутдинов Р.А. Управление экономикой: Учебник. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-синтез», 1999.- 784с.

 5. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. – 608с.

 6. Кульман А. Экономические механизмы: Пер. с франц./Общ. ред. Н.И. Хрусталевой.-М.: АО Издательская группа «Прогесс», «Универс», 1993. – 192с.ТЕМА 2 Філософія функціонування господарського механізму


Питання для обговорення


Організація виробництва як механізм. Господарювання: сутність та зміст. Поняття та зміст господарського механізму. Немеханічний механізм. Зародження, становлення та розвиток господарського механізму. Закономірності та протиріччя господарського механізму.


Перелік контрольних питань до теми


 1. Механізм та організація як єдине ціле.

 2. Опис механізмів “організаційне ” та “закономірне”.

 3. Типи відносин в процесі організації відносин.

 4. Поняття “господарювання”.

 5. Спосіб господарювання та спосіб виробництва.

 6. Основні структурні елементи господарського механізмі та конкретні форми господарських відносин.

 7. Немеханічний механізм.

 8. Роль суб’єкта-творця у процесі створення та становлення господарського механізму: природно-еволюційний шлях та штучний (революційний).

 9. Зміна механізмів на основі “діалектичного заперечення”.

 10. Поняття господарського механізму: абстрактне, змістовне та як система інформаційно-вирішувальних центрів.

 11. Якість механізму та сфера функціонування господарського механізму.

 12. Якісно-структурні закономірності та протиріччя господарського механізму.

 13. Цілефункціональні закономірності та протиріччя господарського механізму. Протиріччя “побудови” та функціонування господарського механізму як закон.

 14. Організаційно-функціональні закономірності та протиріччя господарського механізму.

 15. Основні організаційні протиріччя. Основні виробничі протиріччя. Основні господарські протиріччя.


Теми доповідей


 1. Системний підхід до вивчення господарського механізму.

 2. Організаційні передумови функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства.

 3. Тенденції розвитку внутрішніх економічних відносин у зарубіжних компаніях.Список рекомендованої літератури

 1. Осипов Ю.М. Основы теории хозяйственного механизма. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 368с.

 2. Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйствования. - М.: Изд-во МГУ, 1990. – 382с.ТЕМА 3 Політекономічні аспекти функціонування господарського механізму


Питання для обговорення


Сутнісна та змістовна характеристика господарського механізму як способу функціонування економічних відносин. Взаємозв’язок економічних законів та господарського механізму. Господарський механізм як система організаційно-економічних форм. Взаємозв’язок господарського механізму та економічної політики. Економічна основа функціонування та удосконалення господарського механізму. Блочна система моделей господарського механізму.


^ Перелік контрольних питань до теми


 1. Чому вивчення сутності господарського механізму потребує аналізу системи виробничих (економічних) відносин?

 2. П’ять рівнів структурної організації економічних відносин.

 3. Співвідношення виробничих відносин, економічних законів та господарського механізму (схема).

 4. Концепція двох сторін виробничих відносин.

 5. Дайте визначення поняття «господарський механізм».

 6. Господарський механізм у структурі способу виробництва та суспільно – економічної формації (схема).

 7. Господарський механізм як інтегративна форма проявлення економічних законів.

 8. Чому вивчення сутності господарського механізму потребує аналізу економічних законів?

 9. Механізм дії та механізм використання економічних законів.

 10. Функції господарського механізму. Єдина інтегративна функція господарського механізму.

 11. Три структурно-функціональні підсистеми господарського механізму.

 12. Характерні моменти у механізмі дії, взаємодії та взаємообумовленості економічних законів.

 13. Точки «співдотику» господарського механізму з економічною політикою.

 14. Поняття «економічна політика», її стратегія й тактика. Тактика економічної політики та господарського механізму.

 15. Характерні моменти, що відображають економічну основу функціонування та вдосконалення господарського механізму (відносини власності).

 16. Поняття власності.

 17. Форми (функції власності): користування, володіння, розпорядження.

 18. Функціонуючий (реальний) господарський механізм та законодавчо оформлений господарський механізм.

 19. Об’єктивні основи розвитку різноманітності форм власності. Значення різноманітності форм власності.

 20. Процес формування варіанта господарського механізму (схема).

 21. Блочна система господарського механізму: загальні функціональні підсистеми.

 22. Блочна система господарського механізму: спеціальні функціональні та функціональні підсистеми забезпечення.

 23. Блочна система господарського механізму: вертикаль (лінійний розріз) господарського механізму.

 24. Блочна система господарського механізму: територіальний та програмний розрізи.


Список рекомендованої літератури

 1. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. - К.:КНЕУ, 2001.-228с.

 2. Бєляєв О.О., Бебело А.С. Політична економія: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001. - 328с.

 3. Беляев А.А. Механизм хозяйствования: сущность и формы проявления. – К.: Вища школа. 1990. – 147с.

 4. Абалкин Л.И. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества. - М.: Мысль, 1973. – 263с.

 5. Бунич П.Г. Хозяйственный механизм развитого социализма. Сущность, структура, проблемы и перспективы. – М.: Наука, 1980. – 352 сТЕМА 4 Структура та зміст складових господарського механізму


Питання для обговорення


Сутність поняття „господарський механізм”. Структура господарського механізму. Лінійно-функціональна модель господарського механізму. Господарський механізм підприємства в категоріях управління. Складові економічного, мотиваційного, організаційного, правового та інформаційного механізмів.


Перелік контрольних питань до теми


 1. Визначення господарського механізму, пов'язане з управлінням підприємства.

 2. Структурно орієнтоване визначення господарського механізму.

 3. Структура господарського механізму як сукупність елементів єдиного механізму.

 4. Структура господарського механізму як сукупність окремих механізмів.

 5. Господарський механізм у категоріях управління: елементи механізму управління й елементи організації керування.

 6. Напрямки впливу механізму управління (схема).

 7. Структура мотиваційного механізму.

 8. Структура економічного механізму.

 9. Структура організаційного механізму.

 10. Структура правового механізму.

Список рекомендованої літератури

 1. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. - К.:КНЕУ, 2001.-228с.

 2. Москаленко В.П., Шипунова О.В. Финансово-экономический механизм промышленного предприятия /Под ред. д.э.н., проф. В.П. Маскаленко.- Сумы: Издательство «Довкілля», 2003.-176с.

 3. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. – М.: Русская деловая литература, 1997. – 608 с.Тема 5 Структура, умови і форми функціонування внутрішнього економічного механізму підприємства


Питання для обговорення


Структура внутрішнього економічного механізму підприємства (ВЕМП). Організаційно-технічна схема підприємства. Умови і форми функціонування ВЕМП.


Перелік контрольних питань до теми


 1. Економічний механізм підприємства і розвиток виробничих відносин всередині підприємства.

 2. Організаційно-технічна система підприємства: три типи.

 3. Структура технологічної мережі виробництва та ВЕМП.

 4. Основні складові ВЕМП.

 5. Умови забезпечення ефективної організації внутрішньовиробничих економічних відносин (ВЕМП).

 6. Внутрішньозаводська інфраструктура в системі ВЕМП.

 7. Форми функціонування ВЕМП.

 8. Підрозділи – центри витрат.

 9. Підрозділи – центри прибутку.

 10. Режими функціонування ВЕМП, вплив типу виробництва.


Теми доповідей


 1. Характеристика існуючих типів виробництва.

 2. Системи внутрішнього госпрозрахунку на підприємстві.


Список рекомендованої літератури

 1. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. - К.:КНЕУ, 2001.-228с.

 2. Москаленко В.П., Шипунова О.В. Развитие финансово-экономического механизма на предприятии: Курс лекций . – Сумы: ИПП «Мрия-1» ЛТД, 2003.-106с.ТЕМА 6 Еволюція розвитку господарського механізму


Питання для обговорення


Основні етапи розвитку господарського механізму. Особливості та недоліки адміністративного господарювання. Сутність та зміст господарського (комерційного) розрахунку.


^ Перелік контрольних питань до теми


 1. Які відмінні риси господарського механізму характерні для різних етапів соціально-економічного розвитку?

 2. Сутність політики “воєнного комунізму”.

 3. Сутність політики НЕП.

 4. Особливості механізму господарювання у 50-х роках XX ст.

 5. Реформи 1965 р.

 6. Основні напрямки реформи 1979р.

 7. Особливості реформи 1987р.

 8. Загальні висновки з економічних реформ 1921-1987р.р.

 9. Особливості й недоліки господарського механізму адміністративної спрямованості.

 10. Поняття господарського розрахунку.

 11. Поняття комерційного розрахунку.

 12. Принципи госпрозрахунку: господарська самостійність; самооплатність і самофінансування.

 13. Принципи госпрозрахунку: економічна зацікавленість; матеріальна відповідальність і фінансовий контроль.

 14. Принципова схема руху фінансів підприємства при госпрозрахунку.

 15. Напрямки використання фондів нагромадження й фондів споживання.


^ Теми доповідей

1 Сучасні тенденції розвитку внутрішнього економічного механізму підприємства.

2 Сучасні тенденції розвитку ринкових механізмів господарювання на рівні підприємства.


Список рекомендованої літератури

 1. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. - К.:КНЕУ, 2001.-228с

 2. Воронов В.М. и др. Концепция хозяйствования (политико-экономический аспект) / Под общ. ред. Ю.Н. Пахомова. – К.: Вища школа, 1989. – 362с.

 3. Клейнер Г. Современная экономика России как "экономика физических лиц" // Вопросы экономики.- 1996.- № 4. – С.81-85.

 4. Экономика: свобода и солидарность / Н.П. Федоренко, К.Г. Гофман, В.Е. Дементьев и др. – М.: Наука, 1991. -304с.


ТЕМА 7 Методи управління


Питання для обговорення


Зміст поняття „метод управління”. Економічні методи. Адміністративні методи. Соціально – психологічні та правові методи.


Перелік контрольних питань до теми


 1. Поняття “методи управління”.

 2. Поняття „економічні методи управління”.

 3. Порядок формування економічних методів управління (схема).

 4. Два аспекти реалізації економічних методів управління.

 5. Економічні інтереси.

 6. Поняття „адміністративні методи управління”.

 7. Організаційний вплив.

 8. Розпорядницький вплив.

 9. Поняття „соціально-психологічні методи управління”.

 10. Мета застосування соціальних методів залежно від специфіки управління.

 11. Психологічні методи управління.

 12. Поняття „правові методи управління”.

 13. Правові відносини.

 14. Правові акти господарського та трудового законодавства.

 15. Персоніфікація соціального розвитку тих, хто працює.


Теми доповідей

1 Система ринковоорієнтованих інструментів: сучасні тенденції та напрямки вдосконалення.

2 Мотивація як основа формування ринкових механізмів господарювання.


Список рекомендованої літератури

 1. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. - К.:КНЕУ, 2001.-228с.

 2. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003. - 608с.

 3. Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент: Посібник. — К. : Академвидав, 2003. — 464с.ТЕМА 8 Механізм ціноутворення


Питання для обговорення


Сутність та види цін. Методи ціноутворення. Методи формування внутрішніх цін. Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин.


Перелік контрольних питань до теми


 1. Поняття ціни та функції цін.

 2. Поняття ціноутворення й існуючі підходи до ціноутворення.

 3. Виробничі й споживчі ціни. Їхня класифікація.

 4. Типи модифікованих цін.

 5. Розподіл цін за способом встановлення.

 6. Лімітні ціни й ціни „франко”.

 7. Методи ціноутворення „витрати + прибуток” та одержання цільової норми прибутку.

 8. Методи ціноутворення на основі ціни споживчої вартості.

 9. Методи ціноутворення пропорційне ціноутворення, метод „очікуваного прибутку”, метод „швидкого повернення витрат”.

 10. Внутрішні ціни, сформовані на договірній основі.

 11. Поняття внутрішніх цін та їхні основні функції.

 12. Два фактори, що впливають на вибір системи внутрішньофірмового ціноутворення.

 13. Внутрішні ціни, визначені на основі фактичної ціни готової (кінцевої) продукції.

 14. Внутрішні ціни, визначені за ринковими цінами.

 15. Внутрішні ціни: визначення на основі витрат на виробництво, недоліки.

 16. Комбіновані методи внутрішнього ціноутворення.

 17. Критерії розподілу прибутку підприємства між його підрозділами й коефіцієнт розподілу прибутку.

 18. Розрахунок внутрішньої планово - розрахункової ціни та прибутку виробничого підрозділу.

 19. Критерії розподілу частки витрат і прибутку на основі трудомісткості з урахуванням фонду озброєності праці.

 20. Формування внутрішніх цін з урахуванням якісних параметрів кінцевої продукції.


^ Задачі для самостійного розв’язання


Задача 1

Виробнича собівартість верстата 5000 грн. Витрати на реалізацію продукції за рік становлять 3216 грн. Прибуток, запланований у розмірі 6 %, річний план реалізації верстатів 1000 шт.

Потрібно визначити вільну відпускну ціну з ПДВ та суму ПДВ, що належить виплаті до бюджету.


Задача 2

Калькуляція собівартості продукції підприємства подана в таблиці.

Найменування статті

Сума, грн

Вартість основних і допоміжних матеріалів (за мінусом повернених)

93,6Куповані напівфабрикати

73,5Паливо і енергія на технологічні цілі

58,2
Заробітна плата основна виробничих робітників

29,5Заробітна плата додаткова виробничих робітників

2,3Відрахування на соціальні заходи

3,1Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

56,7Цехові витрати

20,2Загальнозаводські витрати

33,8Інші виробничі витрати

0,8
Всього виробнича собівартість


Позавиробничі витрати

5,3
Повна собівартість
Рівень рентабельності запланований у розмірі 18%.


Потрібно обчислити вільну відпускну ціну з ПДВ та суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.


Задача 3

Підрозділ А виробляє блоки внутрішньокоопераційного призначення. Підрозділу Б необхідно отримати 5000 бло­ків, які може поставити лише підрозділ А. Витрати на виробниц­тво одного блока підрозділом А становлять 28 грн. Якщо підроз­діл А погодиться на поставку такої партії блоків для підрозділу Б, то йому необхідно зменшити продаж на зовнішньому ринку на 3500 блоків за рік. Ціна блока, що реалізується на зовнішньому ринку, становить 45 грн. Повні витрати на один блок — 35 грн. Взяти до уваги, що виробничі потужності підрозділу А викорис­товуються на 100 %.

Потрібно:

 • визначити верхню та нижню межі внутрішньої ціни блока;

 • розрахувати внутрішню ціну блока з урахуванням утраче­ного прибутку від зменшення обсягів реалізації на зовнішньому ринку.


Задача 4

Керівництво підприємства вирішило розширити застосування економічних методів управління підрозділами і впровадити стимулювання колективів цехів з предметно – замкнутим циклом через показник прибутку. Для цього потрібно визначити планово-розрахункові ціни на їх продукцію з включенням прибутку. У цьому разі йдеться про механоскладальний цех, планово-обліковими одиницями якого є готові прилади.


Витрати на прилад № 1 за статтями

грн.

1

Основні матеріали та купівельні напівфабрикати

65,00

2

Напівфабрикати інших цехів

32,00

3

Енергія технологічна

13,10

4

Основна зарплата виробничих робітників

21,20

5

Додаткова зарплата виробничих робітників

3,00

6

Відрахування на соціальні потреби

13,00

7

Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування

28,70

8

Загально виробничі витрати

15,00


Ціна готової машини, в яку входить прилад, 1000 грн, повна собівартість 800 грн, виробнича собівартість 700 грн, вартість обробки (повна собівартість без прямих матеріальних витрат) 400 грн. На підприємстві в цехах до останнього часу застосовувався безнапівфабрикатний облік витрат. Річна виробнича собівартість продукції цеху 5000 тис. грн., собівартість без прямих матеріальних витрат 3000тис. грн. Витрати прибутку підприємства на стимулювання колективу цеху, його соціальні потреби становлять приблизно 400 тис. грн на рік.

Потрібно:

 • вибрати модель планово-розрахункової ціни на продукцію цеху;

 • на підставі обраної моделі обчислити цю ціну;

 • дати схему обчислення і розподілу прибутку цеху.Задача 5

Питомі витрати виробництва товару становлять 70 грн. При ціні 100 грн підприємство може виробити і реалізувати 7000 од. на місяць. Відсоток завантаження виробничих потужностей становитиме 70 %. При ціні 90 грн, обсяги виробництва та реалізації можуть зрости до 10 000 од., а виробничі потужності будуть завантажені на 100 %.

Потрібно визначити, яку ціну (100 грн, чи 70 грн, чи диференційовану) має запропонувати підприємство ринку, щоб отримати максимальний прибуток.


Задача 6

Виробнича собівартість виробу 38,5 грн, невиробничі витрати 8%, планова рентабельність 19 %, ПДВ 20%, націнка збутових організацій 3%, націнка торговельних організацій 3,5 %.

Потрібно розрахувати роздрібну ціну на виріб.


Задача 7

Підприємство спеціалізується на виробництві однопрофільної продукції, змінні витрати якої на одиницю продукції 156 грн, а постійні витрати на виготовлення цієї продукції за рік 25000 грн, сума прибутку , яку належить отримати від продажу цієї продукції за рік, 19600 грн, обсяг продажу цієї продукції за рік становить 1280 шт.

Потрібно визначити ціну одиниці цієї продукції.


Задача 8

Розрахувати значення точки беззбитковості, якщо відомо, що постійні витрати на виробництво продукції становлять 20 000 грн, відпускна ціна 100 грн, а питомі змінні витрати становлять 80 грн.


Задача 9

Відомо, що при виготовленні однієї машини витрати на основні матеріали становлять 6500 грн, покупні напівфабрикати 950 грн, відходи, що реалізуються 250 грн. Трудомісткість виготовлення машини 200 нормо-годин. Середній розряд праці ІІІ. Цехові витрати 180%, загальнозаводські 80%. Річна сума невиробничих витрат становить 13000 грн при реалізації за рік 600 машин. Нормований прибуток становить 54500 грн.

Потрібно визначити оптову ціну машини.


Задача 10

Підприємство проводить маркетингове дослідження щодо економічної вигоди.

Придбання при імпорті і реалізації у роздрібній торговельній мережі України відеокамери за ціною 500 доларів за одиницю. Фрахт до виготовлення до митного кордону становить 40 доларів за одиницю продукції, а податок на імпорт 10% від суми ціни франко-склад постачальника та вартості фрахту до митного кордону країни-покупця.

Потрібно економічно обґрунтувати максимально допустиму ціну на імпортні відеокамери, при якій вітчизняне підприємство може їх закуповувати, якщо дохід від комерції має дорівнювати 25% від ціни реалізації.

Список рекомендованої літератури

 1. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. - К.:КНЕУ, 2001.-228с.

 2. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. – М.: Фин-статинформ, 1995. – 192 с.

 3. Ерухимович И.Л. Ценообразование: Науч. – метод. пособ.- К.: МАУП, 1998.- 104 с.

 4. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. – М.: ЭКМОС, 1997. – 224с.ТЕМА 9 Механізм планування на підприємстві


Питання для обговорення


Зміст внутрішніх планів. Методи внутрішнього планування. Нормативна база планування.


Перелік контрольних питань до теми


 1. Два аспекти планування: внутрішній і зовнішній.

 2. Приблизний склад розділів плану структурних виробничих одиниць підприємства (схема).

 3. Зміст внутрішніх планів залежно від ступеня економічної самостійності підприємств.

 4. Техніко-економічне й оперативно-календарне планування.

 5. Синхронне планування.

 6. Послідовне планування.

 7. Планування у часі.

 8. Функціональне планування.

 9. Ієрархічне планування.

 10. Позитивні й негативні сторони планування „вниз” і „вгору”.

 11. Методи обчислення планових показників: нормативний, факторний, динамічно-статистичний.

 12. Поняття „норми” й „нормативу”.

 13. Класифікація норм і нормативів за видами нормованих ресурсів.

 14. Класифікація норм і нормативів за видами.

 15. Методи розроблення норм і нормативів.Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1

За звітний період обсяг виробництва цеху збільшився на 20%, а сукупні витрати зросли з 400 000 грн до 460 000 грн.

Потрібно:

 • поділити загальні витрати звітного періоду на змінні та постійні на основі їх динаміки;

 • обчислити планові витрати, якщо обсяг виробництва в пла­новому періоді зросте на 10%.


Вказівка. Розв'язуючи задачу, вважати, що величина постійних витрат у зазначених періодах однакова. У цьому разі вона визначається за допомогою простого рівняння, в якому невідома величина — постійні витрати Сп.

Задача 2

За минулий період обсяг виробництва збільшився на 20%, а сукупні виробничі витрати зросли на 15 %.

Потрібно:

 • визначити частку постійних витрат у їх загальній сумі за минулий період;

 • обчислити, на скільки зростуть сукупні витрати у плановому періоді, якщо обсяг виробництва зросте на 18%;

 • визначити частку постійних витрат у плановому періоді.


Вказівка. Ця задача за змістом аналогічна попередній задачі, тільки в ній показники виражені відносними величинами. Рів­няння для її розв'язання має такий вигляд:

(100-РспІв +Рсп= 100 ´ Іс,

де Рсп — частка постійних витрат у їх загальній сумі, %;

Ів — індекс зростання обсягу виробництва;

Іс — індекс зміни загальних витрат.


У разі зростання обсягу виробництва в межах наявної виробничої потужності та організаційної структури частка постійних витрат у їх загальній сумі знижується. Тому в динамічному виробництві цей показник нестабільний.

Задача 3

Спеціалізоване підприємство виготовляє один вид продукції А (однопродуктове виробництво). За місяць виготовлено 1000 виробів, з них продано 900, решта, тобто 100 шт., залишилась на складі готової продукції. Запасів готової продукції на складі на початок місяця не було. Ціна продажу одного виробу 100 грн, ви­робнича собівартість — 60 грн. Адміністративні витрати й витрати на збут за місяць відповідно становлять 10 000 і 12 000 грн.


Потрібно:

 • обчислити валовий і операційний прибуток підприємства за місяць при калькулюванні за виробничими витратами;

 • визначити операційний прибуток у тому разі, коли на собі­вартість товарної продукції відносять всі витрати, окрім витрат на збут;

 • якщо операційний прибуток у цих випадках різний, з'ясувати причини відхилення;

 • обчислити рентабельність продукції (обороту) за місяць.


Вказівка. У цій задачі слід звернути увагу на вплив методики калькулювання (за неповними і повними витратами) на розмір прибутку. Різне охоплення калькулювання витрат призводить до різного розміру прибутку в окремі періоди під час зміни запасів готової продукції.


Задача 4

Виробництво виробу А, зазначеного в попередній задачі, передбачається збільшити в наступному місяці з 1000 до 1300 шт. У зв'язку з цим зростуть витрати на збут на 2000 грн. Загальновиробничі витрати у звітному місяці становлять 15 000 грн, у тому числі змінні 8000 грн, постійні 7000 грн. Тобто на один виріб припадає 15 грн загальновиробничих і 45 прямих змінних витрат.

Потрібно:

 • обчислити, як вплине на виробничу собівартість виробів збільшення їх виробництва;

 • визначити плановий операційний прибуток у наступному місяці і його зміну порівняно з попереднім періодом, якщо буде продано всі вироби, тобто 1400 шт.


Задача 5

Хімічний завод виготовляє з однієї сировини два продукти (А і Б). Виробничі витрати за місяць становлять 18 200 грн. Продукти А і Б реалізуються без додаткової подальшої обробки. Обсяг виробництва продукту А за місяць становить 1000 л (ціна – 15 грн за 1 л), продукту Б – 500 л (ціна 22 грн за 1 л). Адміністративні витрати і витрати на збут 5000 грн.

Потрібно:

 • обчислити виробничу собівартість одиниці продукції А і Б, розподіливши витрати пропорційно до обсягу виробництва в ринкових цінах;

 • визначити собівартість залишків готової продукції за умови, що на початок місяця продукції на складі не було, а за місяць передбачається продати продукту А – 800 л, продукту Б – 450 л;

 • обчислити валовий та операційний прибуток за місяць.Здача 6

Відомо , що маса основної сировини, яка переробляється за добу, 1000 т, вихід продукції 1,3, робочий час обладнання протягом доби 23 год.

Потрібно розрахувати планову добову потужність поточної лінії безперервної дії.


Задача 7

Кількість обладнання на підприємстві 50 од., число робочих змін на добу 3 зміни, планова норма обслуговування обладнання 4 робітники, календарний фонд робочого часу підприємства 330 днів, плановий фонд робочого часу одного робітника 242 дні.

Потрібно розрахувати необхідну чисельність робітників підприємства.

Список рекомендованої літератури

 1. Бухало С.М. Організація, планування і управління діяльністю промислових підприємств.- К.: МАУП, 2000.

 2. Орлов О.О. Планування діяльності промисловості підприємства. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

 3. Грещак М.Г., Гребешкова О.М., Коцюба О.С. Внутрішній економічний механізм підприємства. - К.:КНЕУ, 2001.-228с.Тема 10 Планування витрат


Питання для обговорення


Склад витрат підрозділів та порядок їх планування. Планування собівартості продукції.


Перелік контрольних питань до теми


 1. Планування витрат за місцями, за їх видами та носіями.

 2. Витрати підрозділів: прямі та непрямі, змінні та постійні, виробничі накладні витрати та невиробничі накладні витрати; виробнича собівартість.

 3. Загальна схема складання плану витрат підрозділу підприємства.

 4. Методи формування внутрішніх витрат: напівфабрикатний і безнапівфабрикатний.

 5. Визначення собівартості кінцевої продукції.

 6. Методи витрат на окремі вироби.

 7. Розподіл непрямих витрат (на утримання й експлуатацію машин та устаткування, витрати на організацію й управління виробництвом).

 8. Обчислення витрат на утримання й експлуатацію машин та устаткування на один виріб залежно від часу його обробки і собівартості однієї машино-години роботи конкретного устаткування.

 9. Розподіл витрат на організацію й управління виробництвом (пропорційно трудо- або машиномісткості виробів).

 10. Як визначається величина прибутку у підрозділах, що є центрами прибутку.


^ Задачі для самостійного розв’язання

Задача 1

Розподілити загальнозаводські витрати (загальновиробничі) між цехами підприємства і визначити виробничу собівартість одиниці продукції по основних цехах на основі даних таблиці 1 (див. додаток А).
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Г. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник iconРедакційна колегія В. Андрущенко, Т. Батенко, А. Бокотей, І. Варзар, М. Варій
А. Конверський, І. Курас, В. Лисий, С. Максименко, М. Мальський, Б. Мар’єнко, В. Мельник (відповідальний редактор), М. Михальченко,...
Г. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник iconСуми, 12 квітня 2012 року Суми Сумський державний університет
...
Г. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник iconУдк 314. 96(063) © Сумський державний університет, 2011 розділ І соціально-політичні процесси монолатій Іван Сергійович
Головний редактор канд філос наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи Світайло Н. Д., відповідальний редактор старший...
Г. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник iconУніверситету імені івана огієнка
Відповідальний редактор: В. С. Прокопчук, доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки
Г. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник iconІнноваційна діяльність
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Г. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник iconН. М. Обметиця Відповідальний за випуск
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Г. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник iconПолтавська державна аграрна академія
Відповідальний за випуск – голова методичної ради спеціальності ”Ветеринарна медицина” – Міланко О. О
Г. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник iconМетодичні вказівки з латинської мови для студентів 1-го курсу
Відповідальний за випуск Г.І. Литвиненко Декан гуманітарного факультету Л. П. Валенкевич
Г. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник iconДрукованих наукових праць викладачів університету
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Г. А. Мішеніна Редактор Н. В. Лисогуб Відповідальний за випуск Л. Г. Мельник iconБібліографічний покажчик друкованих наукових праць викладачів
Відповідальний за випуск проректор з наукової роботи, кандидат хімічних наук, доцент В. В. Бугаєнко
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи