Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни \"комп ’ ютерні мережі\" для студентів напряму підготовки 0802 icon

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни "комп ’ ютерні мережі" для студентів напряму підготовки 0802




Скачати 141.27 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни "комп ’ ютерні мережі" для студентів напряму підготовки 0802
Дата06.06.2013
Розмір141.27 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2810 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

3 ДИСЦИПЛІНИ “КОМПЮТЕРНІ МЕРЕЖІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0802

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерні мережі” /Укладач М.С.Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 24с.


Кафедра інформатики


ЗМІСТ


C.

1 Лабораторна робота “Обробка мережних файлів” . . 4

2 Лабораторна робота “Перелік мережних ресурсів”. . 11

3 Лабораторна робота “Міжмашинна взаємодія” . . . 15

3.1 Побудова сервера . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.2 Побудова клієнта . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . 23


1 Лабораторна робота “Обробка мережних файлів”


Мережні функції Win32 API мають префікс Wnet. Для доступу до мережних ресурсів у середовищі Delphi можна використовувати такі функції.

DWORD WnetAddConnection (LPCSTR lpRemoteName, LPCSTR lpPassword, LPCSTR lpLocalName)– підключення до мережного ресурсу. Тут lpRemoteName – мережне ім'я пристрою, lpPassword - пароль, lpLocalName – локальне ім'я пристрою.

DWORD WnetCancelConnection (LPCSTR lpName, BOOL fForce) – розрив з'єднання. Тут lpLocalName – локальне ім'я пристрою, аргумент fForce встановлює можливість розриву з'єднання при відкритих файлах.

DWORD WnetGetConnection (LPCSTR lpLocalName, LPSTR lpRemoteName, LPDWORD lpLength ) – одержання імені мережного ресурсу за локальним іменем.

DWORD WnetConnectionDialog (HWND hwnd, DWORD dwType) – виводить на екран діалогове вікно для установки з'єднання. Тут hwnd – дескриптор вікна для підключення ресурсу, dwType – тип ресурсу. Для dwType можливі такі значення: RESOURCETYPE_ANY = 0 – будь-який ресурс, RESOURCETYPE_DISK = 1 – диск, RESOURCETYPE_PRINT = 2 – принтер.

DWORD WnetDisconnectDialog (HWND hwnd)– виводить на екран діалогове вікно для розриву з'єднання.

Наведемо приклад роботи з мережним файлом.

Нехай на віддаленому комп'ютері знаходиться файл, який містить прайс-лист товарів, що є в наявності на складі. Кожен запис файла містить найменування товару, кількість і ціну. Як приклад обробки файла розглянемо задачу пошуку в ньому записів, найменування товару в яких починається із символа “D”.

Для розв’язання будемо використовувати Visual C++ середовища Microsoft Visual Studio 2008. Виберемо тип проекту Visual C++ | MFC | MFC Application, дамо проекту ім’я Netf, і виберемо тип додатка Dialog based. Елементи Use Unicode libraries, About box, ActiveX Controls і Common Control Manifest можна відключити. Щоб одержати доступ до бібліотеки мережних функцій додамо в файл NetfDlg.h директиву

#pragma comment (lib,"mpr.lib") .

Розмістимо в діалоговому вікні п’ять кнопок з заголовками: Connect disk (підключити диск), Create file (створити файл), Processing (обробка), Output file (вивести файл), Disconnect disk (відключити диск) і список List Box, інші елементи керування видалимо.

Діалогове вікно під час запуску програми буде мати вигляд





За допомогою пункту контекстного меню Add Event Handler додамо в клас CNetfDlg оброблювачі повідомлень BN_CLICKED від наших п’яти кнопок. Далі пунктом Add Variable контекстного меню елемента List Box додамо до класу ім’я цього елемента lb. Для зручності створення файла доцільно додати до проекту допоміжне діалогове вікно.

Для цього в контекстному меню елемента Dialog вікна Resource View виберемо пункт Insert Dialog і помістимо в нове діалогове вікно три елементи Edit Control і кнопку з заголовком Add record (додати запис).





Пунктом контекстного меню діалогового вікна Add Class створимо на основі базового класу CDialog новий клас CDialog1, а пунктом Add Variable контекстного меню елементів Edit Control додамо до класу імена цих елементів: ed1, ed2 і ed3.

Для того, щоб клас CDialog1 був відомий у функціях головного діалогового вікна, додамо в файл NetfDlg.cpp директиву

#include “Dialog1.h” .

Функції обробки повідомлень від елементів керування головного діалогового вікна можуть бути, наприклад, такими. Для роботи з файлом тут використовється клас CFile.

void CNetfDlg::OnBnClickedButton1()

{

WNetConnectionDialog(0,RESOURCETYPE_DISK);

}


void CNetfDlg::OnBnClickedButton2()

{

CDialog1 dlg;

CFile myFile;

myFile.Open("Z:\\ g.lst", CFile::modeCreate |

CFile::modeReadWrite);

myFile.Close();

dlg.DoModal();

}


void CNetfDlg::OnBnClickedButton3()

{

struct SZ { char name[10];

int amount;

double price; } sz;

CFile myFile, myFile1;

UINT nread;

myFile.Open("Z:\\ g.lst", CFile::modeRead);

myFile1.Open("Z:\\ g1.lst",

CFile::modeCreate | CFile::modeWrite);

while (true) {

nread=myFile.Read(&sz,sizeof(SZ));

if (nread!=sizeof(SZ)) break;

if (sz.name[0]=='D')

myFile1.Write(&sz,sizeof(SZ));

}

myFile.Close();

myFile1.Close();

}


void CNetfDlg::OnBnClickedButton4()

{

struct SZ { char name[10];

int amount;

double price; } sz;

CString str;

CFile myFile;

UINT nread;

myFile.Open("Z:\\ g.lst", CFile::modeRead);

while (true) {

nread=myFile.Read(&sz,sizeof(SZ));

if (nread!=sizeof(SZ)) break;

str.Format("%s %3i %6.2f",

sz.name, sz.amount, sz.price);

lb.AddString(str);

}

myFile.Close();

}


void CNetfDlg::OnBnClickedButton5()

{

WNetDisconnectDialog(0,RESOURCETYPE_DISK);

}


Функція обробки для кнопки Add record можt бути такою.

void CDialog1::OnBnClickedButton1()

{

struct SZ { char name[10];

int amount;

double price; } sz;

char s2[15];

ed1.GetWindowText(sz.name,15);

ed2.GetWindowText(s2,15);

sz.amount =atoi(s2);

ed3.GetWindowText(s2,15);

sz.price = atof(s2);

CFile myFile;

myFile.Open("Z:\\ g.lst", CFile::modeReadWrite);

myFile.SeekToEnd();

myFile.Write(&sz,sizeof(SZ));

myFile.Close();

}


Завдання до лабораторної роботи


Написати програму в середовищі Delphi, яка підтримує такі режими:

а) підключення мережного диска функцією WnetConnectionDialog;

б) cтворення на мережному диску типізованого файла g.lst такого змісту: найменування комп'ютерної техніки – тип char name[10], кількість – тип int, ціна – тип double;

в) обробка файла зідно з варіантом;

г) перегляд файла;

д) вимкнення мережного диска функцією WnetDisconnectDialog.


Варіант 1. Виведення на екран повного найменування дисплея, що має найнижчу ціну. При пошуку враховувати тільки записи, найменування техніки в яких починається зі слова “Monitor”.

Варіант 2. Створення нового файла g1.lst із записів файла g.lst, найменування техніки в яких починається із символа “К”.

Варіант 3. Обчислення загальної ціни комп'ютерних пристроїв, дані про які знаходяться в другому, п'ятому і сьомому записах файла g.lst.

Варіант 4. Дозапис у кінець файла g.lst першого, третього і четвертого записів з цього самого файла.

Варіант 5. Підрахунок загальної кількості одиниць комп'ютерної техніки, інформація про яку зберігається у файлі g.lst.

Варіант 6. Виведення на екран даних з n-ого рядка файла g.lst. Значення n ввести з клавіатури.

Варіант 7. Заміна місцями третього і четвертого записів файла g.lst.

Варіант 8. Заміна у файлі g.lst ціни пристрою “System unit” на нову ціну 950.

Варіант 9. Видалення з файла g.lst останнього запису.

Варіант 10. Створення нового файла g1.lst із записів файла g.lst, взятих у зворотному порядку.

Варіант 11. Пошук у файлі g.lst комп'ютерного пристрою з найбільш високою ціною.

Варіант 12. Визначення загальної вартості комп'ютерної техніки, інформація про яку зберігається у файлі g.lst.

Варіант 13. Пошук у файлі g.lst запису з найменуванням “Scanner” і зменшення кількості, що міститься в записі, на одиницю.

Варіант 14. Створення нового файла g1.lst із записів файла g.lst, найменування техніки в яких починається зі слова “Diskette”.

Варіант 15. Підрахунок кількості записів у файлі g.lst, найменування техніки в яких починається зі слова “Modem”.


2 Лабораторна робота “Перелік мережних ресурсів”


Термін “перелічувати” (enumerate) означає: складати список подібних об’єктів, наприклад, ресурсів сервера. Для переліку мережних ресурсів у середовищі Delphi можна використовувати такі функції Win32 API.

WnetOpenEnum (DWORD dwScope, DWORD dwType, DWORD dwUsage, LPNETRESOURCE lpNetResource, LPHANDLE lphEnum ) – відкриває перелік. Тут dwScope – діапазон переліку, що набуває таких значень: RESOURCE_CONNECTED = 1 – підключені в даний час ресурси, RESOURCE_GLOBALNET = 2 – усі ресурси в мережі, RESOURCE_REMEMBERED = 3 – запам’ятовані з'єднання. Параметри dwType – тип ресурсу, dwUsage – тип використання ресурсу, що набуває значення: 0 – усі ресурси, RESOURCEUSAGE_CONNECTABLE = 1 – підключені безпосередньо, RESOURCEUSAGE_CONTAINER = 2 – контейнери. Параметр lpNetResource – покажчик на запис типу TnetResource, що містить опис контейнера для переліку, для root використовують значення nil. Запис TnetResource має такі поля: dwScope : DWORD – діапазон переліку; dwType : DWORD – тип: диск, принтер або інший пристрій; dwDisplayType : DWORD – тип: домен, сервер або точка розподіленого доступу, dwUsage : DWORD – тип використання: підключений безпосередньо або як контейнер, lpLocalName : LPSTR – локальне ім'я, lpRemoteName : LPSTR - мережне ім'я, lpComment : LPSTR – коментар, lpProvider : LPSTR – мережний провайдер. Параметр lphEnum – дескриптор ресурсу, повертається функцією.

WnetEnumResource (HANDLE hEnum, LPDWORD lpcCount, LPVOID lpBuffer, LPDWORD lpBufferSize ) – виконує перелік. Тут lpCount – кількість входів у списку ресурсів, що знаходяться в буфері; lpBuffer – адреса буфера, lpBufferSize – розмір буфера.

WnetClosreEnum (HANDLE hEnum) – закриває перелік.

Наведемо приклад створення додатка для переліку ресурсів локальної мережі. Ділове вікно буде включати кнопку і List Box для виведення результатів переліку.





Наведемо приклад функції обробки BN_CLICKED для кнопки.

void CEnumDlg::OnBnClickedOk()

{

enumerate (NULL);

}

void CEnumDlg::enumerate (LPNETRESOURCE lpnr)

{

HANDLE hEnum;

DWORD dwResult, dwResultEnum;

DWORD BufferSize=10000;

DWORD Count = 0xFFFFFFFF;

LPNETRESOURCE lpnrLocal;

DWORD i;

dwResult=WNetOpenEnum

(RESOURCE_GLOBALNET,

RESOURCETYPE_ANY, 0, lpnr, &hEnum);

if (dwResult != NO_ERROR) return;

do {

lpnrLocal=(LPNETRESOURCE)GlobalAlloc

(GPTR,BufferSize);

dwResultEnum = WNetEnumResource

(hEnum, &Count, lpnrLocal,

&BufferSize);

if (dwResultEnum == NO_ERROR)

{

for (i=0; i
{

Lb.AddString

(lpnrLocal[i].lpRemoteName);


if (RESOURCEUSAGE_CONTAINER ==

(lpnrLocal[i].dwUsage &

RESOURCEUSAGE_CONTAINER))

enumerate(&lpnrLocal[i]);

}

}

}

while (dwResultEnum !=

ERROR_NO_MORE_ITEMS);

WNetCloseEnum(hEnum);

}


Нижче наведено вікно з результатами переліку.




Завдання до лабораторної роботи


Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.


3 Лабораторна робота “Міжмашинна взаємодія”


Написати програму переліку ресурсів для своєї локальної мережі.

Для організації міжмашинної взаємодії побудуємо клієнт-серверний додаток, який буде складатися з клієнтської і серверної частин. Працювати він зможе як у межах одного, так і двох комп'ютерів. З'єднання між клієнтською і серверною частинами буде відбуватися за протоколом TCP/IP. Якщо у вас тільки один комп'ютер, то за адресу сервера клієнт може взяти адресу 127.0.0.1. Ця адреса завжди показує на свій комп'ютер, що зручно при налагодженні мережних додатків.


3.1 Побудова сервера


Виберемо тип проекту Visual C++ | MFC | MFC Application, дамо проекту ім’я Serv, і виберемо тип додатка Dialog based. На кроці Advanced Features включимо підтримку Windows Sockets. Елементи Use Unicode libraries, About box, ActiveX Controls і Common Control Manifest можна відключити.

Розмістимо на діалоговому вікні одну кнопку з ідентифікатором IDC_LISTEN і заголовком Listen і один Edit з ідентифікатором IDC_DATA. При натисканні на кнопку Listen сервер почне слухати мережу. Після того, як клієнт приєднається до нашого сервера і відправить деякі дані, вони з'являться в нашому Edіt. Для простоти після з'єднання тільки клієнт зможе відправляти дані. Якщо ви захочете відправляти дані також і із сервера, то вам доведеться додати в серверну частину нашої програми код, аналогічний кодові клієнтської частини, яку ми розглянемо в розділі 3.2.

Після розміщення всіх елементів наша програма буде виглядати приблизно так:




Далі пунктом Add Variable контекстного меню елемента Edit припишемо цьому елементу змінну m_sData типу CEdit.

Приступимо безпосередньо до написання коду. Пунктом контекстного меню Add | Class на вкладці Class View створимо новий MFC клас CMySocket як нащадок класу CSocket.

Додамо в клас CMySocket (файл MySocket.h) змінну типу покажчик на CServDlg:

public:

CServDlg* m_pDlg; .

У цій змінній буде зберігатися покажчик на наше діалогове вікно. Оскільки ми тут використовуємо клас CServDlg, то необхідно додати рядок

class CServDlg;

безпосередньо перед оголошенням класу CMySocket.

Далі ми повинні додати метод для завдання значення змінній m_pDlg. Назвемо його SetParentDlg:

void SetParentDlg(CServDlg *pDlg);

Реалізація методу (файл MySocket.cpp) буде така

void CMySocket::SetParentDlg(CServDlg *pDlg)

{

m_pDlg=pDlg;

}

Тепер нам потрібно в нашому класі написати дві віртуальні функції – OnAccept і OnReceive з заголовками:

virtual void OnAccept (int nErrorCode) ;

virtual void OnReceive (int nErrorCode) ; .

Перша буде викликатися, коли наш сокет, який прослуховує мережу, одержить запит на з'єднання від клієнтської сторони. Друга – при одержанні даних від клієнта. Фунції додамо за допомогою пункту Add | Add function контекстного меню класу CMySocket на вкладці Class View.

В одержані заготовки для функцій додамо такий код:

void CMySocket::OnAccept (int nErrorCode)

{

AfxMessageBox("Есть соединение");

m_pDlg->OnAccept();

CSocket::OnAccept(nErrorCode);

}

void CMySocket::OnReceive(int nErrorCode)

{

AfxMessageBox("Данные получены");

m_pDlg->OnReceive();

CSocket::OnReceive(nErrorCode);

}

У цих двох фрагментах ми після показу МеssаgeBох викликаємо однойменні функції OnAccept() і OnReceive() нашого діалогового вікна. Виклик виконаємо за допомогою змінної m_pDlg, в якій і зберігається покажчик на головне вікно. Ці функції діалогового вікна у нас поки що не написані. Чому код з обробки краще писати у класі діалогового вікна, а не в класі сокета? Тому що дані, як правило, пересилаються саме діалоговому вікну для відображення і подальшої обробки, а не нашому сокету. Але обробку можна робити й у класі сокета. Оскільки ми в цьому фрагменті використовуємо змінну m_pDlg, то перед реалізацією методів у файлі MySocket.cpp пишемо рядок

#include "ServDlg.h" .

Тепер займемося класом діалогового вікна. Для початку в файлі ServDlg.h задамо дві змінні типу CMySocket:

#include "MySocket.h"

. . .

class CServerDlg : public CDialog

{

. . .

public:

CMySocket m_pListenSocket;

CMySocket m_pConnectSocket;

. . .

Як бачимо, сокетів у нас два. Перший (m_pListenSocket) прослуховує мережу. Коли серверна частина нашого додатка починає працювати, саме він приймає на заданому порту запит від клієнта. Як тільки від клієнта надійде запит, m_pListenSocket переведе з'єднання на сокет m_pConnectSocket, який буде займатися передачею даних, а сам буде продовжувати слухати далі.

У методі OnInitDialog за допомогою SetParentDlg задамо значення для змінної m_pDlg в сокетах:

BOOL CServDlg::OnInitDialog()

{

CDialog::OnInitDialog();

SetIcon(m_hIcon, TRUE); // Set big icon

SetIcon(m_hIcon, FALSE); // Set small icon

// TODO: Add extra initialization here

m_pListenSocket.SetParentDlg(this);

m_pConnectSocket.SetParentDlg(this);

m_pListenSocket.Create(2000); // 2000 порт

return TRUE;

}

У результаті змінна m_pDlg буде показувати на поточне діалогове вікно.

Далі додаємо методи OnAccept і OnReceive. Реалізація методів має вигляд

void CServDlg::OnAccept ()

{

m_pListenSocket.Accept(m_pConnectSocket);

}


void CServDlg::OnReceive ()

{

char *pBuf=new char[1025];

int n=m_pConnectSocket.Receive(pBuf, 1024);

pBuf[n]=NULL;

m_sData.SetWindowTextA(pBuf);

UpdateData(FALSE);

}

Тепер залишилося написати код для кнопки Listen. Саме при натисканні на цю кнопку сокет m_pListenSocket починає слухати мережу. Створимо функцію обробки для кнопки і додамо в неї такий код:

void CServDlg::OnListen()

{

m_pListenSocket.Listen();

}

Написання сервера закінчено.


3.2 Побудова клієнта


Тепер напишемо клієнтський додаток. Назвемо проект Clnt і виберемо тип додатка Dialog based. Як і при побудові сервера включимо підтримку Windows Sockets, необов’язкові елементи відключимо.

У діалоговому вікні розмістимо на формі дві кнопки і елемент Еdit. Для кнопок задамо ідентифікатори IDC_CONNECT і IDC_SEND, а для Edit – IDC_DATA. Властивість Caption для кнопок установимо в Connect і Send відповідно. За першою кнопкою наш клієнт буде з'єднуватися із сервером, за другою – відправляти дані, введені користувачем у Edit. Наша форма буде виглядати приблизно так:





Елементу Edit припишемо за допомогою ClassWizard змінну m_sData типу CEdit.

Тепер приступаємо безпосередньо до написання коду. Додамо в наш проект клас CMySocket. Предком цього класу виберемо клас CSocket точно так, як і для серверної частини. Цей клас повинен містити покажчик на діалогове вікно. Для створення такого покажчика додамо відповідну змінну в public-секцію нашого класу:

public:

CClntDlg* m_pDlg; .

Оскільки ми використовуємо клас CClntDlg, то додамо рядок

class CClntDlg;

перед оголошенням класу CMySocket.

Як і для серверної частини, додамо в клас CMySocket метод, у якому для змінної m_pDlg буде задаватися конкретне значення:

void CMySocket::SetParentDlg(CClntDlg *pDlg)

{

m_pDlg=pDlg;

}

Тепер додамо в файлі ClntDlg.h в діалоговий клас CClntDlg змінну, у якій буде зберігатися екземпляр класу CMySocket:

#include "MySocket.h"

. . .

class CClntDlg : public CDialog

{

public:

CMySocket m_pConnectSocket;

Як і для сервера тут записано відповідний include.

Додамо такий код у метод OnInitDialog класу CClntDlg:

BOOL CClntDlg::OnInitDialog()

{

. . .

// TODO: Add extra initialization here

m_pConnectSocket.SetParentDlg(this);

m_pConnectSocket.Create();

. . .

}

У цьому коді ми записуємо в змінну m_pDlg класу CMySocket адресу клієнтського діалогового вікна.

Додамо далі код, що буде виконуватися при натисканні на кнопки з заголовками Connect і Send:

void CClntDlg::OnConnect()

{

m_pConnectSocket.Connect("127.0.0.1", 2000);

}

void CClntDlg::OnSend()

{

CHAR str[80];

DWORD lstr;

UpdateData(TRUE);

m_sData.GetWindowText(str,80);

lstr=m_sData.GetWindowTextLength();

m_pConnectSocket.Send(str, lstr);

}

Написання клієнта закінчено.

^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Основна література


  1. Microsoft Corporation. Компьютерные сети. Сертификация Network+: Учебный курс. – М.: Русская редакция, 2002. – 704с.

  2. Олифер В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2003. – 864с.

  3. Хортон А. Visual C++ 2008. Базовый курс. – СПб.: “Диалектика”, 2009. – 1280с.


Література видавництва СумДУ


  1. Бабій М.С. Локальні мережі ЕОМ: навчальний посібник. – Суми:СумДУ, 1999. – 64с.

  2. Методические указания к лабораторным работам “Использование сетевых ресурсов Win95”, “Сетевые функции Win32 API”. – Сумы:СумГУ, 1999. – 23с.


Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

3 ДИСЦИПЛІНИ “КОМПЮТЕРНІ МЕРЕЖІ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 0802

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Відповідальний за випуск О.П. Чекалов

Редактор Н.М. Мажуга

Комп’ютерне верстання М.С. Бабія


Підписано до друку 26.02.2010, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1,40. Обл.-вид. арк. 1,12. Тираж 50 пр. Зам. №

Собівартість видання грн. к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова,2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.


Зам. № Наклад 50 Друкарня СумДУ, 2010р.



Схожі:

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни \"комп ’ ютерні мережі\" для студентів напряму підготовки 0802 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Системне програмування та операційні системи» для студентів напряму 050101 «Комп’ютерні науки»
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Системне програмування та операційні системи» / укладачі: С. М....
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни \"комп ’ ютерні мережі\" для студентів напряму підготовки 0802 icon2810 методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Комп’ютерні мережі” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни \"комп ’ ютерні мережі\" для студентів напряму підготовки 0802 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства І. Т. Карпалюк Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Комп’ютерні мережі та телекомунікації»
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу заочної...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни \"комп ’ ютерні мережі\" для студентів напряму підготовки 0802 icon“комп’ютерні мережі”
Методичні вказівки до виконання контрольноі роботи з дисципліни “Комп’ютерні мережі” /Укладач М. С. Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни \"комп ’ ютерні мережі\" для студентів напряму підготовки 0802 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни \"комп ’ ютерні мережі\" для студентів напряму підготовки 0802 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни \"комп ’ ютерні мережі\" для студентів напряму підготовки 0802 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Комп’ютерне моделювання процесів І систем" для студентів спеціальності 091400
При підготовці до лабораторних робіт студенти вивчають методичні вказівки до їх виконання, рекомендовану літературу, а також виконують...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни \"комп ’ ютерні мережі\" для студентів напряму підготовки 0802 iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп’ютерні мережі в системах управління» для студентів спеціальності 091401
Для цього відкрийте "Панель управления" І двічі клацніть на піктограмі "Установка оборудования". Це приведе до запуску майстра установки...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни \"комп ’ ютерні мережі\" для студентів напряму підготовки 0802 iconГ. В. Стадник Робота з текстом у програмі Autocad методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу
Робота з текстом у програмі Autocad: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу “Інформатика І основи комп'ютерного...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт 3 дисципліни \"комп ’ ютерні мережі\" для студентів напряму підготовки 0802 iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп'ютерна графіка» для студентів напряму
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Обчислювальна геометрія І комп'ютерна графіка» /напряму 0802 «Прикладна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи