Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи icon

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи
НазваМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи
Сторінка3/3
Дата08.04.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

захист дипломнОЇ робОТИ


Дипломна робота оформлюється студентом відповідно до календарного плану, керуючись нормами і правилами цієї методики. Керівник і консультант дипломної роботи можуть попередньо перевіряти виконані розділи. Для остаточної перевірки текст дипломної роботи подається керівнику у закінченому вигляді, зброшурований, з підписами на титульному аркуші студента та консультантів з різних розділів, зареєстрований у встановленому порядку на випусковій кафедрі.

Після перевірки дипломної роботи керівник підписує його і складає письмовий відгук. У ньому відзначається тема дипломної роботи, відповідність її формулювання із затвердженою відповідним чином темою, визначається обсяг пояснювальної записки, ступінь досягнення мети і завдань роботи, коротко відображуються переваги і недоліки дипломної роботи, оригінальність прийнятих рішень (висновків), якість оформлення пояснювальної записки, загальна і фахова грамотність.

Керівник дипломної роботи оцінює загальну, спеціальну і практичну підготовку студента і ступінь самостійності виконання роботи. У відгуку керівник виставляє оцінку дипломної роботи за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Інші оцінки та формулювання для оцінки дипломної роботи використовувати не дозволяється.

^ Далі студент проходить нормоконтроль. Нормоконтроль – це функція випускової кафедри і є завершальним етапом написання дипломної роботи. Нормоконтролер – провідний, висококваліфікований викладач випускової кафедри, який на основі діючих Державних стандартів та інших нормативно-технічних документів здійснює кінцеву перевірку правильності оформлення пояснювальної записки – нормоконтроль. Допуск до нормоконтролю дипломнику дає його науковий керівник. Тому до нормоконтролю допускаються лише повністю готові та підписані керівником і консультантами з різних розділів пояснювальні записки. Нормоконтролер повертає роботу із зауваженнями, які необхідно виправити і знову показати нормоконтролеру.

Нормоконтролер має право повертати дипломну роботу без розгляду у таких випадках:

– порушення встановленої комплектності;

– відсутність обов’язкових підписів;

– неохайне виконання дипломної роботи.

У разі недотримання вимог нормоконтролю студент не допускається до захисту до моменту виправлення вказаних недоліків. Слід пам’ятати, що передача дипломної роботи на допуск до захисту повинна бути проведена не пізніше ніж за 5 (п’ять ) днів до дати захисту дипломної роботи.

До дипломної роботи, підписаної нормоконтролером, суворо забороняється вносити будь-які зміни. Нормоконтролер підписує тільки повністю оформлену і переплетену дипломну роботу. Після успішного нормоконтролю керівник отримує право скласти відгук про дипломну роботу.

Потім дипломна робота передається завідувачу випускової кафедри. Завідувач кафедри на основі ознайомлення з дипломною роботою вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи при цьому відповідний запис на титульному аркуші роботи.


Захист дипломних робіт.

До захисту дипломної роботи допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану.

Захист дипломних проектів відбувається на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії.

Прийнято такий порядок захисту:

 • доповідь студента, в якій висвітлюється сучасний стан питання, що розглядається, прийняті рішення, основні результати дослідження;

 • відповіді на запитання членів комісії та присутніх.

Під час захисту роботи перед ДЕК кожному студенту надається до 7-10 хвилин для викладення основних положень своєї роботи (бажано у супроводі презентації за допомогою сучасних засобів IT).


^ Правила оформлення електронних демонстраційних матеріалів дипломної роботи

Для створення мультимедійних презентацій рекомендується використовувати програмний пакет Microsoft Office PowerPoint.

Мультимедійна презентація дипломної роботи складається зі слайдів, на яких визначена тема та основні моменти дослідження, отримані висновки та їх новизна, представлені графіки, таблиці, схеми, рисунки тощо з пояснювальної записки. Кількість слайдів має бути не менше 6 і достатньою для послідовного та повного розкриття теми дипломної роботи. Кожен слайд повинен мати назву.

Інформація, що виноситься для показу на слайдах презентації, повинна мати чіткі написи і підписи, має бути достатньо доступною для її прочитання та візуального сприйняття.

У виступі має бути висвітлено наступне:

– актуальність проблеми роботи;

– мета і завдання роботи;

– висновки та практичні рекомендації.

Потім починається обговорення роботи: присутні запитують студента щодо його роботи, студент відповідає на поставлені питання. По завершенні обговорення відбувається ознайомлення з відгуком керівника роботи.

Тривалість захисту однієї дипломної роботи –30 хвилин.

Після обговорення всіх робіт на підсумковому закритому засіданні комісія приймає рішення про остаточну оцінку роботи, яка виставляється за чотирибальною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Затверджена оцінка виставляється на титульному аркуші роботи, у протоколі та у заліковій книжці студента.

За підсумками захисту ДЕК може надати рекомендацію для вступу до аспірантури.

Порядок і правила повторного захисту.

У тих випадках, коли захист дипломної роботи визначається незадовільним, ДЕК установлює, чи може студент подати до повторного захисту ту ж саму роботу з доопрацюванням (яке визначає комісія) або він повинен розробити нову тему, котра установлюється випусковою кафедрою. Студент, який одержав на захисті дипломної роботи незадовільну оцінку, відраховується з академії. У цьому випадку студенту видається академічна довідка встановленого зразка. Студент, який не захистив дипломну роботу, допускається до повторного захисту через рік.

Студенту, який не захистив дипломну роботу з поважних причин (документально підтверджених), ректором академії може бути подовжений термін навчання до наступного періоду роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше, ніж на один рік. Для цього студент пише заяву на ім’я ректора з проханням про подовження терміну навчання з вказівкою причин. До заяви прикладають документ, що підтверджує поважну причину, через яку студент не зміг вчасно захистити дипломну роботу.


Порядок здачі та зберігання дипломних робіт.

Після захисту перший примірник дипломної роботи зберігається у архіві академії, другий примірник (на електронному носії) залишається на випусковій кафедрі.

У випадку потреби передачі дипломної роботи підприємству (установі) для впровадження її на практиці з нього знімається копія за розпорядженням проректора з навчальної роботи.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Андреева В.И. Делопроизводство. – М.: Бізнес-икс, 1995.

 2. Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. – К., 2003.

 3. Басаков М.И. Делопроизводство и корреспонденция. – Ростов н/Д, 2003.

 4. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. – К.,1998.

 5. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 2001.

 6. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. – К., 1998.

 7. Блощинська В.А. Сучасне діловедення. – Івано-Франковськ, 2000.

 8. Волковский Н.Л. История информационных войн: В 2-х ч. Ч. 1. – СПб., 2003.

 9. Все про медіа реґіонів України: В рамках проекту «Громадська експертиза. Свобода слова»; Всі області України: Соціально-економічна ситуація. Політичні розклади. Групи впливу. Медіа та влада. Свобода доступу до інформації. Основні риси медіа ринку / Авт. та ред. кол.: А. Петренко, Д. Новаківська, П. Жук. – К., 2000.

 10. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2002.

 11. Гриценко О.М. Суспільство, держава, інформація. – К., 2001.

 12. Гутгарц Р.Д. Документирование управленческой деятельности. – М., 2001.

 13. Данилова Е.Е. Информационное развитие социальных систем. – М., 2002.

 14. Девід Ніколас. Оцінка інформаційних потреб: методи і технології. – К., 1996.

 15. Дейт К.Дж. Введение в системи баз даних – К.; М.; СПб., 1999.

 16. Делопроизводство (Организация и технологии документационного обеспечения управления) / Под ред. проф. Т.В. Кузнецовой. – М., 2003.

 17. Державний класифікатор управлінської документації. – К., 1999.

 18. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К., 2001.

 19. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-01-01. – К., 1994.

 20. ДСТУ 2395-94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. – К., 1994.

 21. ДСТУ 2732: 2004. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. понять. – К., 2005. – Чинний з 01.07.2005 р.

 22. Економічна інформатика: Підручник для вузів. / Під ред. проф. В.В. Ев-докимова. – К, 1997.

 23. Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994р. із наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 16. – Ст.93.

 24. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 5 липня 1994р. із наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 31. – Ст. 286.

 25. Закон України «Про звернення громадян» 2 жовтня 1996р. із наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст.256.

 26. Закон України «Про інформацію» від 2 листопада 1992р. із наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

 27. Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» від 24 грудня 1993р. із наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 86.

 28. Закон України «Про обов’язковий примірник документів» від 9 квітня 1999р. із наступними змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22-23. – Ст. 199.

 29. Информационные системы в экономике: Учебник / Под ред. В.В. Дика. – М., 1996.

 30. Информация. Дипломатия. Психология / Отв. ред. и сост.: Ю.Б. Кашлев. – М., 2002.

 31. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навч. заклад. – К., 2002.

 32. Інформаційний ринок продуктів та послуг: Конспект лекцій. – Харків., 2000.

 33. Кавторева Я. Документооборот: организация и ведение. – Х., 2002.

 34. Карпінський Б.А. Інформаційний продукт: створення і реалізація. – Львів, 1994.

 35. Кастельс Мануэль. Информационная эпоха: экономика, общество, культура. – М., 2000.

 36. Кирсанова М.В., Аксенов Ю.М. Курс делопроизводства. – М., 1998.

 37. Коломієць Г.С., Маньковський А.Л. Інформаційна продукція: ринок, маркетинг, підготовка кадрів. – К., 1991.

 38. Кондрашева С.С. Інформаційні тефнології в управлінні: Навч. посіб. – К., 1998.

 39. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами від 8 грудня 2004 р.: Офіц. видання. – К., 2006.

 40. Копиленко О.Л. Влада інформації. – К., 1991.

 41. Корнеев В.В., Гареев Ф.Ф., Васютин С.В.. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации. – М., 2000.

 42. Кузнецова Т.В., Купченко-Харченко В.І. Документи і діловодство. – Черкаси, 1999.

 43. Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління: Навч. посіб. – К., 2002.

 44. Куперштейн В.Й. Современные информационные технологии в делопроизводстве. – СПб, 1999.

 45. Куправа Т. А. Самоучитель Access 97/2000. – СПб, 2001.

 46. Лейхифф Дж. М., Петроуз Дж.М. Бизнес – коммуникации: Стратегии и навыки. – СПб., 2001.

 47. Лоза О.В. Діловодство та документування управлінської діяльності. – К., 1997.

 48. Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф. Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник. – К., 1999.

 49. Палеха Ю.И. Организация общего и кадрового делопроизводства: В 2 ч. – К., 1997.

 50. Палеха Ю.І. Документаційне забезпечення управління. – К., 1997.

 51. Палеха Ю.І. Управлінське документування: У 2ч. – К., 2003.

 52. Погиба Л.Г., Грибіниченко Т.О., Баган М.П. Складання ділових паперів. – К., 2002.

 53. Позняков В.Я. Документационное обеспечение системы управления. – М.; Воронеж, 2002.

 54. Попель Г., Гоулстмайн Б. Информационная технология – миллионные прибыли: Пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. В.В. Симанов. – М., 1990.

 55. Праг К.Н., Ирвин М.Р. Біблія користувача Access для Windows 98 – К., 1999.

 56. Свириденко С.С. Информационные технологии в интеллектуальной деятельности: Учебник. – М., 1995.

 57. Ситник В.Ф., Писаревська Т.А., Єрьоміна Н.В. Основи інформаційних систем: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 2001.

 58. Твердохліб М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посіб. – К., 2002.

 59. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К., 1999.

 60. Устинова Г.М. Информационные системи менеджмента: основные аналитические технологии в поддержке принятия решений. Учебн. пособ. – СПб, 2000.

 61. Хансен Г., Хансен Дж. Базы даних: розробка і керування – М., 1999.ДОДАТОК


міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ україни

Національна металургійна академія України

Кафедра


Пояснювальна записка

до дипломного проекту (роботи) на тему:


Студент групи [ ]

Керівник проекту (роботи) [ ]


КОНСУЛЬТАНТИ:

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]


Відповідальний за нормоконтроль

[ ]


Завідувач кафедри

[ ]


Рукопис закінчено

« » р.

Національна металургійна академія України

ДОВІДКА

про підготовку студента-дипломника

 1. Факультет

 2. Спеціальність

 3. Кафедра

 4. Прізвище, ім’я та по-батькові

 5. Тема дипломного проекту (роботи) 1. Керівник проекту (роботи)

 2. Оцінка по розділах проекту (роботи)


Найменування розділу проекту (роботи)

Консультант

Оцінка по розділу

Дата

Підпис консультанта

Примітки

1234567891011
Завідувач кафедри

(підпис) (прізвище, ініціали)

« » р.


^ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Факультет ________________________ Кафедра _____________________________

Спеціальність __________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедрою_______________

____________________________

«____» ________________ 20 р.


ЗАВДАННЯ

^ НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТОВІ


______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) _________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

затверджена наказом по академії від «____» _____________ 20 р. № ___________

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи) ______________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи) ________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)__

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


6. Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв


7. Дата видачі завдання __________________________________________________


Керівник _____________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання _____________

(підпис)

^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Назва етапів дипломного проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту (роботи)

Помітка


Студент-дипломник ……… _____________________

………….. (підпис)

Керівник проекту (роботи) _____________________

…………….. (підпис)№ рядка


Формат


Позначення


Назва


Кіл. листів

№ екз.


Прим.

12345678910111213141516171819202122232425262728
Зм.

Лист

документа

Підпис

Дата

Розроб.

Літера

Лист

Листів

Керівник

Консульт.


^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України НМетАУ

Каф.

Група

Н. контр.


Затв.
Дипломна робота

спеціаліста


__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________


Студента (ки)


Керівник дипломної роботи


Відповідальний за нормоконтроль


Завідувач кафедри документознавства

та інформаційної діяльності

ЗМІСТ


ВСТУП…………………………………………………………………………1

СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.……………………………….……..4

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМУВАННЯ………………….………………….…16

ПОШУК МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.…………………...19

ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………………………………..21

ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ…………………………………………..26

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА…………………………………...……29

ДОДАТОК………………………………………………………………….....32
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «херсонський економічно-правовий інститут» Кафедра обліку І аудиту Реєстр. № Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання, оформлення та підготовки до захисту дипломної роботи для студентів спеціальності 050106 «Облік...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації до виконання дипломної роботи для підготовки фахівців за окр „спеціаліст
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 „Облік і аудит”...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для підготовки фахівців за окр «магістр»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи
«Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 02010501 «Документознавство
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо підготовки дипломної роботи маґістра з економіки для студентів зі спеціальності
...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за спеціальністю 050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності К.: Усз, 2010. 37 с
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Методичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи iconМетодичні рекомендації щодо виконання дипломної роботи студентами за напрямом 0201 «Культура»
Програма розглянута та ухвалена на засіданні кафедри документознавства та інформаційної діяльності. Протокол №8 від 18. 04. 2013
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи