Методичні вказівки до виконання практичних занять icon

Методичні вказівки до виконання практичних занять
Скачати 131.94 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Дата06.06.2013
Розмір131.94 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних занять

з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”

спеціальності 7.090520 “Холодильні машини і установки”

для студентів денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

"Єдиних правил", п. 2.6.14


Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних занять

з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”

спеціальності 7.090520 “Холодильні машини і установки”

для студентів денної форми навчання


Усі цитати, цифровий,

фактичний матеріал

і бібліографічні

відомості перевірені,

написання одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: В.М. Арсеньєв С.С. Мелейчук

Відповідальний за випуск С.М. Ванєєв

В.о.декана інженерного факультету О.Г.Гусак


Суми

Вид-во СумДУ

2008


ЗМІСТС.

Загальні вказівки…...………………………………………

4

Тема 1 – Розрахунок параметрів циклу Чистякова-Плотнікова для тепловикористовуючої холодильної машини……………………………………………………..4

Тема 2 – Розрахунок ежекторної холодильної машини на робочих речовинах HFC та HCFC-типу……………..


7

Тема 3 – Розрахунок циклу гібридної абсорбційно-компресорної машини…………………………………...


8

Тема 4 – Термоекономічний розрахунок абсорбційної холодильної машини…………………………………….


10

Список рекомендованої літератури……………………..

10

^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Дані методичні вказівки призначені для виконання розрахунків з 4 тем програми дисципліни «Тепловикористовуючі холодильні машини» загальним обсягом 16 годин.

Методичні вказівки містять розрахункові завдання з кожної теми, зміст та рекомендації до їх проведення.

Для виконання завдань на практичних заняттях використовуються роздаткові матеріали, які видаються викладачем (схеми, таблиці та ін.).


^ ТЕМА 1 – РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЦИКЛУ ЧИСТЯКОВА-ПЛОТНІКОВА ДЛЯ ТЕПЛОВИКОРИСТОВУЮЧОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ


На рисунку 1.1 зображена принципова схема циклу, що розглядається, а на рисунку 1.2 приведений цикл даної схеми в Т,s-діаграмі.Рисунок 1.1 – Принципова схема тепловикористовуючої

холодильної машини

Умовні позначення: Г - генератор; Т - турбіна; КД - конденсатор; Н - насос; РВ - регулюючий вентиль; В - випарник; КМ – компресорна машина.

Машина функціонує на трьох рівнях тиску: у генераторі – рГ; у конденсаторі – рК; у випарнику – р0. Стан холодильного агента гілок циклу після конденсатора однаковий: ; . Силовий контур (прямий цикл): 1-2-3-4-1; холодильний контур (зворотній цикл): 6-7-8-5-6.Рисунок 1.2 – Цикл Чистякова-Плотнікова в Т,s-діаграмі


Масові витрати холодильного агента через турбіну та компресор визначаються за формулами:


(1.1)

(1.2)

, (1.3)

де – холодопродуктивність машини;

– питоме теплове навантаження випарника;

– коефіцієнт кратності циркуляції холодильного агенту;

, – питомі значення роботи компресора та турбіни відповідно;

– ефективні к.к.д компресора та турбіни відповідно.

Вихідні дані завдань наведені в таблиці 1.1.


Таблиця 1.1 – вихідні данні

Варіант

Холодо-агент

0С

0С

0С

кВт

1

-10

25

60

82

R 600a

2

-15

20

72

98

R 502

3

-20

35

70

114

RC-318

4

-5

30

50

125

R 410b

5

-8

32

55

160

R 408a

6

-12

30

45

32

R 410a

7

0

28

70

240

R 134a

8

2

35

60

300

R 290

9

10

28

65

47

R 236fa

10

5

30

70

56

R 236faПозначення параметрів у таблиці 1.1:

– температура кипіння холодоагенту у випарнику;

– температура конденсації;

– температура кипіння холодоагенту у генераторі;

– холодопродуктивність машини.


Зміст розрахунку:

 1. Визначення питомих параметрів циклу.

 2. Визначення режимних параметрів машини.

 3. Оцінка енергоефективності.

 4. Підвищення енергоефективності за рахунок регенеративного теплообмінника.

Методичні матеріали: конспект лекцій, [1].


^ ТЕМА 2 – РОЗРАХУНОК ЕЖЕКТОРНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ НА РОБОЧИХ РЕЧОВИНАХ HFC ТА HCFC-ТИПУ


Вхідні дані наведені в таблиці 2.1.


Таблиця 2.1 – вихідні дані

ВаріантХолодо-агент

0С

0С

0С

бар

кВт

1

7

35

28

23

20

R 134а

2

5

30

26

20

32

R 152a

3

4

32

25

32

65

R 290

4

3

33

27

30

12

R 401a

5

2

34

28

28

18

R 401b

6

1

32

26

30

10

R 402b

7

-5

35

30

22

77

RC-318

8

5

31

25

40

105

R 410b

9

2

30

26

12

184

R 600

10

-10

32

27

15

5

R 600a

Позначення параметрів у таблиці 2.1:

– температура кипіння холодоагенту у випарнику;

– температура конденсації;

– температура навколишнього середовища;

– тиск холодоагенту на вході в активне сопло ежектора;

– холодопродуктивність машини.

Зміст розрахунку:

 1. Визначення питомих параметрів циклу.

 2. Визначення режимних параметрів циклу.

 3. Визначення геометричних параметрів ежектора.

Методичні матеріали: конспект лекцій, [1].


^ ТЕМА 3 – РОЗРАХУНОК ЦИКЛУ ГІБРИДНОЇ

АБСОРБЦІЙНО-КОМПРЕСОРНОЇ МАШИНИ


Одним із методів розширення зони дегазації абсорбційних машин є послідовне використання механічної та термохімічної компресії. Такі машини отримали назву гібридних абсорбційно-компресорних машин.

З цієї теми розглядається машина із встановленням механічного компресора між генератором та конденсатором, що дозволяє приймати більш низькі значення температури гріючого джерела, рис. 3.1.Рисунок 3.1 – Принципова схема циклу

Умовні позначення: Г - генератор; КМ – компресор; КД - конденсатор; Н - насос; В - випарник; А - абсорбер; РВ1, РВ2 - регулюючі вентилі.

Вихідні дані наведені в таблиці 3.1.


Таблиця 3.1 – Вихідні данні

ВаріантРобоче середовище

кВт

0С

0С

0С

бар

1

20

85

25

-12

22

32

90

26

-15

33

65

95

27

-15

44

12

85

28

-5

55

18

90

29

0

66

10

80

30

-10

77

76

85

24

-5

88

105

95

25

-10

99

184

90

28

0

1010

5

80

32

-15

4Позначення параметрів у таблиці 1.1:

– холодопродуктивність машини;

– температура гріючої пари;

– температура охолоджуючої води на вході;

– температура розсолу на виході з випарника ;

– підвищення тиску в компресорі.


Зміст розрахунку:

 1. Визначення параметрів в вузлових точках циклу.

 2. Визначення режимних параметрів циклу.

 3. Визначення енергоефективності циклу.

Методичні матеріали: конспект лекцій, [1].

^ ТЕМА 4 – ТЕРМОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗРАХУНОК

АБСОРБЦІЙНОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ МАШИНИ


Для розрахунку використовуються дані, наведені у таблиці 3.1, а також режимні параметри, одержані при розв’язанні задачі з теми 3.


Зміст розрахунку:

 1. Складання схеми ексергетичних перетворень для системи.

 2. Визначення потоків ексергії.

 3. Визначення показників ексергетичної ефективності.

 4. Складання рівнянь ексергетичної вартості.

 5. Визначення показників термоекономічного аналізу.

Методичні матеріали: конспект лекцій, [1].


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Морозюк Т.В. Теория холодильных машин и тепловых насосов.- Одесса: Студия “Неогоциант”, 2006.- 712с.Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання практичних занять

з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”

спеціальності 7.090520 “Холодильні машини і установки”

для студентів денної форми навчання


Відповідальний за випуск доцент С.М. Ванєєв

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання С.С.Мелейчука


Підп. до друку 17.10.2008, поз.

Формат 6084/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr.

Друк офс.

Ум. друк. арк. 0,70 Обл.-вид.арк. 0,28

Тираж 40 прим. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Тепловикористовуючі холодильні машини”
/
Укладачі В.М. Арсеньєв, С.С. Мелейчук - Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 10 с.


КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ

Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М....
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» / Укладач: Д. В. Горобченко. – Суми:...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної роботи та контрольної роботи для студентів з курсу «Інноваційно-інвестиційна...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Економічний ризик та методи його...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМетодичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни „Дослідження операцій”...
Методичні вказівки до виконання практичних занять iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до практичних занять І виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи