Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання icon

Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання
НазваМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання
Сторінка1/6
Дата06.06.2013
Розмір0.92 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


3046 УКРАЇНСЬКА МОВА

Методичні вказівки та матеріали для практичних

занять та самостійної роботи студентів І курсу

факультету економіки та менеджменту

спеціальності 8. 050201«Менеджмент»

денної форми навчання


СУМИ

Сумський державний університет

2011


Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко.- Суми: Сумський державний університет, 2011.- 92с.


Кафедра журналістики та філології


ПЕРЕДМОВА

Вивчення української мови на факультеті економіки та менеджменту тісно пов’язане із загальною тенденцією гуманізації освіти. Таке спрямування сприяє повнішому розвитку особистості в контексті засвоєння загальнолюдських цінностей, формуванню національної свідомості сучасних студентів як майбутніх представників української еліти.

Тематика практичних завдань, комплекс тренувальних вправ, граматичних коментарів і методичних порад ставлять за мету формувати високий рівень мовної компетентності студентів- менеджерів у професійній і науковій сферах комунікації, підвищувати загальнокультурний та інтелектуальний рівні особистості.

Високий рівень мовної компетенції – органічний складник освіченості фахівця економічної сфери, основа його успішної професійної діяльності, конкурентоспроможності.

Засвоєння норм літературної мови у процесі аналізу різностильових текстів (публіцистичного, наукового й офіційно-ділового стилів), їх жанрових різновидів і творення власних текстів сприятиме підвищенню загальномовної культури особистості.

Формування мовленнєвої майстерності забезпечує вивчення основ ділового красномовства, культурних засад міжперсонального спілкування, міжнародного етикету та протоколу.

Професійна мова майбутніх менеджерів характеризується наявністю різноманітних стереотипних структур. Процес спілкування передбачає застосування цих стереотипів у типових ситуаціях. Відповідні стереотипні мовні явища виявляються оптимальними для передачі відповідної інформації. Досконале володіння стереотипами наукової та ділової мови забезпечує створення висококультурного мовного середовища.


^ РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ

«Українська мова за професійним спрямуванням»

для студентів факультету економіки та менеджменту

Спеціальність - менеджмент

(2010/11 навч. рік, ІІ семестр, VІ модульний цикл)

1. Структура навчальної дисципліни:

ІІ семестр загальний обсяг 54 год. / 1,5 кредита;

пр. – 20 год. /10; диф.залік.

2. Організація навчального процесу: семестрів викладання -1, модульних циклів – 1.

3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни : R = 100 балів (1,5кредита ).

4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

а) Робота на аудиторних заняттях ( 0,7R = 70 балів):

- Практичні заняття : 10 пр. х 7 балів/пр. = 70 балів.

б) Виконання завдань на практичних заняттях

- при позитивному оцінюванні на кожному практичному занятті через тематичний тест або усну відповідь (студент має право брати участь у всіх видах контролю знань, а у залік береться найкращий результат) – максимально 7балів (із них 4 рейтингові бали за теоретичну підготовку та 3 бали за виконання вправ з мовної компетенції) х 10 =70 балів максимально.

в) Складання комплексних письмових модульних контролів – (0,3 R= 30 балів):

- поточний модульний контроль (комплексна контрольна робота)- 12 балів; підсумковий модульний контроль (граматичні тести) –18 балів;

г) Продуктивна активність студента на практичних заняттях (доповнення, підготовка індивідуальних повідомлень, самостійне ґрунтовне опрацювання одного із питань,участь в олімпіадах знавців української мови, заходах, присвячених Дню рідної мови) заохочується додатковими рейтинговими балами

( від 0,25 - 0,5 - 1,0), але не більше 2-х балів за модульний цикл.

д) Пасивність студента на практичних заняттях, пропуски занять, його відмова відповідати, за рішенням викладача (лектора), залікова кількість балів за модульний цикл зменшується на 10-15%.

^ 5. Підсумок рейтингових балів за модульним циклом (при позитивному оцінюванні):

V-ий модульний цикл (10 пр. занять, підсумковий модульний контроль) – 55 – 100 балів;

^ 6. Умови ліквідації заборгованості з поточної роботи: перескладання поточного та підсумкового модульного контролів студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці , проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Отриманий результат після перескладання множиться на коефіцієнт 0,1. Позитивна оцінка з модульного циклу в цілому та його складовими не підвищуються (крім зазначених у пункті 4 г та 4 д.).

7. ІРС – не передбачена програмою


^ 8. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за модульний цикл рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:


^ Шкала

оцінювання

ECTS


Визначення

Національна п’ятибальна шкала оцінювання

^ Рейтингова бальна шкала оцінювання

A

Відмінно

5,0 (відмінно)

90 ≤ RD ≤100

B

Дуже добре

4,5 (дуже добре)

80 ≤ RD <90

C

Добре

4,0 (добре)

65 ≤RD <80

D

Задовільно

3,5 (задовільно)

55 ≤ RD < 65

E

достатньо – рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії

3,0 (задовільно)


50 ≤ RD < 55

FX

Незадовільно – можливе складання заходу підсумкового контролю

2 (незадовільно)


35≤ RD < 50F

Незадовільно – до заходу підсумкового семестрового контролю не допускається, необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

1 (неприйнятно)


RD < 35- Студенти, які бажають підвищити свою позитивну оцінку, а також ті, які мають незадовільні рейтингові бали за модульний цикл ІІ семестру (від 56 до 80 балів), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю - диф. залік (за процедурою письмового іспиту).

- Студенти, які мають рейтингові бали за семестр менше 35 балів, до підсумкового контролю не допускаються.


Відповідальний за дисципліну Л.М.Яременко

Завідувач кафедри О.Г. Ткаченко

Практичне заняття 1

Тема. Мова як знакова система. Функції мови у суспільстві. Українська національна та літературна мова. Державний статус української мови

План

1 Мова як знакова система. Суспільний характер мови, функції мови у суспільстві.

2 Загальнонаціональна і літературна мова. Мовна норма, типологія мовних норм.

3 Проблема мови і мовлення. Історія та сучасне трактування понять. Двомовність в українському професійному оточенні (білінгвізм чи суржик) – за і проти.

4 І.Франко, І.Огієнко про рідну мову, двомовність.

5 Просодичні засоби мови – наголос, інтонація, пауза та ін.

(загальне знайомство).

Список літератури

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: навч. посібн.- Л.: Світ, 2003.- С.56-57.

 2. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповн.- Х.: Торгсінг, 2002.- С. 12-17.

 3. Ботвина Н. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб.- К.: АртЕк, 1998.- С.5-13.

 4. Кочерган М. Вступ до мовознавства.- К., 2004 (функції мови у суспільстві).

 5. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей.- К.: Просвіта, 2001.- С. 11-26.

 6. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в національному відродженні України.- Дрогобич, 1992.

 7. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн.- К.: Каравела, 2006.- С.7- 36.

 8. Форма існування мови суржик // Масенко Л. Мова і політика.-К.: Соняшник, 1999.- С.23- 32.

Завдання

 1. Підготуйтеся за планом у вигляді тез, опрацювавши рекомендовану літературу. Запишіть функції мови у суспільстві.

 2. Перекладіть поданий текст українською мовою,

зважаючи на стилістику перекладу.

^ А Друкер Питер

(1909 – 2005)

Американский экономист, социолог, публицист, специалист в области проблем управления, «крестный отец» современного менеджмента. В 1931 г. П. Друкер получил ученую степень доктора юриспруденции во Франкфурте; в 1937 г. эмигрировал в США, где был экономическим и финансовым консультантом крупнейших корпораций; с 1942 работал профессором философии, политологии, социальных наук в различных учебных заведениях США.

П. Друкер заявил о себе как ведущий теоретик так называемой эмпирической школы в индустриальной социологии, которая претендует на синтез «классической» школы управления (менеджмента) с доктриной «человеческих отношений». Он пришёл к выводу, что современное «научное управление», в том числе системный анализ и даже человеческие отношения, являются частью тейлоровского наследия (его предшественника). Особенно высоко оценивает П. Друкер то обстоятельство, что Тейлор был не только теоретиком, но и практиком, «первым консультантом в области управления. Иными словами, он соединил в одном лице, в одной жизни и теорию, и практику, мысль и эксперимент, практическую работу и обучение». Это-то единство теории и бизнеса и есть, с точки зрения Друкера, главная определяющая особенность «эмпирической» школы. Ее теоретики постоянно переходят от принципов тейлоризма к принципам доктрины «человеческих отношений», пытаясь восполнить односторонность каждого из этих направлений.

Для ученого характерен «менеджериальный редукционизм»: сведение проблем современного развития к проблеме управления обществом, понимаемым аналогично управленим крупной корпорацией. Управление, подчеркивает Друкер, -- это особый вид деятельности, превращающий неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную группу. Современное общество, по П. Друкеру, -- это плюралистическое «общество организаций, все большее число членов которых становятся менеджерами и «профессионалами знания».

(Из словаря менеджмента)

^ Б Философия японского менеджмента

В последние годы во всем мире возрастает интерес к японским формам и методам управления, так как быстрое успешное развитие экономики этой страны позволило ей занять лидирующее положение в мире. Япония является крупнейшим в мире производителем легковых автомобилей; доминирует в производстве почти всех категорий массовых полупроводниковых микросхем; признана самой конкурентно способной страной в мире; занимает лидирующие позиции в обеспечении грамотности населения, социальной политики, качества жизни. Эти и другие успехи во многом обусловлены высоким уровнем менеджмента, основателями которого были Мацусита, Курата, Исизака, Хонда, Морита, Ибука и др.

Японская модель менеджмента основывается на философии «Мы все одна семья», поэтому самая важная задача менеджеров - установить корректные отношения с работниками. Для японцев главными являются 2 понятия - «ути» (фирма - «дом, семья») и «гири» («долг чести» - выполнять строго свои обязанности).

Нормой деятельности для японского менеджера являются каждодневное присутствие на производстве, постоянное общение с людьми. Даже директору завода не предоставляется отдельный кабинет - вместе со своими сослуживцами они размещаются в одном большом зале без перегородок.

Своеобразен и порядок ротации на японских фирмах. Частота ротаций зависит от ряда обстоятельств (возраст, стаж, специальность и др.) и может колебаться от 4 до 7 лет. В результате каждый служащий приобретает 5-6 специальностей и становится профессионалом широкого профиля, что решает проблему взаимозаменяемости.

(Валовой Д. «История менеджмента»)


^ Для активного запам’ятовування

 1. Білінгвізмдвомовність- практика індивідуального або колективного використання двох мов у рамках однієї державної чи соціальної спільності у відповідних комунікативних сферах.

 2. Суржик- (букв. суміш жита з пшеницею, ячменю з вівсом і т.ін., а також борошно з такого зерна) – мова, в якій штучно об’єднані без дотримування літ. норм елементи різних мов. Уживається переважно щодо українського просторіччя, засміченого невмотивовано запозиченнями.

 3. Просодичний – надзвукові особливості мовлення: висота тону, тембр, сила голосу, словесний наголос, інтонація…

^ 4 Просодичні засоби мови – ритміко-інтонаційні засоби мовлення (мелодика, відносна сила вимови слів та їх частин, співвідношення відрізків мовлення за довготою, загальний темп мовлення, паузи, загальне темброве забарвлення тощо), які організовують мовлення шляхом протиставлення одних частин мовного потоку іншим.

5 Інтонація – ритмомелодійний лад мовлення, який служить для вираження смислових та емоційних особливостей висловлення і виявляється у послідовних змінах висоти тону, сили і тривалості звучання, а також тембру голосу. Елементами інтонації є мелодика мовлення, ритм, логічний, емфатичний і синтагматичний наголоси, інтенсивність мовлення, темп мовлення, тембр голосу.


^ На самостійне опрацювання

 1. Уважно опрацювати статтю І.Франка «Двоязичність і дволичність» (скорочено) і дати відповідь на питання:

  • Які факти з життя нашої культури І.Франко використав у праці «Двоязичність і дволичність»?

  • Як трактує І.Франко поняття «рідна мова»?

  • Чому двоязичність, на думку І.Франка, веде до дволичності?

  • Як поцінував творчість Т.Шевченка І.Франко?

  • У чому трагедія М.Гоголя, на думку І.Франка?

  • Які підходи відомі Вам щодо трактування двомовності?

 2. Уважно ознайомтесь з 10-ма заповідями свідомого громадянина щодо мови у трактуванні І.Огієнка. Назвіть найголовніше правило щодо мови в сучасних умовах. («Наука про рідномовні обов’язки. Рідномовний Катехізис для вчителів, робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства» 1936 рік).


І.Огієнко «Наука про рідномовні обов’язки»

1. Мова - то серце народу: гине мова - гине народ.

2. Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ.

3. Літературна мова – то головний двигун розвитку духовної культури народу, то найміцніша основа її.

4. Уживання в літературі тільки говіркових сильно шкодить культурному об’єднанню нації.

5. Народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може зватися свідомою нацією.

6. Для одного народу мусить бути тільки одна літературна мова й вимова, тільки один правопис.

7. Головний рідномовний обов’язок кожного свідомого громадянина – працювати для збільшення культури своєї літературної мови.

8. Стан літературної мови – то ступінь культурного розвою народу.

9. Як про духовну зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу судять найперше з культури його літературної мови.

10. Кожний свідомий громадянин мусить практично знати свою соборну літературну мову й вимову та свій соборний правопис, а також знати й виконувати рідномовні обов’язки свого народу.


Практичне заняття 2

Тема: Структурно-функціональна характеристика мовних стилів. Їх роль у

системі української мови

План

 1. Поняття про стиль і стилістичну норму. Походження слова «стиль». Мовний стиль як сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання.

 2. Структурно-функціональна характеристика наукового стилю та його підстилів.

 3. Структурно-функціональна характеристика офіційно-ділового стилю та його підстилів. Передумови злиття наукового й офіційно-ділового стилів унаслідок їх спільного функціонування в одному часі й просторі.

 4. Усне та писемне мовлення. Основні ознаки.

 5. Реферат – одна з поширених форм наукової роботи студента. Основні вимоги до написання рефератів. Запис бібліографії (на самостійне опрацювання).

 6. Заяви. Особисті та службові, прості та складні. Основні реквізити та структура документа.


Список літератури

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. посібн. - Л.: Світ, 2003.- С.191-195.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посібн.- К.: АртЕк, 1998.- С.5-13.

 3. Зубков М. Сучасна українська ділова мова. 2-ге вид., доповнене.- Х.: Торсінг, 2002.- С.18-20, 24-31,122-126.

 4. Культура фахового мовлення: Навч. посібн./ За ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Книги- ХХ1, 2005.-С.32-37,171-176.

 5. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посібн.- К.: Каравела, 2006.- С.37-50, 275.

 6. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманітарного профілю.- К.: Вежа, 1994.- С.119-135.

 7. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. Підручник.- К.: Либідь, 1993.-С.5-12.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. Навч. посібн.- Літера, ЛТД, 2001, 410с.Завдання

 1. Опрацювати подані питання, коротко записавши відповіді.

 2. І варіант (непарні номери у списку групи) Підберіть і запишіть текст професійного спрямування на 100-120-150 слів, зазначте автора і джерело. Визначте, до якого функціонального стилю та підстилю відноситься текст. Чи можна стверджувати на прикладі наведеного вами тексту, що відбувається зближення функціональних стилів української мови? Відповідь аргументуйте.

ІІ варіант (парні номери у списку групи)

Перекажіть українською мовою пропонований текст Визначте, до якого функціонального стилю, підстилю відноситься текст. Чи можна стверджувати на прикладі наведеного вами тексту, що відбувається зближення функціональних стилів української мови? Відповідь аргументуйте.

^ Абрахам Маслоу

Большой вклад в развитие бихевиористского направления в менеджменте внес Абрахам Маслоу (1908-1970), разработавший теорию потребностей, известную как «пирамида потребностей». В соответствии с учением А.Маслоу, у человека имеется сложная структура иерархически расположенных потребностей, и менеджер должен выявлять эти потребности и использовать соответствующие методы мотивации. Маслоу разделял потребности на базисные (в пище, безопасности, позитивной самооценке) и производные, или мета-потребности (в справедливости, благополучии, порядке и единстве социальной жизни). Базисные потребности постоянны, а производные изменяются. Ценность мета-потребностей одинакова, поэтому они не имеют иерархии. Базисные потребности располагаются в восходящем порядке от «низших» (материальных) до «высших» (духовных): 1) физиологические и сексуальные; 2) потребности в безопасности, уверенности в завтрашнем дне, стабильности условий жизнедеятельности, постоянстве и регулировании окружающего социума, гарантированной занятости… 3) в привязанности, принадлежности к коллективу, заботе о других и внимании к себе… 4) престижные потребности – в уважении «значимых» лиц, служебном росте, статусе, призвании…

5) духовные потребности – в самовыражении через творчество. Согласно принципу иерархии, потребности каждого нового уровня становятся актуальными для индивида лишь после удовлетворения предыдущих запросов. Теория потребностей

А. Маслоу была использована в качестве основы многих современных моделей мотивации труда.

(Из словаря)

3 Проаналізуйте підібраний або переказаний вами текст за мовними засобами, а саме: книжні слова, терміни, кліше - стійкі сполуки слів, наприклад, таким чином, у разі, згідно з. при цьому, зрозуміло, що… тощо.

^ 4 Випишіть нормативні варіанти стійких словосполучень ділової мови.

Брати участь, розділяти думки, користуватися авторитетом, ухвалювати рішення, підводити підсумки, мати на меті, рахувати за необхідне, вступити у переговори, продовжити контракт, повістка денна, особовий склад, діюче законодавство.

^ 5 Напишіть особисту заяву на ім’я декана факультету, зверніть увагу на адресування заяви. Скористайтесь підручником під №4.

5а для активного запам’ятовування та самоконтролю:

1 Назвіть заяви за місцем виконання:

а) внутрішні та зовнішні;

б) службові та особисті;

в) індивідуальні та стандартні.

2 Зазначте, що додають до тексту складної заяви?

а) резолюцію керівника або куратора;

б) потрібні документи та аналітичні матеріали (за потребою):

в) засвідчення підпису.


^ На самостійне опрацювання

Поняття про стилістичну (стильову) норму

(до першого питання)

Опанування норм літературної мови сприяє підвищенню культури мовлення, формує відповідний мовний смак.

Регулювальна функція літературної норми виявляється у всіх функціональних стилях. Головною і необхідною умовою існування функціонального стилю, його суттю є мовленнєва системність, тобто спосіб добору й організації мовних засобів у певному типі мовлення. Мовленнєва системність стилю визначає і стильову норму, встановлює її межі, тому її інколи називають внутрішньою нормою. Отже, стильова норма – правила відбору та організації мовних одиниць в тексті наукового чи офіційно-ділового стилю; правила відбору стилю, що відповідає умовам мовного спілкування.

^ Стильова норма характеризується двома тенденціями, що протидіють:

 1. тенденція до стабільності, завдяки якій формується стиль як щось відносно стале, нагромаджуються нормативні явища стилю (лексичні шари, арсенал стилістично потужних форм і конструкцій);

 2. тенденція до зміни, яка свідчить, що стиль є категорією історично змінною, перебуває в невпинному розвитку.

Стилі взаємодіють із суміжними стилями, взаємозбагачуються. Вони перебувають під тиском конкретних потреб комунікації, що корегуються стильовою нормою, яка рухлива і змінна відповідно до потреб комунікації.

^ Вершиною мовної культури є стилістична норма, що діє в межах літературної, але передбачає не лише правильність мовлення, а й доцільність і довершеність його відповідно до комунікативних завдань, умов, ситуації спілкування, відображає авторські уподобання.

( Л.Мацько «Теоретичні засади курсу «Культура

української фахової мови»)

^ Реферат як вид наукової роботи студента

(до п’ятого питання)

Дайте відповіді на поставлені питання:

  • Які вимоги ставляться до реферату як до

форми наукової роботи?

  • Які існують види рефератів? Реферат-резюме?

  • Яка структура рефератів?

  • Поясніть поняття «науковий апарат»?Реферат — одна з поширених форм наукової роботи, над якою доводиться працювати студентам, і викладачам, і серйозним ученим. Будь-яка праця науково-дослідницького ха­рактеру може включати реферативну частину, яка містить кри­тичний огляд наукової літератури, виклад змісту концепцій та їх аналіз тощо. Така реферативна частина обов'язково є в курсових і дипломних роботах. Головна вимога до неї — не вдаватися до плагіату, тобто не видавати чиїсь думки, міркування, висновки за свої. Тому в реферативних частинах роботи слід зазначати ав­торів концепцій, робити точні посилання і т. ін.

Реферат може існувати і як окрема робота, що являє собою стислий виклад книги чи іншого першоджерела з метою фік­сування інформації. Реферати наукових праць, зокрема праць іноземними мовами, публікуються в спеціальних реферативних журналах. Поява таких робіт в умовах зростання потоку інфор­мації викликана потребою скоротити час на пошуки необхідної літератури. Реферат допомагає скласти загальне уявлення про книгу і вирішити, чи треба її детально вивчати. Такий реферат не має на меті переконати читача в достовірності результатів, а, от­же, й не передбачає розгорнених обґрунтувань, доказів, обгово­рення концепцій тощо. Реферат як вторинний виклад інформації не можна вважати заміною першоджерела, він лише дозволяє чи­тачеві ознайомитися з новою літературою.

Існують різні види рефератів. За кількістю реферованих

першоджерел виділяють реферати монографічні, які складають за однією працею, і оглядові, які передають зміст кількох праць на одну тему. За повнотою викладу реферати бувають інформативні (реферати-конспекти), які в узагальненому вигляді подають усі основні положення праці, ілюстративний матеріал, а також найважливішу аргументацію, та індикативні (реферати-резюме), які не включають другорядні відомості, а передають лише най­важливіше.

^ За укладачами реферати поділяються на реферати, складені авторами (наприклад, автореферати дисертацій, дипломних ро­біт), і реферати, складені неавторами (укладачами їх можуть бути спеціалісти з певної галузі знань).

Реферат може бути не лише джерелом інформації про нову лі­тературу, а й самостійним різновидом навчальної роботи у вузі. Це може бути письмова робота або зроблена за нею допо­відь. У такому випадку визначається тема, яку студент розкриває на основі вивчення кількох наукових праць. Пишучи реферат, ав­тор аналізує зміст цих праць, що дозволяє роздобути всю інфор­мацію стосовно обраної теми і систематизувати її. Для того щоб скласти реферат, необхідно володіти певними навичками цієї ро­боти. Треба знайти золоту середину, щоб передати інформацію в повному обсязі і водночас не дублювати загальновідомої інфор­мації, яка заважає зосередитися на головному (історія питання, посилання, за винятком тих, які є предметом обговорення в рефе­раті або які необхідні для встановлення пріоритету). Слід скон­центрувати увагу на тому, що є новим у реферованих джерелах.

Як і більшість наукових текстів, реферат складається зі всту­пу, головної частини, висновків, списку використаної літератури. У вступі необхідно прокоментувати тему реферату: визначити її місце у проблематиці науки, обґрунтувати актуальність, сформу­лювати мету роботи. В основній частині викладають головні положення теми, вилучені з прореферованих праць. Слід прагну­ти до якомога повнішого розкриття теми, показу різних її аспек­тів. У висновках роблять короткий підсумок, вказують напрямки практичного застосування описаної інформації.

Написання реферату є важливою ланкою в роботі студента, який повинен навчитися критично аналізувати наукову літературу, зіставляти теоретичні погляди, формувати власну наукову позицію, а крім того досконало володіти науковим сти­лем мовлення, оформляти бібліографічний апарат.

(За О.Г.Муромцевою)


^ 1 На підвищення рейтингового балу

Зробіть міні-реферат запропонованого нижче матеріалу, використавши коментар, поданий вище.


Винаходи, що докорінно змінили грошову

систему світу

За підсумками дослідження, проведеного спеціалістами американського Інституту Да Вінчі, в хронологічному порядку складений список з десяти винаходів ХХ століття, що справили найбільший вплив на світову грошову систему.

Деякі важливі новації, такі, як торгові й ігрові автомати, дорожні чеки не потрапили в топ-лист, тому що з’явилися ще в ХІ столітті.

^ Електронний касовий апарат – 1906р.

Електронний касовий апарат уперше був продемонстрований у 1906 році Чарльзом Франкліном Кеттерінгом – винахідником першої електричної системи запалювання, автоматичного стартера для автомобільних двигунів і першого працюючого від двигуна генератора. У 1904 році закінчив державний університет Огайо, здобувши освіту інженера, і відразу ж почав працювати у Національній компанії кас, де керував роботою зі створення першої електронної каси.

Електронна каса заклала основи збору даних і аналізу операцій. Це привело до сучасного прогнозуючого моделювання та інвентаризації.

^ Електронні гроші – 1918р.

Сучасний сервіс грошових переказів походить з 1918 року, коли Федеральний Резервний Банк США вперше переказав гроші телеграфом. Однак поширення електронні гроші здобули тоді, коли в 1972р. Федеральним Резервним Банком США була організована автоматична розрахункова палата, щоб забезпечити Національний банк США і комерційні банки електронною альтернативою з обслуговування чеків. Схожі системи з’явилися

в Європі практично одночасно. І вже понад 20 років електронні гроші використовуються у світі повсюди.

Сьогодні всі платежі у світовій банківській системі здійснюються в електронному вигляді у міжбанківських комп’ютерних мережах. Одну з найбільших мереж CHIPS (Система Міжбанківської Платіжної Розрахункової Палати) має Нью-Йоркська розрахункова палата. Вона використовується для великих грошових переказів. Так ще у 1994 через неї було проведено 117,5 мільйонів операцій на загальну суму 506,6 трильйонів доларів.

Середньостатистичний споживач зміг користуватися такими переказами зовсім недавно. Через зростаючу та потужну комп’ютеризацію населення, а також досягнення комунікаційних технологій тепер цифровий переказ грошей – реальність для мільйонів людей у всьому світі. Сьогодні ми стаємо свідками ранніх етапів розвитку електронної економіки.

^ Перший броньований автомобіль – 1920р.

Хоча ідея його створення приписується Леонардо Да Вінчі, сучасна індустрія броньованих автомобілів була заснована в 1920 зі створенням першої такої машини (інкасатора) у Сант-Пауло штат Міннесота для безпечного перевезення великих сум грошей. Але досвід показав, що конструкція не є бездоганною.

^ Кредитні бюро – 1937р.

Протягом 1830-х років на Манхеттені Льюіс Теппен обслуговував кредити свого брата для оптової торгівлі шовком і створив великі записи в цій сфері бізнесу. Він зрозумів, що означає термін «економічна рівновага» і допоміг заснувати бізнес з обслуговування кредитів у США. Організував інформаційний центр з аналізу платоспроможності, перспектив та характеру місцевого бізнесу, який міг швидко збирати інформацію. Перші бюро були неприбутковими кооперативами, тому у 1937 р. була створена Асоціація кредитних бюро.

Але кредиторів цікавив точний прогноз майбутньої цінності кредиту – два математики Білл Фейр та Ерл Ісаак зі Стенфорда в 1956р. за допомогою складних математичних розрахунків створили систему Fico Creditscoring, що дорівнює 300 – 900.

Цікавий факт, до 1970р. всі записи велися на папері, таких кредитних компаній у малих містах було приблизно 2250.

Сьогодні існує декілька систем звітності по кредитах – Equifax, Experian, Trans Union/

^ Банкомат – 1939р.

Патенти на винахід банкоматів свого часу одержали кілька людей. Так винахідник Лютер Джордж Сіміян сконструював банкомат у 1939р., має 20 різних патентів на свій винахід, створив корпорацію «Сітігруп» для просування своєї ідеї на ринку.

У 1968р. Дон Ветцель запатентував сучасний банкомат. Його ідею допомогли втілити інженер-механік Том Барнс і Джорж Честейн, інженер-електрик. Перший робочий зразок був установлений у Нью-Йорку в Хімічному Банку. Розвиваючи свій винахід, трійця винайшла перші картки для банкоматів, картки з магнітною смугою і персональний код.

За останні 6 років банки та інші фінансові установи встановили більше банкоматів, ніж у попередню чверть століття. Статистика свідчить: американці здійснюють понад 1,1 мільйона операцій через банкомат на місяць – близько 26000 операцій щохвилинно.

^ Кредитна картка – 1950р.

Індустрія кредитних карток почала розвиватися в США в 1930 -1950рр., щоб клієнти нафтових компаній, мережі готелів і ресторанів використовували їх на заправках, у готелях та ресторанах.

Другий тип кредитної картки, банківська кредитна картка, був запроваджений у 1950-х рр..Упродовж 10 років декілька фінансових франчайзерів працювали для того, щоб створити сьогоднішні компанії кредитних карток. У 1951 Національний Банк ім. Франкліна в Нью-Йорку представив першу кредитну картку, а 16 серпня 1966р. група банків об’єдналася й створила Master-Card Intenational.

Сьогодні Visa, American Express і MasterCard найвідоміші бренди у світі.

^ Штрих-коди – 1952р.

Штрих-код був уперше застосований на залізниці, щоб знати, які двигуни знаходяться у вагонах. Штрих-коди були нанесені на боку вагонів, що йшли за певною системою на універсальній відстані від землі.

У 1952 році Норман Дрозеп Вудланд і Боб Сільвер запатентували автоматизовану касу для оплати покупок. І лише через 20 років супермаркет компанії Крогер став першим цілком автоматизованим магазином. А в червні 1976р. величезна пачка жувальної гумки Ріглі Спермінт стала першим товаром, проданим по штрих-коду. Це означало початок ери використання штрих-кодів, які давали інформацію виробнику про переміщення й обсяги продажу товарів, а значить реагувати на попит.

(За матеріалами Rokf.ru)


Практичне заняття 3

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання iconІ.І. Репенко Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання ргз з курсу «Інноваційний менеджмент»
Для студентів 5 курсу денної форми навчання І студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 050201, 050201 – «Менеджмент...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Стратегічний менеджмент”
Менеджмент” спеціальності 050201 “Менеджмент організацій” денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" / Укладачі: О. Ф. Балацький, Ю. В. Тараненко....
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання iconМетодичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни “Основи менеджменту”
«Основи менеджменту» для студентів 3 курсу денної та заочної форми навчання напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050200 “Менеджмент...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання iconМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «фінансовий менеджмент»
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання iconД. В. Сисоєв методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика викладання економіки» (для студентів 3 курсу...
Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання iconХарківська національна академія міського господарства манохін В. П., Мирончик П. В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (Художній цикл для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи