Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Сторінка1/6
Дата06.06.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2563 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

заочної та вечірньої форм навчання


Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент”/ Укладачі: О.М.Теліженко , Ю.В. Галинська, Ю.П. Скиданенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 56с.


Кафедра управління


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно – методичного

управління В.Б.Юскаєв


^ 2563 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

заочної та вечірньої форм навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: О.М. Теліженко,

Ю.В. Галинська,

Ю.П. Скиданенко


Відповідальний за випуск О.М.Теліженко


Заступник директора заочної,

дистанційної та вечірньої

форм навчання О.А.Білоус


Видавництво СумДУ

2009

ЗМІСТ

С. 1. ^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

„ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”..............................................4

  1. Мета і завдвння дисципліни................................................................4

  2. Загальні положення..............................................................................4

  3. Критерії оцінювання та порядок захисту розрахункової роботи....................................................................................................5

  4. Вимоги щодо оформлення розрахункової роботи....................................................................................................7

  5. Питання для підготовки до іспиту......................................................9

2.МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ...............................................................................................12

2.1 Кредитна політика фірми....................................................................12

2.2 Навчальне доповнення щодо роботи з електронними таблицями „MS EXCEL” для розв’язання економічних задач по темі „Кредитна політика”..............................................................................................25

2.3 Узгодження технічних параметрів вексельного обігу.....................30

2.4 Навчальне доповнення щодо роботи з електронними таблицями „MS EXCEL” для розв’язання економічних задач по темі „Вексельний обіг”..............................................................................39

2.5 Оцінка акцій.........................................................................................44

2.6 Навчальне доповнення щодо роботи з електроеими таблицями „MS EXCEL” для роз’язання економічних задач по темі „Оцінка акцій”...................................................................................................50

ДОДАТОК А..............................................................................................53

ДОДАТОК Б...............................................................................................5


 1. ^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


1.1 Мета і завдвння дисципліниМетою
розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент” є закріплення теоретичних та відпрацювання практичних навичок управління інвестиціями. Розрахункова робота складається з трьох частин: кредитна політика, вексельний оборот та оцінка акцій. У кожній темі розглядаються приклади завдань, також наведені приклади розрахунку завдань для роз’язання економічних задач „MS EXCЕL” .


Основні завдання:

 • вивчення та засвоєння студентами методів фінансового забезпечення реалізації інвестиційних проектів;

 • формування інвестиційної політики підприємства;

 • освоєння основних навичок розрахунку по векселям;

 • набуття практичних навичок у складанні плану погашення кредитів.Підготовка до розрахункової роботи передбачає такі етапи: -

- визначення варіанта завдання для студента;

 • ознайомлення з практичними завданнями;

 • виконання роботи та формування висновків.


1.2 Загальні положення

Загальний обсяг навчальної роботи з курсу „Інвестиційний менеджмент” для студентів напряму підготовки 0502 “Менеджмент”, спеціальності 050201 “Менеджмент організацій”, освітньо-кваліфікаційцних рівнів 7.050201 – спеціаліст і 8.050201 – магістр заочної форми навчання у 10 семестрі складає 81 годину, з них лекцій 8 годин, практичних занять 4 години, самостійна робота студентів – 73 години (табл. 1.1). По закінченню вивчення дисципліни навчальним планом передбачається підсумковий контроль у формі іспиту.


Таблиця 1.1 – Витяг з навчального плану

^ Форма навчання

Курс

Семестр

Загаль-ний обсяг

Аудиторні заняття, годин

^ Самостійна робота

Ф-ма контр.

ОДЗ

всього

лк.

пр.

лб.

заг.

ІРС

Заочна

5

10

81

12

8

4

-

69

4

Іспит

+


Протягом семестру кожен студент має можливість отримати оцінку за рейтингом. Результати рейтингу студента – за поданням результатів лекторові викладачем, який проводить практичні заняття та виконання протягом семестру розрахункової роботи.

Студент накопичує рейтингові бали протягом семестру і може бути звільнений від здавання іспиту у разі виконання у повному обсязі роботи, передбаченої навчальним планом.

На кінець семестру кожен студент повинен самостійно опрацювати 73 години та приготувати до захисту розрахункову роботу.


^ 1.3 Критерії оцінювання та порядок захисту розрахункової роботи


Для студентів вечірньої форми навчання поточний контроль знань може проводитися у формі письмового опитування за картками або у формі тестування.

При оцінці тестової частини за правильно розв’язане завдання студент отримає 100 %, за неправильно розв’язане – 0%. Ступінь правильності відповіді кожного тесту оцінює викладач. Сукупна оцінка у відсотках розраховується як середнє арифметичне з набраної кількості відсотків. Критерії оцінки наведені у таблиці 1.2.


Таблиця 1.2 – Таблиця відповідності кількості набраних відсотків та оцінки

Відсоток виконання тесту

Оцінка

85 -100%

5

70 -84%

4

60-69%

3

Менше 59%

2


Приклад завдань контролю знань студентів за картками та тестами наведений в додатку А.

У таблиці 1.3 наведені критерії оцінювання знань студента під час поточного або підсумкового контролю для заочної та вечірньої форм навчання.


Таблиця 1.3 – Критерії оцінювання знань студента

Відмінно

 • на ві запитання студент дає повні і точні відповіді, наводить приклади;

 • у студента є у повному обсязі знання та розуміння матеріалу, передбаченого програмою дисципліни, послідовність, безпомилковість та логіка викладання;

 • студент самостійно застосовує знання в конкретних умовах;

 • студент вміло формулює висновки та узагальнення

Добре

 • студент має у повному обсязі знання та розуміння матеріалу, передбаченого програмою дисципліни, послідовність, безпомилковість, логічність;

 • у відповідях на запитання студент допускає окремі несуттєві неточності, хоча загалом має тверді знання;

 • студент правильно і без особливих труднощів застосовує занання в конкретних умовах;

 • студент може робити висновки і узагальнення

Задовільно

 • студент має знання тільки з основного матеріалу, передбаченого програмою дисципліни, викладення матеріалу має спрощений характер;

 • студент застосовує окремі занання в конкретних умовах за допомогою викладача;

 • студент відповідає невпевнено, збивається , допускає суттєві помилки, в цілому не має твердих знань

Незадовільно

 • студент показує поверхневе знання і розуміння основного програмного матеріалу;

 • студент відповідає непослідовно, не дає задовільних відповідей на поставлені питання;

 • студент демонструє невміння робити узагальненн та висновки;

 • студент не вміє застосовувати знання у практичній діяльності.


^ Порядок рецензування та захисту розрахункової роботи

Після реєстрації на кафедрі оформлена розрахункова робота передається на рецензування викладачу. Під час рецензування визначається відповідність структури та змісту розрахункової роботи завданню, правильність складання графіків та виконання розрахунків. Особлива увага під час рецензування приділяється наявності висновків та пропозицій щодо питань, які розглядаються.

Розрахункова робота повертається студенту на доопрацювання у таких випадках:

 • відсутність розділу, який передбачено структурою роботи;

 • суттєві помилки у розрахунках;

 • відсутність висновків та аналізу після кожного розділу роботи;

 • невідповідність роботи вимогам цих методичних вказівок.

Після доопрацювання розрахункова робота повертається студентом на кафедру для рецензування . Результат рецензування „зараховано” і „незараховано”, а також недоліки і переваги розрахункової роботи зазначаються викладачем у письмовій рецензії розрахункової роботи. Студент повинен ознайомитися з результатами рецензування.

Для захисту розрахункової роботи студент повинен опрацювати такі питання:

1.Формування інвестиційної політики підприємства.

2.Форми та види кредитів.

3. Основні моделі погашення кредитів.

4.Суть та поняття конверсії займа та формування фонду погашення.

5.Форфейтингові операції

6.Форми начислення відсотків при вексильному обігу.

7. Сутність дисконтування.

8.Розрахунок коригуючого множника Z1 , Z2.

9. Суть оптимізаційної облікової та процентної ставок.

10. Моделі оцінки акцій.


^ 1.4 Вимоги щодо оформлення розрахункової роботи


Розрахункову роботу необхідно виконувати на ком’ютері з використанням шрифту Time New Roman текстового редактораWord, розмір 14 з 1,5 міжрядкового інтервалу. Усі нетекстові об’єкти створюються за допомогою редактора Equation. Текст розрахункової роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве -25 мм, праве – 15 мм, верхнє -20 мм.

Скорочення слів, крім загальноприйнятих, не дозволяється. Всі аркуші повинні бути пронумеровані ( перший аркуш – титульний – не нумерується). Нумерація сторінок проставляється у верхньому правому куті аркуша. Титульний аркуш (перша сторінка) оформлюється за встановленою формою (додаток Б).

На другій сторінці викладається план роботи із зазначенням сторінок, на яких записані відповідні розділи і підрозділи.


Текст розрахункової роботи поділяється на розділи і підрозділи (параграфи). Розділи нумеруються порядковими номерами і позначаються арабськими цифрами (1,2,і т.д). Підрозділи нумеруються цифрою розділу і підрозділу через крапку (2.1, 2.2, 2.5 і т.д). Заголовки розділів пишуть великими літерами посередині тексту. Заголовки підрозділів (параграфів) пишуть з абзацу, відступаючи зліва на 15 мм маленькими літерами. Відстань між заголовками і текстом повинна бути 15-20 мм. Крапку після заголовка ставити не потрібно. Заголовок не підкреслюється і не виділяється іншим кольором.

Текст розрахункової роботи повинен бути проілюстрований табличними та графічними матеріалами. Після кожної таблиці повинен наводитися аналіз, який складається з визнечених зв’язків показників і причин, які їх обумовлюють. Таблиці повинні мати порядковий номер, пишуться зліва, потім через тире пишуть назву таблиці. Слід уникати великих таблиць.

На всі таблиці повинні бути посилання в текті, при цьому слово „Таблиця” в тексті треба писати скорочено, наприклад : „табл. 5.”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації слід застосовувати скорочене слово „див.”, наприклад: „див. табл.7”,”див. мал.8”.

Таблиці, ілюстрації розміщують так, щоб їх можна було читати не повертаючи сторінки або повертаючи за годинковою стрілкою.

У процесі виконання розрахункової роботи студент користується порадами викладача, але за достовірність даних, правильність розрахунків, аналізу, висновків і рекомендацій відповідає він сам як автор роботи.

Рівняння і формули виділяють у тексті вільними рядками. Обгрунтування значень символів і числових коефіцієнтів слід подавати беспосередньо під формулою після слова „де” без двох крапок після нього в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, з нового рядка.

Список літератури слід розміщувати так: спочатку наводять законодавчі матеріали, потім у алфавітному порядку літературу із зазначенням прізвища автора та ініціалів, найменування роботи, назву міста та видавництва, рік видання.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи. В кінці роботи залишається одна сторінка для реценції.

Закінчену роботу студенти подають на кафедру згідно із строками, визначеними навчальним планом.


^ 1.5 Питання для підготовки до іспиту


Тема 1 Інвестиційна стратегія підприємства


Загальні положення. Сутність, умови та методи формування інвестиційної стратегії підприємства. Основні етапи розробклення і реалізації інвестиційної стратегії промислового підприємства. Схема процесу стратегічного управління інвестиційною діяльністю. Теми для семінарських занять.


^ Тема 2 Фінансування інвестиційних проектів і програм

Загальні принципи побудови фінансової моделі інвестиційного проекту. Схема взаємозв'язків між вихідними і результуючими параметрами фінансової моделі. Форми і методи фінансування інвестиційних проектів і програм. Порівняльний аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів і програм. Проблеми оптимізації бюджету капіталовкладень: оптимізація в просторі; оптимізація в часі; оптимізація в умовах реінвестування прибутків. Теми для семінарських занять.


^ Тема 3 Формалізація і розрахунок інвестиційних ризиків

Врахування впливу інфляції та ризику. Імітаційна модель врахування ризику. Коригування ставки дисконтування на ризик. Експертні методи оцінки ризиків. Зміст етапів експертної оцінки інвестиційних ризиків. Оцінка інвестиційних ризиків статистичними методами. Завдання для самостійної роботи.


^ Тема 4 Визначення рейтингу інвестиційної привабливості регіону


Загальні положення. Екпертно-рейтингова система визначення інвестиційної привабливості регіонів. Оцінки інвестиційної привабливості регіонів на основі показника “дистанції віддалення від еталону”. Найбільш важливі чинники в процесі прийняття інвестиційних рішень для різноманітних груп інвесторів. Блок - схема послідовності проведення та узгодження результатів оцінки інвестиційної привабливості суб'єкта господарювання.


^ Тема 5 Кредитна політика фірми. Погашення середньострокових і довгострокових кредитів. Конверсія позик


Банківське кредитування інвестицій. Класифікація кредитів, що використовуються при фінансуванні інвестиційних проектів. Організація кредитної системи інвестування. Інвестиційна діяльність банків. Схеми погашення заборгованості по середньострокових і довгострокових кредитах. Погашення кредиту рівними терміновими сплатами. Погашення кредиту рівними виплатами основного боргу. Погашення кредиту змінними виплатами основного боргу: виплати змінюються в арифметичній прогресії; виплати змінюються в геометричній прогресії. Конверсія позик. Формування фонду погашення. Завдання для самостійної роботи.


^ Тема 6 Форфейтинг

Загальні положення. Форфейтингові операції. Ринок форфейтингових операцій. Економічний зміст та структура форфейтингової операції. Процес здійснення форфейтингової операції. Переваги та недоліки форфейтингових операцій: переваги для експортера; недоліки для експортера; переваги для імпортера; недоліки для імпортера; переваги для форфейтера; недоліки для форфейтера; переваги для гаранта; недоліки для гаранта. Теми для семінарських занять.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій"
Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Логістика" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи