Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Сторінка6/6
Дата06.06.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6
^

ОЦІНКА АКЦІЙВи відкрили файл “MS Excel”. Перед вами електронна таблиця, що містить комп’ютерне розв’язання задач з теми “Оцінка акцій”. Файл містить декілька листів , що називаються “акція…” і відповідають кожен окремо за свою задачу. Подвійна нумерація листа означає , що файл подано у формульному вигляді. Для того , щоб перейти на інший лист , треба клацнути мишкою по ромбу з назвою “акція…” , що знаходиться на нижньому краю вікна.

Таблиці містять розрахунки за умовами задач , які подані в теоретичному додатку.Для введення нових даних треба вибрати клавішами управління курсором потрібну ячейку та ввести в неї нові цифрові значення. Після натискання кнопки “Enter” програма автоматично обчислює інформацію зі змінами.

У рядку формул відображається зміст ячейки. Її ім’я задається в лівому верхньому кутку вікна , поданого вище. Буква імені означає стовпець , а цифра – номер рядка. Ячейки зі штрихами призначені для відображення даних при зміні періоду кредитування. Для повного перегляду формульних таблиць треба скористатися повзунком.

Детальніше вивчити MS Excel можна , викликавши “Помічника” (значок ?) або скористатися “Справкою” (панель інструментів).

Грунтовні знання щодо користування цим табличним процесором ви отримаєте , ознайомившись з такою методичною літературою :

1.Колесніков О. Excel 2000.- К.:Ірина, 1999.

2.Макарова Н.В. Інформатика. - М.:Фінанси та статистика, 1997.

3.Макарова Н.В. Інформатика та КТ.- Суми: Університетська книга, 2003.

4.Пушкар О.І. Інформатика.Комп’ютерна техніка.Комп’ютерні технології. К.: Академія, 2002.

5.Труді Рейзнер. Опануй самостійно MS Excel 2000. - К.:Вільямс, 2000.

6.Хомоненко А.Д. Основи комп’ютерних технологій. – СПб.:Питер-Паблишинг”, 1997.

7.Чекалов А.П. Робота в MS Exel. - Суми : СумДУ, 1998.


Розглянемо для прикладу таблицю 1-го листа файла MS Excel .

Таблиця 3.2 Вихідні даніАкція

Ринкова ціна акції (Р), грн

Прогнозований рівень дивідендів (d) грн\рік.

Прибутковість альтернативного розміщення капіталу(r),%

Середньорічний темп приросту дивідендів (g) %/

Акція А

50

15

25

10

Акція В

30

5

20

5

Акція С

10

2

15

2

Акція D

40

10

23

7

Акція F

20

3

18

3^ ДОДАТОК А


Приклад картки для поточного контролю


Варіант 1

  1. Вплив політичних чинників на економічні показники портфеля цінних паперів.

  2. Задача

Була досягнута домовленість про вексельну оплату за постачання продукції вартістю 20 тис. грн. Постачальнику були виданні чотири векселі з терміном погашення через кожне півріччя. Процентна ставка за наданий - 10% річних (простих). Необхідно визначити процентні платежі й суми, які проставляються у векселях.Період погашення векселя ()

Сума погашення основного боргу (), тис. грн

Нарахування відсотків за кредит за варіантом (а)

Нарахування відсотків за кредит за варіантом (б)

платежі відсотків (It),

тис. грн

сума векселя (Vt), тис. грн

платежі відсотків (It),

тис. грн

сума векселя (Vt), тис. грн^ Приклад тестового завдання


  1. У чому полягає зміст операції „конверсія займа”

а) зміна умов погашення кредитів або об'єднання кредитних ліній в одну (якщо вони оформлені з одним кредитором);

б) провадиться з метою акумулювання фінансових ресурсів для наступного забезпечення виплат по позиці;

в) передбачає протягом установленого терміну продовження короткострокових кредитних операцій.

^ 2. Модель із постійним темпом приросту дивідендів це:

а) якщо виплати дивідендів на одну акцію в базовому році (періоді) складають d0, а в наступних передбачається приріст виплат на визначений розмір g;

б) відповідно до даної моделі передбачається, що розмір дивідендів не змінюється в часі;

в) темп приросту дивідендів постійно змінюється.


^ 3. Рамочна кредитна лінія передбачає:

а) оплату банком рахунків позичальника по товарних поставках у межах одного контракту, наприклад, постачання устаткування для інвестиційного проекту;

б) протягом установленого терміну продовження короткострокових кредитних операцій;

в) довгострокове і короткострокове кредитування.


^ ДОДАТОК Б

(обов’язковий)


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ


Розрахункова робота

з дисципліни „Інвестиційний менджмент”

номер залікової книжки


Виконав Студент групи,

факультету

(Прізвище, ім’я)


Перевірив


Суми 200


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

заочної та вечірньої форм навчання


Відповідальний за випуск д-р екон. наук,проф. О.М. Теліженко

Редактор Н.М. Мажуга

Комп’ютерне верстання Ю.В. Галинської


Підп. до друку 16.02.09, поз.

Формат 60х84 /16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Сyr.Друк офс.

Ум. друк. арк. 3,25. Обл.-вид. арк.2,95.

Тираж 150 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м.Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.


1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій"
Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Логістика" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни " операційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до їх виконання. Призначена для студентів спеціальності 7(8). 03060101 менеджмент організацій і адміністрування заочної форми навчання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "операційний менеджмент" Для студентів усіх форм навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Операційний менеджмент " для студентів усіх форм навчання спеціальності...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент\" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів 5 курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи