Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008 icon

Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
НазваМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Сторінка1/10
Дата23.10.2012
Розмір1.22 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міністерство охорони здоров'я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії


КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ


Методичні вказівки

для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету

з аналітичної хімії (весінній семестр)


Донецьк, 2008


УДК 543 (075.5)


Автори: Глушкова О.М., Корнєва Л.О.


Даний учбово-методичний посібник призначений для підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету, робота з яким буде сприяти підвищенню мотивації вивчення предмету. Методичні вказівки з кожної теми строго конкретизують навчальну інформацію і дозволяють перевірити якість її засвоєння в процесі вирішення навчальних завдань. Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія, фармакогнозія, фармакологія. Робота над посібником буде сприяти формуванню у студентів правильної системи професійних навиків.


Рецензенти:


Бутєва Л.В. – к. мед.н., доцент кафедри соціальної медицини, ООЗ та історії медицини ДонНМУ ім. М. Горького, методист навчально-методичного відділу ДонНМУ.


Митрофанова Т.О. – к.х.н., доцент кафедри медичної хімії ДонНМУ ім. М. Горького


Методичні вказівки затверджені на засіданні Вченої ради Донецького національного медичного університету ім. М. Горького протокол № 5 від 19 червня 2008 р.


Передмова


Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького проводить підготовку студентів фармацевтичного факультету, які навчаються на спеціальності «Фармація». Враховуючи підвищення вимог до навчання студентів, на кафедрі активно впроваджується система програмно – цільового управління якістю підготовки спеціалістів. Одним із головних принципів цієї системи є орієнтація студентів на всіх етапах навчання на досягнення кінцевих цілей навчання, а саме, готовність до виконання професійної діяльності. Кафедра фармацевтичної та токсикологічної хімії забезпечує викладання декількох хімічних дисциплін, як базових, так і професійно – орієнтованих. Досягнути кінцевих цілей навчання неможливо, не засвоївши в заданому порядку цілі навчання на молодших курсах, які, в свою чергу, є цілями вихідного рівня для дисциплін старших курсів. Курс аналітичної хімії належить до базових та вивчається студентами на протязі двох семестрів. Аналітична хімія закладає основи для подальшого засвоєння майбутніми спеціалістами фармації профільних дисциплін: фармацевтичної хімії, фармакогнозії, технології ліків, токсикологічної хімії і т.д.

Підготовлені методичні вказівки написані у відповідності до «Програми з аналітичної хімії» для студентів фармацевтичних факультетів вищих учбових закладів. До практичного посібника включені розділи аналітичної хімії, які вивчаються студентами в другому (весінньому) семестрі : «Титриметричні методи аналізу», «Інструментальні методи аналізу», «Статистична обробка результатів аналізу».

Методичні вказівки можуть бути використані як для самостійної підготовки студентів в поза аудиторний час, так і на лабораторно – практичних заняттях з аналітичної хімії. Весь учбовий матеріал структурований та розділений на теми у відповідності до тематичного плану лабораторно – практичних занять з аналітичної хімії. Кожна тема посібника уніфікована та містить в собі наступні розділи:

 1. ^ Актуальність теми. В цій частині чітко виділяються методи аналізу, що вивчаються, встановлюється взаємозв’язок з дисциплінами наступних етапів навчання, підкреслюється використання в фармацевтичній практиці – все це створює мотивацію вивчення учбового матеріалу студентом.

 2. ^ Цілі навчання. У якості загальних цілей на основі державних стандартів освіти (ОКХ і ОПП) для фармацевтів пропонується вміння кількісно визначати лікарські речовини та домішки в них за допомогою різних методів аналізу. Конкретні цілі відображають дії, які необхідні для досягнення загальної мети, та розташовані в необхідній для цього послідовності.

 3. ^ Зміст навчання.

Позааудиторна підготовка студентів. Розділ містить основні теоретичні питання, які ретельно розкривають сутність теми, що вивчається, та які дозволяють виконувати цільові види діяльності. Матеріал для засвоєння цих питань міститься в наведеній основній та додатковій літературі. Для самоперевірки засвоєння матеріалу з теми пропонується відповісти на цільові навчальні завдання, які містять в собі як тести, так і розрахункові задачі, складені у відповідності до цілей заняття. Вірність рішення можна перевірити, співставивши їх з еталонами відповідей, також наведені приклади рішення найбільш важливих задач, завдання для самостійного рішення, а також еталони відповідей до них.

Правильному сприйняттю матеріалу, що вивчається, допомагає спеціально розроблені для кожної теми графи логічної структури.

Самостійна робота студентів на лабораторному занятті. Для самостійного виконання студентами лабораторних робіт розроблені алгоритми, які описують послідовність хімічних експериментів, які необхідно провести. Студент повинен провести дослідження, написати рівняння хімічних реакцій, описати спостереження в ході реакцій, обміркувати їх та написати висновки.

Підсумкові теми, на яких передбачено проведення контрольних робіт, мають деякі особливості в структурі та містять більш розгорнутий перелік теоретичних питань, а також більше тестових завдань для самопідготовки студентів.

Сподіваємось, що підготовлений практичний посібник буде сприяти формуванню у студентів – фармацевтів правильної системи професійних навичок, набування яких починається при вивченні базових дисциплін.


Доцент кафедри фармацевтичної

та токсикологічної хімії, к.х.н. Глушкова О.М.


ЗМІСТ 1. ^ Титриметричні методи аналізу. Титранти, їх приготування, розрахунки в титриметрії. Приготування 0,1М NaOH та 0,1М НСl……………………………………………………………………..6

 2. Кислотно-основне титрування. Первинні та вторинні стандартні розчини. Стандарти-зація титрантів за стандартними речовинами та за розчинами з відомими концентраціями……………………………………………………………………………………………12

 3. Титрування сумішей з фіксацією двох точок еквівалентності. Визначення масової частки кислот, основ та солей, що гідролізуються, у сумішах…………………….…………………...18

 4. Кислотно-основне титрування в неводному середовищі. Визначення слабких органічних кислот, основ та солей……………………………………….…………………….………………….…25

 5. Комплексиметричні методи аналізу. Меркуриметрія, комплексонометрія, пряме та зворотне комплексонометричне титрування………..……………………………………………31

 6. Осаджувальне титрування. Аргентометрія, меркурометрія. Визначення масової частки галогенідів в препараті осаджувальним титруванням………………………………………….38

 7. Йодометрія. Стандартизація розчину йоду. Застосування методу для визначення вмісту відновників та окисників……………………………………………………………….………………44

 8. Перманганатометрія. Застосування методу для визначення вмісту відновників та окисників. Інші ред-окс методи титрування………………………………………………………………50

 9. Статистична обробка результатів аналізу………………………………………………………………...56

 1. Контрольна робота. Титриметричні методи аналізу……………………………………………………60

 2. Інструментальні методи аналізу. Оптичні методи, молекулярно-абсорбційний аналіз. Фотометричне визначення концентрації речовин в розчинах методом фотоколориметрії………………………………………………………………………………………63

 3. Спектрофотометричне визначення речовин. Ідентифікація за спектрами поглинання...............................................................................................................................................69

 4. Рефрактометрія, поляриметрія, флуориметрія та інші оптичні методи……………………………………………………………………………………………………………70

 5. Електрохімічні методи аналізу. Потенціометрія, кондуктометрія та кулонометрія як методи аналізу……………………………………………………………………………………………75

 6. Хроматографічні методи. Ідентифікація компонентів суміші та їх розділення методами хроматографії……………………………………..…………………………………………………………80

 1. Колоквіум на тему: Інструментальні методи аналізу в контролі якості лікарських препаратів……………………………………………………………………………..……………………………85Заняття №1


Тема: Титриметричні методи аналізу. Титранти, їх приготування, розрахунки в титриметрії. Приготування 0,1 М NaOH та 0,1М НСl.


^ Актуальність теми.

Титриметричні методи аналізу відносяться до хімічних методів і широко розповсюджені в хімічній і фармацевтичній практиці. Титриметричні методи кількісного аналізу засновані на точному вимірюванні об'єму розчину реагента, який вступає в хімічну реакцію з досліджуваною речовиною. За допомогою титрування можна визначити концентрацію речовин різної природи у розчинах, у тому числі й лікарських речовин. За типом хімічної реакції розрізняють методи кислотно-основного, осаджувального, комплексиметрич-ного, окисно-відновного титрування. Методи титрування традиційно використовують для визначення HCl, NH4OH, фенолів, натрія бензоата, кофеїна-бензоат натрію, аскорбінової, нікотинової, глютамінової кислот, тощо. Також цими методами можна кількісно визначати домішки у лікарських речовинах (хлориди та інші галогеніди, речовини-відновники та ін.).

^ Цілі навчання.

Загальна мета. Визначати особливості титриметричних методів аналізу для кількісного аналізу лікарських речовин.

Конкретні цілі. Вміти:

1.Інтерпретувати методи титриметричного аналізу.

2.Визначати особливості приготування титрованих розчинів.

3.Застосовувати способи вираження концентрації розчинів.

4.Готувати 0,1 М NaOH та 0,1 М HCl.

Зміст навчання.

Перелік теоретичних питань.

 1. Класифікація методів титрування за типом хімічних реакцій:

  1. Кислотно-основні.

  2. Осаджувальні.

  3. Комплексиметричні.

  4. Окисно-відновні.

 2. Класифікація методів за способом титрування:

  1. Пряме титрування.

  2. Зворотнє титрування (титрування за залишком).

  3. Непряме (замісникове) титрування.

 3. Особливості приготування робочих титрованих розчинів.

  1. Первинні стандартні розчини.

  2. Вторинні стандартні розчини.

 4. Способи вираження концентрації розчинів, розрахунки в титриметрії.

 5. Методи титрування в кількісному аналізі лікарських засобів.

Знайти матеріал для засвоєння цих питань можна в одному з наступних джерел.

Основні джерела інформації.

1. Аналитическая химия / В.В.Болотов, А.Н.Гайдукевич, Е.Н.Свечникова и др.; Под ред. В.В.Болотова. – Харьков: изд-во НФАУ «Золотые страницы», 2001. – с. 249-250.

2. Аналітична хімія / В.В.Болотов, А.Н.Гайдукевич, Е.Н.Свечникова та ін.; Під ред. В.В.Болотова. – Харьків: вид-во НФАУ «Золотые страни-цы», 2004. – с. 232-242.

3. Лекція з аналітичної хімії за темою «Кількісний аналіз. Класифікація методів. Гравіметричний аналіз: осаджена та гравіметрична форми осадків. Титриметричний аналіз: класифікація методів, вимоги до реакцій, способи вираження концентрацій. Приготування розчинів та їх стандартизація.

4. Граф логічної структури теми: «Титриметричні методи аналізу. Титранти, їх приготування, розрахунки в титриметрії. Приготування 0,1 М розину NaOH та 0,1М розчину НСl» (Додаток 1).

5. Алгоритм приготування 0,1 М розчину NaOH з приблизною концентрацією (Додаток 2).


Додаткові джерела інформації.

1.Основы аналитической химии. Книга 1. Золотов В.А. – Москва: «Высшая школа», 2004. - с. 116-137.


Після вивчення перерахованих вище питань для самоперевірки засвоєння матеріалу виконайте цільові навчальні завдання.

Цільові навчальні завдання.

 1. Титриметричні методи аналізу класифікуються за типом хімічних реакцій. Який тип реакції лежить в основі кислотно-основного метода?

 1. Осадження.

 2. Окислення.

 3. Нейтралізація.

 4. Відновлення.

 5. Комплексоутворення.

 1. В титриметричному аналізі використовують хімічні реакції, які відповідають певним вимогам. Як повинна проходити реакція?

 1. Зворотньо та повільно.

 2. Незворотньо та швидко.

 3. При підвищеній температурі, зворотньо.

 4. При низькій температурі, зворотньо.

 5. При підвищеній температурі, незворотньо.

 1. Титриметричні методи кількісного аналізу засновані на вимірюванні:

 1. Маси речовини.

 2. Точного об’єму розчину.

 3. Точної наважки розчину.

 4. Приблизної наважки розчину.

 5. Приблизного об’єму розчину.

 1. У титриметричних методах аналізу для відмірювання точного об'єму розчинів титрантів і досліджуваних розчинів використовують:

 1. Піпетки та бюретки.

 2. Циліндри.

 3. Тільки піпетки.

 4. Тільки бюретки.

 5. Мірні колби.

 1. Який з приведених розчинів використовують як робочий (титрант) в методі алкаліметрії:

А. хлоридної кислоти;

В. амонію гідроксид;

С. калію гідроксид;

D. оксалатної кислоти.

Е. натрію тетраборат;

^ 6.Вкажіть правильний засіб виразу концентрацій стандартних розчинів:

А. С = 0,1000 моль/дм3

В. С = 0,1 %

С. С = 0,1 моль/дм3

D. С = 0,100000 моль/дм3

7. Для визначення кінцевої точки титрування в методі нейтралізації аналітик використовує кислотно-основні індикатори. Вибір індикатору залежить від:

 1. рН розчину, що титрують.

 2. рТ індикатору.

 3. рН титранту.

 4. рОН титранту.

 5. рН розчину індикатора..

8. Провізору необхідно провести кількісний аналіз лікарської форми, що містить у своєму складі бензоат натрію. Який метод аналізу вибере фахівець у цьому випадку?

 1. Алкаліметрія, пряме титрування

 2. Ацидіметрія, пряме титрування.

 3. Алкаліметрія, зворотнє титрування.

 4. Ацидиметрія, зворотнє титрування.

 5. Ацидиметрія, замісникове титрування.9. У мірній колбі на 250,0 см3 розчинили 4,6832 г бури Na2B4O7. Розрахувати нормальність і титр розчину.

10. У 250 см3 розчину міститься 4 г NaOH. Скільки молей і скільки молей еквівалентів NaOH міститься у 20 см3 цього розчину?

Дано

11. Визначте, скільки см3 0,12 М NaOH потрібно для реакції з 15 см3 0,25 М розчину оксалатної кислоти?


Еталони відповідей до рішення цільових навчальних завдань.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії (осінній семестр)
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії (осінній семестр)
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Методичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи